Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Ü GUL VE GÜLYAGI Tarım Sataş Kooperatifleri Birliği ISPART A Türkiyenin en büyük gülyağı müstabjili ve ihracaatcısı Tel. adresi: GÜLBİKLİK Cumhuriyet 8241 39. yıl Sayı 13.615 u m h u r i yet CURUCUStJ: STOTUS NADİ Tfclmf *• maktup «dr««l: Cumhuriyet İıtanbul Pocta Kuttuu: lfteabul N e 248 Telrfoolar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Bilinmiyen Bir Tannya John Steinbeck'in ilk ı omanlanndan biri alan ve JFiliz Karabe/in dilimize çevirdiği bu eser büyiik bir ügi ile karşılanarak kısa zamanda tükenmiştî. İkinci,* baskısn yine Varlık Yayınlan arasında çıkan bv nefis romanda tabiatla insanın kaynaşraa» epik bir dille son derece canlı olarak tasvir edilmiştir. Fiyatı 4 liradır. İlâncılık: 5069/8265 Fazat 1 Temmuz 1962 sosyal adalet dikkate alınacak Programda 196162 deahnan ServetBeyannamelerinin iadesi ve yerlerine 1962 başlangıç itibar edilerek yenilerinin almması derpiş ediliyor Hükümet programının esasları açıklandı Dört yıkkmberi önlenemİYen büyük kaçakçılı Italyan polisi Orta Doğuya silâk sokan 4 Türklen kurulu kaçakçı şebekesini yakaladı 67 yaşındaki İzmitli Muammer Nuri Kocabıyık isimli bir şahıs tarafından idare edilen ve Beyruta 4 milyon liralık silâh taşıyan şebeke mensupları yakaland ıktan sonra İtalyan polisinin elinden kaçtılar Napoli 30 (Vedat Etensel bildirior) Üç senedenberi ttalya ve Fıansadan tedarik ettiği mermi ve silâhlar; Beyruta m^torla kaçırsn Muammer Nuri Ko;abıyık îsimli bir Türk ve üç arkadaşı Itaîyan jjo'isi tarafındar. yakalanmıstır. Tutulan şebeke mensuplan bir müddet sonra ttalyan polisinin elinden karaıak kaybolmuslardır. Muammer Nuri Kocabıyık ve arkadaşları S. Akarsu, T. Turgut, Car. Fu:it Kalçın dört senedenberi ttalya ve Fransada yasamaktaydıîar. îlgiliierin ifadesine göre, şimdiye kadar şebeke üçdört milyon Türk Lirası değerınde mermi ve süâhı Bevrut yolu ile Ortadoğu memleketlerine sev'setmiştir. Kaçan şebeke mensuplarının ttılyan hudutlarını terketmemeleri için tertibat alınmıştır. Şebekeyi idare •îden Muammer Nuri Kocabıyık fiT yasında îzmıtli bir şahıstır. Yeni program Ecvet GÜRESİN yazıyor Üçlü protokol'un esaslarına bağlı olarak hazırlanan Hükümet programı nihayet açıklandı. Yeni program. protokolda olduğu gibi, Türkiyenin ıktısadi, sosyal ve kültürel alanlarda çetin meselelerle karşı karşıya buiundu°u, büyük hamlelere muhlaç olduğu ve bütün bu hanılelervn bir demokratık ni/.amda yapılabileceği. zira Türk toplurmı için başka bir yasayış şeklinin düşünülemiyeı:eği esprisi içinde, kaleme alınmıştır. Anayasa ve onun dayandıgı müesseselere bağlı bir paılamento hüküroetınden. başka türlü davranışlar bekliyenler, öyle zannedıyoruz ki programı sadece bu açıdan ele alarak yerec«k)er ve yine aynı sijtem içinde daha'cesur, daha dehcı hükümetleı ısteyip duracaklardır. Hükumet programîannı günlük vazife cetveli gıbı kabul edenler ise belki, 3 1 koalisÜ . yon kabinesınin neden daha kati birtakım esaslarla keııdisini bağlamayıp. prograrna nedcn seyyaliyet verdiğini soracaklardır. Fikirlere baskı yapılmıyan sıstemlerde böylesine tartışmalar daima olur ve olma<ı da gereklidir. Yalnız bütün mcsele'. tartışmaiar sırasında mevcut düzeni. onun şartlarını, ıyice bilmek ve eğer onun dışında bir düzen isteniyorsa. bu konuya korkmadan girebilmektir. Yani daba açıkçası, çok partili bir rejim içinden Sukarno veya Nâsır hükümeti çıkmaz. Onlar ayrı sistemdedirJer, biz ise ayrı sistemdeyiz. Bu bakımdan yeni programı, mevcut düzenin şartları içinde incelemek ve bu sırada şartların verdiğı ımkanların kullanılıp kuilanılmamasını ölçü olarak almak zorundayız. Yeni program, 1 incı înönü kabinesininkine nispetle birtakım konularda meseielerı, daha açLk olarak e'.e aJmaktadır. Zaten protokolda butün esasları tesbit edilmış bulunan ekonomik ve mali politika .evvelce de işaret ettiğimiz gibi, devlet teşebbüsüyle özel teşebbüsü telif etmeğe çalışan bir görüş içinde anlatılıyor. Programa £Öre. özel teşebbüs ve devlet sektörü kalkınma hedefıne varabümek için yanyana ve ahenkli bir şekilde çalısacaklar, «Özel teşebbüsün yaratıcı gücüyle, devleün vazgeç:'!mez gayretlerinden yine ahenkli şekiide faydalamlacaktır.» • Hükümet aynı zamanda, devletçiliği müdahalecilik değil, özel teşebbüse imkân sağlıyan tesvikçilik mânasına anladığım ve bu teşvıkın, maliye ve kredi politikası, sermaye piyasasının teşekkülü yoliyle yapılacağını ifade ediyor. Buna ilâve olarak, dev letçilik hududu şu cümlede tarilini bulraağa çalışmaktadlr : «Devlet eliyle yapılacak ışlerde esas prensipimiz, stratejik yatınmlan. uzun süreli gelişme için gerekli yatırımları ve özei teşebbüsün gerçekleştıremediğı yatırımları yapmak olacaktır.» Aşâğı yukarı bütün partilerin sadeee kelınie değişikhkleriyle kabul ettikleri devletçilik anlayışına uygun olarak kaleme alınan bu tarifin yanında sosyal adalet, vergı reformu, genişleyici bir iktı sat politikası gibi meseleler. protokoldan daba ileri veya daha değişik değıldir. Zira£tte de genişleyici iktisat politikasına paralel olarak ıstihsali artırıcı bir kredi politikasma taraftar gibi görünen Hükümetin. toprak reTormu. yatırım ve imar, iskân. sağhk konularındaki gbrüsü de ufak tefek farklaria 1 ınci Inonu Kabınesinin görüslerine cok benzer tşçi me Arkası Sa. 7. Sü. 3 te Gunun Notları «M ** •• Ankara. 30 (CumhuriyetTeleks) j İkinci Înönü Kabınesinin hazır | landığını bildirdiğimiz yeni progra | mı bugün C.H.P ve C.K.M.P. grup ; larında görüşülmüştür. Hükümet pazartesi eünü programını Meclifte okuyacak. çarşamba günü program üzerinde görüşmelere başlanacaktır. Görüşmeier eğer perşembe günü bitebilirse, Anayasa hükmüne göre bir gün sonra güven oyuna başvurulacaktır. Arkası Sa. 7. Sü. 4 de «Yeni hükümet daha sürekli ve başarılı • I « OİLKZOK III') ** M * * Adalet Bakaııı ı'.ıııı Adli\eden avnlırken CKZAEVINDE İSYAN Evvclki gün Kars Cezaev.nde 197 maiıstırıldığını bildirmiştik. Resimde Ikumun ayaklanmasının süçlukle baMı ağda) isyanı bastırmak için mahl(solda) ayaklanan mahkumhy ve (sağ gfirülüyorlar. er fkumların üzerıne su sikan itfaiyeciler Bugün yapılacak referandumla Cezayir bağımsız bir ülke olacak 6 Milyon Cezayirli bugün bagımsızlık için oy kullanacak, geçici Hükümet içinde ihtilâi devam ediyor Cezayir, 3 (AP) Yarm yapıU lacak bağımsızlık referandumunun sonucu ıîe yülardah beri yapıian mucadeleden sonra kazandtkları za fer: suslemıye hazırlanan 6.000.000 Cezayirli sontıcun bağımsızlık leiu ne tam bir çoğunlukla ka^anılacağına inanmaktadırlar. Cezayir'dekı Avrupalı azınlığa liderleri, sandık baçına giderek ye ni Cezayir'in doğuşuna katılmalan emrini vermıştir. Cezayir'in bağım sızlığı aleyhine yıllardan berı mücadele eden Avrupalılar yarın bu emre göre sandık başında bağınısızh's için « evet * diyecekleıdir. Müslümaniara göre referandum. sadeee bir formaliteden ibarettir. Çunkü Müslümanlar memleketler: nin Fransız idaresinden kurtulma Arkası Sa. 7. Sii. 7 de İkinci Koalisyon Kabınesinin CKMP li Adliye Bakaııı. diin İstanbul'da bir basın toplantısı yaptı Adhye nıensuplan ıl«uzere şehrimize gelen İkinci Koalisyon Kabınesinin Adalet Bakanı Ord. Prof. Abdülhak Kemal Yörük dun tstanbul Adliye Bınasında bir basın topiantısı yapmış, yeni' hükümetin esksınden daha sürekli ve başarılı olacağını söylemistir. Basın mensuplarının çeşıtli kcnu lardaki suallerini revaplandıran Adalet Bakanı, özetle sunlar: söylemistir : « Hükümetin af programı, koalisyona dahil parti başkanlarnın imzaladıkları protokola göre tatbik ediîecektır. Hükümet. birçok kanunlar üzerinde tadilât yapmak ıçııı önumuzdekı gunlerde çalışmağa bashyacaktır. Adalet Bakanı olaıak Adliye sahasındaki tasavvurlarımı hukumet itımat oyu aldıktaıı Minrs açıkhyacağım.» EOKA yeniden tedhişe boşladı Cumhurbaşkanı Makarios'un «EOKA tarihe karışmıştır» denıesine rasrmen son hafta iriııde Kıbrıs'ta EOKA cılar 6 kLsivi öldürdiiler Denizcilik ve Kabotaj bayramı Geıni Adamlan Sendikası yöneticileri, yapacakları konuşnıaiıın Viiâyetçe sansiire tâbi tutulduğunu ileri siirerek srnlikleri boykot ettiler . Bugun vuıdumuzu çevrelivfn kara sularımızdan yabancı bayraklar:n uzaklastınhp, Türk bayrağının dalgalanışının hâkim kılındığının 38. yıldönümüdür. Denizcilik ve Kabotaı Bayramı olürak kabul edilen bugün, Taksîm deki Atatürk ve Besiktaştaki Barbaros Anıtları hnünde törenler ve bu arada günün mâna ve ehemmiyetını belirten konuçmalar yapılacaktır. Diğer taraftan dün bir deklerasyon yaymlıyan Türkiye Gemi Adamları Sendikası. bugunkü ?enliklere istirak etmiyeceklerini bildirmiştir. Gemı Adamlan Sendıkası yöneticil»rinin iddia ettıkîerine göre, Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Lefkoşe 30 (Ozeı muhabirimızden) Tedhışçı EOKA Teskılâtı mensuplan Kıbrı^'ta yeniden faaliyete geçmişler ve Cumhulrbaşkanı Makarios ile İçışleri Bakanı Yorgacis'e muhalefet eden Rum gazetecilerini tehdide başlamışlardır. Öte yandan. Rum Muhalefet lideri Bolidorısdis de dün maskeli ve silâhlı bir takım şahıslar tarafından kaçırılmak istenmişti». Arkası Sa. 7. Sn. 3 te Ereğli'de bir Amerikan buldozeri dinamitlendi Buldozer. işçilerin sikâyetei oldukları ve İnönünün teıninatı iizeriııe bugün aleyhine ıniting yapmaktan vaz geçtikleri Morrison firmasına aitti EreğSi, 30 (Özel surette gidec arjyuk miting. belirsız bir sure gen kadaşımız Mücahit Beşer bildiri bırakılmıştır. Buna sebep Işçı Siyor) Türkiye Yapı Işçileri Fe ] gortaları Genel Kurulunun Ankaderasyonunun, Ereğlide faalıyet rada yaptığı toplantı münasebetiy gösteren bazı yerli ve yabancı fir i le Başbakan îsmet Inönü'yü ziyamalann işçileri istismar eden tu ret eden ijçi lıderlerinin Grev ve tumunu protesto etmek amacı ile ı Toplu Sözleşme Kanununun çok tertiplemeye karar verdikleri bül Arkası Sa. 7, Sn. 7 de Dün gece ağaca çarpan bir minibüsün yolcularından yedi kişi yaralandı Şofor Mehmet ^ırın ıdaresındeki T5819 plâka numarah Minibüs saat 20.00 sıralarında Sarıyerden Sırkeciye dogru sahil yoiundan giderken aksi istikametten gelen bir taksiye çarpmamak için Kireçburnu civarında ağaca bindirmistir. Minibusteki yolculardan Arif Şışman ile Fazlı Desü koma halınde İlk Yardım Hastanesine kaldi' rümıştır. Diğer yolculardan TurAnkara, 30 ( Cumhuriyet Tehan Eroktay, Şaban Kahraman, Süleks ) « Bu, yazdığım ilk yazı » . leyman Kundakçı. Selçuk Kırar. Karşımda oturan 41 yaşlarında Ab Mehmet Şirinterükçi de muhtelif durrahim Uluğer. Yunus Nadi Ar yerlerindeıı yaralarimışlardır. maganında. • Yeni Bir Kadro » baş Sanık şoför ve olayla ilgili tah Arkası Sa. 7, Sü. 6 da kikata baslanmıstır. Abdnrrahim l lu*er İngiliz kumaşından elbiseler amelelerin sırlından çıkarıldı Girdiği evieröen yalnız erkek elbısesi çalan bir hırsız Vakalanmıs ve 8 yerden aldığı 100 takım bulmuştur. Tepebaşı. Nişantaşı. Teşvikiye. Şişli ve Harbiye gibi zengin muhitlerde 8 apartıman dairesine ka pıya yüklenmek suretiyle giren bir hırsızın yalnız erkek elbisesi çalması polisin dikkatini çekmiş ve Kapalıçarşı ile diğer yerlerde satış yapması ihtimali üzerinde durularak tertibat alınmıştır. Nihayet sabıkalı hırsızlardan 20 yaşlarındaki Kirkor Turaç'ın bu işı yaptığı tesbit edılmiş ve yakalanmıştır. Sabıkalı hırsız çaldığı 100 takım erkek elbisesjnden elli Arkası Sa. 7. Sü. i de Hâdiselere sebep olan Bulgar gemisi Yunus Nadi Armağanında başarı gösierenler Bulgar gemisi aleyhinde tahkikat turist Kolarov» un, liman rüsıunundan kurtulnıak için vapııru olarak gösterildiği halde İstanbul'a yolcu bıraktığı meydana çıktı Lımanımıza gelen Bulgar bandıralı «Vasil Kolarov» turist gemisinden pasaportunu alarak çıkan ve ortadan kaybolan 25 yaşlanndaki Woleger Tutt'un Doğu değil, Batı Alman uyruğunda olduğu Emniyet Beşınci Şube Müdürlüğü tarafından yapıian soruşturma sonunda anlaşılmıştır. Bu suretle Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin ifade ettiği «danışıkh dövüş» de meydana çıkmıştır. Bu durum kar Arkası Sa. 7. Sn. 3 te Çocnk felei artıyor9 fakat bir salgın yok 1957 de İstanbul'da 41 vakaya lesadiif cdilmiskcn. rakam 1958 de 56. 1959 da 16fl. 1960 ta 252. 1961 de de 128 e fırladı (Vazısı 7 ucı sahılcde) Beyoğlunun sabıkalı kabadayılanndan birini rakibi bıcakla öldördü Bir hırsız ev sahibini ısırdı Üsküdarda Mehmei Çelık adında bir şahıs hırsızlık için girmek iste 1 diği evin sahibini ısırmıştır. Dün saat 23.30 sıralarında evinin mutfağına men Hüsamettin Ersoy, , | bahçe tarafından bir şahsm mut( fak penceresmi zorladıgını görmüş , tür. Hüsamettin. Mehmet Celiği yakalamak için üzerine gidince, Çelik ev sahibini sol göğsü altından | ısırmış ve snnra kacmak istemi* j Maktul ve cinayetin i^lendiği sokak Arkası Sa. 7, Sü. 8 de 1 Kazısı 7 nci Satailemizde Cezae\inde tenısil cdilen piyesten bir gorünüj V.îO . w dLktaııları çınıdl dejnokradci (Mdulır Gazeteler HKİRLİ ELLER» Sultanahmet Cezaevinde dün mahkeme kuruldu (Tazısı 7 nci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog