Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Iurtu>enın en modern, en koaforlu turabk otelı Her Odada Banyo Telefon, Üç Kanal Radyo Hirıka manzara. Amenkan bar, restorant Istanbul Ayazpaşa Tel 49 5120 12 (üânalık. 5027 8679) 39. yıl Sayı 13.624 umhuriyet KUBUCUSU; YUNUS NADİ Telgraf vm mektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Rutusu Istsnbui No 246 Telafonlar: 22 42 #> 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 5on günlerde herkesın 1 bahsettıgı roman CT Cıltlı 125 L CRONİN'ın ec güzel roıranı Çeviren \ GÜkTEKlN »NESER RONANUR ıN Evvelki gün verdiği beyanat sebebi ile Cezaevine girerken Emehli Albay "halimi gördünüx. Attah kimseye vermesin» dedi Millî Savunma Bakanlığının lebliği Ankara, 9 (Cumhunvet Teleks) Mıllı Savunma Bakanlığı Basın Burosundan bugun şu bıldın yayınlannyşt r * «Son gunlerde gazetelere be>anlarda bulunan bır kısım emeklı subaylann ordu hakkında ılerı gerı konuştukları ve bu konuşmalannda kendılerını halen ordunun bır uzvu dıye gostererek,gu>a ordunun hıs ve duşuncelerıne tercuman olduklannı halk efkarma aksettırmeye gavret sarfettıklerı esefle muşahede edılmektedır (Arkası Sa. 5, Su. 4 te) Anlcara 9 (Cumhurıjet Telek^ > Talat Aydemir bugun Ankara nobet^ı Sulh Ceza Mahkmesı rarafmdan T C K nun 312 ncı mad desıne gore tevkif edılmıştır Aydemır'ın dun yapmış oldugu basın toplantısında soylemış oldu Iu bazı so2İer uzenne Ankara Savcılığı bugun ıfadesını almış ve mutaakıben saat 16 20 d e nobetçı Arfcan 8a. 5. Sü. 4 te dün tevkif Kabibay ve Baykal dün döndüler 14 lerden Orhan Kabıbav ve Rı fat Bavkal dun akşam saat 18 15 te beraberlennde Osman Denız, Kad n Kaplan Adnan Çehkoğlu ve Dundar Sevhan oldugu halde An karadan şehrımıze gelmışlerdır Basın mensuplarının suallennı ce \aplandıran Kabıba »Kasırada Arkası Sa 5 Sa. 3 de 2 Irak uçağıi karakolla edildi 2 köyiimiizii bombaladı Sovyet yapısı Mig jet uçaklarınm, kuzey Iraktaki Kürt âsileri izlerken yanlışlıkla hududumuzu geçtiği anlaşıhyor ı Irak Ha\a Kuvvetlprıne.mensup Soivet vapısı 2 Mıg uçagı evvel kı gun akşanvuzen Guneydoju Anadoluda 2 hudut koyuröuzu ve bır ae jaçdarrap karakolugnuzu bombalamıştır • * * j ' * "$, , J • Sıîrt muhabırımızın^telefonla bıldırd^gıne goıe Hdkkarı ılınııj Lludere ılçesme bağlı Gerur""Jandarma Karakolu wat 1 de, 2 Ira* 7 Mıİ»' uçağı tarafından bombalanmıştır Irak sınırına 30 ku6mefre me«d 1 leîle'bulunan Gerur Jandarnra K^rakolunun uzerındjt^ bırkaç'daıre çızen uçakîara erlenmız taratından uzennde bulundukları topragn TurkıjeoMuğunu beıırtmek uzere ba ro^Ur ^allanmı^aj da bombiraıman"1clurmamıştır Jandarma erlerı eılerındekı tufeklerle muTcabelt etmışler'e de ısabet olmamıştır * 'u. " , Salı 10 Temmuz 1962 serısinde çıktı. (üâncüık 5032 8580) *; Teyit edlliyor Bombdrdıman sonurunda ınidiı ve mal kavbı ka\dedılmemıştı. "^ıırtte huzurun ıadesı ıçın Ankaradan sovguncu takıbıne gonaenlen mufrezelerın kumandanı Yarba\ Saoı Eıınanç oombardıman olaMnı levıd etmış ve şunJarı sojlenujtır < Irak Hukumetıne aıt uçak'ar Bjrza ıı lıderhgındekı Kurt ıh tılalcilenm takıp edeıken vanhşlıkla hududumuru ge«,m s o abılırler Arka«ı Sa 5. >B 4 te » Irak ut,aklarının bombaladıfı hndut lutfakolamozla ıkı kö>amuzun yerlerı gSrtereaı hanta Eski hârika çocuk Hasan Kaplan, olgun bir sanatçı olarak dün yırda döndii Turkıvede «hanka çocuk» de\ımı>le Idıl Bıretle bıriıkte ılk de fa anılan ve 'şımdı genç ve olgun bır sanatçı olan Ressam Hasan Kap tan beş vıldanben Gustave Sınge ' anında çalıstığı Parıs ten dun yurda donmuştur Kendısıyle konustuk Hasan Kaptan ozellıkle c soyut abstre » resmı sevıyor Pıcasso \e Braque gıb! ustalar bır vanda tutulacak olursa, onlardan başka en çok Manes«ıer ve Polıakoff'u tutuyor Ancak gunumuzun resmının ılle de «so Irkası Sa 5 Su 1 dr lalat Avdemır tevkıfınden sonra cezaevine sokalurken Sümerbank 24 tip mamnlnne zam yaptı Dün Ankaradan verilen bir emirle yapılan fiat ayarlaması sadece pamuklulara tesir ediyor G L L U 1 Imar \e lskdn Bakanı Prof Fahrettın Kerıra aun Beledı>e ılgılılerı ıle temaslarda bulunmu^tur Re'imde bugua gecekondu semtlerını gezecek oıan Gokav B e l e d n e B<i,kanı ıle goruşurken goruluvor Dalgıç okulu dün gazetecilere gezdirildi Dumlupmar deni/.altasının 90 gıaıde cıkanlabileceğini beluten okul vetkilileri, ancak bu işin buyük masrafa ve resetlerin ctlcma»ı stebebivle halc oyunda uziıntuye jol aracağını soyiediler Oumıuk Muhaf<iid Sı Mİ Kısım Amırhgı dun «aat 17 oü de bır kaçakçılık o a\ına el ko\mus ve 150 bın lıra negerınde Su rı\e menselı kaı,ak manıfatura e»\c(M ele geçırmıştır Avrıta bu o Ia\la ılgılı olarak 3 kı?ı de nezaret Genel Idare Kurulu dun aldığı kararla. partıdcn »s>*i*a, a l l ı n a a h n m I t , ı r edıp M P ye geçenlerin C. K. M. P. >e donebılmelerini de x a k | t h b a r v u uzerıne tzmıt Orem z e imkân dahiline snktu lık \ olu uzerınde pusuva jatan Cemal Paval ıdaresindekı 9 kısılık Ki'^en " (Teıefonla) Tubeı 5 \nka«a < fCumhurıyet Te | azası olduklannaar bundan "on SIMI ekıp a^nı voldd »uratle ^ey kuloz dan mustarıp bulurüukıarı < leks) CKMP Genel Idare Ku ı rakı topiantnara ıstnak eaebıle reden şofor MuMdfa Ak ıdaresın ıçın uzun 7dnıaTidan berı ^eh ım L dekı Hatav 20264 plaka numaıalı l^uh Nacı \ erem HattahaneMnde rulu bugun bır toplantı vaparak | cektır bugune kadar gerek merkezde ve Evvelce partıden ı>tıfa etmn o otomubılı durdurmu"i \e derhal tedavı edılmekte olan duşuk mı Arkası Sa. 5, Sn. 2 de Arkası *a S su i te gerekse teşkılatta, Haysıyet Dıvan Arkası Sa 5 Su ( de larına vakı muracaat ve ışlemleıı durdurmuş ve partı ıslennden lluıı Daljıç Okulnııda >apılan ç.ısterıde, vurgnna tatalan bır dâljıç (lomboıdan bakan). taıyıklı edaHasan Kaptan vapurdan çıkarken men kararlarını ıptal etmıştır ' da tedavı edılırken (Odanın ıçındekı tazyık manometrelerde gonilınektedır> 1 Haysıvet Dıvan arınta karara bağ 1 lanmıs ışler bundan ıstısna edıl HiiMHiıııiHifiiHiııııııııııııııııııııııımıııııııııııımnıııuııuıiHiııımıımHmımııııiHiımıımuıııııııımrnııc mıştır Bu duruma gore bır ^ure once Oaman Bolukba^ı tarafından kongreye kadar partı faalıvetletınden men edılen ve Haysıyet Dıvamna venlen Afyon mılletvekılı Ahmet Tahtakılıç ve tstanbul mılletvekı lı Saadet Kaçar, bu karardan ıstı r fade edeceklerdır Her ıkı mılletvekılı de Genel tdate Kurulu Ankara 9 (Cumhurıjet Telek» tkı a> sonra çalışmalarma b < a= ııvacak olan TBMM ne sevkı gereken kanunların hazırlanma'i ıçın Ec\et GURESIN yazıyor Hukumet kesın bıi mesaıve ba'ia mıçtıı Bıı Hukumet s>adece «Bız Arkası Sa. 5. Su. 3 de kuvvethyız» demekle kuvvetli olmaz Bılakıs eğer olaylar, sozlerle uygulama arasındakı farkı açıkça orU\a kojarsa orada kuvvetli degıl, ovunen hukumetten Ankara 9 (Telefonla) Ankara bahsedtlır ve bovl e bır top Çankırı volunun 63 uncu kılometluluk dd kısd zamanda geresınde bulunan 4102 nufuslu Kamı aslanı haltne gelır Kuvlecık ılçesı bu gece buyuk bır yanvetli hukumet evvela uzegın tehlikesi geçırmıştır rınde bulunduğu zemını, o Saat 22 de Yukan Cadde semtınzemınde butun muspet \e 1962 . 1963 Yunus Nadi armaganının ' ihtıfa etmesi lazımdır. Taknıa (mustear) Tasarruf bonolarının ılk faizleri de bır fmndan çıkan yangın vaırenfı cereyanların etkılerı>aıısma nevini (Makale) olarak tesbit nındakı otele sırayet etmış mutaa 1 eylulden ıtıbaren odenecektır iroza kullanılama7. nı tam olçebılen hukumetkıben Buyuk Camu ve caddejı Bono sahıplerıne °» 6 hesabıvle etmis bulunuvorıız. Konu, Türkiyenin tır 4 Yine daktilo ıle vazılacak 7arfsarmıştır odenecek olan vadesı gelmış ılk ı geleceğı bakımından en onemli mesele Bunun ocr.egmı bız eskı larm ustimc gazetemizin adresi ile bir10 KLKL>4 stNEMA Bdbaeskıde rekabet vuzunden sınema Bır saat ı<,ınde diaUıında bır I partı faizleri karşılamak uzere bu devırde defalarca gorduk olan (Liberalizm mi. yoksa Sosyaüzm j Hkte «Yıınus Nadi Armağanı • kavdınm banka da bulunan 10 bma >anmışJvıl butçeje 15 mıljon lıra konmu) fı atlan on kuıua kadar duşmuştur Resımde ıkı fılmı on kuruşa ParJamentodakı hakımıyete mi?) sorusudur. Bundan kasdımız memda konıılması unutulmamahdır gosteren bır sınemanın ılanı goruluvor Arkası Sa. S, Su. 6 da tur hatta memlekette ov savısı leketinıizin istikbalini devletçilikte mi, 5 Yazı kabul muddeti daha itınalı bakımından ayrılıga rağmen yoksa ozel tesebbusun inkişafmda mı hukuraetın kuvvetı muayven bir secmeve imkân bırakmak ve jollaveya bunların karışımı bir başka rejimde bır huduttan sonra sadece ancak butun güzel \azıların gazeteınizde iafta ve nazari kalmıştır mi bulacağımızı arastırmak, düsunceleri I nesrini mumkun kılmak üzere bu >ıl \ınc bu yola sevkederek karsılasacak fikirlerYe^ılhüar Uşafc ve dıger kısılmıstır. 1 ocak 19fi3 sfunune kadar hadıselerı hdtırlayınız; kuvden hakikati mevdana rıkarmava caelimize jjeçecek makaleler \arısma>a vetını ıspat gayretı ıçınde Iısmaktır sokulacak ondan sonra gelenler kabi'I olan hukumet, altındakı zeSartlarımız şunlardır: edilmij etektir. mını tartamadıgı şartları kıy metlendıremedığı ıçm zaval 1 Yarısma amator vazarlara mah6 Armağan bu >ıl da 3000 lıradır lı hale gelmış bu zavallıhk Miistur Yollanacak makalelerin daha Bu miktar memleketin tanınnns sahsitan kurtulmak ugruna kuv onte herhangi bir gazete \e dergide bayellerinden kurulu bııvıık jurinın seıcveth oldugu Parlamentodan bilııramıs olma<ı sartlır ı vetkıler ıstemış, demokratık ceği en gıızel makalenin vazarına \erilc ] bır duzende bazı muessese cektir. i 2 Yazılar S00 keliınevi gecnıivelerle başa çıkabılmek ıçın lektır Hıısusi bir heyet tarafından bu> uk : ozel kanunlara kadar ışı go .; Mdkrflcnın ııuıtlaka daktılo ıle dıkkatle setilecek \azıların derhal nes j turmustur Yme geçen dev kagıdın bır v uzııne vazılması acık adresi ı (Arkası Sa. 5. Sü. 8 d») rinc baslı^acağız. \ YAZ1SIZ Kaçar ve Tahtakılıç CKNP ye döıtüyor 150 bin lira değerinde kaçok eşya ele geçirildi Öleden beı ^<abıt iutuian Sumer telı çekılen J61J jvıiı telgıaf em bank pamuklu mamullerının ^A rıne goıe toplan ve peıakende ola tış fnatlarındd \enı bır a\diUma Arkası ha y !»u 4 te japılmıştır Bu avarlamanın sunutU oUıar. Sumeıbdnka aıt 24 tıp malın fuat laıı artırılmış 34 tıp malın ıse fı yatlarında cuzı bır ındırım vapıl mıştır 'vvrıca muessese tarafı ıdan ımal edılen 68 tıp malın fı vatlarında ıse her lıangı bır degı şıklık vapıimamıştır Lmum Mudurluk tatdfındHi >urdun muhtelıf ıl \e ılçelerınc r bulunan 150 satış mdgdzasına >ıf 3 satık milletvekili dün Kayseriden tahliye edildi Gunun Notları Kuvvetli hokünet Vergi mevzuaiı ile ilgili değişiklikler iki aya kadar Meclise sevkedilecek 19621963 Yunus Nadi Armağanı il€ şu soruya cevap Piyasayı frenliyen Muhasebei Umumiye ve Ar1 gj lırma, Eksilime kanunları yeniden tedvin edilecek i Kalecik kazası yangın tehlikesi ailatiı Tasarruf bonosu faizleri için biilçe^e 15 milyon tabsisat kondu Liberalizm mt Sosyalizm mi ? ( Türkiyenin istikbalini, devletçilikte mi yoksa | özel tesebbüsün inkişafmda mı buluyorsunuz? 1 veriniz: 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog