Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

FAKİR BAYKURT'ur 1 E S ERLERİ Yılanların Öcü Irazcanın Dirliği Onuncu Köy Efkâr Tepesi 600 Krş. 500 Krş. 1000 Krş. 400 Krş. İlincüık: 2893/4252 REMZİ KITABEVİ u m h ur i yet KURUCUSU: YUNDS NADİ İnsansızlar Genç ve değerlı yazarlarımızdan Yildırım Keskin'in yazdığı ve Ankara'da Devlet Tiyatrosu sanatçılan tarafından Cep Tiyatrosunda oynanan bu güzel eser Varlık Yayrnevinın tıyatro serisinde 2 lıra fıyatla çıkmıştır. Üâncılık: 2852/4233 Hükiinıet siyasî affı jimdilik zamansız buluyor Paşaya IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIII IIIIIIIMIIIIMIIHnııııı|| 38. yıl Sayı 13.533 Ielgrai v» mektup adreaü Cumhurlyet tstaabul Fost* Kutusu: îrtanbu] No. 246 Telefoniar: 22 42 90 22 42 «6 22 42 97 22 42 ı*8 22 42 a» Cumartesi 7 Nisan 1962 İnan, hazırlanan 6 yeni vergi tasarısının geri bırakıldığını oçıkladı IIIIIIIIIIIIIIU üllliniııııiii Ankara 6, (Cumhuriyet Teleks) Maliye Bakanı Şefık lnanın radyoda yaptığı seri konuşmalardan ıkincısı bugun yayınlanmıştır. tnan bu konuşmasında 1962 butçesinın nasıl hazıjrlanchğını ve hangi guçluklerle karşılaşıldığını bel:rtmış ve butçenın denkleştıril nıefi konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bılgı vermıştır. Muîrafların karşı!anmasinda kulLondra 6, (THA) Tıme = lanılncak devlet gel*lennın yeter detgısının raalı muhabıri, = sızlif.,nt temas etmış ve «Maliye Parıs'den aldığı bir haberi j | Bakanlığmda. karma hukumet ış açıklamıştır. Buna gore Av = basına gelmeden once hazırlanrupa Fonunda mevcut altı = mış, 6 adet yenı vergı tasarısı yuz mlıyon dolarlık meblâ = vardı. Bunlar hazırdı. Fakat >ılın ğı, Amerika Birleşık Devlet = sartlan ıçınde yenı vergı koyma Arkası Sa. 5. Sü. 6 da = \ı dogru bulmadık. Vatandaslar Arkası Sa. 5, Sü. 6 da niıııııııııııııııııııııııııımıımııııır 22 Şubat olayları ile ilgili af tasarısı Meclise getirildiğinde, siyasî af Maliye Bakanı yeni vergi ihdas edilfliiyeceğini ve açık mevzubahis edilirse hükümet mutlak olarak buna karsı koyacak kapamak için para basılmıyacağını da bildirdi Ne Oldu? •lllllllllll Başbakanın Kabinede değişiklik taleplerini tasvip ettiği asılsız Ankara, 6 (Cumhurıjet Teleks) 22 Şubat hâdıselenne karışmıs \e bu hâdıselerde elebaşılık yapmış olanlann affına aıt tasarı son şekIını almış olup. onumuzdekı gunlerde \apılacak hderler toplantısından sonra Bujuk MilJet Mec!ı<;ıne verıiecektır Bize yeni | ve mühimı yardımlar | dalet Partisi Meclis Grnpu toplantısından gazetelere akseden konuşmaları, srözlerfmize inanamn arak, ı\retle okuduk. Ragıp GümüşpaŞİbi >urt gerçeklerini iji bilesi gereken sa*du.vulu bir lidei bu «ırada hiç bir meselemizi znmecek bir \olu kendi isteji seçebileceğini ha\salamıza sıtrmak güç oldu A.P. Sajın Ge1 Baskanı, 22 şubat olaylarını zırlıyan nedenleri \akindan izlebilecek hir durumda bulunıırdu. l i ekimdcn bu \ ana ikide r, yerli yersir girisilen af kamnvalarının bu nedenler arasıııda «ta çelenlerden biri olduğunu rmemesine herhalde imkân \okŞimdi, tam sinirlerin latışıp rdun huzura ka\uşmasını bekliğimiz $u günlerdc. 23 şnbat kylarını dofuran tehlikeli bir nuyu yeniden ele almakla Pasa nffî partisine, karma hükiiraeteT da memlekete ne çibi bir hiz>tte bulnnacağını sanıyor, aca A A\ ^\\ Bılındığı gıbı 22 şubat akşamı Basbakan tsmet Inonu. aldrm halın de bulunan subaylann hıçbır teklıfıni kabul etmcmı«, ancak kan d o kulmedığı takdırde, kendılerının sadece emeklıye sevkedıleceğını \e afları içın Meclise bir kanun getıreceğını bıldırmıstır. Aynı akşam Başbakanın yanında bulunan A P., Y T.P. ve C K M.P. liderleri ve butun kabıne uyelerı boyle bir affın getınlmesının ı\ı olacağını ıfade etnrnler, hâdıseden sonra yapılan tahkıkatı ve emeklılık muamelelerını takıben tasarı hazırlanmı^tır Bu kanunun huzur \e htıkrarın amıllerınden bırı olacaeına ı«arft eden ılgılıler. bununia beraber >ı >aM bir af tasarısının da \cnleceai şeklındekı soylentılerı kesın olarak \alanlamakta. nereden sel.^e gelMn. Hukumetın bovle bir tcsebbu" lc berabeı olmn acagını belırtmektedırler. Hukumet kaıan, proşramda \e bir sozlu soru muna^ebetıylc Buyuk Mıllet Meclısır.de arıkladığı Ecvet (JURESIN yazı>or gıbı, sıyası af konusunu muajyen meseleler halledıldjkten sonra ele A P nde ba/ı mılletvckıllralmaktıı rı, af konusunda yıne yanlış Bu bakımdan >akında B. M Mccadım atmak gayretı ıçınde lısınde başlıyacak muzakereler sıgoruluyorlar. Meselelenn erasında sıyası af konusu da aynı nıni boyunu hesaplamadan zamanda Meclise getuılmek ıstenıl gırıçılen bu hareketi, fılhadıgi takdırde. Hukumetın buna Arkası Sa. 5. Sü. 4 te ~ karsı olacagı anlasılmaktadır. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bütün parti liderleri tasvip ettiler Hükümet şimdilik siyasî affa karşı ANKARA NOTLARI î'KOJfcLtK IIAKK1M1A BİLGI ALDI Kdsba kan Ismet Inonu. beıvbermdc jardımciM Akıf liıdogan oidugu halde clun De\let Planlama Teskılatına gıderek 4 nısan tarıhıne kadar çesıtlı devlet daırelerı>le ba?ı Iktısadı Devlet Teşekkullerı tarafından gondenlen projeler uzerınde çalısmıs \ e Te^kılat Mu~ teşan Osman Nurı Torun ile daıre baskanlarından bılgı almı^tır Resımde Babakan Inonu dunku temasları sırasında goruluyor Sağcı General Walker D. Rusk'un ((Amerikayı sattığmı,, iddia etti Orduyu sağcı siyasete âlet ettiği için geçen sonbaharda görevinden alınan emekli General Edwin Walker, çarip ithamlarda bulundıı İstifa eden senatör A P de kendisi ile hemf ikir 15 mebus olduğunu açıkladI Cevheroğlu: «Memlekette tam mânasiyle bir emniyet ve huzur teessüs iaşımızdaki iktidarın, iki parti ısında içten bir anlayıs dnyetmedikçe siyasî affın çıkarılması için bir şey söylenemez. İnönünün bu sn ile kurulmadığını vatandaşötedenberi görüp duruyorlar, hususta, başlıca rehber olduğuna kaniim» dedi... alet Partisi alt basamak teşkiAnkaıa 6, (CumhurıyetTeleks) ına sızan bir takım eski devir Dun Adalet Partısınden ıstıfa esretlisi profesyonel politikacıden îstanbul benatoru Celıl Cev . isleri karıştırmak için, fırsat herlıoğlu, bugun oğleden sonra Idukça ellerinden geleni yapyaptıgı bir basın toplantısında ıs ktadırlar. Bunları yola ıretirmitıfasının sebeplennı, ve sıyasi afiıölciikten şehrinıize gelirken yol giizergâhında bulunan fa şımdılık taraftar olmadığını a jajret eden iyi niyetli liderlene kadar yorulduklarını gör askerî birliklerin subayları ile muhtelif toplantılar yao«Mı çıklamıştır. yor de^iliz. Bu arada çabalarıCevherlıoğlu, yazıh olarak japtakdirle izlediğimiz kişilerin tıgı konusmasına, sozlerının «tagıinda Raçıp Gümüşpala'yı sayır edılmemesı, aynen yazılması» nliriz Fakat, sim'Ji sormaktan Arkası Sa. 5. Sü. 3 te ıd>ıizi alamıvoruz Ne oldu Paşaya? Hırılı pokacıların baskısı altında nihao da mı >enildi ve tesüm oldu? fer bu sorunun cevabı kısaea «evet» ten ıbaretse, zaten veiiz koşullarla girişilen, bnifüne in de ancak orsa bora yiirütüılen cok partili hayatın vurduÎU veni bir buhrana sürüklemebeklemek doenı olur. Buffalo, New York 6 (AP) Ha nŞrnsnnu isterseniz. bn duruzüran a>ı ıçınde Nukleer llimler'fazla jadırgamamak cerekir. den doktorasını alacak olan Turk •dumuz gerçekleriııi bütün çıpmuhendısı Da\ıd Ebeoğlu"nun Bırlıfı ile görmekten yılmıvalım. leşik Amerika'da dılediğı kadar on ^edi Mİdanbert ber i?imizi kalmasma izin verilmıçtır Rensseıkmıs sad^ce, ama sadece relaer Unıversıtesmde doktorasını dâ\ası ile uçrasıvoruz. Beri Arnavutkoy Otobüs Durağında bualacak olan Ebeoğlu, bı* Amerika da. çozüm bekliven ekonomik IMilli Savunma Bakanı Sancaı \e Rıı\\et Kumandanları luosn çocuk. babası Panavofa tesli kızla evli bulunmakta ve genç sostal meselelerimiz olduiSu lim edildikten sonra (solda) ve Gölcük'te yaptıkları tetkikler sırasında çıft yakında ılk çocuklarını bekduru\or. Her geren gün hu annesinin halen t\\\ buiundngu iazısı 5 ınci Sahıfemizde lemektedırler. elelerin bir parca daha karışıp şahıs (yukarıda) ümlendijıni eörü^oruz. Şimdidek onlara el defdiren hiç ollı mı? Olmasına belki oldu Faparti kavgaları \ e özel çıkar aîarı ara^nda, seçim ka\gısı eiri'i'en bu Nten mille*imize r c<>lmi' rcii besbelli idi. ırma hi''ıö«net i^e başladıfcı an, hürriiet rejimini vnrdudi bi'arı ile rürütebilmek bunun snn şansımız olduSunu ı sorumlnlarının nihavet kavraSm' umu»orduk Ar?n sa<i(ibnTi mpsPİeleHmiz iizerine ka ka>hp'nT"k«izîn eçilmeli. Sııtt 6, (Telefonla) Uludere, MS'I hir i^biTİifi ha\ası icinlara'^nmızı «armalı, hir anElcan Seyyar Jandarma takımmGeçen pazartesi günü buîunan Tony'nin babasının . ).pn'';rniri top^rlamalı idik. dan Elcan bolgesınde başlarında Panayoti Paris adında bir şahıs olduğu tesbit edildi ve takım kumandanı astsubay çavuş dcŞiKp a'tı .ıv. altı a^cıU P " cocuk savcılık kararı ile babasına teslim edildi , b>^l?.r bir >ana i«i!me!i idi. Neş'et bulunan 10 kışılık bir .ıanesionr! poliHkacılann elin darma mufrezesı ile yırmıbeş ki îazısı 5 ıncı sabıtede ,,ı m ,,nr<j, lit'erier elbirliei şilık grup halinde dolasan Hoçkis >unu saçlamah i^iler. Zamanla makıneli tüfeklerle mücehhez eskiya çetesı arasmda yapılan mus»i rliİ7Pİrhi'ird'. ferandutr'a ha«vuruldn. seçim sademe sonunda landafmalar eşzorunda \aoı''lı. hükümet kuruidu ve kıyalara teslım olmak an kcca bir M'ın varısma >a kalmıslardır. bir raman recti Ovsa biz hâ Soylendığıne goıe, çetenın baoldurulduğu lartizan po'.itikacılıâın camu şında bundan once Arkası Sa. 3. Sü. 6 da lan \akamızı kıi'«aramıyornz. min kurıılus riinlerine hük, r fo, s ix s?rtlan eiderecek e n anüMıi p T f ' i hir türlü eösmiıoru'. T'Hhsel kadTİmi'in den «•İ7i'Ttis voltı iizerinae, lara Ucndi'"izi kaptırmı^. onAnkaıa 6, (Cumhumet Te?nır Hir nalimiz \ar. En büleks) Adalet Partısı Bolu mılletvekıli Turgut Çulha grup başimi>dn dın'edigimiz karı'ırına \e»rdığı bır sozlu soruIimı7? Aeni hir bas ria «mu^eccel komunıstlerle mem• hpr 7?"Ti9n hn<! mı ıdin ki leket ale\ hıne çalı^an sol fıkıı leba^ın li h'TP hir >crmini s3%lık vp re hızmet eden sahıslaıa SOKAKTA KOIAR OVNARKEN YAKALANDILAR Evvelkı rKi»"l> Partili ^rk^daçlarma kartı verılıp verılmıyecegını Ba gece sabaha kar?ı Tophanedekı tarıhi çeşmenın onundekı elektrık tatı söz prtpre*rnp pa'tine sınYayın v e Turizm Bakanı Kâ lâmbasının altında barbut atan beş kumarbaş suçustu yakalanmışlarmuran Evlıvaoğlundan sormak'aNADİR NADÎ dıi. dır. Resımde. Tophane Meydanım kumarhane hahne sokan sanıklar Em rg&n koruluğunda Lâle LÂLE DEVRt Arkası Sa. 5, Sü. 3 te goruluyorlar. Arkası Sa 3, Sü. 5 te uıı ıııa Bakanı ve 2 Kııvvot Koıııııtaııı şehrimize. geldiler « Kâhin Bir kac fün evve! bir kadın »piUer radyoda konuşurken «Turkiyede \32i>et karısık» cümlesini agzından kaçırıverince kıyamet koptu. «Suriyede \aziyet karışık demesi lâzım iken yaptıgı söylenen bu >anlışlığı parmağına dolamıyan kalmadı. Halbuki bizce kızcaİvı yanlışlık falan yapmış değil, sadtce acelecilik etmişti. Çok kısa süren zahiri bir sükunet devresini mütaakıp Gümüşpala'nın Yassıadadakilerc ait af meselesini yeniden ve bütün şidcJctiyle ortaya atmasından sonra simdi içine yuvarlandijımız buhranın ortasında memleketimizdeki vaziyete nor mal ve düzgün mü diyeceğiz? Olacakları evvelinden bu kadar iyi bi'cn kızımızı eğer artık radyoua çalıştırmıyacaksak bâri ras't^^nemizde ha\a tahmin raporlarını tanzimde kullansak . Türk bilgini Ebeoğlu'na Amerika'da istediği kadar kalma izni verildi General Edwin \VaIker Washıngton, 6 (AP) Sabık General Edwın A. Walker bugun bır Kongre komisyonu huzurunda verdığı ifadede Dıjışlerı Bakanı Dean Rusk'ı, Birleşık Amerıka'vı «satmak» amacım guden gızlı bır teşkılâtın ırtıbat memuru olduğunu sojlemıştır. VTalkeı. mevcudıyetınden bahset tığı bu esrarengız «kontıol» teşkı Arkası Sa. 5. Sü. 3 te ögrenci yakalandı .«. Bir jantiarma müfrezemiz Otobüs durağına çarpıştığı eskiyaya esir düstü bırakılan çocuğun Hoçkis makinelitüfeklerle mücehhez çeie, dün bulundu erlerimizi soyduktan sonra seıbest bırakiı Dun sabah saat 8.35 te Adalara" kalkan Şehır Hattı vapurunun alt katında ıçkı ıçerek rezalet çıkaran 10 hselı kız ve erkek bır Yar7 ba} tarafından yakalanıp karakola goturulmuslerdır Havanın guzel olmasından ıstıfade ederek okullarına gıtmıyen ve ekseriyetını ozel yabancı lıse oğrencılerinın teşkıl ettiği 14 ile 17 yaşlan arasındakı beş kız ile beş erkek oğrencı Ada vapurunun aît katına ınerek beraberınde getırdıklerı şaraplan ıçıp, sarhoş ol Arkası Sa. 5, Sü. 3 te çıkaran 5 kız, 5 de erkek Ada vapurunda rezalet Okullarından kaçan öğrencüer vapurun alt kamarasında şarap içip dans ve gürültü ediyorlardı Basınla ilgili bir sözlü soru RADYOH UA\A EUhCtK. Dun japtığı basın toplantısında «Kocamın bana hedıye ettiği yarıs atı ellerımı ısırdı. Ellerım ıçın ozur dılerım'» diyerek konusmasına baç lıjan ses sanatkân Sevım Çağlavan. radyoju. haksız tasarruflarından dolavı dâva edeceğıni açıklamıştır. Resimde, ikı defa gırdığı ve kazandığı ımtıhanlara rağmen raddevn ıtrsa edılecek Gazeteier i yoya ahnmadığını lddia eden saJ natkar gorulujor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog