Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

13 Temmuz 1962 CUMHURtYET DÜNYÜ HABERIERİ Dün Cezayir topraklarında coşkun tezahüratla karşılanan * Fraıısa da, Amerikaya olan borcunu vaktinden önce Başbakan Ben Hedda ile anlaşmazlığı devam eden ödıyecek Wsshington, 12 (AP) ABaşbakan Yardımcısı «Irkcı» olmadığını söyledi merika Maliye Bakanlığının bugün bildirdiğine göre, Fransa Hükümeti, Amerika'ya olan 293,4 milyon dolârlık borcunu zamanından önce ödemekte ve ayrıca 112,5 milyon dolârlık da Amerikan altını satın almaktadır. Fransa, yine bu arada, Kanada'ya 50 milyon dolâr borç verecektir. A.B.D. Maliye Bakam Dil!on, Fransa Maliye Bakanına yazdığı mektupta, Fransa'nın borçlarını önceden ödemesi dolayısiyle duyduğu memnuniyeti belirtmiş ve kendisine teşekkür etmiştir. Bilindiği gibi, daha önce îsveç'in de Amerikaya olan borcunu vâdesi gelmeden tediye etmiş bulunduğu açıklanmıştı. Marnia (Cezayir) 12 (AP) Baş kumet binasına giderken ilgilıleri bakan Yardımcısı Ben Bella, dün ziyaret etmiş ve 20 dakika sonra sakin bir »ekilde Fas sımrını ge Tlemcen'e müteveccihen Marniaçerek Cezayir'e girmiştir. Doğdu dan ayrılmıştır. ğu kasaba olan Marnia'ya gelen Burada da aym şekilde alkışlar Bella, bir kahraman gibi karşılan ve tezahüratla karşılanan Ben Belmıştır. Bella, hudutta kendisine sa la, daha sonra, şehir stadyomunda j dık birlikler tarafından karşıian ki altı bin kişiye hitaben bir komış ve hiçbir işaret taşırmyan su nuşma yapmıştır. baylann ellerini sıkmıştır. Daha Belîa, arapça olarak yaptığı kosonra 120 kişilik bir ihtiram kıta nuşmasmda, zaferın zor kazanıldısını teftiş eden Ben Bella, açık bir j ğır.ı, bundan böyle demoktarik ve arabaya binerek Marnia'ya doğru I sosyalist bir devlet kurularak halyola çıkmıştır. ! km refahı içni çalışılacağını, ışbir30 arabadan meydana gelen oto' liği sayesinde yeni devletin bütün mobil kervam, kasabaya girerken meselelerini kolayhkla çözeceği üyolların kenarında diziİen halk ta midinde olduğunu söylemiş, fakat fından büyük tezahüratla karşılan ordu ile geçici hükümet arasındamış, en güzel ve renkli elbiseleri ki ihtilâftan bahis açmamıştır. ni giyen kadınlar, tamburinler ve Bella bugün Oran'a gidecektir. kastanyetler çalmışlardır. Ben Bclla'nın bir Paris çaıetesine « Ben Bella çok yaşa » yazılı döverdiği beyanat vizlerin alhndan geçen lider. hüParis, 12 (a.a.) Solcu « Weekly r PİR DAKİKA: Hadfse/er Arasınde Yerine göre Ben Bella, «Cezayir ihtilâli, bu buhranı yenecek kudrettedir» dedi Suriye'de 500 kadar işçi, tevkif edildi Şam, 12 (AP) Şam gazetelerinin bugün bildirdiğine göre, Suriye tarihindeki en büyük iş anlaşmazlığı dolayısiyle 500 kadar iççi tevkif edilmiştir. Hükümet, olaylann «kökü dışarda olan ve belli gayelere hizmet eden bir grup» tarafından meydana getirilmiş olduğunu ve yakalanan «sabotajcıların» yargılanacaklarını bildirmiştir. Hükümet bildirisinde tevkif edilenlerin sayısı belirtilmemişse de, mahalli gazeteler bunun 500 kadar olduğunu yazmışlardır. Ayrıca bildiride, «kökü dışarda» ki çevrelerin neresi olduğu da açıklanmamıştır. Sağcı Suriye basını, bunun Mısır olduğunu ileri sürmektedir. Çekmekte olduğum böbrck hartallğlndan yapılan ameliyatia benl tekrar hayata kavusturan Cerrahpaşa Hastahanesl Ürolnji klinlğl sefl Prcf. ve bizzat ameliyatımı yapan çok muhterem Dov TEŞEKKÜR GIYAS KORKUT'a vc hastahanede yattığım müddetce alâk» gösteren Doç Dr. NECATÎ GÜVENC. Başaststan Rüştü Karakaş. Dr. Melih ve KemaJ Büyüksalvarcrya ve cltğer doktorlardan Mesrur. Dr. ^dnan, Dr. Y»şar ve Dr. Sedat Bçylere v e dlğer hartahane p e r . teşekkur edertm. ALİ KUŞ Cumhuriyet 88S9 Dr. Muzaffer AKKILIÇ'a Şazlmend Mertel'in eşl. Aylâ Hatipoğflu. Yıldız ve Sema Mertel'ln babalan. Avukat Suat Kutat ve Albay Hesat Kutat'ın rnlştelerl. Dr. Şerafettin Hatlpoğlu'nun kayınpederl. Nerm:n Tabak ve Tüccar Sezai Tabak'm amcalan. D. D. Y. Yol Servls "*îüdür Muavirtlerfnden vefat etmiçtir. Cennzesi 13.7.1962 curr.a günfl öğle namazmı mütaskıp Aksariy Valide Camlin. den kaldinlarak Topkapı nıezarhğına defn?dllecçktir Celsnk gönderllmemes! rlc» "lunur. Cumhuriyet «863 T. E. D. Ankmra Kolejliler Derne|i tstanbnt Şnbesinden: Venl kurulmuş olan IsUmbul şubemizln 1. genei kurulu 16.7.1962 pazartPsl srünü saat 17 de Atatürk Kız Llsosinde aşagıdaki gündeme göre top];.nacatindan Ankar» Koleji OEski Yenişehlr Llsesi Maarif Kolejl) mczunlannın teşrlfleri rica olunur. Gündem: 1 Açılış konuşması, 2 Yoklama, 3 Başkan] ık Divanı »eçiml. 4 Yönetim kurulu asll ve ydek üyr seçiml. 5 Denetleme kurulu asll ve yedek üye seçlmU 6 Dilrklcr. Cumhuriyet 8858 VEFAT ZİYA MERTEL üâncılık: 5295/888* Tavnğun altına ördek yumurtnı koyarlar.. \ e bilsin; tavuk Sınır bölgesindeki ihtilâflı Ladhak Eyaletinde Hind Derken ynmurtalar açılır. ördek yavrnları çıkar. Ve hemen »nya ileri karakollarım işgal eden Kızıllara, karşı, Hind dalarlar. Zavallı ana tavnk gfreHava Kuvvetlerine «Hazıroln emri verildi mez snya! ötekiler yflaar! Beriki de gıd gıd da, gıd gıd! Ne dinliYeni Delhi, 12 (a.a.) Savunma vermişlerdir. yen var, ne işiten.. Ve çocnklanBakanlığına yakm yetkili kaynakSavunma Bakam Krishna Menon, nın haline baka baka meyns talardan haber alındığına göre, dün durumu görüşmek üzere dün, kuv•ruk yeraden, yiyecekUn keailir.. sabaha karşı Komünist Çin birlik vet kumandanları ile bir toplantı ötekileri de ana kanadından mahleri tarafından sanlan Ladhak eya yapmış ve ayrıca bugün memlekernm bir halde ya kedi yer, ya köletindeki Hint ileri karakolu civa tine dönecek olan Komünist Çin pek kapar!.. rındaki durum ciddiyetini muhafa Büyükelcisi Pan Zu Li ile de göza etmektedir ve burada bulur.an rüşmüştür. Diğer taraftan, bildiriltnsanlar tavnk degildir; civciv 400 kişilik Komünist Çin birlikleri, diğine göre. Keşmir'de tatilini geeikacak ynmnrtanın einsinl bileBen Bella Avrupalılar hakkında yeni gelen 2000 kişilik bir birlikle çirmekte olan Başbakan Nehru, sorulan bir soruya da cevaben. « be rek knlnçka altına koymalı; civtakviye edilmiştir, eivle anayı ayn tabiatten »eçip. her saat başmda, gelişen durum nim Avrupalıları Cezayir'de istemediğim şeklinde yayımlanan hacivcivleri ana terbiyesinden, ana Bu haberler henüz teyid edilme dan haberdar edilmektedir . berler hakikat değ'ildir. Bütün ishimayesinden mahram bırakmamiş olmakla beraber, Komür.ist Nehru, Teni Delhi'ye döndü tediğim şey, Avrupahların kollanmalıdır. Bilmem anlatabiliyor mnÇin birliklerinin, aym civarda bu Bettipaglia istasyonunda Ameri man, saçlarının bembeyaz bir renk ynm? lunan diğer karakollardan, Hint Yeni Delhi, 12 (a.a.) Keşmir'de nı sıvayarak müslümanlarla birükkan askeri polisi, kaçak yolcular almış olduğunu görenler vardı. karakolu etrafmdaki çevirme ha bir hafta dinlendikten sonra bu te yanyana çalışmalarıdır. Cezayir*** dan büyük bir kısmım kovaladı reketini takviye etmek üzere yola sabah Yeni Delhi'ye dönen Hindis deki Avrupalılar kendilerini gerçek Saat besi on geçe. Balvano gan Adam sarhoş. Dnrnenk, dnramıanlamda Cezayir'li kabul etmelidir çıkmış oldukları bildirilmektedir. tan Başbakanı Nehru, Galvan vaBunlar o sırada bağırıp çağırmıs na, sendeliye sendeliye gir«ı bir yor. Dfismemek için fener direji)er ve bundan sonra hep birlikte lar, itirazlarda bulunmuslardı. Fa gar dö fren, faciayı haber verdi ne yapışmı>>.. Bir dosrtn geoiyorResmi makamlar, karakol civa disinde Hint ileri karakolunu sa dostça ya?ıyabiliriz » . kat sonradan, trenden atılmış ol ği zaman zaten yapılacak bir »«y mos: rında henüz bir ateş teatisinde bu ran Komünist Çin birliklerinin, sitnalarma şükrettiler. lunulmadığını açıklamışlarsa da lâhlı bir çatışmaya yol açmadan kalmamıştı. îtalyan ve müttefik Ne o All? Ne bekiiyonnn bn aynı makamlara göre, bu bölgede çekileceklerini ümit ettiğini söyle Prenses Grace iflim çevirSaat 19.12 de tren Eloli istasyo makamlarına derhal haber ulaştı aatte? Eve pitsene! demiş. Sarhoş miştir. Almus 12 (Telefonla) İş ve nuna girmişti. Yüz kadar yolcu nldı. Kaza yerine gelindiği zaman bn! Kendine göre bir başka manki durum «son derece ciddî» dir. Komünist Çin'in bu hareketini mekten caymasma sebep renlerle çeşitli konularda ihtilâfa trene hücum etti, bütün vagonlar her taraf cesetlerle dolu idi. Kur tığı vardır. Hint makamlan bir ateş teatisini barajı işçilerinin doldu. Daha ileride, Parano dura tarma ekipleri, yolu açtılar. 8017 Gideceğim kardeşim^. gidiciğim anu etmemekle beraber, karako ciddi telâkki edip etmediği sorusu olarak, Monako halkının düşen Almus yarın (Bugün) yapmak istedikleri ğına da 400 den fazla yolcu gel numaralı katan Balvano istasyo sma mahalle dönüyor.. Bekliyolun hücuma uğramatı halinde der na Nehru, «Bu konuda karşı taraf göıteri yürüyüşüne Tokat Valis miş, zaten^ tıklım tıklım dolu olan nuna getirdiler. Kazanın dehş«ti rum.. Bizim kapı hizaya gelince, hal harekete geçmek üzere Hint ile teati edilen notalar, durumun tepkisini gösterdi Hakkı Albayrakoğlu tarafından vagonların bütün köşe bucaklan ancak ö zaman anlaşılabildi. Va hop! tçeri! Anladın mı?.. EyvalHava KuvvetleTİne «hazır ol» emri ciddi olduğunu göstermektedir» de^ miştir. Paris, 12 (a.a.) «France Soir» gerekli izin verilmiştir. Vali bu nı doldurmuştu. , gonlardan biri öyle tıkhm tıklım lah! Naapalım! İki kadeh! Valla gazetesine verdiği bir beyarratta izini verirken şart oJarak yürüyü 8017 numaralı katarda simdi 600 ees«t dolu idi ki kapısını açmak iki kadeh! Namnssaznm.. Monako Prensesi Grace, beyaz per şün Almus smırları içinde kalma Amerikan muhabere peyFenere yapışraış sallantıya dedeye dönmekten vazgeçmesine en sını ve çıplak ayakla yapılmama 650 kaçak yolcu bulunuyordu. Ro kabil olamadı, kırmak suretiyle aç vam ediyor. Biz bn haldeyiz~ Ne magnano'da, katarın başına bir lo tılar. kl Telstar Atlantik aşırı | büyük sebep olarak «Monako hal sını talep etmiştir. Ancak, işçilerin komotif ilâve ettiler. Hedefe pek ölenlerden çoğunun yürü »Akln içtikse içtik! Sarhoş oldnk Yakının tutumunu» göstermiş ve verdikleri 17 maddelik muhtırada pı^tık; üç kilometre can bir telefon görüşmesini düşündüğüm vakit i «Böyle bir şeyi bu kadar büyük o öne sürülen teklifler iş veren fir pek kırk mânasiyle dağ kalmıstı di. Hiç ıstırap çekmeden çoğuver Ssllanıp ^imdi anayaaa fenetine! dnrnyor, ve önümüze bir tren tam basında mise benziyorlardı.. Bir da reaksiyonunun t lacağım farkedememiştim. Bir ma tarafından aynen kabul edildi bulunuyordu. nakledecek oturduklan, yahut kırnldıklan kapı gelsin de içeri canımızı ataği için yürüyüşün yapılmasından Buenos Aires, 12 (a.a.) Ge NtwYork 12 (AP) Birleşik Açen mart ayında silfthlı kuv (ı prenses ve anne olarak birçok va vazgeçilmesi ihtimalleri belirmiş Saat 23.40 ta katar, Romangnano vaziyette ölmüslerdi. Yalnız bazı. lım diyornz, Ba kapı, bazan bir mtrika ile Avrupa arasında tarihî vetler tarafmdan makamından ı> zifelerim var. Bunların yanında tir. Buna rağmen işçi temsilciler dan soluya soluya çıktı. Altı bu lannın burun deliklerinde bir kaç parti, bazan bir meclis, bazan hütekrar filim çevirmeye kalkmak yürüyüşün yann sabah 8 de bas çuk kilometre ileride küçük bir damla kan belirtisi vardı. Bu da kümet, bazan cezaevi kapısı olnbir televizyon atkısını başaran Tels düşürülen eski Başkan Arturo tar muhabere peyki bugün de, dün Frondizi'nin büyük kardeşi Sil (I benim için büyük bir yük olacak lıyacağını beyan etmektedirler garda durdu. Adı Bolvano olan bu kmrbon oksidi ile zehirlendiklerini yor.. lyj nişan almak lâzım.. Matı. Halkımın arzusuna uyarak be Durum yarın b«lli olacaktır. ya tarihinde ilk defa olarak Atlan lfim ya! Mahalle dönüyor! diyovio Frondizi dün Federal Gügarın uğursuz bir şöhret kazan gösteriyordu. yaz perdeye dönmekten vazgeçtik açırı bir telefon görüşmesini venlik memurları tarafından Balvano faciasında kaç kişinln rnz. Başımız dönüyor diyemedijtiması raukarrerdi. 8017, tek hat ütim» demiştir. ara istasyon gibi nakledecektir. Bu tevkif edilmiştir. Kendisi tevzerinde kendi önünde bulunan ka »Idüğü hâlâ bilinememektedir. Ba miz için! Ben de Nasrettin Hoca görüşme NewYork ile Paris veya kif dilmeden evvel Federal i tarın bir makine ânzasını bekle zı kimseler 600 ölü bulunduğunu gibi insanlar arasında iş bölümü Stokholm arasında yapılacaktır. memurlar tarafından göz hap ( Churchill, bronşite yakagüya Deme lc zorunda idi. Bu bekleme sı söylemişlerse de genel olarak ka taraftarıyım. Hani sinde bulunduruluyordu. Tevmür Hocayı Akşebir yolnnda bir NewYork'tan American Telelandı. Ateşinin yükseldiği rasında, çifte lokomotifin makinist bul edilen rakam 450 dir. kif sebebi hakkında bir açıkphone and Telegraph Şirketinin çadır içinde görmnş: leri. ileriki rampayı tırmanabilO tarihte. halkın mâneviyabnı lama yapılmamıştır. Tanınmış Başkanı Eugene J. Mcneely konubildiriliyor Sen kimsin! demiş. Hoca: mek için istim biriktirmek üzere koromak emeliyle, Napolide yalbir solcu olan Silvio Frondizi (' sacaktır. Telstar peyki bu fırroa ta Ben yeryüzünün tanrısıyım! Londra 12 (AP) Doktorlar, bu kardeşinin Başkanlıktan düşü Ankara. 12 (CumhuriyetTeleks) kazanlan kızdırmağa koyuldular. nız bir tek gazetenin yaymlannrt «evabını vermiş.. raündan vücuda getiriilip geliştirülmesinden sonra, mart ayı (' gün Sir Winston Churchill'in bron Başbakan Yardımcılıklan ve Işte facia o sırada hazırlanma sınt mütaade edildi. Haberde, gürilmiştir. Avrupa'dan kimin konuDemür, (adamın adını biz Tiiçerisinde tevkif edilmiş, fa (' şit e yakalanmış olduğunu ve ate Devlet Bakanlıklannda görülecek {a başlamıstı. Balvano garı kasa ney îtalyada bir mahalde, bir kaç şacağı henüz bilinmemektedir. şinin yükselmekte bulynduğunu işler bakımmdan şimdilik bir ı baya üç buçuk kilometre mesafede HşJnin gazla zehirlenerek öldüğa mnr) diyornz, o, zamanında bastır kat sonradan serbest bırakılüstüne «Demür mıştı. bildirmişlerdit. Middlesex Hasta zife taksimi yapılmış bulunmakta iki tünel arasında, küçük bir açık löyleniyordu. Yalmı, Amerika g» dıfı paralann Amerika'da dakikada 4 lık sahada bulunmaktadır. 8017 »eteleri, eksperlerin bu tren k« Han> diye yazdırrmş. Hantrisi dofFrondizi'nin partisine mensup ' hanesi tarafından yayınlanan bül dır. ağır suç işleniyor tende, kan pıhtılaşmafi ve damar Henüz resrr.î olmamakla beraber numaralı katar öyle uzundu ki i saauıı «deaılryolu tarihinin en » rm oldngnnn siz kestirin!) 30 mebns istifa ettiler öyle ise bana bir mncize gösiltihabı dolayısiyle bacakta mey Başbakan Yardımcısı Ekrem Ali kinci tünele daldığı sırada, vagon kıl ermez re en korkunç iaeiası» Buenos Aires, 12 (AP) EsWashineton, 12 (AP) Birleşik ter! (Tanındaki kor bir cariyeyi dana gelen şişin ise azalmakta ol can'a Devlet Plânlama Teşkilâtı, ların yarısı ilk tünelin yokuş kıs olarak Tasıflandırdıklarmı ki Başkan Frondizi'nin Uzlaş Amerika Federal Polis Teşkilâtı •üstererek) Şunun gözlerini aç Başbakan Yardımcısı Hasan Din mmda kalmıstı. Bu tünel de iki lar. duğu belirtilmiştir. maz Radikal Partisine men( F B I ) bugün yaymladığı bir raImkalım! Bültende şöyle denil,mektedir: çer'e Atom Enerji Merkezi, Başba lokomotifin savurduğu dumanlarla sup 30 kadar milletvekili ve { I porda Birleşik Amerika'da, 1961 yı Hoca sükunetle: senatör, bugün Parlâmento' < > «Bronşital enfeksiyon dolaj'isiyl» kan Yardımcısı Turan Feyzioğluna dolu idi. Tünelin içini zifiri kalında dakikada ortalama 4 ağır suç Biz iş bölümü yaptık! Belden Eski daki yerlerinden istifa etmiş |l dünden beri Sir Winston Churc Dış Yardımlar ve îstatistik Ensti ranlığa gömen bu dumanı dağıtaişlendiğini açıklamıştır. Yıllık âdi ynkarı deliklere gökyüzünün tancak en hafif bir rüzgâr yoktu. lerdir. Bunları diğerlerinin de (I hill'in ateşi bir miktar artmış bu tüsü bağlanmıştır. güntı suçlar raporunda şu bilgi verılmişDiğer taraftan Devlet Bakanlaizliyeceği beklenmektedir Tem (I lunmaktadır. Ayağındaki şiş ise Türkiye E«ki Muha?ipl«r Cemiy», nsı kanşır! demis.. tir : 1961 de memlkette cinayet, Böylece, otuz sekiz dakika süren nndan Hıfzı Oğuz Bekata'ya DiyaDünyada muazzam kuvvetler silcilerin toplu bir şekilde is (I azalmıştır.» tinin »eref günü. 23 temmuz günft1 zorla ırza geçme, hırsızlık, soygunnet tşleri Reisliği ve Vakıflar Ge bekleme esnasında en geri vagontifa etmeleri bu hafta yapılan |l culuk, silâhlı tecavüz ve otomobil saat 18 da Orduevinde kutlanacak çarpısıvor. lnsanlar hadlerinin v« gaz ve dunel Müdürlüğü, Devlet Bakam da bulunan Yeni İspanyol kabinesi Necmi Ökten'e de Beden Terbiyesi manla yüklü,yolcular,tenetfüs etti tır Saat 1730 da Taksim Abide«ı ihatalarmın dışına rıkraışlar.. Konhırsızlığı gibi 1^26.090 suç işlen , parti kurultayında emredilmiş |l hava tir. Parlâmento, 1 mayıstanbe trolsuz tabiat knvvetlerini yola ge» miştir. Bu, 1960 a göre yüzde 3 nis Genel Müdüılüğünün bağlanması ler. Fakat bir çoğu, tehlikeden ha ne çelenk koyacak olan eski muhş tirmeye uğrasıriar, 330 kilometrs and içti ri süresiz olarak tatile girmiş petinde bir artma teşkil etmekte»tpler, a«at 19 da da Orfuevmde bersiz uyuyorlardı. uygun görülmüştür. olup, bunun münakaşası siyayüksektc bir hidrojen bombası atdir. Ayni yıl içinde kanunları tatMadrit. 12 (a.a.) Başbakan Yar sî çevrelerde hâlâ devam etGerek Başbakan Yardımcıları, Nihayet saat 0.50 de her iki ma ak*e*n y«ne8i yiyeceklerdir. mışlar. Işığı 1100 kilometreyi aybik ettirmekle mükellef 71 memur dımcısı General Munoz Grandes ile gerek Devlet Bakanları bu vazife Hnıirtmda park ve korulm dınlatrnış.. mektedir. vazife halinde öldürülmüş, 13.190 yeni tâyin edilen yedi îspanyol ba taksimine göre çahşmalarına bas kinist de frenleri çözdü, hareket 147,933 kişi ziyaret etti m*nivelâlarını isletti ve 8017 nupolis memuru taarruza uğramıştır. Ve biz: kan, dün akşam General Franco lamışlardır. maralı katar, ikinci tünelin yokuHaziran «yı içinde Yıldıı Efendim arkadaşiardan biri nun huzurunda and içmişlerdir. Me rasim, mutad veçhile, Pardo Sara Belediye Ceza Kanununu özel şunu ağır ağır çıkmağa basladı. 14İS8 Emirgîn Konısunu I*rW, yenüince bizim moralımiz bozulBolrano garı sefi, bir sonraki is Gülh'ane Parkım 119.817 olmak u*s du da ondan kaybcttik! diye mayında cereyan etmiştir. sektörde tetkik edecek tasyon olan BellaMura istasyonu re Belediye park v e korulannı zeret keşfine uğraşıyomz. Bari Adalet Bakam Antonio IturmenHaber aldığımıza göre îstanbul na, katarın hareket ettiğini ttl 147,983 kişi ziyaret etmiştir di Benales, yeni bakanlann and iç«moral» imizi buzdplabına koya Otel, lokanta ve tam teskilâtiyle, hususl trenleri isliyerek Belediyesince îçişleri Bakanlığına grafla verdiği «Partito» işaretiyl» me merasiminde hazır bulunmuşdik. Amerikada çoktnr buzdolabı! Park ve Bahçeler ziyaretçilere açılmıştır. gönderilen Belediye Ceza Kanunu bildirdi. Nopmal olarak 8017 katar, tur. »iyaretçilerden 271,111 lira «elir jünlerce bozulmadan dururdn. tasarısı, bir kere de özel sektör bu iki istasyon arasındaki 8 kiloHâncılA: 5294/8865 temsilcilerinden müreknep bir ko metreyi yirmi dakikada aşacak, sağlamıştır. Bunun 174,589 Her devrin, her semtin bir Nasmıte tarafından tetkik edilecek Bella Mura'ya varınca da oranın sergi gellridir. vardır. Kendi çapınKendisini dövüp para istiyeni rettin Hocası Hoca.. Bnnlardan hitir. Bahçe Miman gar şefi, bir evvelki istasyona treda Nasrettin Y. Mühendis ve Mühendis almacaktır Belediye Ceza Kanununda esna nin geldigini haber verecekti. şikâyet etti rini tanırım.. Siz de tanırsınız tzMerkez ve Taşra Şantiyelerimizde görevlendinlmek üzere MEVLÜT BAYSAL v fa verilecek cezalar ağır bu'.undu Fakat aradan yirmi dakika geç Büyükadada Sakarya «okağmda zet Kaptan.. Onnn bir çok hikâyeğundan böyle bir tetkike lüzum tercihan su şebekesi tesisîerinde çalışmış Yüksek Mühendis ve ti. bir saat geçti. Varış işareti ve oturan Joz«f Robert Bahar, poliae leri arasında şnnu ara sıra hatırJ Şehir parkları, villâ bahçeleri f görülmüştür. Mühendisler alınacaktır. müracaat ederek, evvelce yanında ( J Beyoğlu Mis Sok. [ Kadını sevgilisinin elinden riltnedi. Ebediyen de verilmiyecek hizmetçi olarak çahşan Nezahat'ın arım çürlüyor, şimşekler çakı Tecrübe ve kıdeme göre yevmiye verilecektir. Gök ti. tsteklilerin el yarıları ile yazılmıs dilekçelerinde kısa hal kocası Osman Balcılann, önünü yor. Sprçe kuşn korkudan sırtiistü almak istediler * Baysal Çiçek Mağazası tercümelerini bildirmeleri rica olunur. Belvano ile BellaMuro arası Ortaköy Yıldız Parkında dün vahşi ve ârızalı bölgedir. îki g»r ketip kendisini dövdüğünü ve teh düşmüş. Ayaklan havada.. TitrıAdres: SİMEL Ltd. Şti. g«ce 3 zorba. sevgiilsi ile birlikte •rasında yol yoktur. Tek geçit, ditle 5000 lira para istediğini söy yor.. ki bir tanışı sörmüş Telefon: 44 17 47 Ziya Gökalp Caddesi No. 18 Yıldız Han Kat: 2 gzen bir gencin yolunu keserek birbirini kovahyan tünellerden v» lemiştir. Sanık yakalanmış ve id Ne o serçe? Ne bu hal? de(Cumhuriyet 8286) YEMŞEHÎR ANKARA yanında bulunan kadını almak is köprülerden ibarettir. Hattın ea diamn •oroşturmasma ba«lanmış yince beriki: Gürültüyü işitmiyor musun? (Basın 11032 A. 6815 8844) Cumhtıriyet 8866 temiştir. uzun tüneli olan. iki kilometreye «IT. Ömer Faruk Denizel adındaki yakın uzunluktaki Galleria delle Gök yıkılırsa tntayım! diye ayakla 2 genç otomobil çaldı şahsın gece geç vakit yolunu ke Armi bu bölgededir. Katar, sabaKadıkSytJe Möhürdar cadd««inde rımı havaya diktim.. cevabını verserek A.K. adh kadın arkadaşını » »aat birine doğru bu yokuş yu mfma Y! yaşındaki Doğan Baykal ıniş.. zorla almak istiyen Şakir Gülte karı tünele girdi. Ba Türkçe ne füzel dildir; serİle arksdafi 20 yaşındaki Turan pe, Zihni Diişmez ve Zeyn«l Dikel e parmağı derler, küçük parmaBu tünelde ne olup hittiğini ba Kliküçulf, gece geç saatlerde Ati fa! Hangi dilde vardır ba güzeladh mütecavizler polis tarafından yakalanarak nezaret altına alın •in olarak hâlâ bir bilen kimae let sokağında 18 sayılı apartıma lik? Fransızcada bnna knlak p3rAğrı îli Daimî Komisyonunda 2490 1 Aşağıda yazılı okul eşyası 20/7/1962 cuma günü saat 15 te oroktur. Arka arkaya bağlı iki lo» nm öminde duran 30468 plâkah mıslardır, otomobil i çalmışlardır. Kızıltop mafı derler. sayılı kanunun 41 inci maddesinin D fıkrası gereğince açık eksiltme usuliyle ihale edilecektir. Denizden top mermisi çıktı leomotifin makinistleri, iş basıadt Lâfın sonn: tta d^lafvılarken polisler tara2 Keşif özeti, Proje ve Şartname Millî Eğitim Müdürlüğü ve Daimi Komisyon Bürosunda görüölmüşlerdi. Bunu takip eden karKadıköy fskelesi civannda deGemiciler pnsnladan evvel, rıllebilir. gaşalık arasında, sağ kalanlar faz furtJan görülOp yrtalantın samklar nizden hurda çıkaran Hacı Güneş 3 Eksiltmeye gireceklerin 1962 yıh Ticaret Odası Belgesi, •'» 10 Referans vermeleri ve teminatını bir şey hatırlamıyorlar. Elde e hakkında kovuşturma açılmış, oto dızlara bakarak yol bulurlarmı<ı. ismindeki şahıs dün, üzeri yosunyatırmalan şarttır. dilen yegâne bilgi şundan ibaret mobil sahibi olan Osraan Fikret Pusulanın da şaşırdığı, pnsulanın lu 40 santim uzunluğunda 7.5 çada şaşınldığı zamanlar olur. Ba Arkuna teslim edilmiştir. 4 Imalât ayrı şahıslara, bir sahsa veva tescilli bir sirkete ihale edilebilir. pında ve uzun yıllardanberi deniz •ldu. N« Miktarı Bedeli Tntan Teminatı yıldıza bakarak yol buImaU seCinsi Bir erkek barda çalışabilmek •ek.. Bn yıldızın adı akhselim yade kalmı; bir top mermisi çıkarHer iki lokomotif tünelin takrimıstır. ben yarısına vardıkları zaman baş için kadın elbisesi çaldı 1 2250 Lr. 30.000 Lr. Öğrenci Sırası 200 150 li lağdnyndur onu arayınız! YoluHacı Güneş, çıkardığı mermiyi taki lokomotifin motris tekerlek30.000 » 2250 » 200 150 2 Öğrenci Sırası nzu bolnrsnnuz. Geçen sene. kadın kıyafetine giKadıköy Emniyet Âmirliğine tes eri kızak yapmağa başlamıstı. Ma ip pavyonlarda dans ederken ya2250 » 30.000 » 200 150 3 Öğrenci Sırası B. FELEK lim etmiştir. Mermi, polis tarafın15.000 • 1125 » 100 1») ist raylara kum döktü. fakat kalanan 19 yaşındaki cinsi sapık 4 Öğrenci Sırası dan askerî makamlara verilmiştir. hiç bir netice alamadı. Tekerlek Erdoğan Süleyman, narnı diğer Gü40 400 16.000 » 1200 » 5 Vazıhane Bir ortaokul öğrencisi 21.000 » 1675 » 50 420 6 Dolap erde çekme kudreti kalmadığı i lergül Çil, bir bar kadınının eibi2 gazeteci nişanlandılar boğuldu 50 225 11.250 > 844 • 7 Yazı Tahtası Gazeteci arkadaşlarımızdan Tür in katar durdu. Sonra, bir kaç elerini çalarken yakalar.mıştır. Kasımpaşada Kulaksızda nturan 50 100 5.000 » 375 » 8 Sınıf Masaıı Dün Adliyeye verilen sanık, pav rtaokul öğrencisi Mehmet Coşkun kan Akbaş ile Tercüman gazeteci metre geriye dcğru gitti, bu gidiş îl&n olunur. muhabirlerinden Erdoğan Kıral sayesinde kuyruktaki üç vagon ser yonlarda çahşmak için elbisesi ol ün Bakırköyde Ataköy plâj'ından e;t havaya çıkabildi, katar tek madıgı için hırsızhk y«ptığını söy denize girmiş, fakat yüzme bilme(Basın 11034/8842) dün gece nişanlanmıslardır. Genç ıtr r« bu »«fer büıbütün durdu. dlği İçin boğnlmuştur. mutluluklar dileriz. Kızıl Çin birliklerinin Hind topraklarındaki harekâtı devam ediyor Express » gazetesi bugün, hususi muhabirinin Rabat'ta Cezayir Geçici Hükümet Başkan Yardımcısı Ben Bella ile yaptığı bir mülâkaîı yayımlamıştır. Muhammed Ben Bella bu beyanatında, yeni Cezayir devletim bölen buhrana barışçı bir hal çaresi bulmak için gayret sarfettiğini ve bunun için Cezayir Millî IhtiGazeteciler Cemiyeti tarafından lâ! Konseyinin demokratik yolda ahni.cak kararları görüşmek üzere tertiplenen 1962 Gazetecilık Başarı toplantıya çağırılması lüzumunu Armağanı neticeleri belli olmuş tur. hissettiğini «öylemiştir. « Yusuf Ben Hedda'nın böyle bir Gazetecilik Başarı Armağamn toplantıya itiraz etmesi halincle, na çeşitli kollardan (64) eser iştirak sıl hareket edeceksiniz • şeklinde etmiştir. Küçük ve Büyük Jürinin çalış bir suale cevaben Ben Bella : % Benim de cevabım aynı şekild» ola maları neticesinde Armağan kaza nan gazetecilerin isimleri aşağıda caktır • demiştir. Ben Bella sözlerine devam ede dır: Seri Röportaj: Halit Çapın (B rek, ihtilâün bu buhranı yenecek kudrette olduğuna inand;ğ:rı ve rinci) Milliyet'teki yazısı ile. Yük Cezayir ihtilâlinin, sosyali?t fikir sel Kasapbaşı (Mansiyon) Hürriler üzerine kurulacak bir Cs/ayir yt'teki yazısı ile. Orhan Kantoğlu yaratmak gayesiyle yapıldığını söy (Mansiyon) Yeni Sabah'taki yazısı lemiştir. Ben Bella bu münasebet ile. Röportaj: Ibrahim Ziya N'ebioğlu le, herşeyden evvel zirai reformlara ihtiyaç gösterildiğini ve Xüba' (Mansiyon) Cumhuriyet'teki yazısı yı bu meseiede bir örnek olarak ile. Nail Gürelı (Mansiyon). Haber: Oğuz Öngen (Birinci e'.e almak lâzım geldiğini söylemiş. fakat her memleketin kendisine hâs Milliyet'teki yazısı ile Kâmüran meseleleri olduğunu hatırlatarak, Çelebi (Mansiyon). Metin Soysa' Cezayir'in Küba'yı bir misal ola (Mansiyon) Yeni Sabah'taki yazı rak ele ahp almıyacağını söyliye sı ile. rr.iyeceğini belirtmiştir. Fıkra: Refik Aşçıoğlu (Mansi Başkan Yardımcısı bundan son yon). ra, kendisinin bir Yahudi ale\htaMizanpaj ve Sekreterlik: (Bu rı oldugu hakkında çıkanlan ha kolda mükâfat kazanan olmamış berleri kat'iyetle yalanlıyarak, «be tır.) r.im siyasi hayatımı takip edenler. Karikatür: (Bu k<Mda mükâfa benim ırkçıhk politikasının bir nu kazanan olmamıştır.) maralı düşmanlanndan olduğumu Fotoğraf: Yurdaer Acar (Birin göreceklerdir » demiş ve « bu ko ci), Hilmi Şahenk (Mansiyon) nunun memleketimde hortlamasına Şeref Köylübay (Mansiyon). asla müsaade etmiyeceğim » deYanşmaya katılanlar arasında miştir. Komflnlnne karfiyım. SosTalizme karşıyım. Diktatörlük? Aslâ mı M U . Demokrui, evet, tabii ama™ (Burada. bir iki hınk nunk) Tek sefin d&şmanıvım. Çift sef? Daha fena... ... ve, her yerde yapılan bn siyasî gevezelikler, tabiî, bir zamandır. bizde de yapılıyor. Yalnız Türkiyemiz, bn bahiste de, orijinal olmanın yolunu bnldn: Bn, tabaıı tabana zıt fikirleri, tuhaftır, hep aynı adamlar söylüyor. Yalnız, ayrı ayrı yerlerde. D. \ . En garip tren kazas; Gözetecilik Başarı Armağan Üıt tarafı tahminden ibaret kal8017 numaralı katar 2 mart 1944 yapmak kolay defildir; akşamı Salerno garından hareke mıstı. Muayene ve tahkikat ıırayani izahı kolay defil! sında elde edilen deliller, baştak! ederken hiç kimse onun ölüm İtiraf etraeliyiz ki biz, anıa doğru gittiğini tahmin edememij lokomotifin freninin gevşetilmis ti. Gerçekten de, bu katarın her ve hareket manivelâsmm tornis hepimiz rahat, serbestlik, sükunetoluyomz. Iste 1950 hangi tren kaazsından fazla kur tana alınmış olmasından ibaretti, ten rahatsız ban vermiş olması, ne çarpışma, öteki lokomotifin frenleri ise sıkıl den evvelki bir kaç yılî Hürriyet ne yoldan çıkma, ne bir 3angın «nış ve hareket maniveiâsı ileriye bol! Herkes saç saça baş basa! Hiç ve ne de herhangi mekanik bir â ahnmıştı. Bu da trenin ârıza yaptığı sırada iki makinistin birbirine kimse halinden ve rejimden memrıza yüzünden. oldu. 8017 numaralı katar. kendi yö tamamiyle zıt refleks gösterdikle nun değil! Bir «istemezük!» dür nünde bir ölüm unsurunu berabe rini anlatıyordu. Felâkete bu hal gidiyor. tstemiyenler bağırmakta sebep olmuştu. birlesiyor.. Ama istemedikleri vetaşıyordu. Lokomotifte yakılan k mür, harb şartiarı yüzünden. kötı Lokomotiflerin kazanları, ölen ya istedikleri birbirine taban tacins bir kömürdü. lyi yanmadığı veya can çekişen makinistlerin era bana zıt! Gelselelim şamata oriçin bazan, anormal şekilde kar. rinden çıkmıj. kendi başlanna iş taklığı o börriyet rejimini yasabon oksidi neşrediyordu. Karbor lemeğe devam ediyorlardı. Tünel tanları alaşağı ettirdi. Ve yeni geoksidi ise kokusuz ve öldürüci de oksijen eksiliyor, aynı zamanda leni, memlekete hesapsız cararlar bir gazdır. bacalardan çıkan daîga dalga du verdikten on sene sonra, 1950 remanlar yüzünden karbon oksid: jimini iade için yapılan bir ihtilâl Asjında bu katarın yolcu taşım ması gerekiyordu. Fakat Napoli artıyordu. Zehirli gaz ve duman devirdi. Şimdi de ona benzer bir bölgesinde işliyen marşandiz tren lar böylece, tünele dolmuş, muaz halimiz var. Korknyomm tarih telerinin çoğunda olduğu gibi. bu zam bir zehirli yılan gibi. yüzler kerrürden ibaret olmasın!.. "t" *ı* "I* trende de kaçak yolcular vardı. ce yolcuya ölüm taşımıştı. Şimdi her şeyin oldnğn gibi «ihÇünkü büyük şehir açtı. Tarihten Yolculardan henüz uyanık bulu. tilâl» in değişmez bir kaidesi var: beş ay evvel müttefikler tarafınnanlar, katarın durduğunu ania. Muvaffak oldu mn kahramanlık, dan yapılan asker çıkanna haremışlardı. Bir çoğu, dünyadaki bü büyük vatanseverlik! O zaman keti yüzünden köylerle olan ticatün yolcular gibi, bu durmanın söyle söylivebildifin kadar! Tevarî alısveriş işleri karışmıs ve bi her halde büyük bir sebebi oldu za ve mahviyet hislerin müsaade karaborsa doğmuştu. Kadın, erkek ğuna hükmederek sabırla bekie ettiği kadar övün!. çoiuk çocuk. çoğu zaman müttefik meğe başladılar. Fakat yolcularAmaaa! Muvaffak olamadın mı? askerlerinden, sigara ve çikolata dan Francesco isimli bir genç, mi En hafiften cinayet derler. Bn ogibi nadide öteberi ahyorlar, çiftde bulantılan ve nefes darhklan yonun kaidesi bu! O zaman «Beliklere gidip yunrjrta, et, zeytinduymağa başlayınca, yanında bu. nim kanaatim bu idi! Faydalı san yağı ve daha baska yiyecek madlunan kuzenine, trenden inip tü dnn. Gene de o likirdeyim! Ne deleriyle mübadele ediyorlardı. nelin dışına çıkmalannı. orada bi iıterseniz yapın!» diyip snsmak!^ Aldıkları bu gıda maddelerini Na raz hava almalarını teklif etmiş l»te Salan! Haklı, hakiiz! Bn opoliye getiriyorlar, fazla kârla sati. Kuzeni kabul etmedi. Tünelden ynnun kaidesini bildi.. Belkl yarın tıyorlardı. cıkmak için en kısa yolun hangi Bidanlt da öyle yapar! Böyle bir akibetten bir intan oenz kurtuldn mn? Artık bir daha başlaraamalı! Çünkü ibtilUlerin zeretleri yoktur. *î" ' 1 * *T" H Bu işler kolay değil! • firriyet rejiminde ihtilâl Salerno'nun güney doğusundak istikamette olduğunu bilmiyorlarPotenza'nın civarındaki ârızalı bö dı. Trende oturup beklemek daha geler refahlı yerler olduğu için uygundu. karaborsacılar oraya hücum ediFrancesco tek başına iruneyi t«r yorlardı. Hemen bütün sivülere cih etti. ayaga kalktı.. Ancak bir ait taşıtlar müsadere edilınişti, ya kaç saat tonra kendine geldiği za hut benzin yoktu. Onun için tek man Balvano istasyonunda idi. vasıta olan marşandiz trenieri ku Ayağa kalktığı anla istasyondan lanıhyordu. Iste 8017 numaralı ka ayıldığı zatnan arasında neler otardaki kaçak yolcular da böylup bittijini hatırlamıyordu. H*r lece, hep karaborsa kaçakçılann halde, tünelin ağzına yakın bir dan ibaretti. Kimi aileleri için yere kadar sürüklenerek gelebllyiyecek tedarikine çıkanlardı. ki miş vc orada yere serilmişti. Kumi de seyahat zcrunda kalıp baş zeninin öldüğü anlaşıldı. ka nakil vasıtası bulamıyan kimFenalık hissedip trenden iner«k selerdi. tünelin methaline doğru yürüyen8017 numaralı katar 47 vagon ler, sonra tren hareket ediverir dan mürekkep uzun bir kompozis korkusuyla geri dönüp rıstgele en fazla puvan kazanan Halit Ca yondu. Vagonların yirmi tanesi pm yılın gazetecisi olarak ilân iistü açık cinsten yük vagonuydu bir vagona tırmananlar, orada boğulup ölenler vardı. Uyurken bir edilmiştir. Fakat bunların yalnız on ikisi yük arahk uyanıp kucağında uyumaklü.idi, ötekiler a?keri ve sivil eşy ta olan çocuğunun ölmüş olduğuyükleyip getirmek üzere gidiyor nu görenler vardı. Boğulmaktan du. kurtulup kendilerine geldikleri za Alaıtıs Baraj: işçileri bugün yürüyüş yapıyorlar Arjantinde durum tekrar karışıyor Başbakan Yardımcıları ve Devlel Bakanları vazife taksimi yaplılar TUZLA IÇMELERİ ÂĞR! VALİLIĞİNDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog