Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BAMOİ VAROĞLU'nun tercünıesi Ue çıkü Lüks ciltli, nefis bir şömız içinde fiatı 10 Lara AK KİTAP ve KIRTASİYE EVİ Ank. Cad. 78 İst. 22 47 43 Ödemeli veya pul karşılığı gonderilir. tâncıhk: 2174/4323 PLASSANS Papazı EMİLE ZOLA'mn yeni bir şaheseri 38. yıl S.ayı 13.535 mhu KURUCÜSD: TÜNDS NADİ Tiigtti «• BMktup mittti: Telefonlar: 2 2 42 »0 Türic • Alman Kiiltür Merkeri Selçuk Bakkalbaşı «Romanda ve sinemada yenilik üzerine» 11.4.1862, çarşamba, 18,15 Girij serbesttir. Adres: îstiklâl Cad. 394/96, Müeyyet işham, Beyoğlu Tünel Maliye jjakanı inan, yeni gelir vergisinin esaslanm acıkladı En az geçim indiriminde değişiklik yapılmıyor, küçük gelirlerde vergi nispetleri indîriliyor, orta ve yüksek gelirlerde vergi psikolojik kıstaslara göre ayârlanıyor IIIIHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIŞ: Cumhuriyrt İatınbul Foata K u t M n : b t a a b t d N o . MB 22 42 »6 2 2 4 2 0 7 22 4 2 M 2 S 4 2 M Pazartesi 9 NİMtı 1962 Reklâmcılık: 1470/4341 Maliye Bakanı Şefik In»n IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIII Batıdaki Eğiiı:ım Meiodları •lllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIMIIIIIIIIIIIIHIII uıııııııııııııııııııııııııı Ayhklara göre lehte!J? mökellefler servet be am d l m d a meydana gelecek fark I V $ bırokılıyor 193 sayılı Kannna göre gelir vergisi 15.80 22.20 33.40 44.65 56 78.50 101.00 127.00 163.30 214 00 264 80 349.40 434 00 518 65 azı ııııııı = Ayhklar 360 420 540 600 720 840 960 1140 480 Teni teklife (öre 193 sa. Kannna gelir vergisi nazaran lehte fark 14.30 21.80 3050 39.90 48.90 70.15 92.75 115.30 152.05 194.30 236.65 307.15 385.65 467.00 1.50 0.40 2.50 4.75 Ankara, 8 (Telefonla) Maliye Bakanı Şefik Inan bugun bir basın toplantısı yaparak «Yeni Gelır Vergisi Kanun Tasansı» nın özellikleri ve anahatları hakkında bilgı vermiştir. Hatırlanacağı üzere Inkılâp Hükumetı zamanında kurulan Vergi Reform Komitesi bir rapor hazırlamış ve bu rapor çeşitli teşekküllerden gelen mütalâaların ışığı altında yeniden değerlendırilmiş ve bu kanun tasansı hazırlanmıstır. Yeni gelır vergisi kanun tasansının özellikleri şunlardır : Yıllık gelire göre vergi nispetleri Gelir Dilimlerl 500 500 500 1.000 2.500 5.000 10.000 20.000 35.000 50 000 75.000 150 000 300.000 350.000 1.000.000 193 »ayılı Teni Kannna teklife göre tarife göre tarife )J 10 10 10 10 20 20 30 37,5 45,7 50 60 64,5 65 60 60 8 \ \ ofn Batı rekabetlnln en 7.10 II hararetli bir safhannda 8.35 J/ bnlnnuyonu. Hflr dfinya 8.25 ile Rusya arasındaki yanş, 11.70 11.25 rittikçe kızışacag» benziyor. 19.70 1320 Avrnpalı ve Amerikalı Jllm a28.15 1500 damlannın son zamanlarda hassasi 1800 42.25 yetle durdukları konnlardan biri, 48.35 2100 Rusyadaki eğitim slsteml .. Rus51.65 2400 lar, oknllarında fen derslerine çok genij yer ayınyorlar. Sekis milyon teknik eleman yetistirmeyi hedef tntan iddialı bir profTamın pesindeler.,. Rnslann yüksek mfinendU miihendis «ayısını çogaltmak üzere açtıkları rekabet karşısında, Batılılar ne dflşfintiyorlar? Kısaca izah edeyim: Amerika finiversitelerinin Te Avmpa endâatrislnin bazı tanınmıs şahsiyetlerine göre, hör dflnyanm ileri memleketlerindeki teknik elemanlar sayı ve kalite Itibariyle, ibtiyaca cevap verebilecek •eviyededirler. Batı »leminde, ne daha çok miktarda ve ne de daha derin bilgilere sahip fen aMillî Savunma Bakanına göre, geçmiş'in mahkum sidamlan yetistirmeye zarnret varyasîlerioin dâvacısı hayalme kendilerini kaptıranlar, dır. Rnslann prorramlarında fen hayallerinin hakikat olamıyacağım mutlaka anlıyacak derslerine geniş yer ayırmalan ve sekiı milyon teknisyen yetistlrmeye çalısmaları, bambaşka seBirkaç günden beri Eskisehir, beplere dayanmaktadır. Kocaeli, Gölcük ve sehtimizde inBn sebeplerden blrinciıl, iç po celeme ve temaslarlarda bulunan litika şartlanna bağlı gorfirmek Millî Savunma Bakam llhami San tedir. Sovyetler rejiminin cdüşfl car, dun gabah saat 10 da kara yo nen adamlara» ve «serbest fikir lu ile Ankaraya dönmuştur. Bakan cereyanlanna» değil, makineleri hareketinden önce gazetecilere fu knracak ve İşletecek insanlara e beyanda bulunmuştur: hemmiyet verdifi sdylenmektedir. « Dört, beş gundut mesai arIkinel sebep ise, dıg polltika cavi kadaslanm, değerli kumandanlaryesinden izah edilmektedir. Rns la birliklerini gezerek ihtiyaç ve yanın ihtiyaçtan fazla teknisyen dettleri yerlerinde tesbit ettik. yetiştirirken, bnnları ileride geri Şimdi ihtiyaçların hal çaresini ara kalmıs memleketlere göndermeyi maya koyulacağım. ve oralarda iktisadî köprübaşları Umuml olarak muşaljedem odur knrmayı düşündüğü belirtilmekteki, memleketımızde her müessese dir. silâhlı kuvvetler camiasındaki gıAncak, Batıdaki eğitim sistemi bi, disiplınli, plânh ve programlı nin de knsursuz sayılamıyacağı, bir çahmaya girerse, kısa zamani'eri sürülen mütalâalara ilâve e da halledilmemiş hıç bir meseledilmektedir. Avrnpa ve Amerika Arkası Sa. 5, Sü. 2 de üniversiteleri hakkında söylenenleri söyle hulâsa etmek kabildir: Hür dünyanın ileri memleketlerinde aşırı bir ihtisaslaşma vardır. İktisadî ve teknik sahada derinligine ve dar zaviyeli ihtisaslaşma, Dirk Stikker dâvalan birer bütfln olarak kavramak ve sektörler arasında ahenkli koordinasvon kurabilmek «anunı Ecvet GÜRESİN yazıyor zavıflatmaktadır. Bn vüzdendir ki, milletlerarası meseleleri lâyıkiyle Son gunlerin siyasi buhra. tahlil edebilen, ihtiyaçları millî nını bir takım hayalî hattâ plân üzerinde kavrıyabilen ve hatsun'î hâdise veya davranıştâ bir meslekî faaliyetin mnhtelif lara bağlamaktan ve bunlara halkasını birleştirebilen renîş gore yanlış netic«lere varkültürlü kimselere her yerde rastmaktansa, gerçekleri açıkça lamak kabil olmamaktadır. gormekte elbette fayda varAnkara 8, (CumhuriyetTeleks) Dar zaviyeli ve derinligine ihtidır. Paul Spaak'tan açılan NATO saslaşmanın mahznrlarını tenkid Evvela buhranın konusu ne. Genel Sekreterliğine tayin edilen edenleri sahsen haklı bnlmaktadir? Dirk Uipko Stikker, beraberinde vım Avrupada, kendi mevznlanBuhranın konusu iktidarın eşi olduğu halde yarın saat 20 45 t< nın dısına kavarak omamî kültürbir kanadı olau A P . nin GeYeşilköye gelmiş olacaktır. le b3!!edilebilecek meselelere tenel Başkam Sayın GumuşpaNATO devlçtlerini birer bireı mas edince, denizden çıkmıs balıla'nın martın ikinci yarısınziyaret etmiş olan Mr. Dirk Stik ga dönen nzmanlar eksik değildir. dan sonra tutumunu değiştır. ker, Türkiyeye de bir nezaket ziGeri kalmıs ekonomilerin dertlemesi ve adeta bir hukumet yareti yapmak ve Türk devlet a rini, ihtiyaçlarını ve politikalarıdamları ile tanışmak üzere gelmek murakıbı davranısım goster Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Feridun ERGİN I Yürürlükte olan miktarlara nazaran bir değişiklik yapılmamıştır. Bakanın ifadesine göre, en az geçim indirimi bir misli artınldığı takdirde vergi hasılâtmda Hazine, 165 milyon lira kaybetmektedir. Bekâr bir mükellef için en az geçim indirimi yılda 810 liradır. En az geçim indirimi Vergi nispetleri Sancar,«22 şubata ait af, başka konu ile birlikte mütâlaa edîlemez» dedi Küçük gelirlerde vergi nispetleri indirilmistir. Orta gelirlerde re yüksekn i gelirlerde nispetler mükellefin vergiye karşı psikolojik mukav e m e t i kıracak şekılde ve vatandas vıcdamnda vergınin âdil oldugu verginin verimini artıracak i n a n c l m u y a n d l r a c a k t a r z d a v e b ö y l e c e mahiyette tertiplenmiştir. Küçük gelir dilimlerindeki nispet tenzilâtı en az geçim indiriminde yapılamıyan değişıkliği bir dereceye kadar telâfi edici mahiyettedir. Yüksek gelirlerde en az geçim indiriminin fıill tesiri hemen hemen hiç mesabesindedir. öte yandan, halen yürürlükte olan 193 tayılı Kanunun bu yıl sadece ücretlere uygulanan nispetleri ve götürü gider indirimi dolayıtiyle emek erbabının eline geçen miktarlarda da bazı farklar olmustur. 8 10 13 16 20 25 30 36 43 49 54 57 62 55 i m Amortismanlar konuıunda yapılan değisiklikler oldukça önemlidir. Azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü sisteme ithal edilmistir Mükellefe usuller srasmda seçme hakkı tanınmıştır. Böylece sanayıin gunun teknik icaplarına süratle intibakı sağlanmaktadır. Ayrıca mukelleflerin vergi yüklerini artırmadan varlıklannı gerçek değerlen ile bilânçolanna aksettirme imkânı «ağlanmıştır. Amortismaniar ve yeniden değerlendimte Bu alanda da iki yenilik yapılmıştır. Bunlardsn birincisi bazı mükelleflenn servet beyanı mecburiyetinin dışında bırakılmasıdır. Banka Roma, 8 (A.P.) Eski Mısır mevduatlarından elde edilen menkul sermaye iratları bu mecburiye Kralı Faruk'un kuzeni olduğu biltin dışında bırakılmıstır. îkinci yanilik de, yeniden servet beyanına dirilen bir Türk vatandaşının cutâbi olacak mukelleflerin ilk devreye ait beyanlarının kendileri aley Arkası Sa. 5, Sü. 3 te hine ve geçmis yıllar muamel&tı için kullanılmaması hükmünün kanuna konulmuş olmasıdır. Böylece mükellefler yönünden psikolojik bir tatmin ve emniyet unsuru mahiyetınde telâkki edilmiştir. Servet beyanı Kıral Faruk'un kuzeni olan bir Turk vatandaşı Romada kayıp BAŞKANIN SALIN'CAKU SANDALTESt Dominık Dışişlerı Bakanı Senor Bonilla Atıles, Amerikan Cumhurbaşkanı Kennedy'ye salıncakh bir sandalye armağan etmlştir. Mahundan yapılmış bu nadide armağan, Dominik'te Diego Şatosundan ahnmıştır. 400 yıllık tarihî sandalye, uzerinde oturulduğu zaman öneve arkaya doğru hareket edebılmektedir. Resimde, Baskan, mahun sandalyesi ile birlikie gdrülüyor. *t ANKARA NOTLARI Nato Genel Sekreteri bu akşam geliyor Özel tesebbusün kalkınma plânı çerçevesi içinde yatırım yapmasını teşvjk maksadiyle yatınm indirimi, vergi sistemimize dahil edilmektedir. Bu sayede memleketimizde istihsal ve prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye yardım edeceği düşünülmüs ve bu maksatla bes yıllık kalkmma plânının derpiş ettiği hususlara riayet halinde yatırım indirimi nispeti yatırım maliyetinin genellikle yuzde 20 si, brilge kalkınma plânlan ve bilhassa Doğu bdlgesi ile ilgili zirai sektor yatırımlarında yuzde 30 u olarak tesbit edilmistir. Ancak ilk beş yıl zarfında bu maksatla yapılacak indirim vergi matrahının yuzde 20 sini tecavuz edemiyecektır. Bu sadece ilk yıllarda vergi hasılâtı bakımından ihtiyatlı olmanın zaruri kıldığı bir tedbir olarak mutalâa edilmiştir. Böylece mahsup suresi de uzatılmış olTürkiye Şişe, Cam ve Seramik maktadır. İşçileri Sendıkasınm dün Paşabahçe Cam Fabrikası salonunda yapılan kongresinde, Çalışma Ba193 sayılı Kanundan önce iki yıl olan ve bu kanunla uç yıla çıka kanlığı tarafından hazırlanan toprılmış bulunan zarar mahsubu suresi yeni teklifle beş yıla çıkanl lu sözleşme, grev ve lokavt kanunu tasansı şiddetle" tenkid edilmiş maktadır. tir. Yaptığı konuşmada bu konuya da temas eden Petrollş Genel Başkam Ziya Hepbir, sunları söy 193 sayılı Kanun ile gelir vergisine tâbi tutulan zirai kazançlar yeni tasanda da gelir vergisine tâbi tutulmaktadır. Ancak muafiyet lemiştir: lerde mükellefler lehine değişiklikler yapılmıştır. Yıllık satış ölçüsü« Hazırlanan tasan, demokra Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Yatırım indirimi İşçiler dün de yeni grev kanunu tasarısını şiddeile tenkit ettiler Cam ve Seramik işçilerinin dünkü kongresinde bir işveren de konuşmasında bazı patronları tenkit etti Zararların mahsubu Ziraî kazançlar Belediye, Tarabyada usulsiiz bir karakol inşaatını mtihtirledi Resmî formalitesi tamamlanıp, projesi tasdik edilmeden girişilen Lnşaat, Tarabya Beled&ye Zabıtası ile Emniyetin arasını da açtı.... Istanbul Belediyesi, ruhsatsız o laştınlmıştır. Bu durum uzerine larak insa edilen bir polis komi inşaat, Emniyet Mudurluğu tara serliği binasını mühurlemiştır. fından ihaleye çıkanlmış ve tek Bir muddet önce, istimlâk edilen katlı bir karakol inşaatı 11 bin liTarabya komıserliği binası için, Kı raya bir müteahhidin üzerinde kal reçbumu iskelesi civarındaki po mıştır. lıs noktasının büyutülmesi kararAncak Emniyet Müdürluğü, kanunl hiç bir formaliteyi yerıne getirmiyerek inşaatin projesini Be lediye Imar Mudurlüğune gönde rip tasdik ettirmediği gibi, inşaat için de ruhsat almamıştır. Durum, Belediye Zabıtası tara Cezayir sokaklarında hâlâ cereyan eden tedhişin kurbanlarından bırı Arkası Sa. 5, S3. S te Arkası Sa. 3, Sü. 5 te İnönü, Cevdel Sunay ile bir görüşme yapiı • Ankara, 8 (Cumhurıyet Teleks) Başbakan Ismet înönu bugun öğleden sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ı kabul ederek kendisıyle bir saat kırkbes dakika devaro eden uzun bir konuşma yapmıştır. Cevdet Sunay saat 15.50 de ve Ismet İnönü de on dakika sonra saat 16 da Başbakanlığa gelmişler ve gorüşmeye girmişlerdir. Gorüşmeyi mütsakıp Cevdet Sunay «NATO Genel Sekreterinin gelişiyle ilgili olarak Başbakanı. mızla konuştuk» demiş ve İsmet înönü ise gaz^tecilerin sorularını cevaplandırarak kendısine bağlı kumandan ve görevlilerle sık sık LORtN, «OSCAR» ALDI Unlu Italyan fılım >ıidızı Sophıa Lo konuşmasımn vazifesi olduğunu ren, Ingılız Fılım Akademısi taraiından venlen îngiliz «Oscar» ını ka belirterek Genelkurmay Başkam zanmıştır. cTwo Women Iki Kadın» adlı filmiyle bu armağam almaya ile de NATO Genel Sekreterinin konusunda göruşmede hak kazanan Sophia Loren, resimde Dorchester Oteli'nde şerefine v» siyareti İHdvndufiuan bildirmiştır. rıien zıyafetten sonra, «Oscar» plftkatl 11« bkfiikt* görulüyor. Fransado referandum dün sabah başladı Evian anlaşmalannua onaylanması için yapılan bu referandumda 27 milyon Fransız, Cezayir'e bağunsızlık verilmesini isteyip istemediklerini belirtecekler Muhurlenen karakol \e polıslenn hâlen £alı$tıkLarı mnbtar odası (okla isaretli) oîmadığından Belediye Paris 8, (a.a.) Fransız Hukü seçmen metinin Cezayirli mılliyetçilerle Başkam, görevlilere sandığı açma Evıan'da ımzalamış olduğu anlaş larını bildirmiştir. Tasnıf sonumaların tasvibi ve bu anlaşmala cunda sekiz seçmenin de «evet» rın uygulanması için Devlet Baş dedıkleri anlaşılmıştır. kam Genefral de Gaulle'e tam yet Versailles'de bombalar patladı ki verılmesı konusundaki referan Parıs 8, (a a.) Fransada ve dum bu sabah başlamıştır. îlk so Cezayir hârıç bu memlekete bağnuç Montpellier'e bağlı Saint lı toprakîarda bugun 27 milyon ki Martın Des Combes adındaki kü şi referandum için sandık başına ÇUK bir koyden alınmıştır. gitmektedir. Bu koydeki sekiz seçmen saat Referandumun başlamasmdan 715 (GMT) de oy pusulalarım se beş saat önce Versaılles'de ıkı bom çira sandığına atmı^lardıt. Baaka Arkası Sa. 5, Sü. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog