Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Her Çekiltşte APARTIMAN DAİRELERİ CAZİP*" PARA İKRAMİYELERİ TÜRRİYE KREDİ BANKASI u m hur i yet ^ *•. KUBUCUSU: YUNUS NADİ Yeni Türk Yazarları Serisi DENİZ AĞACI Yaman Koray EMM1OĞLU KAÇAKLAR KÖROUMAN REZİL DÜNYA BAŞKA DÜNYALAR Talıp tpaydın Kemal Bekır Kgmal Tahır Faık Eaysal 1000 krş. 750 ., 750 ., 400 .. SİYAH KEHRİBAR Tar.k Bugra 253 .. 250 ,. Ortıan Hançerlioğlu 500 ., REMZİ KİTABE ilâncılık: 5029 87S1 İlâncılık: 5035 8780 39. yıl Sayı 13.626 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: İstenbul No 246 Telaionlar: 22 42 M 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Perşembe 12 Temtnuz 1962 inönü kısmen kullandığı uçakla gitti Başbakan, 51. Tümen Karargâhını, Tavsa Tabyalarını ve 247. Piyade Alayını ziyaret edip subaylarla görüştü. Korgeneral İrfan Tansel, dün tekrar İnönü'ye mülaki oldu lllltllllllllllllllllllllllllllllllllHI,,,, Başbakamn Evxurum seyahati Yeni bir tecavüz daha Irak uçaklan, dün de sınırda bulunan üç köyümüzü bombaladı Mardin. 11 (Özel olaratc giden arkadaşımır EROL DALLI bildiriyor) Irak uçakları bugün sımrlanmıza yeni bir tecavüzde daha bulunrouş lar ve sınıra dört kilometre mesafede bulunan üç köyümüzü borabalamışlardır. Mardın'in Silopi ilçesine bağh Takiyan, Günhadik ve Kükik adlı sınır köylerimize Sovj'et yapısı Mig avcı bombardıman jçakları ile japılan bu tecavüzde, yangın bombaları atılmıştır. tnsanca zayiat olmamakla beraber 18 baş hayvan yanarak ölmüştür. Sınır köylerimizin bombalandığı sayriresmi olarak teyid edilmiştır. Vali ve Jandarma Kumandanı Cizre'ye gitmiş olduklanndan kendileri ile görüşmek mümkün olamamışf.r. Gayri meşru servet iktisabı dâvalarııta dün başlandı Ankarada üç ayrı ağır ceza mahkemesi, 57 DP ileri gelenini yargıladı Yırcahıtın gayri menkulleri, Koraltanın menkulleri üzerindeki haciz kaMırıldı Ankara, 11 (/Deiefonia) Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından haklarında gayri meşru servet iktisabı iddıasiyle dâva açılmasına karar verilen ve aralannda 150 eskı D.P. milletvekıli ile esk: Cufnhırrbaşkanı Celâl Bayar, Adnan Memderes. Hasan Poiatkan. Fatin Rüçtü Zorlu. Ethem Menderes, Sıtkı Yırcalı gibi D.P. ileri gelenlerinin bulunduğu sanıklar topluluğundan 57 kişinin Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Son Şansda Kaçırılırsa ııııımıııııııı IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMIHIMI 8 y f i k M i l I e t ) 7TT) Meclisinin kı •II JJ yen« karma hükfimete bir nefes alma, dâvaları ııraya koyma ve bir ucundan işe koyulma imkânı saflıyordu. Bu süre içinde hükümetten elbette büyük haşarılar, mncizeler bekliyemezdik. Meselelerimiıin arapsaçına döndüfü, birbirine kansarak çığ gibi yıfıldıfı bir «rtamda yedi haf(TeU'i'oin Cumhuriyi't Erzuruın . İstanbul) Uhk, hattâ yedi ayhk bir f«yretle onlardan bir tekinin bile çözü tnönü, fistü açık bir jeep'le sehre Rİrerken halkı selâmlıyor lebilecefini kabnl etmek süçtür. Zaten ynrdamnz hesabın» bugün için en önemli konn, iki yüâır daldıfumz kararsızhk havasmdan knrtnlmak, nispî de olsa bir güven dnyguran» kavnşmak dârandır. Piymsayı CMdandırmak, ekenotuik hayatı 616 noktadan ayırıp dinamik bir hale getinnek belki esaslı tedbirleri gerektirecektir. Fakat bo tedbirlerin başında guven dnygnsannn geldiğini de kim•c inkâr edemez. Biz, Kurncu Mecli» karnldnğa gündenberi yann ne olaeafımızı, hanji rejimle idare edileeefimizi bilememenin üzüntüstt içinde yaşıyonız. Kimi kafalarda yer eden Atatfirk ilkelerine yabancı, soyut bir demokrasi anlayışı yflzünden ParUmentoys 27 Mayu düşmanı, intikamcı ve düşük iktidar hayranı zümreler geni? ölAnkara. 11 (a.a.) Milli Savun1 15 inci Kor. K. Tümgeneral Nazmı Karakoç Kara Kuvvetleri çöde sızmışlardır. Her partlde bol ma Bakanlığı Basın trtibat BüroFikret £sen Jandarma Genel Ko Kurmay Başkanlığma, bol temsil edilen ba zümreler vü sundan bildirılmiştir: mutanlığına. 4 CENTO Türk temsilcisi Tüm ziinden yapıcı işlere giri»ebilecek, Kıta hizmeti ve terfi durumlan 2 jncu Kor. K. Tümgeneral general Haydar Sükan 5 inci Kor. nzmıca ömfirlü bir koalisyon hükiimeti knrulamamaktadır. Bun sebebiyle silâhlı Kuvvetler komu Kemalettın Gökakın CENTO Türk Komutanhğına, 5 Shape teşkılâtı Eğitım Daıdan örörüdür ki harcadığı verim ta kademelerinde vapılan tâyinle temsilciliğine, 3 7 nci Kor. K. Tümgenerai Arkası Sa. S. Sü. 3 de siz gayretlere bakarak Sayın în ri aşağıya çıkanlmıştır: önü'ye hem acıyor. hem de hayret ediyornz. Bu gayretlerin verimll bir sonuca ulaşman ihtimali bizce çok zayıftır. Çünkü biz, ber zaman burada açıkça belirttigimiz gibi, Cumhnriyetimizin temeli bildiff1 miz devrim ükelerini tartışma konusu yapan, yani milletçe Tanzlmat devrine geri götfirülmemizi hos karsüıyan bir zihniyetle yurBen Bella'nın Kahire de alınmış dumuzda dcmokratik bir düzenin resmi başarı ile yürütü)ebilece|ine inanmıyorur. £rzurum. 11 (Arıf Said Terzioglu bildiriyor) Başbakan Ismet tnönü zaman zaman kendisinin de kullandığj bir askeri uçakla bugün saat 10.45 te Erzuruma gelmiştır Yanında Milli Savunma Bakanı llhami Sancarın da bulunduğu Başbakan Ismet Inönü, Hava Alanm da. 3 gündenberi Erzurumda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay. K. K. K. Korgeneral Ali Keskıner. Denız K. K. Koramiral Necdet Uran, Vali Fah rettin Akkutlu, Üçüncü Ordu Kurnandanı Korgeneral Refık Yılnıaz, Dokuzuncu Kolordu Kumandanı Tümgeneral Kemalettın Gökakın. Sekizinci Kolordu ve Üçüncü Hava Kuvvetleıi Üs Kumandanları ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Eyüp Hızalan. Ziraat ve Fen Fakültesi Dekanları. Belediye Başkanı. C.H.P.. C.K.M.P. ve Y.T.P. İl İdare Heyet'.erı ve temsilcileri, basın mensupları ve kalabalık bir halk kütlesi tarafmdan karşılanmı.ştır. Önce Genelkurmay Başkanı uçağa girerek Başbakana «Hoş geldiniz» demiş, İnönü uçaktan iner Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Öte yandan sınırda Irak uçaklarına karşı güvenlık tedbirleri altnmağa baslanmıştır. Siırt. Hakkârı ve Mardin valileri bombalanan koyiere ve karakollara gıderek tetkıklerde buiunacakiar, bomr>a parçalannı ıncelemek üzere Ankaraya göndereceklerdir. Barzani yaralı ve muş.kül dururada Cizre, 11 (Özel Muhabirimiz Bedii Mungan bildiriyor) Cizre, Şilopi, Uludere sır.ırlannda uzun zamandan be:i devam eden Barzani kuvvetîeri ile Irak Hükümet kuvvetleri arasmdaki çarpışmalar gittikçe şiddetlenmek Arkası Sa. 5. Sü. 5 te "Dev buğday,, yetiştirenler mahkemeye verildiler Telstar Haberleşme Peykinin devâsâ alıcı veriei antenleri Türk Silâhlı Kuvvetleri komuta kademelerine tâyinler yapıldı Milli Savunma Bakanlığı İrtibat Bürosu Avrupalılar Amerikan televîzyon yayınını dün ilk defa takip ettiler « Telstar » haberleşme peyki vasıtası ile ilk defa olarak kıtalarar a s ı televizyon yayınlan gerçek leşmiş oldu Londra, 11 (A.A, A.P. ve radyoiar) Dün bir ThorDelta roketi ile uzaya fırlatılan telekomünikasyon (haberleşme) peyki Telstarın, Atlantik Okyanusunun bir ucunda Andover'den 'Amerika) çektiği ilk resim Londra'da ScornwaH'daki 8 C V tonluk dev alıcı istasyonunda tesAydındaki Türkiye Öğretmen. bit edilmiş ve yayınlanmıştır. Fatelevizyonlaler Federasyonu Genel Ku kat bu resim Londra görülmüş ve rında çok silık olarak rııl toplantısında bir delege, Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Çorlunun Hayraboiu ılçesinde bir kilo tohumdan 120 kilo buğday elde eden ve buna «dev buğday» adraı veren Kerim îpek isım A emekli bir subay ;le 2 ofrtağı, Arkası Sa. 5, Sü. 4 te iâYİnlerin «kıtaı y y hizmeii ve ierfi durumlan sebebiyle» Yapıldığını resmen bildiriyor Oğreimenler dert döktüler "İnönü ve politikasından tlâvacıyım» dedi Bugün ioplanacak CHP Parti Meclisi büyük önem taşıyor Aydın 11, (Telefonla) Turkiye Öğretmenler Federasyonunun Onbeşiııci Genel Kurul toplantısı Siir. 11 (Telefonla) Sıirt, Bitbugün de devam etmiştir. Oturuma as. Hakkâri ve Diyarbakır bölgesaat 8.3ü da başlanmış ve delegele» sinde cumartesi gününden itibarer. birer bırer söz almışlarciır. Denız başl:yan jandarma tarama hareketi li delegesi Avni Aytaç, «Turhan çok iyi sonuçlar vermiş, jandsarmaFeyzioğlunu Genel Ba$kan yap lar iki gün içinde üç soyguncu çetık. Elindeki dosyasında yığın yı tesini yakalamaya muva{fak ol Arkası Sa. 5. SD. 3 de muşlardır. Bunlar sırasiyla: Selim Arfcası Sa. 5. Sü. 5 te Siirt'te iki günde üç çete ele geçti « ŞAKLO, YİNE BABA OLDU » 73 yaşındaki büyük tnjiliz aktörii Charlie Chaplin'in. bir oğls daha olmnştur. Böylece onuncu defa baba «Inıanjn sevinoini dnyan Chaplin, resimde 37 yaşındaki ". karısı Oona'nın bnlondngu Montchoist klinifinden çıkarken ?orülüyor. Banunla beraber, son karma hükümet kurulap da Parlâmento tatile şeçtikten sonra, rejimi bflyük AUtürk'ün gösterdiği yöne doğrn çevirip norma) yollardan kurtarabilmek için elimizde bir tek şans kalraıştır. önümiizdeki kısa lüre içinde bükümet. kısır ve verimsiz parlâmento tartışmalariyle rahatsız edilmiyecektir. Ba itibarla kendine bir çekidüzen verme, bir derlcnip toparlantna, durgnn ekoııoraik hayatı vavaşça da olsa ileriye doğru itme imkânlarma kavuşmuştur. Bu kadarını başarabilirse. ezici çoğunluğu alnının teri ile ekmeğini kazanmaktan başka bir şey istemiyen balk «yann ne nlacağız?» kayçusunu bir yana bırakıp hükümete ve dolavısivle reiıme çüveıı duvmaya başlıyrfbilir. Psifcolo.jik durum böylesine elverisli hir hale çeldi mi, piyasanın ranlanması ve ekonomik hayatın ataletten kurtolması ihtimalleri de kuvvetlenir. Sadece bu ihtimallerin belirmesi bile hükümete ve nnu meydana getiren koalisyona daha hir sağlamlık bağışlıvabilir. Rıı takdirde karraa iktidara çevrilecek hücumların tesiri ister istemez azalır ve httkflmet de daba uzun sürelı ekonomik ve sosyal reform hareketlerine sirişmek çüciine kavuşabilir Ne var ki. bnnları yapabilmek ioin hemen karar vermek, yiırt dfizeyinde ileri geri yapılması mukadder olan politik hareketlere aldırıs etmiyerek derhal işe koynlmak serekir. Zira, dediiimiz sibi bu son şanstır. «Gücömü ispat e dececim» kaygusu ile, elinde sopa hükümct şunu bnnn sindlrmeye kalkısırsa hem iş göremez olur. hem de daha ziyade kendi giiçsfizlüSünii ortaya kovar. IÜ başındaki sorumlular önümüzde duran son sansı kaçırırlarsa. herkesten zivade Uendilerine yazık edeceklerdir. Bu. tnönü demokrasisinin artık kesin iflâsı olacaktır. Bazı üyelerin teşkilâtın CHP yüksek organlarına karşı artan itimatsızlığmı dile getirecekleri belirtiliyor Ankara. II (CumhuriyetTeleks) ! Parti Meclisi çahşmalarının biı C.H.P. Parti Meclisi yann Baş j hayli hareketli olacağı tahmin edil bakan tsmet Inönünürr başkanhğır. j mektedir. Bilhassa teşkilâtın ve oda toplanacaktır. Erzurumdan dö i nun sesine kulak veren senatör ve necek olan Başbakan, Parti Mecli milletvekillerinin parti yüksek orsinde son olaylar hakkmda geniş ganlarına kar.şı artan itimatsızhğıizahat verecektir. Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Feyzioğlu, «Paris'ten iyi haberler geldi» dedi 59 vargel işçisi yatma grevi yaptı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, OECD nin Türkiyenin 5 yıllık Kalkınnıa plânını destekleme kararı üzerinde konuştu Oran, Cezayir 11 (AP) Mahalli Ordu Kumandamnın dun açıkladığına göre. «kaatillere v e hırsız lara ders olması için» 300 kadalr (Arkası Sa. 5, Sü. 8 de) Cezayirde 300 Müslümamn idam edileceği dün ^ açıklandı Biitiin öğrefmenlere komünisf diyen senalo üyesi Kayseri, 11 (Telefonla) îddialara göre, A.P. ilçe kongrelerini takip etmek üzere şehrimize gelen İzmir Senatörü Ömer Lütfü Bozcalı, öğretmenlerin dertleriyle ilgili bir toplantıda. kendisine öğretmenler hakkındaki Intibak Kanununun niçin geciktiğini soranlara, «Mecliste ve Senatoda öğretmenlerin komünîst oldukları hakkında umumi bir kanaat vardır. Milli Eğitim Bakanlığı kilit noktalarını Arkası Sa. 5, Sü. 8 de istanbul gümrüğünden 10 gün müddetle gazete, kitap, dergi çekilemedi ^ Olaya, Gümrük ve Tekel Bakanlığının bir genelgesinin yanlış tefsiri sebep oldu Gümrük ve Tekel Bakanlığının 13/6/1962 tarih ve 11127 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir genelgesinin İstanbul Posta Gümrüğü tarafından yanlış tefsir edilmesi yüzünden, 10 gün müddetle yabancı dergi ve kitaplar ile uçaklar dışındaki vüsıtalarla gelen gazeteler gümrükten çekilıp piyasaya sürülememiştir. Bakanlığın adı geçen şenelgesınde ahdi ındirımle alâkası olsun olmasın, anlaşmalı memleketierden ithal edilecek mallardan menşe şahadetnamesı aranması sartı Arkası Sa. 5. Sü B da UHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ DIKTA Sümerbank Defterdar Fabrikasm I larının baygınlık geçirmeleri üze(Xazısı 5 inri sahifemizde) da çalışan 59 vargel işçisi, dün fe I rine, dün saat 14.30 dan itibaren = Ecvet GÜRESİN yazıyor na i.ş şartları dolayısiyle 2 arkadas I Arkası Sa. 5. Sü X de S Türkiyede bir dikta tema~ yülünün bazı çevrelerde ge^ lıştiğini saklamak ve bunu ^ ürtmeğe çahşmak veya olduE jjundan geniş göstermek a~ bestir ve her ikisi de aksi ne^ ".ıceler verir. ~ Yırminci Asrın ıkinci yarı~ smda Gaıpla daimî temas ha^ i:nde bulunan geri kalmış ~ bir memlekette elbette bir~ takım çalkalanmalar ölacak. ~ Başka milletlerin bir asır, ~ hattâ iki asır evvel geçirdik~ Jeri kenc'ıni bulmn kaynaş^ nıalarını. mua.^ır memleketle^ ri kapı kenarından seyreden 1: Türkiyenin geçırmesi anor~ mal sayılmamal'.dır. Ayrua ~ düşünmemiz gerekir ki; yıl~ lar yılı hur fikirieri, baskı ZZ Günün Ko tlilİ : e((enleı:n ıslt.'(t;k:erı CKII,! mık ve sıyasai sıstemden bas kasının akıldan geçırıJmesme dahı müsaade etmemışiz. A: kasından ileri hurrıyetleı a dına bir 27 Mayıs olmuş, me seleler ortaya döküimüş, geı çeklerle karşı karşıya kalın mış ve iki yıl sadece mılln bu gerçeklerden ve bir de sı yasal hak ve hürrıyet edetaı yatından başka bir şey riuy mamış ve şörmemiş.. Böyk bir îoplumda elbette çeşitlı temayüller ofacak. nunlarırı arasında çeşitli sebeplprle vc çe.şitli gayelerle «dikta> dy yer alacak. Dünya .«ıvası tarıhlenndı dikta temayüllerı ve devirlc ri, ya ekonomik krizlerın meydana getırdigj MvaM k;ın İ NADİ I Bir vatandas örneği Fabrikaüan içeri »okulmı>an gazeteciler, olay hakkmda bilgi alma£a (,alı>ı.< orlar \t bayıtan ' kaldırılırlarken bcrvi» kapibindan ambulansla hastane\< ~ altında tutmu.juz. baştakil". yönetim tarzından. idaıp Arkası Sa. 5. Sü. b da llllllllllllllllllllllMMIflllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog