Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

ISMAEL HAMI DAMŞMEN'D in İ ZAH L I OSMANLI TARİHİ KRONOLOJISİ cıltlık eserin j e m baskısı çıktı. Tamamı '800 sayfa tutan eserin takımı 80 lıra olup odemeh gonderılır Çıkaran: TÜBKIYE YAYINEVI Ilâncılık; /4318 u m h u r i yet KURÜCUSU: T Ü N U S NADİ SARDUYF SOKA6I Yukarı Mahalle ıle birlıkte John Steınbeck'ın en guzel fapaanlarından bırı olan Sardalye Sokağı meSrcudu kalmadığından aranmaktaydı Orhan Azızoğlu tarafından yapılmş olan bu nefısWrcume Varlık Yamları arasmda 4 lıraf fıyatla .iÇikmışhr. Vnâncıl* 2852 429S X 38. yıl Sayı 13.534 Tclgnf v» raektup adrMİ: Cumhuriyet tstenbu) Poato Kutuau: trttabtri Ne. 244 Teleioniari 22 42 90 22 42 y6 22 42 97 22 42tf8 22 42 99 Fazar 8 Nisan 1962 AP siyasî af konusunda likrini değiştirmiyor ıtümüzdeki hafta içinde İnönü liderlerle bir toplatıtı yapacâk lalet Portisi bir tebliğle Koalisyonu şortlı olorok deslekliyeceğini açıkladı MILLİ SAVUNMA BAKANININ TEMASLARI Şehrimızde bulunan Mıllî Savunma Bakanı Ilhami Sancar, dun beraberınde Deniz Kuvvetlerı Kumandanı Necdet Uran olduğu halde Kasımpaşadakı t e sislerı gezmış, bilâhare Taşkızak Denız Fabrikası Genel Mudurluğünde yapılan bıı toplantıda «Brıfmg'> hazır bulunmuştur Resım, toplantıya katılanları Bakan Sancar'la bırlikte gostermektedır ükümet 22 Şubat olaylarına karışan subayların affmdan sonra, hasta olan 15 Kayseri mahkumunun durumlarını ele âlâcâk hüviyetlerini millete açıklamıya dâvet etti YTP, partileri Parti dün YOYinladığı bir tebliğle kendi cephesinden bu konuda hazırlıklara başladığını açıkladı Ankaıa. 7 (Cumhunyet Teleksj Yenı Turkıye Partısı Genel îdarc Kuıulu ıkı gun devam eden topUntıları sonunda. bazı muhım kararla ralmış ve bunu bır bıldırı halınde yayınlamıstır Teblığde, sıyası ha>atımızın netıcesız ve fıkri muhtevadan mahrum çekısmelerden kurtarılmasının memleketımız ıçın hayati ehemmı\et taşıyan bır unsur halıne geldığı belırtılmekte \e şoyle denılmektedır : « Son zamanlarda memleketımızde jaygın bır hal almı^ bulu Arkası Sa. ", Sü. 3 te Yönsüz Partiler Rejimi IIIUIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIII llll || IIIIIIIIIIIIMUIMM Ankaıa 7 (Cumhımvet Telek^) Adalet Partısı Genel Baskanlığınca bugun \a\ınlanan teblığın uçuncu maddesınde. «Protokola rıa\et edıldığı muddetçe A P. nın, koalısvonu butun kuvvetnle desteklıjecegını açıklamaM luzumlu gurmekteM7« dennıektedu AP tebliğindeki madde Adalet Partısımn bo\le bır maddevı teblığıne alması scn gunlerde çıkan soylentılerle ılgılıdır Bılındığı gıbı bılhassa evvelce A P taraftarı olupta halen sadece muhalefet eden bazı gazeteler ve bazı mılletvekıllen son zamanlarda koahsjonu yıpratıcı {aahyetlerını artırmılardır. Bu arada A P ıçınde yınc ba?ı mılletvekıllen Kabıne\e gırctıılmek ıçın Genel Merkezın A P lı Bakanıarı ıstemedıg,ını be\an etmektedırlcr ımııiMimııiMiHiıunınııuı Tebliğ ve siyasî af konusu A P nın bu maddejı teblığıne almasının dıgcr bır tcfsırı de koah'yon protokolu ıçınde bulunan \e daha sor.ra Hukumet programma da alınan \e sıvası affı ınıa ettığı soylenen mazının \ara!annın sarılmasına rıavet edılmeM ^eklındedır A P Genel Baskanı Ragıp Gumiîpala geı,en gunku Grup toplantısında bu konu\a \enıden donmui ve bır snası affın luzumundan bahsetmıstır Ancak'dun de ^a^dısımız gıbı Hukumet cvvelâ 22 Suba» Arkası Sa. 7. Sü. 4 te umhurv\et Halk Partısı, Parti Mecli5inın geçen cün >aptıçı toplantıda iki *~~^ ıçcnç" ü>e, Bülenü fcce\it luran Günes ılçınç bırer kona ^apa^ak arkadaslarını u>ara çahimi'şlar. Genç polıtikacı\ kanısına gore, çok partıli hageçıldığındenberi. C.H.P. eslorimcı jonünü jitirmis, seerce fazla oy toplamak kaj gnle tâviz vere vere fikir bakıian za.MflamışUr. Ojsa, partidevrimcilik, halkçılık, devletgibi mılletimizi kısa zarnanda ındırmaya yanyacak kesln Mri vardır. Politik hesaplara daırak bu ilkelerin bır köşeye ıesı doğru dcgildır. Hele niserasil usuliinü kabul ettikten a, seçmenlerin türaünü birden ınun etmeğe kalkışmak yersizC.H.P.. kurulu* amaçlarını göz ııde tutarak kendine bır yön leli \e ona doğru cesaretle vüelidir. evit \ i Günes, bu >onün >urluzda iktisaden za\ıt kütlelere, ık çiftçhe ve çalışanlara utnut •cek, onlara «Işte biıim parti:» dedirtecek bir sekilde âyarnası ;^rektigi düşüncesindedir '"^ AP nin iebligi Ankara 7 (CumhuTiyetTeleks) Adalet Partısı Genel Başkanlığından bugun *u teblıg neşrolunmuştur. «1 Bazı gazetelerde ve bu meyanda Yenı Istanbul ve Akşam gazetelerınde parti ıçınde v e yenı Genel Idare Kurulu uyelerı ajasında anlasmazlıklar vesaıre gıbı parti aleyhindeki kampanya devam etmektedır. Hılâfı hakıkat ve maksatlı tertıp olan bu neşrıyatlara ınanılmaması 2 Alınan karara gore yenı Merkez Idare Kurulunun ılk toplantı«ı onumuzdekı çarşamba gunu saat 10 da %apılacaktıı. 3 Protokola rıayet edıldığı muddetçe A.P nin koalisyonu butun kuvvetıyle destekliyeceğini açıklamayı luzumlu gormekteyız , 4 2431962 gunu sayın Devlet Reısı ile memleket meseleleri gcjtuşulmuş ve fıkır mutabakatına da vsrılmıstır. Ancak Grupta vâkı beyanatımın bazı gazetelere yanlıs aksettırıldığını de tesbıt etmıs bulunuyorum.» Berriıı \e Yukscl Menderes avukatları ile Başbakanlıktan rıkarlarken Başbakan dün Berrin ve Yüksel Menderes'i makamında kabul etti Ankara, 7 (Cumhunyet Teleks; Ba^baKan Ismet înonu bugun sabık Başbakan Adnan Menderes'ın eşı Berrin Menderes ıle oğlu Yuk<el Menderes ve avukatları Orhan Cemal Fersoy'u kabul etmiştir. Menderes aılesı beraberlerınde avukatları olduğu halde saat 11 de Başbakanlığa gelerek înonu tarafın dan kabul edılmışler ve gorusme saat 12.15 e kadar devam etmiştir Konuşmayı mutaakıp Basbakanlıktan ajrılan Berrin Menderes. gazetecılerın surularım cevaplandırmamı«. Yuksel Menderes ıse, «Sorularınıza Orhan Bey cevap \erır» demıştır Bunun uzerme Avu Arkası Sa. 7. Sü. 3 te 5 yıllık plân için 89 milyar iiralık 1055 proje teklif edildi Ankara, 7 (Cumhurıyet Telekfı 20 sektor uzerınden \e ıkı kademede yapılmakta olan beş jılhk kalkınma plânı çalışmaları hızla ılerlemekte ve planın hazıran a>ı sonlarına yetıştırılmesı ıçın bugunc kadar Devlet Plânlama Teşkılatına gelen 1055 projenın ıncelenmesıne devam edılmektedır Arkası Sa. 7, Sü. 5 te •COCÜKI.ARIM MEKTî»E KENDİLffSvİ O O T C R Ü Y O R L A R Son gunlerde Kadıkoy çevresınde üst üste çocuk .kaçırma ola>larjnın vukubulması, vehlerı endışelendirmiftir. Bu durum karşısında bazı anne ve babalar çocuklannı okula kendıleri gotürup getirmeye başlamıslardır. Resım okul kapısı onimde çocuklarını beklıyen velileri gostermektedır Bozulan THY uçağını yolcular tamir etti Uçağı Samsun alanında tamir ederek Ankara'ya hareketini sağlı>an Amerikah üç yolcuya, T. H. Y. mükâfat olarak permi veriyor T H Y. nın Samsunda ârıza yaparak kalan uçağını, dun yolcular tamir ederek >ola çıkarmı«lardır Samsunda NATO tesıUerınde çalı^an \e Ankaada acele ı«lerı olan Johnson, Fıed John ve Chıstensen ısımh Amerıkalılaı. ba">ka bır vasıta ıle ıslerme yetı^emıyecrklerını anla\ ınca uçağı hangara çekerek tamır etmışlerdıT. T. H Y., uçağı tamır ederek, ışletmejı bu>uk bır masraftan kurtaran volcuları mukâfatlandıracaktır. Jlk olarak amerıkalılarm Ankamdakı uç gunluk masj raflarını T H. Y uzetıne almıştır. A} rıca uçağı tamır eden uç kısıye bır defaya mah^us olmak uzere permı verılecektır ı üyenın ateslı bır dille savnnları bu düsüncenin parti mecıde pek övle sıcak duygularla •ılanmadıŞı söyleniyor. Partibir yazar olarak bu bizi ilgilırmez. Ne var ki, yurt gerçekaçısından baktıÇımız zaman Günes'e \e Ecevit'e yerden gölak veriyoruz. Eğer demokrasi tli menfaat zümrelerinin Parentoda sesini duyurup yurt >omıne katılması anlamına eeli•a, bu gün Türkhede demokk bir rejimın > urürlukte buiuğunu iddia etmek dogrusu z çüç olur. Seçmen çoğunluğumeydana getiren az topraklı ve aksız köylülerle isçiler, bugün liste kaç milletrekili tarafınttmsil edilmektedirler? BüMeclis üyelerinin Güneş ve vıt gibi onların kaderi ile ilçiliklerini farzetsek bile. prenolarak bir parti çıkıp da kenonlara mal etmedikçe, bbylebıre\sel (ferdi) da\ranıslar ne ım taşır? er zaman ('.ediğim gibı biz ışi fplefo' CI'MH''RİVLT (Ansaıa a baslangıcta >anlış tulmuşuz. Tansel. Basbakanlıktan çıkarken aokrasni Mecliste çofeunluk amaca jarar bir mekanizma lorıır. Çıkış noktamız bu olunpartimizin ilkelerini falâıı bir a bırakıvor, bütün ga\retimizle lise eldpn geldigi kadar fazla ıda temsilci sokmava bakıynraz. ıei çc\reler bize oy kazandıra«a onlara hoş çörünme^i is ediıruz. Bu \üzderı. seçim kampanırı daha zıvade duvgusal bir alnor. Seçmen kütleleri. kenıkarlarının bilinci ile helli bir m ükelere degil. fakat herci bır sekilde etkisi altın.ia buiukları adaylara oy \ermPk dumnda kalıyorlar. ö>le ki, kı»ureler icinde bir milletvekilıhir kaç kez parti degistirmesi bİ7do ^adırsanmaz bir davrasaMİıyor. övle >a, neden vadırtın? Ha haci Hasan demivier. Ifasan hacı. ne çıkar bundan? ı\ın Genel Baskanın tavsiyesi rine simdi kendine >eni bir bas Ankara 7 (CumhurıyetTeleks) mı beş dakıka de\ am eden goru*mak ödevi ile karsılasan C.H.P. Başbakan Ismet Inonu bugun Ha\ a me hakkında Basbakanlıktan 1 heıdcğerli iıyesi tarafından ortaya Kuvvetierı Kumandanı îrfan Tan hangı bır atıklama \dpilmami ' \e sel ıle bır hafta ıçındekı uçuncu Korgeneral Irfan Tansel de basın NADİR NADt go'ü«mesım yapmıştıimensuplarının so'rularını cevaplan Arkası Sa. 3, Sii. 5 te Saat 12.20 den 12.45 e kadaı \ u dnmamıştır Bir hiciv şaheseri Geride bıraktığımız hafta içinde cdebi\atımız sos>al hiciv sahasında bir şaheser kazandı. Bu bir hapishane müdürünüıı iki üç cümlelik telgrafıdır ama a>nı konuda >azılacak koskoca bir kıtaba bedel olduğunu tereddütsüz kabul edebiliriz Şinop Hapishane Müdürü Kadirli ağalarına telgraf çekerek 15 >ıldanbcrı a\nı cezaevinde nıüdürlük \aptıjını. ba$ka yere nakli için siriçtiei tesebbüslerin fa>da lermediÇini anlatıyor ^e «Ne olursa sizden olur dnor Bütün illerdeki hapishaneleri şö>le bir tarasak acaba nasıl olur? Memleket gerçeklerini devlet adamlarımızdan daha i'v i ka\rı>an böjle 510 müdür bulursak belkı de karamsarhfımız hajli azalır Peki ama bir hapishane müduru ağalan nereden tanır. di %eccksinİ7. Amma >aptınız ha. bir coju hapishanelik olan adamları onlardan başka kim tanır? Bııgun Fransa'da japılacak olan referandumla ilfrili hazırlütlar sona ermittir. Resimde. Hazırlık Komitesinde gore\li cenç bir Fransız kızı. oj pııslalarını. sandık bailarına konulnıak üzere ajırırken gorülüjor Cörüsnte hakktnda herhangi bir açtklama yaptlmadı Tansel Başbakanla bir hafta içinde dün 3. . defa ^ görüştü Fransa'da referandum bu sabah yapılıyor , " ( a a l Yaıın Fransa'dt \dpüacak referandumda. 27 mıhon Fransız, hukumetın Cezayır polıtı kası ve Cumhurbaşkanı General de Gaulle'e daha genı« vetkıler tanınması ıle ıİEÜı olarak oy kullanacaktıt Refeıandum kampanya«ı. 'îmdıye kadar gorulmemıs derecede sukunet ıçınde geçmektedıı Hukumete mensup rnutehassıslar, referandumda 17 mılvon kı«ının «evet» dıyeceğmı tahmın etmektedırleı Hukumetın Ceza\ ıı polıtıkası ıle ılgıh olarak geçen >ıl ocak a\mda yapılan referan dumda 15 mıhon k m «evet» de mıstı. Komunı^t Partısımn «Dc Gaulle ıcın hajır fakat Ceza^ ıı ıçın e\et> polıtıka^ı netıce^ınde ha Arkası Sa. 7. Sü 6 da 9 • Ncto depolarından onbinlerce lira değerinde yedek parça çaian üç asker yakalandı Erler jakalanınca isbirliği yaptıkları ^ebekcnin elinde 70 Hin İiralık malzemc bulundu hmır. 7 (Telefonlal Sehrımızdekı NATO depolarından 10 bınlerce lııalık utomobıl parçpsı hırsızlığı japtıkları ıddıa edılen Abdurrahman Çolak. Sedat Akarbu \e Yılma? Ajbalkan ısımlı uç er yakalanmıstır. Iddıajd goıe. sanıklardan bırı rohetçı d ı s c ı dfvıp ucı.ncu'i de ıshrahatlı oldukları sırada depolann sovulma^ı planlanmış ve her a.\ bukaç defa bu •s.uretle çıkar tılan mallar dısarıda 8 kışılık bır şebeke tarafından pıja^aja arzedıl mıştır. Yalnı? busun samkların elınde bulunan hırMzlık mallarınm değerı 70 bın lıra olarak hesaplan Cumhuriyet BUGÜN SAYFA 8 ILHAN S E L C lT K I Cumhuriyet I yazı ailesine ^ ^ = ~ E E E E = ~ E E X istanbulda işlenen 4 hırsızlık suçundan birinin faili çocuk ]mniyet Müdürü korunmaya muhtaç on bin cocuktan ancak 1100'ünün korunabildiğini de açıkladı (Yazısını 7 nci sahifemizde bulacaksınız) ACABA BIZI SEMBOL OLARAK G?zeteler ijiıımııııııııııııııııııııııııııııııııııu katıldı llhan Nelçuk niMiıııııııımıııııiiiiiıııniüiııııii'7 Genç ku'saçm en baça ~ rılı \azarlarından olan tthan ^ Selçuk'un fıkralarını bue'in = den itıb3ren bcr eun (Pen z; cere) baslıçı altında saıete E rnizde bulacaksınız. llhan E SclçuVu (Pencere) sinde E görmck istivorsanız, bugııı ^ lutfen ıkincı sahifcmize ba = > kınız. Yazar, her çüıı a> nı ~ 'Nerdekı (Pencere) sındcn hâ E diselerc bakacak \e cördivk S lerini sizlere naklcdecektir. E MI 1HYA ETTİLER?..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog