Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT 13 Teaunuz OKURLARLA IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIİIIIIIIIIIIMIIIINIIIIIIIIIIIIİİİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIUIIIIIU sağİiğınız içisj Istdnbul'dan Handan Llner ya ya kaldınmı yapmak mecburi/et r; leri vardır. Evın nşaatı biter bıt E Blr şehrın guzelleştırnmesı, ba mez ya\a kaldınmı da yapılır. Za E kımı ışı, o şehrın hemşehrıierıyle ten evın inşaatım an binlerce, = elele veren beledıyenın başiıca ya da yuz bınlerce lıra harcayan ~ gorevlerınden bındı. tfelcdıyenm bır adamın nıhayet 500 1000 lira E hu gorevını başarması IÇIG ır.ıitia yı geçmijen yava küdırımını yap E ka parava da ıhtıvaç von'ur Sıze ması kadar tabıî bır sev oîamaz'. E ba,ıt bır ornek vereceEinv Sehn Ama işte belediyelerın bunu kanu = mızde venı yapılan Kooperstıf nl bır mecburlyet haline getırme ~ mahalielerınrien, b!o* aparmn<<n sı lâzımdır Bunun ıçın Darava pu E E lardan dpartmanldrri;<n goğunun la da ntıyaç vok'ur jdva ka'.dınmları vok'ıır Araı'.an İnşaat çukurları = vıilar geçtığı hakie bunlar yapılkapattırılmahdır E maz, ıçıerınden Di/.ılaıı yantırsa b.le, çoğu, >abanî o t l a ı n üremeŞehremini'den $emsi özer vazı ^ sıne terkedılır. Tabıî o guzehm E mahallenın canına okunur. Hal yor; bukı dunyanın her yerınde, ev sa Evimızın sağı solu ve arkası «m E hıplerının evlerının önundekı ya saat bittikten sonra metnık bıra j= kılmış» uç dört roetre dermlığm ^ de kıreç Kuyuları, tuğla kıremıt S B U L MA CA parçalan ve dığer molozlarla do E ludur Kııeç kuyu.arı cıv\tında "" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mahalle çocukları oyiarmktadır. ^ 1 Bu ise hem tehhkeıı hem de bu ^ ralarının sınek ve sıvri^ınek btrı ~ 2 nağı olması bakımmdan. sağlığı E 3 zararlıdır. Belediy?nin injaat bıt = tikten sonra artık rolu kalmamış = 4 olan bu çukurlarm kapatı'ması ve zz 5 molozlann temizlettinlnnesi ıçin E 6 inşaateıları zorlaması. ve bunu bir E usul haline getirmesi lâzımdır S 7 Yaya kaldırımlarımız /7Z?/Jl£T C/MCOZ Sigaranın dnmam Yazan : Dr. Saim Polat Bengiserp çok eskl nmaalardaR beıi lnıanoğln tarafından keyif v«rici hassası keşfedilmiş bir bltkldir. Bn makıatla çtsjtli sekillerde işlenip kuüanılnıaya başUnmıs v* her yasta, taer ırkta insaıılar arasında bir ıptilâ halinde bütün dünvaya yayılmıştır. Bn itibarla nlusUrarası şöhret ve defer taşıyan blr üründür. Her keylf veren madde glbi tütünün de bir iptilâsı, alışkan hgı, tiryakiliği vardır. tlk içen nasıl çarpılırsa, alışıp birden bırakan da öyle çarpılmakta ve bn yüzden kolay kolay bırakılamamaktadır. Tütün tiryakiliğini biı hekirnler, «insiyakî blr otomotizma ile işliyen kbtü ahskanlıktır» dlye tarlt ve tavsif ederiz. Bu otomatik alıskanhkta belirli süre, aralıkla el cepteki tabakava, parmaklar sigara>a, sigara da agza götürülür. Dumanı ciğer aralıklarını valadıktan sonra artığı >a burun deliklerinden veva ağızdan dısarı atılır. Bu olay, şahsın düskünlüfüne göre günde bır paketten birkaç paket tütün sarfın» kadar gotürülür. Baadao kurtulmak blr irade meselesidir. Zayıf iradelller kendilerini bu bâdireden zor kurtarırlar. Fakat kuvvetli 1tadeain yenemivece|i hiçbir en> gel yoktur, ınsan ne isterse o olur. tstıyen mevlâsuıı, istiven belâsını balur. Tütün isindc de bovle Tütün, dostlar arasında en candan ikram edılen bir nftne.. >eni taııısanlarda dostlv|un takvivesinr medar olan bır meta!. Tirvakılerıne sorarsanu: Kimine göre gam çiderici, kimine gore de bir eğlencedir. Bunlara gdre bir nefes çektikten sonra içini yalavıp bukle bukle savrulan duraanlara bürünen havallerınde giinun yorgunlnklarını, bütün üzüntülerini unnturlar. Hele yanında bir fincan da kahve olursa deyme kevtıne.. Zihne küşajiş, bedene enerji gelir. Gel şelelim işin hekimlik tarafı öyle değil.. Alıskanları taralindan binbir meıiyet ve hasletleriyle öğfilrn tütün, taekimlerce bu kadar makbol tntvlmamakta hattâ birçok hastahklann hazırlavıcısı elarsk kabul edilmektedir. Tütünün keyif veya kötüluk v eren hassaları, dnmaniyle ıçindeki nikotin denilen cevberdedir. Bu nikotin öıü, daha sıjara dndakta iken, dnmanı afia geldiği anda tüktükte eriyerek kana kansır, keyif veren de, zarar veren de bu nikotindir. Bu lebeple «Ben a | ı ı tiryaktsiyim, dumanı içime Çtkrniyorum» gâzu boşunadır, dumanı ıçe çekmek daha beterdır, Çünkö nikotinin artan kıımı ıle birlikte, ince veja kalın bir kâ^ıda sarılı bir ot olan sigaranın yanmasından dogan birtakım muharris katran maddeleri, duman halinde üst teneffus jolları \e bronşlar vasıtasiyle ciferlerimizin içine yayılır ve her tarafını yalar. Bu yayılıs ve yalavışları günde 15 30, a.vdâ 500 1000, senede 6 13 bin kere olarak en azından alır ve bunu kaç seneden beri içtifinizle çarparsanıı solunum yollarınızın u|radı|ı raekanik taharrâsü varın «ix hesap edin.. Bu katran maddeleri ile bu kadar taharruşe u|rıyan bir nefes borusu ve vollarında belireeek bir muımin farenjit, larenjit, trakeit ve nihayet müımin bir bronşite sasmamak 1Szım.. Kronik sigara içenlerin devamlı gıcıfı, kısık kalın sesi, tık nefe&ligı. göğus hırıltılan hep bundandır. Dudak, afız, boğaz vc akelfer kanserindc, tahsrrüf naıarıyesıvle. tütünü itbara edenler çofunluktadır. Son zamanlarda bazı araştıncılar tütünün dumanındaki kanser yapan maddeyi buldukiarını ve bunu tutünden ayırdetmeve mavaffak eldnklarmı (tazetelerde ilân ediyorlar. Insanlığın sağlığı bakımından bunun ffinlük »ansasyon \aratan blr haber uçnrmadan çıkarak bir hakikat olmasını biz oandan öılivenlerdeniz. Ancak tütün hakkındaki endi.şemiz yalnız kanser vapmasından değil, bir de damar sertliği belirtilerıni erkeıı mevdana çıkaran bir madde olraasındadır. Nikotin sulistiraali.\le erken göğns anjini (angor pectoris) ve koroner damarı tıkanması (infarctus) arasındaki munasebetten artık şüphe edilmcmektedir. Bununla beraber bunyenln ve vaşayış se» ıyesinin de hastalıkların mevdana (,ıkışındaki rolleri unutul mamalıdır. Bu bakımdan, «falanca, filânca şu yasa kadar ıçti de bir sey olrnadı» diye gbsterilen misaller, ıstisnalar bıze enısal teskil etmez. Sigaranın içilme seklı \e cııı sıtıirı de vucuda nikotin alma \e damar sertligjnde rol o\naması bakıraından önemi vardır: Amerika Birleşik Devlel lerinde 50 70 vasları arasında 2 OO O kışılik bır erkek grupu J.0 uzerinde tütün sarfivatı bakı nıından bır aoket japıltnıstır. Bunlardan 9 bin kisinin bırbu(,uk sene sonra olduğu tesbıt edılmıs ve bnnların ölüm se beplerı »rastırılınca yarıaındaıı tazla&ında koroner damarı sert lifi sebep olarak bulunraus tur. Daha ineelemnee bunlar arasında çünde 20 30 veva da ha fazla sıgara içenlerde olum uranı, hiç sigara içmiyen avm ya^takı in&anların iki mısli bu lunmustur. Buna mukabıl sıgara verine sişar ve>a pipo ıçenlerle hiç sigara içmiyenlerdeki ölüm nispetleri arasında hiçbir fark görülrnemiştır. O halde sıgara yerıne pipo veja puro sigar içmek, tiryakiler ıçın daha sıhhidir demek icap edivor. Başka bir tetkik de fakır halk ıie zenginlerde sigara içenler arasında yapılmıstır. Bunlardan fakir halkın nicin jenginlere nazaran daha fazla damar sertliğine erken vaka landıkları arastırılmıs, fakir halkın siçaravı dibine kadar içmek suretiyle daha çok nikotin aldıfı, Eenfinlerin ise sigarayı yarıda sondürup o nispette de az nikotin aldıkları so nucuna varılmıstır. Yaygın darnar sertUfi bulu nanlarda sigara içilir ıçilmez nikotinin tesiri ile ince kıl damarlarında bir daralma oldu ğu ve bu yfizden o damarlarm beslediği kısımlarda dolasım bozuMuğu husule gelerek beslenme kusnrlarivle hastahk tablosunun mevdana çıktığı kabul edilirdi, son araştırraalar ile nikotinin, kıl damarlarında spazmdan zıyade daroarlar arasında kollateral ve anastomoz dedi|imiz birbirine .vardırocı yeni kıl damarcıklarının tesekkülüne mâni olduğu \e mükemmel bir kıl damarı sebekesi yerine yetereiı tailak bır şebekenin meydana çıkraa sına sebep olduğu \e normal sartlar altında mevcut olan gayet dar damar kanalcıklarının geniflemelerinin Mkteye ujraması ve gitiikçe artan kollateral kan temini ihtiyaema före a> arlanamamalarından dofduğu anlaşılmıştır. Bejin, kalb ve baeak damar ları sertliğine roüptelâ kımke lerde tütün yahut nikotin, içılir içilmez geçici olarak bu organ ve bolgelerde dolasıra ve beslenme boıuklukları yaparak o hastalığa has belirtilerin (bevinde ise iktüs tablosu, kalbte ise anjin tablosu, bacak larda ise duraklamalı topallam» tablosu) vıkmasına sebep «lor. Bu gibi hastalıklı kimselcr bilhassa bu hastalıkları seker hastalığı ıle de birlesmis ise derhal iradelerini kullanarak siçarayı bırakmak yolunu ara mak zorundadırlar, zira bu sıbilere nikotinin müsamaha ve inıaiı yoktur, ilk fırsatta cana kasteder. Bunun için yazımızın baslltını StGARAMN DIMA M diye seçtik. Son sozumüzu de «yoktur anun imanı.,» dıve bitireceğiz. P a ra Bugun toplumun değer olçusu para Geleceğır.ı, gu\'enını, dıledığı gıbı gonlunce ya«amını kı«!i para ıle sağhyabılı\or Aşağı \ukan bu her \ erde bojledır, ama bunda da ayrılık var Batı ıle Doğu arasmda Kazanmak ıçın tek çıkar yolun çahşmak olduğunu bılıyor Batı'lı; oıada para. çalısma karşılığıdır, vapılan ısın değer olçusudur. Bunun ıçın Batı'lı çahşmaj a ınanmış, ne ış olursa olsun kuçumseraıjor, çalışana, kazarsna da sa\gı gos tern or Bulasık jıkamak, hızmet ıçın evlere gıtmek, yapıda, yolda çalısmak a\ ıp değıl Batı'da . çalışmamak ayıp.. çalısma zorunluğu, 19 ahlâkı bo\le doğmu»; Kazançlar da bir duzen ıçınde, vurdunun \arhğı olçusunde Mılyarderler kal Para Bir öğüt Gelişi güzel... da amaç çalışmaktır, Doğu'da ı^e Para' Boyle olunca da, parajı ^a51'..\an her sey hos gorulur. Para ıçın her şeyden \ ararlanmasını bııır açıkgoz vuıgunru. oylesıne kı, kazanırlar demege dıhm varmıvor, ama mıljonıar elde edebıhyorlar ; oksul j urdumuzda. Araenkalmın bmmeğe artık utandıgı Kadıllak laı çorak Anadolu \ol larında vızır vızır ışlıyor.. Daha asağılara ınerseoız, çollerde develerın yennı aımı^. Dogru aurust ıkı sozcuğu bir ar.ıya getıremıyen apartman kapıcısı partızanlıktan yararlanı'. or apartman >a da tak^ı iahıbı olu.\or. Genç kızlarımıı sevının değıl, yaşlı da olsa variıklı kocanın ardına dusmuşler. Insanlık, ınanç, dostluK gıbı gerçek değerler vurguncunur, çıkan ıçın bozuk para gıbı harcanıjor. Geçenlerde Almanja'dan donen bir dostum anlatıjordu: Uç dort yıldır okumakta olan oğrencılerımızle tanışmış orada.. yuzde yetmışbeşı Almanca>ı sokememış daha; topu bir arada, kafa kaiaja vermış, rad>o, ses alma, fotoğraf makınesı ka',akçıiığında> mışlar. Istanbul' da kaç dukkânın bu kaçak e~ yalar. satmakla geçındığını bılnoruz Bunlar >etmıjormuş gıbı bır de aralarında «Nurculuk» almış jurumus, o da geçer akçe olmuş bu ara Nurcu, gerıcı dergıler oıada basılıjor, ka^ak sokulu>ormuş >urda, buyuk kazanç varmış bunda da. Geçenleıde okumuştuk gazetelerde. A>dını, hacısı, hocası vurguncu olan bu yurt nasıl kalkınır"1 Dunyanın hıçbır yerinde bılgıs.z, >oksul halk bu denlı soyul mamıs, somurulmemiştır. Isın bır de tuhaf vanı var: Tanrı' sı>la Kulu arasına gıren, bu aıacıhğı kendı çıkan ıçın yapan vurguncu kusmez yobaza. ondan kuskulanmaz da, yazdjm a<,ıkladım dıye bana kızar bana çatar' muyoruz, gulmesini bılmiyoruz, somurtuyoruz dıjoruz bır 1 ı'e Bu zavallılara yukarıdan 8 S SOLDAN 8A6A: ZtncirUkvyu'dsn bir •kırımm = 1 Eskl tamnmıs ve tarikat menE tubu blr basteclrnte (Allah v« unv*. yanyor: ÎII) 2 Blr çe»lt fcakılmak J Mer Zincirlikuyu'da, tatn Puro fab E huiı Maarlf Nazın ve «alr £knm be rikasının karşısınJa, Oto kamyon E unvanı Clki kellme) Eskl lervisi ıstaayonu olaran vapılan E madı Batı'da, milyonerlerin de Turk kabılelerınden birtnln ferdu büyuk binayı Amerıkalı ios'.ları E sajısı gun geçtıkçe azalıyor . ,vük gemısi. 5 Yanm düzine miktarında, Afrikada bir çbl. 6 CevTİlln. mu okul haline getırdıler. Bura bunların fotoğraflarını, yaşamya bir de (Piyeks) mağaası yap E larını dergılerde seyredıyoruz, ce bugtlnlerde kuduılan faılalaşan <tnslnden bir hayvan bellrlr, esnfcfın mağa basladılar. Bu munasebetle E sırk hayvanlarınınkıler gıbı ve ış yerlertnln böyle olması Içın orada, genis bır saha içındeki ya E Karagun dostu dedığımız parabeledrye memurlan kontrollar yapar ya kaldırımlarını mahvettiklrrı E lar 7 Herhangl blr seyln yerlne yetismıyormuş ^ıbi, cıvarda hır = nın sağladığı guvenı, toplumun duzenı sağlıyor Batı'da. Kışıbaşka blr sey koyup kullanm» lşt çok boj laha oldugu halde. gere =: nın tekbaşına toplumdan ayrı, olçusuz varlıklar ıçınde iasaş ğ mürekkep blr emlr. » Ay gündüz, otomobıllerını, hem de E rıca Ek blr parçava >ahlp dururoda. yanlamasına yaya kaldmmları ü E ması Holıvut 'ıhmlerınde bıle ııriae dizip bırakmakta. bbylece E kalmadı artık. Kışı mutluluğu, YUKARIDAN AŞAÖIYA: 1 ıTarl» ve çlftlıklerde ekim yap yayalara geçit ımkanı vermemek E daha çok çevresı ıçınde bulumi mcselesl» mânasına lki kellme. tedirler. Memleketlennde b >vle S >or, herkes gıbı herkesle bırS Kadın glylm eîyasından belden bir fey yapmalarına asla ımkân Zl lıkte yasamak. Belki de sosyal sşağı kuıtnda taşınan. 3 Tersi blr olmıyan Amenkalı dostlarımızın s adalet dediğımız bu, kım bılır." çeşlt Orta Asya TürkOdür, erkek cet. Doğu'ya gelınce bu ıs değıHoaa gldecek konukseverliğımizı bu kadar kotu E durumda. evlert. ye kullanmalanna şa^maktn ken E sıyor. Doğu'da para, değer olmtzde yaşayan bir dirni alamıyorum. Sonra, Trafık Ş çusu değıl, açık gozluluk olçuclns hayvanın çı Şubesı bu durumu gormuyor mu' Z su' Parayı sevıyor Doğu'lu. kardığı »eslerden. Kendılerıne bunu ıhtar etmıvor ama kazancın tek yolunun ça5 Blr fill. darrnzhşmak olduğuna ınanmıyor E lık erkek keçl. 6 mu' Paranın en kısa yoldan, vurBir ögüt... Napolyonun geneBakımsız bir sokak = gunla elde edılebıleceğıne ınan ralleıinden birlnın Temmuz sıcaklarında, yetermıs bir kez. Onun ıçın de çasevglllsl (Blr müd yapıhyor E lışma sevgısı, çalışana saygı. ış 5i/ havasız, ter kokulu, kalaOunku bulmacanısdet bnce gazete. balık, genel ya da ozel ıs\eıhallertllmis seklt mizde çıkan blr •Bakımsız bir sokak» başlığı al E ahlâkı gerçekleşemiyor Doğu' lerınde çalısamarın durumlanroıran tefrlkasımn adı). ldare bö tında bu sütunlarda çıkan bir şi E da bir turlu. Bızde de oyle de7 lümlertmizden. îkllmler (e«kl u kâyet mektubu uzerıne, tstanbul E rı bilır mısınu 9 Kan ter ıçıngıl mı? Işın, çahsmanın değıl sıl çoğul), blr çeşlt alkollO lçkının de gunde seku saat, >oz anlav arif. 8 Yenl moda kıyafetlerle Belediyesı Basn ve Turızm Mu E \ urgunun ardından koşanz çomaz ı= sahıplerıyle uğrajmak ğumuz. Işe değıl, daha çok damankenlerin yaptıklan geçit resmi, durlüğünden aşağıdakı vazı alın defterler, hesaplar arasında laveresıne erer .jkiimız Batı9 Terblyeil lneanlarda bol bol bu miîtır: E bunaımak, ne demektır" Gullunan ve arsızlarda yok olan, şahsa «Kumkapı, Hi'ardıbı Alı?an IOr^ahsus tarzda. kağmın onarımır.a baslanmıştır.» .TlllllllllllMIMIMIIIHIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIMIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIllllllllMIIII1^ İ i i 1 1 1 Yaya kaldırunını işgal E eden otomobiller E bıldırıler de gehr «îş sahıplerme karsı guler yuzlu olunuz!» Buvrukla, bıldırıyle olur mu bu ı ş ' Bu durumda gülumsemek kolay mıdır' Butun bır ay çalış, dıdın, bunal gene de kıranı ödıyeme, gene de kasaba, bakkala borçlu kal! Sonra da guleryuz goster ış sahıplerıne, değıl mı? Somurtacaklar elbet, oyle alacaklar hınçlarını. Yarın da sokağa fırlar, sessız yuruyuj japarlar Bu somurtamalar >a da sessız yuruyüşler neyı değıştırır? Kımden kesıp kıme verılecek? öyle uzun bo>ıu 905}al goruşlere dayanarak değıl, ufacık bır oğut vermek ısterım bu çalışanlara, ufacık bır salıkta Dulunmak. însanUitu bır çaba ıle çalısmak zorunda olanlar boş\erın, gulun.. durutnunuzun acıkh yanını değıi, gulunç janlarını gorun de gulumsejın hıç değıise . ışınız \uzde ellı kolaylaşır. tsler kotu, ışımız guç dı\e somur tacağımıza, durumumuzun ustesınden gelebılmek ıçın \ar gucumuzle buvrukla değıl ıçten gulmeğe alışabılsek bır kez.. daha kolay laşırdı yaşamamız Gelişi güzel... Polıtıka ıle ılgılı olmadığım ıçın, oyle uzun boylu gunluk gazeteler ustunde durmam.. soyle bır bakar. geçerım Bunların arasında kırmızı ya da kara başlıkla çıkanlar vardır E^kıden tanıdığım bır gazetecı, kırmızı başhkh gazetelerın surumunun daha çok olduğunu soylemıştı, ama renkh baslıklar daha pahalıja çıkarmış lstanbul'da çıkan gazetelerın çogu kırmızı başhklıdır. Kara gunlerımizde bunların da bajlıkları kara olur. Son gunleıde akla jakın bır açıklama ıle «Vatan» gazetesı de kara bosîıkla çıkmağa başladı. Başhğı ıkısı ortası olan gunluk bır gazete \ordir Adının çevresıre kara bır çızg"ı geçırmiçtır belkı de umduğu gunlerın geldığınde, bu kara çızgılerı de atar «muradına» erme sevıncı üe tum kırmızı başlıkla çıkar. İşte bu gazete «tefrıka» .«ını } a yınladığı bir 27 Mayıs hukum = lüsünün anladığı anlamda de E mokrasinin gerçekleşmesıni sa E vunur! Bu gazete ıçın demok E rası, yenı ve ılerının değıl, bıl X gısız, somurulen ve somurul ~ duğunü bilmiven çoğunluğun E ısteğinın gerçeklesmesı demek Şj tır.. kısacası llerıden değıl, ge S riden yanadır. Ister kı. değısen E dunyada jurdumuz değısme E sın, eskı değerlerle yetın'in. Eh. gerçek demokrasıde boyle E sının de yerı vardır, o da ıste E dığıni soylıyecektır elbet, hoş E gormek gerekır = Geçenlerde, sozunü ettığım E bu gazetede bır jazarın «tees = sur ve ıstırap içınde yapılan s bır nışan toıenıne» çağırılmış E olduğunu, orada da gorduklerı E uatune jazdığı jazıyı okudum ? «Hanımefendılerın» oğlu «Ha ~ nımefendılerın» kızı ıle n>ş<ın E lanmış! «Âsalet, vekar, ıstırap» E 1 hep bır aıada Sonunda «vecız» = konuşmalar.. gus yaşları .. 7 «Merhumun» . maslup da de E nebılırdı esı hakh oUras uz gunmu« ama belkı de «asale E tı» gereğı, acısını bir an içın E unutmuş «pembe sımlı elbıse = ler» ıçındeymıs! «Vekarını» da ^ hep bıhrız. Esınm sağhğmda E da bunu yıtirmemıştı! Neyse, E geçehm bunlaı; olur a. tore ne çağırılmış olan yazar bu ça ğırıdan duygulanmıştır da, ge E reksız olan bu yanvı yazıver Ş mıştır. Nıtekım, yazısını da o ş kuvucularına değıl çagırm^ olaniara • u/mı> anlaşılan «Na Ş • zık davetlerınden dolayı, tesek Ş kur ederım efendım • dı>e bı 5 tırrni1; E Bu gazetenın bir «Kote» sn ~ de de «Umıt ıhtıvacı» başlık'.ı E bır >azı var Hoppala yazanı E ı'.erıcı, Yon deıgısının Bıldırı Ş sını benımsevıp ımzahvanlar ~ dan. Başbakanın koaİH>on soy E le\ını umut verıcı bulmamış E seksenlık De\ let Adammın soz ~ lerıne «Yenı ağza eskı taam» s dıyor A benım Basbakandan E çok daha genç olan Efendım' E Her şev bır vana su dıl u^tune, Z BAY OSCAR: yenı ağza n'olur yenı bır «taam» getırmış olsaydın? Ama ne \a?ık getıremı\or, jazısında dedığı gıbı, bunun ıçın «azım ve cezım yaratmak, kıtlelerı davrandırmak ıçın ses. nefes yurek ve T.lek gerek . » IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllr* RadyodafBugUn PROF. NlMBUS'un Maceral an: 7 27 Açılış ve program 7.30 Neyler 7 40 Kur'anı Kerım 7.50 Saz eserlerı 8.00 Haberler 815 Beraber şarkılar 8 30 Sabah konserı 9.00 Kapanıs. 11.57 Açıhş ve program 12 00 Sarküar (Melâhat Pars) 12 20 Karışık şarkılar ve sevılen melodıler 13 00 Saz eserlerı 13 15 Haberler 13 30 Hafıf muzık 13.40 Şarkılar (Muzaffer Bırtan) 14 00 Operet melodılerı 14 15 Turkuler 14 30 Konserto 15 00 Kapanış 16 57 Açıhş ve program 17 00 Çay saatı 17 30 Turkuler (Salıh Uygun) 17 50 Tarım saatı 18 00 Çeşıtlı muzık 18 15 Radyo Kadınlar Faslı 18 45 Haberler 19.00 Reklamlar geçıdı 19 40 Şarkılar (Mefharet Yıldırım) 20 00 Plâk dolabından 20 15 Olaylar ve yankıları 20 30 Darvas'tan kemanla hafıf melodıler 20 45 Meteorolojı sohbetı 21 00 Klâsık Koro 2O0 Kıtap saatı 2145 Şan soloları (N'ukhet Tunçay) 22.00 Reklamlar geçıdı 22.30 Müzık dunyasından 23.00 Haberler 2315 Operalardan sahneler 23 48 Rıtm \e melodı 23 55 Progıam 24 00 Kapanış. İSTANBUL İL RADYOSU 17.58 Program 18.00 Çeşitlı orkestralar 18 19 Konserto 19 15 Radjo ıle Almanca 19 30 Yemek muzığı 20 00 Stan Kenton 20 15 Plâklar arasında 20 45 Konserto 21.30 Caz saatı 22 00 Sevilen senf oniler 22 47 Çeşıtlı muzık 24 00 Kapanış. ISTANBUL JANEİN KIZI 204 ANKARA Resımb Bomaıu 251 M ı î L U N K 1 Z y V E S S A Y O L CevireB 1 Mazhar KUNT 6 57 Açıhş ve gunun programları 7.00 Kur'an ve Turkçe açıklaması 7.10 Saz eserleri 7.30 Haberler 7.45 Melodüer ve sohstler 8 15 Istanbul v e tzmır'den sesler 8 45 Bir plâk albumu *) 00 Ev kadmının not defterı 10 00 Devamı \arın sabah 10 20 Perez Prado Orkestrası 10 30 Kapanış 11 57 Açıhş ve programlar 12 00 Hafıf muzık 12 25 Kuçuk llanlar 12 30 Beraber ve solo şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Kuçuk konser 13 45 Muzeyyen Yıldızdoğan'dan şarkılar 14 00 June Chrısty ve Trıo Los Panchos 14 30 Nevın Akol'dan turkuler 14 45 Ulku Yorukoğlu' dan şarkılar 15 00 Kapanış. 16.57 Açılı? ve programlar 17 00 Incesaz'dan Mâhur Faslı 17 30 Trafığe dıkkat 17.35 Helmut Zacharıas ve sıhırlı kemanları 18.00 Reklâm programları 18 30 Kuçuk uanlar 18.35 Yurttan sesler 19 00 Haberler 19.15 Yaşadığımız gunler 19 30 Kemal Oncan'dan şarkılar 19 55 Kuçuk dınleyıcılere masal 20 00 Gokçul Çolakoğlu ve Arkadasları 20.15 Olaylar ve vankılan 20.25 Kuçuk ılânlar 20.30 Gul Batu'dan şarkılar 20.50 Buyuk Nutuk 21.00 Sonat saatı 21.30 An dıle doğru 21.45 Solmaz Teğmen den şarkı.ar 22 00 Turkıye Buyuk Mıllet Mecliii taatı 22.15 Çeııtlı melodıler ve caz muzığı 22.45 Haberler 23 00 Opera albumunden 23 50 Geç \atanlar ıçın muzık 23 57 Curnartesı'nın programları 24 00 Geç yatanlar ıçın muzığın devamı 00 30 Kapanış. ANKARA İL RADTOSU 17.57 Açıhş ve programlar 18 00 Radyo ıle Almanca 18 15 Peter Kraus soyluyor 18.30 Orkestralar bır arada 19 00 Yemek muziğı 19 30 Sevılen sohstler 20 00 Bu akşamm kon»erı 21 00 Uç solıst 21 30 Klâsık Batı muzığı 21 45 Henry Mancını ve Orkestrası 2Î 00 îzahh Batı muzığı 23 00 Kapanış. DENİZCtLtK BANKASI TAPI lSLERt MÜPÜRLÜGÜNDEN Teklif îsteme 1 Yalova kaphcalarmda yaptırılacak muhtelıf inşaat ve tamııat ışlerı ıçm teklıf alınacaktır. 2 İşin ge«ıcı temınat! 17.00C, liradır. 3 Bu işe aıt teklıf şartnamesı ve dosya her gun iş saatlerinde Bahçekapı 27 Mayıs Hanında Yapı tşleri Mudurluğun den 50, lıra karşılığında alınabıhr 4 Tekhfler en geç 19 7'1962 gunu saat 15 00 e kadar ılgılı Mudurluğe makbuz karşıhğırda varılmış olacaktır. 5 îstekhlerın 16/7/1962 gü»u saat 15.00 e kadar şartnamenın 4 uncü maddesmde yazılı belgeler ve bir dılekçe ıle ılgılı Mu durluğe muracaat ederek alacakları yeterlık belgelerını teklıfe eklemelerı şarttır. Postada vâkı gecıkmeler nazarı itıbare almmaz. Bapka ıhaleyı yapıp yapmamalıta, tekhflerden bırini tercıhte, yeniden teklıf ıstemekte, uygun gorıjlen teklıf sahıbıyle pazarlık yapıp yapmamakta tamamen serbesttır. (Basın 10900'8845) Erzincaıı BelediyeJ ReisUğlnden Mardoche mezarı göstererek delikanlının emuzuna deknndu: «Sapkanızı çıkarın.» dedi. «galiba babanızın mezarı önundesınız Eter sö\ledikleriniz doğrn ıse, onun sızin kadar sansı \okmus dernek. Biçare burada \uruldu ve vnlun kenarına düserek öldiı. O da eencti. çüzeldi, tab^ili vardı. Sizın eibi kıbsr bir insandı. tsnıi dr Edmend idi.» Delikanlı altüst olmustu. Birden kabrm bııünde dız çokf reU : «Hatırln orum » dedı. «Evel, soRuk bır gece burava çeldiğimizi hatırlıvorum.» Mardoehe'ın gojleri parladı : «Emin mısinız?» «Elbette. Hattâ annemın n sırada baııı oğretlıgi bır dua\> bilr hatırlnonım.» Klnıond hasım ellerının arasıııa aldı ve bır muddet boylecs du*undu . Sonra sesi yükseldi : «Allahım. ba bama eennette bir >er ver. Beni \etini bırakaııı affet, suçlunun günahını çekeni tesellı et, bedbabt anneme acı \e bir felâkrt netiresi mevdana gelen çocu^u himave et!» Mardochr'iıı yuzu sapsarı kesilmisti. O da tet>rar ettı: «Stıçlunun funahını (ekenı tesellı et Oğlum srn bu sbzlerın mânasını anlnamazsın ama bu beııim içın kâfi bır delildir. Sen burada yatanın oğlumn!» ( \rkası var) 1 Park ıçerısınde yaptırılacak 47517 50 lıra Keşıf bedelli havuz 3071962 pazartesi gunu saat 16 da daimi encumende 2490 sayılı kanun hukumlerıne gore kapalı zarf usulıyle ıhale edılecektır. 2 Geçıcı temmatı 3564 lıradır. 3 Şartname ve dığer evraklar, Beledıye Fen Mudurluğunde gorulebılır 4 Ihaleden uç gun evvel buna benzelr 40 Lın lıralık ış yap tığma daır bır belge ıle muracaat edıp yeterhk belgesı alınması şarttır. 5 Tdlıplerın 2490 sayılı kanun hukumlerıne uygun olarak tanzım edeceklerı teklıf mektuplafrını ıhaleden bır saat evvel Encumen Baskan lığına \erılmcsı lazımdır. b Pofcta secıkmc'erınden mesulıvct kabul ciılmez (Basm 11056/8841) TEKNİK RESSAM ARANIYOR THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED tarafından rrumarî ve betonarme tecrubesi olan 30 yaşını geçmermş bır konstruktor ressam aranmaktadır. Ingıhz«e bılgısı teıcıh sebebidır. Talıplerın, Doğu Palas, Taksımdekı Şırket Merkezonde Personel Şubesıne rruracaatları rica olunur. Rektemcılık: 3021 88i»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog