Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

KARAYAR KÖPRÜSÜ Mılli Eğıtım Bakanlığınca yayımlanraakta olan telıf tıyatro eserleri a«rısuun yedıncx kıtabı olarak Heftk Erduran'uı «Karayar Koprusu» çıkmıştır. Karayar Koprusu, Mıllî Egıhm BakanLfı yaymevlenle bütön kıtapçılaıda 250 kuruj futU «atılmaktadır (B«m 10756/884T) 39. yıl Sayj 13.627 u m h u ri yel KURUCÜSU: FUNUS NADİ Telgrai v« mektujs adresı: Cumhurıyet IatanbıU Posta Kutusu Istenbul No 246 Telefonlar: 22 42 J0 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Son gunlerde herlcesin bahsettığı roman' ıP" •ÜİLİIIJIIUI Cıltlı 12 5 L CRONİN'm en £T< * f l T Çeuren V GÜLTEKIM OÜVEN V A Y I N E V I ŞAHESER ROHANLAR serısındt çıktı. Hancıhk 5032 8Sol Cuma 13 Temtnuz 1962 Evvefld akşam Irakın Zaho ilçesinden atılan top mermisi, bir köyümüzün yakmına düştü. Patlama sonunda can ve mal kaybı olmadı İnönü, «Komşular hudutlarda dikkatli olmalıdır» dedi (Bedıı Mungan Ira* Mnırından bıldımor) Kuze\ Irakta ası kurt lıderı Molla Mu«tafa Barzanı ı!e Irak Hukumet ku\\etlerı ara«ında dunden ben sınırımmn cok vakınında şıdtietlı çarpışma lar de\ara ermektedır Bu çarpış tnalar sıra^ında zaman i^man ate<s sınmmı?dan ıçerı sıçramak tadır Dnn saat 18 sıralarında Irakın Zaho ılçesınden atılan b » ' too mermiM sınırımızdan 150 me* re ıçerde Zoıova \e Kukıt 'cov eı rı arasında patlamiftıı Patlana, corak ajrazıde olduğu ı<,jn u n \ t mal ka\bı olmamı<tır Maıdın \a !r^ı oiav verıne hareket etmı>tır Irak sınırımızın karşısı altı giindür alevler içinrie t içişleri Bakanlığı hudut olayları ile ilgili tebliğ yayınladı Yardım Konsorsiumunun Alt Komisyonu dun ilk toplantısını yaptı Konsorsium'utı söratli çahşması karşısında 5 yıllık plânııt gecikmesinin işbirligini aksatacağından endişe ediliyor Ankara 12 (Telefonla) Bes jıl iık kalkınma planınm dıç fınan«manı konusunda uzun bır suredır \apılan muhtelıf çalışma \e temaslar dost \e muttefıklerımızın gostermıs oldukları ı\ı nnet \e ga\retlerle semere^ını \ermıs \e «Tur fcntje Yardım Konsorsı\umu» nun kurulmosı resmen kdrara bağlan mıştır O E C D nın Parıstekı merkezın de 10 temmuz tarıhınde ^apı]«ı toplantıda gerek Turkı\e \e gerekse Yunanı^tan i(,m a\u bııer kon sorsı\um kuıı^nid^ı kabul edıimı1. \e bu te>kılatın kurulu^ hazınık larnı Naprrrtk u?ere O E C D Ge 4rkası Sa. 5, Sn. * da Arcp rodyoiarı mütecaviz bir lisanla bize çatıyorlar \nkara 1^;, CTelefonla) Son gunlerde Arjp memleketlermın gazetelerınde \e ıHdMjIannda Turkıve ıle ılgııı olduk<,a garıp \e gulunç habek \e konusınalaı dıkkatı (.ekmekte \e bunlar ardında tecavuzkar mahı%ette oianlara da rastlanmjktadır Bu ja/ı \e konuş maların lıangı kanalaon dık'e et tıııldıgı ^azılaıdakı ıfadelcrden *o lavhkla anlasıımak'adut Eugun Valının başkanlıgında ı, ı Iral. huüudunda bulunan \e sık sık zarar eoreıı Gerur sınır karako ka\makamımı/aan muteşe^iıl bır ' lumuzun dun (.ekılmıs bir resmı Okla ısarttlı a\ jıldız, bomba Irkası Sa 5 s u I de I ınlılakından bozulmns \e «\\elkı gun ^enıden \apılmıstır İstanbuldaki ilk A P kongresinde «kıravatlı aydınlar» tenkid edildi İstanbui Milletvekili Bozbeyli, Çatalcada, Ar \c karşı olanları,« kıravatlı aydmlar ve güdümlü demokrasi sempatizanlan » olarak sıraladı Paıtı^ı tstanbul ıl teşkıı bır lisanla ıtham etmı>.]erdır 'atının ilk kongresı dun Çatalca Hıc bır nahallı deraın konuşulılçesınde \apnmış ve soz alan ha madıgı \e delege'ere dağıtılan, tıp er C H P \ı Inonu %u \e A ArkaM sa ^ Su f da > P den ı>tıfa eden \e gerekse fiî ^ ^ ~ ler dn e ı«ım enaırılen mutedıll mıl'etveillı ve «enatorletı >=ert Bu şekılde \aımlanan haberleı den bînne s*>n olarak Ürdunde \a LCIZ ATLATILDI Kadıkoyde Baharıye caddesınde Suleyymlanan AlCıhad adlı gd/eterın manpaşa sokagındakı bır ıruşaat hafrıyalı yurunden ıkı ahşap e\ vı10 temmu/ tarıhlı ^a\ ı^ındakı «Tur kı\ e Arap ablukasını bozu\or> kılma tehiıkesı gosteımıştır Evler tahlıye edılmif ve bu arada 12 sabaslıklı jazıda ra«tlıvo*uz Haber yıll ahşap evın yarısı çokmuştar. Resımde, çoken ev gorulmektedir. \rkası ha 5 !»u 4 te Başbakan inönfi flnkaraya döndü Bakanlar Kurulu Inonu'nun başkanlıgında toplanarak, jatınnıların suratle tahakkuku ve Yuksek Plânlama Kuruluna Basbakanın 3 \ardııncısı ile birlikte katılması hususunda karar aldı Ankara 12 (Telefonla) BaşbaKan l^met Inonu bugun oğleden s f nra a^kerı ozel uçakia Erzurumdan \nkara\a a%det etmıstır Inonu berabennde Ozel Kalem Aluduıu \ecdet Calp oldugu halde GlBt AYDINL4NDI Amenkd Bııleık De\ letleıının atmosferde en 5uksek ırtıfada patlatma\ı kararlastırdıgı hıdroıen bombası kotu ha\ a şartlan doıajısı\le dort defa tehır edıldıkten son ja ınfüak ettınlmıst r Hıdrojen bombası nuk eer deneme alanı ola rak tesbıt edılen Johnston Adasının uzerınde 200 mıl Mjksekhkte pat ]atılmi";tıı Resımde ınfılak «ahasından 2 bın kılometre uzaniıktakı Hauaı Adasının Waıkıkı Korfezının ınfılaklan once (\ukarıda) \e ınjilak «ırasmda (aşagıda) gunduz gıbı a\dmlanmı^ gece manzdra^ı gc ;ulu\or Trenler, raylar üzerînde yatan sarhoşu bekledi istanbulda bir çöpimha fabrikası kurulması için Belediye anlaşmaya vardı Gunde 2000 2500 tonu bulan çöpler fabrikada gubre haline getirilecek ve bunlar yurt dışına da ihrat edılebılecek Alman Turkıtal fırma'u İstanbui Belednesıne muracaatla çoplerın /ennı sekılde ]mha«ı ıçın bır fabrıka kurulmasını teklıf etmıştır 70 80 mı vonluk bır \atırım M pacak o an fırma \a? avlarında gunde 2000 ton ıle kıs avlannda gunde 2500 tonu bulan Istanbulun çoplerının ımhasmdan vapılacak gubıelerın Turkne dahmnde kullanılacagı gıbı harıce de satılmasının mumkun oiacagını behrtmıslerdır Lzun bır sureden berı muzakerelerde bulunan Beledne \etkıhlerı fırmanın şartlarını u\gun gorerek Arkacı Sa. 5. Su. 3 te Akçakoca'da gizii bir I kaııi|iı Her >ıl aynı >erde 60 70 kişi ile kamp kurduğunu söyliyen Beynelmilel Çıplaklar Cemiyeti Türkiye Raportörü, resmî bir kamp kurulmasının tahminler üstıinde ddviz sağhyacağını ifade ediyor. Şışman adam »an madenı çer çeveh gozlugunu duzelttı Bızım her jaz ^kçakoca cıTaunda jıurdugumuz 60 T kıçı 0 İık husu"sı çıplaklar kampımız \ar ama j e n n ı bız bılırız ancak deti, Genç aıkadaşı ıle birlikte Kar şımda oturan ar BevnelmjieJ Çıplak'ar Ceniijetının uvelerı ve goz luklu olanı Muhendıs Alman Gerhard Hunger Cemıvetın Turkı e roportoru ıd Turknede Marma rıste bır çıplaklar kampı açılaca Arkası Sa. 5, Su. 5 te lım Tılkı çetesı mensuplarındai Sabrı Tılkı Sıırt Agır Ceza Mah kemesınde dmlejıcıler arasında bır durusma takıp ederken ıhbaı uzenne \akalanmıstır Tılkı \ı daha once kızını kacırdıgı \e ko\unu dtese \ erdığı bır aga ıhbar etmı tır Gunejdoğu oolge^ının en azılı çete reısı Selım Tılkının \egenı olan Sabrı Tılkı Sıırt Vılavetınde ejkıva takıp eden janddrma mufrezeı vetkıhlerıne bu\uk oiçude ıfsaatta bulunmus \e ısledığı 6 cı na^etı ıtirai etmı* dıger çetelerın gızlenebıleceklerı \erien de sojlemıstır Resımde Sabn Tılkı, \a'kaıandıktan sonra gorulmektedir Dun sabaha karşı saat 01 sıralarında Vemkapı Tren îstasvonunda raylar U7erınde \ atan bır «arho^ poh^ler taıafından guç]u<s.le kalcn nlmıştır Kenriol UIuso\ adındakı bır «anıv anmda arkada^ı fbrahım Ermer o du^j lialde «a hnç \s,7 \ette Ye ruıkı\ede bulunan Hııına Cıplaklar Omıveti uve«i \e rapurtoru Herr *rka*.ı s a 5 Sfi 1 de Gerhard Hungeı (pn/luklıı) \ardım(m arkadasımızla goruluvorlar. 1962 1963 Yunus Nadi Ârmağanı saat 17 sıralarında Etıtnesğuta gel naış \e Başbakan Yardımcıları, Bakanlar askerî ve mulkı erkân ta rafmdan karsılanmıstır T t L K l Gune>dogu ıllenmıMıl'ı Sa\unma Bakanı îlharoı Arkası Sa. 5. Su. 7 de 7i so\ gunculukla haraca ke«en Se1 C.H.P. ileclisi dfin tonlandı BıiMik Kurulta\ın ekinı a\ında >apılmasına. ilçe ; e il konirrelerinin de agustosta başlamasma karar verildi (l'azısı 5 ıncı sahıftmızde) Oğretmenler, Yazılarmııı Senaiör Bozcalıyı bekttyoruz (Liberalizm mi, Sosyalizm mi?) sorusuna bir makale dün proteslo etti ile cevap vereceksiniz *. Milli Eğitim Bakanlığı, olavla ilgili bir tebliğ \ a\ ınladı. ^\dın 12 (Telefonıd ) Izmır Se na'oru Omer Lutfu Bozcalı mn Kay«ende bır toplantıda sarfetiıçı «Öğretmenlerm konunıM oldukU Arkası Sa 5. Sa. J ae 1 X 1963 Yunus \adı ar<E mağanınm \arışma nev ını ^Makale) olarak tesbıt etm.ş bulunu\orur Konu Turımenın 'ge ecegı bakımından en onemlı mesele olan (Lıbera hzra rnı \ok«a Sosvalıznn Arkası Sa 5 Su 2 de yınıııııııııımııııııııııııiüiıııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııi'i CH. P. ıtin I rahatsızlığı E Ecvet GL'RESIN jazıjor CHP n ı n gıttıkçe a ı t a n bır ıç rahat^ızl k geçırdıgı mu h a k k a k Kurucu Meclıs /dmanjnda b a s l a m i ' fakat genrl seçımler u m ı d ı j l e «a>sk ta T eda\ı\e» tabı t u t u l m u s olan p<ıHının bu r a h a t s ı z h . ğı, aslında bırıncı v e \ a ık rLI koa ı s i o n l a r ı n kurulma < % la fnlan dogrudan dogr ı • \a ılgılı değıldır Tamamen b u n \ e \ ı d ı ı v e asagıdan \ u . k ? n \ a dogru gelısmektedıi Dun t o p l a n a n partı nretlıt] sahsı «empatı \e aT,ı n a t ı l e n n «ebep o l a u g u iu /um~uz ç e k ı s m e l e n b * tarafa bırakıp ou rana I/IUITI pnepleiı u/erıne egı'ecet . rrı" henuz bllran oruz Ya'n z bıldığımız <;ev şudur Günün Notları ÇORLL'DA YAPIŞIK DÖRDt/LER AMELİYAT EDlJLDt Qoıludc mr , t ı l k \apan Mı MfmiMiı Lıkus adlı kedısı evvelkı fiun fi wvru dun^ava getırraıs fakat bu vavrulardan 4 tanesı ayaklarından vapisık gobck baelarından bırle^ık dogrrıiFİa dır Vetpııncr Fetl ı Cılgı tarafından japılan araelıyat netjcesınde dorduzler bırbırlerındcn a\n'mışlardıı Kcsımde aihhatlerı mukemmJ uUn doıduzltr vt £nnelerı amcinattan once (so'da) amelıjattan sonra (sagda) soıulu:orlar karı k a d e m e l e ı d e ^ ı b ı ı \ r e h a v e t devara eder nletın E t ı n e n u t u k \ e paırlak <um « lelı bıldırı ıle a t a z l a t n ı K 5» p a m a k yoluna gıdılır^e can S lılarda olduğu gıbı < Hl S de de b u n \ e sebepleıı >Tt ı E dan kaldınlıp tedavı edılıie E \en llle*e kaı<ı tabıı kj.on S ma çare erını amacîv ı Ancak o zaman canlıda^ı rc aksıjonlaıda gorulen \e tc E tıcesj pek de muspet ı ma E \an sarsıntüarı beklemek 5E gerektıı Z CHP nıçın bu ıahat»ungı E g e ç m , o r ' Çeşıth sebepler S l a r Hele teferruata kadaı ~ ınılııse, bunlaıin saj IM VU/ •DEVRLMLERI MUHAFAZADA KARARLIYIZ.. ?ıiıııııııııııııııifiııifiıııııııııııııifiiMiHHmuııııııiHUHfrmrnınifNiMiin lerı geçer Yalnız hepsı ınce E lendıgı zaman gorulur kı bu E = %rkasıfca.5, Su. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog