Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Tatilde Çocuğunuza alacağuuz en güzel hediyedir. Turkivede ıik defa çıkan, en modern çocuk ansiklopeiisidir. 1032 sayfa, 1000 konu, 2000 resim, 200 harita ve 11 renkli ilâve tablo ile iki cilt halınde. Takımı 50 lira. TÜRKİTE YAYINEVİ Üâncılık: 5033/8559) umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Erlebi Biv Harika : FÜZULİ BİVANI 4 Abdülbaki Gölpmarh 1079 da (Kecef) de yazılan Divan nüshası esas tutuhıp bütün basüan divanlar kanştırılarak nüsha farklarını gösteren hakikî bir şaheser. Orijinal nefis bir kapak Ciltli 20 liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 5031/8538 39. yıl Sayı 13.625 Telgraf v« mektup «dresi: Cumhuriyet İstanbul PoBta Kutusu: Istanbul No. 246 Telafoniar: 22 42 M 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 42 99 Çarşamba 11 Temmuz 1962 Basın Savcılığı, yeniden yedi istanbul gazetesi hakkındo tahkikataçtı Dü* ifedeleri ahnan Yazı İşleri Müdurleri, Talât Aydemirin verdiği btyanatı neşirden sorunlu tutuluyorlar İnönii Erzuruma gidîyor, Bakanlar geziye çıkıyorlar Kuvvet Kumandanları tarafından karşılânacak İnönü Erzurumda bir gün kalacak Harb Okulu eski Kurjnandam Emekii Albay Talât Aydemirin önceki gün verdiği beyanatı neşreden V Istanbul gazetesi hakkında Basın Savcılığı taralından tahkikat açıimıştır. Haklarında tahkikat açılan Yeni Sabah, Hür Vatan. Ekspres, Ankara. 1 fCumhuriyetTeleks) 0 Yeni İstanbul, Zafer gazeteleri soS1CAKLAR ARTTVOR bıcakianii arttığı bugünlerde vatan Başbakan Ismet İnönü yarın rumlu müdürlerinin dün İstanbul Basın Savcılıgı tarafından ifadele da^Iar seriniemek için her çareye başvurmaktadirlar. Resimde, parkla sabah askeri bir uçakla Erzuruma ri ahnmıştır. Hürriyet ve Dünya yatan vatandaşlarla güneşten yanart çimenleri sulayan park bahçıvanı gidecektir. gazetesi sorumlu müdürlerinin ifa görülüyor Arkası Sa. 5, Sü. 3 de desi de bugün ahnacaktır. Tahkikat. Ceza Kanununun 312 maddesine göre açılmıştır. Madde nin hükmü şöyledır : • Kanunun cü lüm saydığı bir fiili açıkça öveıı veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkı kanuna itaatsizliğe veyahul Arkası Sa. S. Sü. 3 de Ahmet Eraiıı Yalman ve Oğuz Toktamıs adliyede Tabii Senatörlerden Kadri KapIan, dün Istanbulda gazetecılere bir demeç vererek Ismet tnönünun son konuşmasına cevap vermiş ve Başbakana şiddetle çatmıştır. Kadri Kapian İnönü'ye çattı • Millî Savunma iş yerlerinde çahşan 14750 işçiye zam yapıldı Tutan 9,500,000 lirayı bulan zam saat başına o/o 5, o/o 10 ve o/o 15 nisbetlerinde ücretlere intikal edecek Sakai Hukuk IIIIIMIIIIIHllllllllll llllllllllllllllllll Istanbulda cinsî suçlar çoğalıyor Son 5 yıl içinde bekâreti izale suçlarında yiizde 50, kız ve kadın kaçırmalarda % 100, ırza iasaddi olaylannda ise % 75 nispetinde bir artış kaydedildi Ankara 10, (Cumhuriyet Te başı ucretlerine N.5. S10, °olö nisleks) Millî Savunma Bakanlığı petinde bir zam yapılmıştır. Bu Basın Irtibat Bürosundan bildirıi suretle yapılan zamlardan 13.000 işç'ı faydalanrnış v e 7.amların tuta miştir. Milli Savunma Bakanlığı iş yör rı 7.800.000 lijraya baliğ olmuştur. Arkası Sa. 5. Sü. 4 te lerinde çahşan işçilerimizm saat Tam yerine gelmişler Alrikalı iki kız, otelcilik sta jı için memleketimize gelmisler. « Böyle şey olur mn? » deme yin. tsimlcri ile, resimleri ile sâbit bu. Hem kuzum neye olmazmıs? tki üç büyük sehirdeki iki üç büyük otel müstesna digerlerinde su konular tetkik e dilemez mi? 1 Otelde müşteri nasıl bit lenir? Bitlenmese bile onları sa bahlara kadar uykusuz bırakacak derecede bol miktarda tah takurusu nasıl tedarik edilir?. ( Uçaklannın dahi bitlendigi bir memlekette bunlara şaşılmaz ama bilmiyen için yine mesele dir ) . 2 Yatak ve yorgan çarşal larının avda bir de Jiştirildiği otellerde buna itiraz eden müşteriler nasıl paylanır? Veya nasıl « bunlarda topu topu dört ki şi yattı > denir. 3 Otel denilen müessese personeUiz nasıl idare edilir? Batakçı müşterileri kaçırmamak için kapının yolunu kesen bir kâtip nasıl herşeye yetisir? Nihayetsiz sekilde uzatılabilr cek olan bu hususiyetleri tetkik etmek istiyenler NewYorka si dip \Valdorf Asloria otrlini sf zecek deiriHer ya Afrikalı iki kız otelcilik staiı için istanbula geldi ^Afrika'nın bau ilkel kabilele rinde genç kızların hâlâ sünnct cdildiğini söyliycn ziyaretçHer Kenya olaylannm da bu sünııet yüziinden cıktığinı ileri sürdüler ., . • IIi yıl önce, devlet adamla(Yazısı 5 incı sahıfemızde) rımızdsn biri BelçikVya glder. Brüksel'de dostlariyle dolaşırken, Adalet Sarayına ugrar. Gezdiği binayı, tstanbul'da aynı islere bakan dairc ile mukavese eder. Belçika, büyük bir yer degil. . Osmanlı devieti ise, henüz muazzam bir imparatorlak manzarasını kaybetmemiş. t'fak bir ülkede, aynı ârame hizmetine bir imparatorluktakinden kat kat büyük bir bina yapılmış olmasına hayret eder. Belçikalılar derler ki ; « Biz, istikbalimizi kannnlann iyi nygıılanraasına bağlı görmekteyiz » . Müsait ve mohteşem bir bina, biç şüphesiz göz okşıyacak bir eserdir. Fakat bir huknk devletini yaratacak ve batıracak şartlar, herşeyden evvel, insanların ruh ve kafa yapıKUPEK VERGİSİM AL.V1A *OLL Bolunun Yığıicn HLCIMIIsına göre şekillenir. Hnkuku anlıvan adam, Ebubekir veya öroer deki Belediye teşkilâtı 30 muhtarhğa (Kuduz muayenesi var) diye gibi, en mütevazi dekorlar içinde haber salmış ve köylüler kadın. crkek yola düşerek köpekleri ilçeye adaietin güzel örneklerini verebi getuTiıişlerdu. Fakat, ilçede köpekler muayene edilmemiş sahıpleıinlir. Hokakun mânasını kıymetlen den Belediye Kanununun 77 inci maddesine uyularak 10 veya 5 liradiremiyen politikacı ise. yaldızlı Lk makbuzlarla vergi toplanmıştır. Resimde, köpekler sahipleri ile kubbelerin altında, anayasalara Belediye bınasının önünde bekleşirlerken görülüyorlar. meydan okayabilir. Bir hukuk devletinde, kanun herkesin üstündedir. Başbakanların ve bakanlann bile.. Kanon yürürlükte bnlundnğu müd1962 1963 detçe, herkts aynı esaslar dairesinde hükürnlerini yerine getirmekle mükelleftir. Türkiye'de, biitün fertlerin ve po litikacıların kanun karşısında aynı titizliği gösterdiklerini iddia edebil mek çüçtür. Vaktiyle, yaka nnmarası takmadığı için kannnu bilmekle görevli sayılamıyacağını söyliven bir polis memnmna rastlamıştım. Devlet dairelerinde «bu hükmü latbik etmiyoruz > diyen memurlar çörmüştüm. Türürlükteki bir maddenin tatbik edilmemegi için gönderilmiş Bakanlık tamimleri okamuştnm. Sırtım iktidar şefine.dayıyarak « kannna biz yaparız, biz bozarız » diyen idarecilerin efsancsini duymnstum. Toplantılarda. kanun hükümlerini savnndnkları maksatlara ve menfaatlere göre tefsir eden sahıslar karsıroa çıkmıştı. Bütün bnnlar. tek sebebe dayanan olaylardı. Çünkü kannnu ye rine, adamına ve keyfine göre yüriitraek, huknk kültürünün bazmedilmediği ortamlara ait bir bususiyettiı». Son günlerde, yeni bir haber. ortada dolasmaya başladı. Rivayet olunur ki, Tedbirler Kannnu şimdiye kadar müsamahalı bir sekilde uvgulanmış. Tatbikat. buııdaıı böylt. sertleştirilecekmiş. . Haberîn kaynağını kurcalamıyacaçım. Eğer bu ifade, iktidara yakın çevrelerden gelmişse, sahipleriııin hukuk anlayışını protesto ederim. Huknkta, bir kanunun sert veya gevşek tutulması diye birşey ynktur. Vazifeliler, kanun neyi em rcdiyorsa. değiştirmeksizin ve aksatmaksızın yapmak mecburiyetintlcdirler. Dün suç görülmiyen fiilIcrin benzerini yarın kovusturmak fibi bir tenakuzun hukuk devletinde bahis konnsu olabileceğine inanmak istemem. Eğer kanun hükmü latminkâr de|ilse, demokrasiye uymuyorsa veya antipati yaratıyorsa « buııu zaten uygıılamıyoroz» demek salâhiyeti hiç kimseye verilmemistir. Yapılacak iş, antidemokratik bükümlcri deftistirmektir. Ya( Arkssı Sa. 3, Sü. 5 te ) ınıııııııııııııııııııııııııını Anlayışı IV. • •* Kenyalı iki oteki kı/ Her Afrikalı gı uı, kalın dudakları, kocaman göğüslei'i v e şişman hahyie tipik bir Dün fezaya başaıı ile atılan »Tektar • roie snn'î pejki /encı kadın olan Missi M. Nwankwo, sorumuz üzerine «evet hâlâ Afrikada kadınlar da sünnet edîliyor» derken ar kadaşları kahkahalarla gülüyorlardı. Kendılerini gulmeye sevk m eden hususun, te Amerikanın ilk muhabere ve televizyon röle sun'î mas ettığimiz «nâ zık konunun» apeyki «Telstar» başarı ile fezaya atıldı ve mahreğırlıgı mi. yoksa muhtemel soruke oturdu larımızın «hafiliiği mi» olduğuCape Canaveral, 10 (T.H.A.) Telstar peyki ırcun zaman mahnu bir (urlü kes liremedik. Yalnu Amerika bu sabah «Telstar» adı rekinde kalacak ve bu sayede Ateîevizyon • siz de sünnet ol verılen iik muhabere ve televiz merikadan yapılacak dunuz mu» şekyon röle sun'î peykini fırlatmıç ve yayınları, radyo telsiz konuşmalindeki sorurouza mahrekine yerieştirmeğe muvaffak ları Avrupaya kolayhkla ulaştınl Arkası Sa. 5, Sü. 1 de iki zenci hanımın olmuçtur. vefdiği haykırış Amerika'dan yapılacak t e l e v i z y o n yayınları Avrupa'da seyredilecek Yunus Nadi Armağanı Liberalizm mi, SosyalizH ni? Dördüncü Levent'te bir gecekondu mahallesi (Yazısım 5 inci sahifemizde bulacaksınız) şeklindeki tekcevap «lıayır» oldu. tfadelerıne göre, kızlsrın veya ka dınların sünnet edilmeleri usulü yalnız ilkel kabilelefde uygulanıyormuş. Nijerya'da bulunan «Ibo isimli kendi kabilelerinde hıristiyanlığı kabul ettikleri günden bu yana kadınların sünnet edilmeleri âdeti kalkmış, yalnız yaşh kadmlar ile erkekler sünnetli imiş. Hıristiyan olmalanna rağmen, erkek çocuklannı sünnet etmeye devam ediyorlarmış. Fakat ilkel hayat Arkası Sa 5, Sü. 1 de Almus Barajı işçilerinin yürüyiişü 150 bin liralık işgücüne malolacak Yüriiyüşe katılacak işçiler sakal grevine de başladılar, çevredeki muvakkat işçilerin iltihakı ile yüriiyüşe katılacakların sayısı 5000 kişiyi bulacak Bir makale ile bu soruya cevap verin. yazılarınızı bekliyoruz 1962 1963 Yunus Nadi armağanının yanşma nevini (Makale) oiarak tesbit etmiş bulunuyoruz. Konu, Türkiyenin geleceğı bakımından en önemli mesele olan (Liberalizm mi, yoksa Sosyalizm mi?) sorusudur. Bundan kasdımız memleketimizin istiktbalini devletçilikte mi, yoksa özel teşebbüsiin inkişafm da mı veya bunların karışımı bir başka rejimde mi bulacağımızı araştırmak, düşünceleri bu yola sevkederek karşı laşacak fikirlerden hakikati meydana çıkarmaya çalışmaktır. Şartlarımız şunlardır: 1 Yanşma amatör yazarlara mahsustur. Yollanacak makalenin daha önce herhangi bir gazete ve dergide basılmamış olması şarttır. 2 Yazılar 800 kelimeyi geçmiyecektir. 3 Makalenin mutlaka dak tilo ile kâğıdın bir yüzüne Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Sümerbank 19 lira 75 kuruşlan poplin gömlek satışına başladı ^ıııımMiııııımtııııımıımımııııııııııııııııııımııııımııııııııııııııımıi'i Sümerbank Müessesesi, kendi imaiâtı olan muhtelif mensucat üzennde yapmış oiduğu son fiyat ayarlamaiarını müteakip, şiımdi de pophnler üzerindC yeni bir fiyat ayarlamasına girişmiş ve kendi imalâtı olan poplin gömlekler: 19 iıra 75 kuruş üzerinden piyasa E Ecvet GÜRESİN yazıyor S Kendi iç ışlerimıze eylesine ya arzetmeğe başlamıştır. Arkası Sa, 5, Sü. 4 te E daldık kı, d:ş âlemle alâkamız hemen hemen kesilmiş gibi. BıS rakalım nüklüer denemelerin E gürultülerini, Berlin meselesi^ ni. sılâhsızlanma işlerini, doğru ~ dan doğruya milii çıkanmızla E ilgiü. yahut hudutlarımızda ceE reyan eden ve memleketin bu= tünlüğu ile iigıli olaylann dahı ~ farkında değıliz. E Irak'ta ve hemen hududumuz j= da, bir yıldan beri isyan etmış Z Kürt azınlığı ıle Irak ordusu aE rasında kanlı savaşlar cereyan ^ ediyor. Bu savaşlardan sadece, Z Kürt kabilelerinin hududumu/. ~ dan iceıi kaçmaları, bir iki teE cavüz vakası ve nihayet Irak u= çaklarının iki köyümüzü bom1 =bfciamaiarı vesilesiyle haberdar ^ nıvı;.'oru/. Gtınlnk g^/etelerd*5 Sivas, 10 (Telefonlai İki gün şinin katılacağı yürüyüş. Tokat önce. aileleri ile birlikte ve çıplak hükümet konağı önünde son bulaayakla 48 kilometre sessiz bir yü caktır. Bu yüriiyüşe katılacak oruyüş yapacakiarını bildirdiğimiz lan işçilerin ekserisini. Maden t? Almus baraiı • inçaatmda çahşan Sendıkasına bağh işçüer teşkil etişçiler. euma gününden itıbaren mektedir. sakal bırakmaya başlamışlradır. Bilindiği gibi. 1959 yılında ııija13 Temmuz cuma günıi barajdan sına başlanan Almus barajı. sanbaşlıyacak oîan ve çevredeki mu tral da dahil 103 milyon liraya ivakkat işçilerle birlikte 5000 ki Arkası Sa. 5, »ü. 4 le | Güneyden | gelen sesler Günün N0fIaıi ömrü 24 saat olan haberleı \ a rın unutuiacak. Ama huduttü ~ savaşiar devam edecek ve Arap ~ radyolarıyla, Rus radyoları I = raktaki Kürtlerle Doğu bölge ~ mizdeki vatandaşlarımızı kış ^ kırtmakta yine birbirleriyle ya Ş rışacaklar. E Filhakika, biihasâa Kahirc E Rad.vosu, şöyle böyle iki yıj E dan beri devam ettirdiği Türkı ye aleyhindeki kesif, çirkin kam E panyanın yanında, Irak'ta ve E Doğu bölgemizdeki Kurtçe ko ^ nuşanları kışkırtıtı bir propa gandaya girişmiştir. Bir taraf E tan Irak'ı parçalamak ve dola E yısıyle Kasım'ı yere vurup, Su riye misali o memleketi de ele E geçirmek taktikleri yürütüluı E ken, diğer taraftan Türkiye s; E Arkası Sa. 5. Sü. 4 te 4. Leventte bir eecede kurulan secekondulardan sadece birkaçi Feridun ERGİN VATANDAS.. 'nııııııınıuıiHiıııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııiHnııııiııımi?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog