Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Yardıma Okul Kftaptsrı Çorünutt Itelk ProW««aI«ıi U a I (T. Tanear) C0sOlntO« Cebir ProMcmleri , U M n (M. AnJaaMıfc) ÇMUmfla ( h t o ı U Pı«bI««lMi Lta* m (M. AnlaBtOrk) Çfettmlft TrigsnoBMtrl P»Mlw (Canmaet) In Çortmlü Matcmatik AUftınaa *• Froblemleri Ortaaknl: m (K. Z. Taneri) ttTAKBOL K t l i l l T t P. K. I T«l: M tl M lataabnl NOTi OdaaMll gonderfllr. Peata manafı aluunas. Yıldız . 4J9 «15 38. yıl Sayı 13.832 u mhu r i yet KUBUODSU: IUNUB KUBUGUSU: IUNUB TMSÜt » 42 »6 Ttlafeatet 22 42 90 2 2 4 a t T c ö 4 2 M » 4 2 » 9 ^ '. k GOE T H E HAYATI v ı ESERLERİ n Cuma 6 Nisan 1962 llilll Bğitiın Bakaahgmca yayımlansıakta o}an klİsikler için yardnncı eserler »erisiden Bielschwosky'nin yazdığı, Mediha T« J Şerif*Önay ın diliînize çevirdiği (Goethe) nin ikinci cildi çıknuştır. Bu eserin bundan onc« 'yayunlanmıs olan birinci cildi 5, bu iefer yayımlanan 775 sayfalık ikinci cildi 14 l i n fiatla M M Eğitim BakanlıSı < yayınevlerfle bütfin kitapçılarda «atılmaktadır. (Basm 4822/4202) A.P., affın daha önce Anayasayı ihlâl edenlere de teşmilini istedi 22 Şubat olayını Anayasanm ihlâli şeklinde gören Gümüşpala, sadece subaylara teşmil edilen bir af tasarısmı imzalamıyacağını dünkü AP Grup toplantısmda açıkladı Ankara, 5 (Cumhuriyet Teleks) S3 Şubat Olaylarının bahis konusu edildiği bugünkü A.P. Meclis Grupu toplantısmda Genel Baskan Gümüşpala, olaylan bir Anayasa ihlâlinin içinde görmuş ve 22 Şubata adı karışmış olanlann hakkında çıkanlması istenen affın evvelce Anayasayı ihlâl edenlere de teşmil edilmesini ıstemiştir. GDmuşpoln 22 şubot oloylarına katılon subaylorla ilglll of hokkındo flkrinl açıkladı Savunma I Kumandanlar ile geziye çıktı Eskişehir ve Gölcâğe ugrayacak olan Bakan ve Kuumdanlar bilâhare İstaflboia gdecekto Ankara, 5 (CumhuriyetTeleks) Milll Savunma Bakanı Îlhami şııııııııııııııııııııııımıııifiıııııııııu Ssncar, beraberinde Kara, Doniz ve Hava Kuvvetleri Kumandanları olduğu halde bu sabah otomobil le îstanbula hareket etmlftir. Bakan ve beraberindekller yol güzerg&hında bulunai Eskiıebir ve GSlcüğe ugrıynrak buradaki askert birlikleri teftis edeceklerdir. EıMıehlrdekl toplantı Eskişehir, S (Telefonla) Milll Savunma Bakanı îlhami Sancar, beraberinde Kuvvet Kumandanla 5 Ankara 5 (Cumhuriyet Te şj n olduğu halde, bu sabah laat 10 E leks) Bu ayın 25 inden iti. da şehrimlze gelmiştir. S baren tatbikata geçmesi bek = Hava Üssü Kumandanları ile 5 le&en v e bundan bbyle Tür Ş bir toplantı yapan Bakan, öğleden 5 kiyede çıkması istenen bütün = sonra saat 14 te Gölcüğe mütevec Ş kanunların çıkmad'an önce s E Aayasaya uygunluğu hakkın E cihen < şehrimizden aynlmıştır. Gizli toplantı hakkında herhan 5 da karar verme yetkisi taşı Ş E yan «Anayasa Mahkemesi» ne Ş gi bir açıklama yapılmamıştır. Ş ait kanun tapsrısı Millet MecŞ • Sancar Innltte îzmit S.(Telefonla) Milli Sa Ş lisinin ilgili komisyonlarmda E /unma Bakanı îlhami Sanpar, be E müzakere edilmiş ve bir çok E raberinde • Deniz Kuvvetleri Ku S değişikliklere uğradıktan «on Ş mandanı Necdet UTan ve Kara S ra Millet Meclisine müzakere S Kuvvetleri Kumandam ,Ali Kes= için sevkedilmiştir. Her ne ka E kiner olduğu halde. bugün caat 19 E dar Millet Meclisinin yann. E de askert bir uçakla şehrimize gel E ki gündeminde tasan yer al 5 E mışsa da toplantı sırasında bir S miştir. Hava alanında Kocaeli Valisi ve •Ş önerge il« tasannın yanndan Ş Birinci Ordu Mu>;ttişi, Kolordu ~ itibaren müzakeresine başlan B S Kumandanları ve subaylar tara E ması ihtimali mevcuttur. fından karşılanan Bakan, şefari nııııııuııııııiMiıııııııııımııııııııiR mizde tetkikler yapacak ve yi şehrimizde geçirecektir. İ ( | | Anayasa 1 mahkemesı | tasansı 1 Mccliste İ Maliye Bakaıtınııı radyo konuşnası Ankara, 8 (Cumhuriyet Telekı) Maliye Bakmnı Şefik lnaa, karma hükâmetin mall v» ilrtiıadt «iyasetinl ilah eden konuşmalanndan 11kinl bu ıkşam radyoda yapmıştır. Bakan konuşmasında, *eçknlerc, karraa'hükümetin ku ruluşuna ve bütçenin hanrlanmannda larfedilen fayretlere temat etmiftir. înan yapacagı ikinci konujmaıında 1962 butçeri ilc neler yapılaeağım uah edecektir. Gümüşpala imzalamıyacak Gumuşpala, zikredilen Af Kanunu teklifine bütün siyasi parti lider veya forumlulannın imza atmalannın talep edildiğini, ancak kendisinin bu isteği müspet karçılamadığını, bununla beraber bütün siyasi «uçlulan af eden bir teklife imza atmağa hazır olduğunu söylemiştir. Böylece yalnızca 22 Şubatı kapsıyan bir af teklifinde Gümüşpala' nm buna iştirakçi olmıyacağı anlasılmıştır. A.P. Senato ve Millet Meclisi müşterek grupu saat 10J0 dan 13 e kadar «üren sabahki oturumunda en önemli konu olarak Gümüşpala' nm yukarda zikredilen beyanlannı tartışmasız dinlemiş ve aynca gündemdeki diğer konular hakkmda Genel Başkan tarafmdan Grupa izahlarda bulunulmuştur. Daha fazla açıklama yapamıyacağıra» Bu arada 1 başkanlan ile yapılan temaslar neticesinde vt bazı 1 neşriyatın meydana getirdiği tenkidler neticesi Merkez îdare Kurulundaki değişikhğe luzum gorüldüğünü ve bu halin partinin bundan sonraki çahîmalarında daha laydalı olacagını belirterek. yeni gireslerin isimlerini okumuştur. Genel Başkan, yeni arkadaşlarm bütün bölgeleri tatmin edecek şekilde tesbitine çalışıldığını, müfrit mutedil şeklinde kullanılan tâbirlerin yersiz olduğunu, bu kötü sbylentileri ortadan, kaldırmak için de isimlerin tesbitinde gayret gösterildiğini, vazifeden aynlan' arkadaşlarm hizmetlerini daima şükran ve minnetle karşıladıklannı, bunun kongreye kadar bir nöbet değiştirme telîkki edildiğini ifade etmiştir. Aynca, Devlet Başkam ve Hükümet Başkanı ile §on görüşmeleri hakkında izahat veren Gümüşpaİa, muhtelif memleket meseleleri ve vatandaş dilekleri hususunfla parti görüşünü iıah ettiğini bildirmiştir. Subaylann âffl mevzuunda da konuşma yapıldıftını sçyliyen Genel Ba^kan, bir üyenin talebi üzerine, «daha fazla açıklama yapamıyacağım» demiştir. * ' ~" • 1 ' ' • • Birleşmiş Mllletler Gıda Maddeleri Komisyonn Aynı kızı seven Ikİ genç bıçakla duello yoptılor Gikıey illerfnin kalkınması için 359.000 dolar Birleşmi? Milletler, New York (özel muhabirimizden) Tör(Arkau S». I, Sö. • im) Kadrosuzluktan terfi edemiyen memurlarja ilgili kanun teklifi ' fiarem Tçinde buhman bü tip memurlara dört üst dereceden maaş verilmesi isteniyor Ankara 5, (Cumhuriyet Teleks) Meclis Bütçesi Komisyonunda mâli portesi iki milyar liraya yükselen kanun teklifleri mü zakere için s f a beklemekte ve öte yandan milletveJdlleri ve senatörler tarafmdan bütçede artırmayı icap ettiren birçok kanun teklifleri Başkanlığa vetrilmektedir Bu Arkssı 8B. 5. Sü. 8 da Kayaeri 5, (TdefçnU) Muncurun bucağının Amarot köyünden 1* yaalannda Haynıllah Bal«.•evdiği kiia *öz koyan «ynı köyden 20 yaflannda Mehmet özbası düeiisya dâvet «tmistir. Bugün köy meydanında Ud saat sürentafcfckhdüelloda, her iki ifik da a £ * surette yaraianmışlardır. Pul dâvasınla Ergin He Necmi Tan'ııt mahkân tdilmeleri istendi Ankara 5, (Cümhuriyet TelejjS) Yüksek Adalet Divanında bugün «Pul Yolsurluğu»ndan samk bulunanlann yargılanmasın a devam olundu. Esas hakkmdakî mütalâasım açıklayan Başsavcı Altay Ömer Egesel, sanıklardan Muhtar Körükçünün beraetini, eski PTT Genel Müdürii Necmi Tan ile eski Ulaştırma Bakanı. Şem'i Erginin görevini kötüye kullandık lanna kanaat getirildiğinden T. C. K. nun 240 ıncı madderi gereğince cezalandınlmasını istedi. Süreyy, Endik Reşat OurtU Mehmet Başaran A P den diin îîç milletvekili ile bir senatör istifa etti Istifa edenler bunun sebebini açıklarken parti idarecilerinin kifaYetsizliğini ileri sürdüler Ankara, S (CumhuriyetTelekı) A.P. icinde yeni bir buhran bu. gün patlak vermiş ve bir senatörle üç milletvekili istifalannı Grup Başkanlıklanna vermişlerdir. A.P. nin kuruluşunda gayret sat feden bu milletvekillerinin istifa Suyu zararlı bir artezyen,5yıldır kapatılamıyor 1957 de Konya ovasuu sulamak için açılan kuyu, 5 yıldır ekilebilir arcziyi körletip ekflemez hale getiriyor Konya, 5 (Telefonla) Saniyede beş litre suyu, sekiz metreye fışkırtan Sakyatan arteziyen kuyusu 1957 den beri, beş yıldır bütün gayretlere rağmen kapatılama Arkısı Sa. 5, Sü. 3 te HIRSIZUK YAPARKEN Y.AKALANDI Beyoğlu Ticaret Usesi lon sınıf öğrencilerinden olup birksç arkadaşı ile iki evden hırnzlık yapan Ateş ismindeki genç, Mersin'den getilrtilmiştir. Resimde, babası Mersin'in tanınmış kerest» tüccarlarından olan Ates görülmektedir. Sarper ile u tartıştılar !İ sını yeni istifalann takip edeceğı de söylenmektedir. Ancak bu istifalar, başka bir partiye geçmek maksadiyle değil, bir taraftan koalisyonun gayri müsavi şartlar içinde işlediği gerekçesiyle ve di Arkuı Ss. 5, Sfl. S te Süresiz balayı hay atı yaşıy an mily oner bir çift şehrimize geldi Dünya turuna çıkan ve Hindistan'da «Misis ve Mister Turist» ünvanını kazanan milyoner çiftin bir giinlük masrafı 4 bin liranın üstünde cSüretiz balayı» hay atı yaşıyan 1 milyoner Amerikalı bir:çift, hftlen Cezajir'de OAS mensupları tarafmdan bombalanan ve 9 roüslüman sehrimizde bulunmaktadır. hastanın öldiiriildüjü klinik Joseph Huntet isimli sanayici ve karısı Lisa, geçen yılin elrim ayında evlendikten sonra balayına çık mışltr, Uzakdogudaki hemen hemen bütün ülkeleri dolaşmışlar, İS gün önce de dört günlfiğune !•tanbula gelmi|ler. Mr. Hunter «tstanbulun havasını, halkmı ve tabi! manzarasım e kadHr çok beğendik ki bir türlü buradan ayrılamıyoruz* diyor. Zaten lüresiz balayına çıkmışlar. Hoşlanna giden het şehirde istedikleri kadar kalıyorlar. Buradan ttalyaya ve Avrupanın diğer ulkelerine gideceklet. AmeriCezayir'de devam eden suikastler üzerine Millî Kurkaya n e zaman döneceklerini de tuluş Cephesi bir bildiri yayınlıyarak, ırkçılığın ve kestıremiyorlar. Hindistanda bumüsamahasızlığıo takbih edilmesini istedi lunduklan günlerde Hunter çifti, Hindistan turizm teşkilâtı tafa Devamlı balayı gezisinde bulunan ArkMi b , I, H . ! t t Amerikalı karıkoca 1 SfaKİBaMfemiada NATO ölkeleri nttkleer silâhlann müştereken imaİMii düşünüyorlaf NATO Bakanlar Konseyi'nin 3 6 mayıs arasında Atinada yapacağı toplantıda müşterek savouima meselesi üzerinde durulacak > Paris S, (AA, AP) Kuzey Atlantık Paktı (NATO) Bakanlar Konseyinin ilkbahar toplantısı bu yıl Atina'da M mayıs tarihlert ara sında yapılacaktır. Bu yılki toplan tıya Dışişleri Bakanlan ile birlikte NATO ülkeleri Savunma Bakanlan da katılacaklardır. Yetkili kaynaklar NATO Bakan lar Konseyi'nin Atina'da yapacağı toplantıda silâhların müştereken imâli konusu üzerinde durulacağını açıklamışlardıt. Buna nükleer silâhlar da dahildir. NATO ulkelerinin silâhların or taklaşa imâli konusu, siyasi muşehitlerce, «Müşterek savunma» meselesinin meydana çıkatdığı bir sonuç olarak kabul edilmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te TRAKTÜR FABRİKASINDA Başbakân tsmet înönü, dün Gazi Çiftliğindeki Minneapolis Tüfk Traktör Fabrikasını gezmiş ve fabrika yetkililerinden bilgi almıştır. Înönü, fabrikadan ayrılıtken ilgililere, «bir an evvel hızh olarak bu fabrikayı işler hale getirmek lâzımdır» demiştif. Resimde, Başbakân bir traktörü tetkik eder ken görülüyor. Ankara 5 (CumhuriyetTeleksl C.H.P nin bugün »aat 10 da başhyan ve saat 13 te sona eren Meclis Grupu toplantısmda «abık Dışişleri Bakanı Selim Sarper ile Dsvlet Bakanı Turhan Feyzioğlu arasındailgi çekici tartışmalar olmus ve iki hatip bir mizah romarınm kahramanını birbirlerine izafe' etmişlerdır. Sarper'in gündem dışı yaptığı uzun konuşma umumiyetle tasvip görmus ve geçen Grup toplantısmda Başbakân tsmet lnönü'nun Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Avukatların tevkifleri ile ilgili kanunu dün Senato da kabul etti i Dünkü oturumda sayfalarında çıplak kadın resmi ve açık saçık resimler bulunan bir dergi de söz konusu edildi AnkaTa 5, (Cumhuriyet Teleks) Senato, bugün bir sure sayfalarjnda çıplak kadın fotoğrai lan ve açık saçık yazılar bulunan bir haftalık dergiyle meşgul olduktan sonra gundemındeki mad delerin müzakeresine devam etmiştir. Oturum açıldıktan sonra gundem dışı soz alan A. P. Antalya milletvekiti Mehmet llkuçan, elinde tuttuğu ve kapağında çıplak kadın fotoğrafı bulunan bir dergi yi senatörlere göstererek, bu gibi yaymlarin küçukleri muzur neşriyattan koruma kanununa aykın olduğunu soylemiş ve dergi içindeki yazı başhklaTını yüksek sesle. tekrarlamışür. (Çıldırtan gece»•^.(Klralık erkek anlatıyor) ve (Yıldızlar nasıl sevişiyor) başlık Arkaaı Sa, 5, Sü. 3 te Cezayirde yerli halk hastaları, hastaneye götürmekten korkuyor tYılanlann 6cO» ırün oynan masına !zln venldi Garcteler YAK1N TARİHtMtZtN Yn.AN HİKAYESL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog