Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Karçılansn bttytUk H r Ihtlymç Buhn ıhtıyaçlan kar»ü»y«b4Uo«k filg&fe, eıkl ve yeni keibncleri d» içta* alan y*gin« lufatt Türkçeden İngilnovyt BÜYÜK LÛfiAT TL.75 VayınlayMt: TABHAN KİrABSVİ, KIZHAY Ankara İUncılds: S894/İİ28 umhuriYet NADI HOMEROS Dünya edebıyatının ılk unutulmaz yaa n layüan Homerot'un hayatı v» lanaü ha kmda genıa bılgılerU Odysseia ve üiada'd düimıze çevnlmi} omeklenn y«r aldığı eseri Yasar Nabi hazırlamıçtır. Mevcu kalmadığuıdan ıkinci baskısı Varbk Yayı ları Dunya Klâsıklen araBmda 2 lıra 6ya çıkmıstır. Ilincılık: 2852/412S Kabinede bazı laiât yapılacak lgililerin ifade ettiğine göre Kabineyi Paramentonun tasvip edeceği bir revizyona itici sebepler bu zarureti doğuruyor Ankar» 4 (Cumhurıvet • Telek») Ilk koahsvon kabınesının omrunu tamamlıdığı v« daha dınamık, daha emnıyetlı bır kabinemn memleket me«ele!enne vukufla eSılmesı içın, arasında bazı değışıkhkler yıpılması başkentın «na«ı çevrelerınd» gunun Konıı«u olmuştur Yakın bır tarıhte bu tojlentılenn tahakkuk cderegını orta\a kovan ışaretlerın vanı «ra kabın«"\ı parlsmfntonun t a m p erierpjı rtriayont itleı tebepler d« çoğalmıstır Parlimento çevrelennd* kabinenın toptan iıtlfatı lçin herhsngı bır »ebebın mevcut olmadıgı, topttn değısıkhğı gerektlren blr kabine buhranının da bahıg konu«u bulunmadığı ve nıhavet gunun lartları ıçınde ve\» gerekmedı gı halde ortava yenı bır kabine çıkararak \e nıden bır guven oju ve bunun davandığı venı bır hükumet prfgrami'iın hazırlanmssına ! ı (Ark»«ı Sa $, sıı S da) btr $8. yıl Sayı 13.531 T«lgnrf m Telefookn k f • * • * Cuaabariy* b*»*b«l Ftrta Kato«u btanbol No Stt «I 00 23 41 M 2 2 4 2 9 7 2 2 « »8 S B 4 2 » Perşembe 5 Nisan 1962 Müşterek Pazar dışınd kalışımrz dün Meclist şiddetle tenkid edilc lelefotü (CUMHl RİYET A P I AP Iraruealan dun yaptıkları toplantıda Ankara 4 (Cumhurıvet Te leks) Mıllet Meclısının bugunku toplantısında gundem dışı ioz •lan îstanbul Mılletvekıll Oğuz Arkası 8a. 5. Su. 1 de A P yeni J erkez Idare H K ıırıı lıı üj elerini seçti Akif İyidoğan, Nihat Su, Kudret Mavitan, Rauf Kıray, Ahmet Gürkan Nazmi Oktem, Sâki Zorlu, Hurrem Kubat, kurulun dışında bırakıldı Tenkidlere cevap veren Feyzioğlu Briikse de temsilcilik kurulacağım da açıklat Operatris Aytı Akturan'ın nal Meclisi karıştıı Ankara 4 (Cumhuruet Tel Yassıada duruşmaları »ıras Yuksek Adalpt Duanında jah Arkası Ss. 5. SB. 3 ı Altın kaplama karyola bir Bakanın aile yuvasını sarsıyor Ankara • (Cumhurıj etTelekı) A P kurucular he\etı, bu »abah «aat 11 de toplanarak partımn y e n merkez ıdare kunılu uyelennı «eçmı^lerdır Arkam Sa 5 Sü S da Osmaıı Nurı (..erraan Kadeş olay dün Meclist goruşuldu Ankar» 4 (CumhurıvetTel Bugun Mıllet MeclısınHe Avdın mılletvekıll Reşat Özaı nın Kadej vapurıında cerejan Arkası ha. S, Su. 4 t< Tanseldün İstanbul ve İzmirde 10 basın dâvasma bakıldı Gürsel ve Dinde Reform,, yazaı İnönü ile goruştu 1ay hapse mahkum old (C Ankara 4, (Cumhurıjet Teleks) Başbakan Ismet fnonu, ojleden sonra da Hava Kuvvetlerı Kurnandanı Irfan Tansel ı kabul etmış \e kendısı ılp Hava Kuv\etlerıiu ılgılendıjren çeşıtlı konular U7erınde goru^muştur Tansel, Başbakan ıle goruşmeden once Cumhurbaşkanı Arkası Sa. 5. Sü 5 te UJSli, tjt'HITLERJ ANILDI Dumlupınar detuzdltı fjcıasuıdH okn bl deııızcuzuzı atıınak uzere dun Iruk Çanakkale v« jehnmızdp torenJer tertıp edümjstır. Çanakkaledekı torende, Edremıt arama tana gemısı ıle Nâra burnuna gıdılnuj ve Dumlupınar'ın battığı yerde denıze çelenkler bırakılnustır. >ım, Golcuk'te yapılan torenden bır ânı gosterme ktedır Necip Fazıl Kısakürek, frkralanınn Tedbirler Kanımt dan once yayuılandığım ve millt menfaatlere aykıı mahiyette bnlonmadığııu söyledi «Dınde Reform» kıtabm yaıarı 0=man Nurı Çermen, dun, Toplu Basın Mahkemesınde yapılan duruçması sonunda 1 ay hapse mahkum edılmıçtır cDını tezyıf ve tahkır suçundan» sanık olarak >argıîanan Çermen e verılen bu ceza, mahkeme tarafından tecıl edılmıştır Öte >andan, cmılH meniaatl aykın neşrıyatta bulunmak» ıd< sından sanık olarak, a;.m mah mede duruşmalarına başlanan «S Posta» gazete'i fıkra yazarı Ne Fazıl Kısakürek ıle sorumlu I duru Çetın Emeç'ın de, suç mahı tl ltıbarnle Ağır Ceza Mahkeı ArkMi Sa. 5, Sü. 3 te Suriye'de buhran dün s o n a erdi şişleri Bakanlığı sözcüsü Hasan İstinyeli, Türk hükümetinin Suriye olaylarını dikkatle (akip ethgini açıkladı am 4 (a a A P ve Radyolar) •Cuzev Surı\e bolgesınde Nasırubavlann a\aklanması bastırıl an sonra Surr ede durum nore donmuş bulunmaktadır SuSurıye »ehırleri arasında kapatılmış olan seyrusefer, dunden ıtıbaren açılroıs ve ıç hat hava jolları se ferlenne başlamıştır. Nâsırcı âsı Arkası Sa. 5, Su. 7 de Arkası Sa. 5, Su. 7 de 4 yaşında bir göçmen, dün nşlıtarla'da 60 yaşmdaki arısını balta ile öldiirdü Kaatil Mehmet Asık «Ben onu bldurmeseydim, o beni oldürecekti» dedi n saat 17 30 da Taşlıtarlada met Asık adında 64 yaşında ısDir ıhtnar, korkunç bır cına ıs'emış ı e uzun Mİlardır geıedıgı 60 \aşiarındakı karısı " e A'ik ı kafasını balta ıle • alamak suretıyle oldurmus•nuddettenberı anlaşamadığı•\ Iedıgı karısı tarafından ol> 'mekten korktuğu ıçın bu cıtı ışledığını bıldıren kaatil ret Aşık czaten ben onu olıe<:e"dım o bpnı oldürecekti» kte \e bu arada geçım sıkmçınde olduklarını, kendılenne olan oğullarının Cıbalı Tu\rKa«ii Uııid bctııaM bakanı Krobe E duseı altın kaplama bır yatak juzunden, j a kansını boşamak veya sosyalızm prensıplerınden vazgeçmek zorunda kalacağa ben/emek tedır Gana Sanajı Bakanını endışelendıren olav, Londrajı zıjaret etmekte olan 36 \aşındakı karısı Eduseı'nın, altın kaplama bır jatak satın alması ıle başlamıştır 24 krat altınla kaplı jatagı bır bujuk magazanın vıtrınınde gorerek satın alan Eduseı, durumu kocasına da bıldırmıştır Fakat ertesı gun kocasından aldıgı bır tel graf, Mrs Eduseı'jı bır ha>lı s ı nırlendırmıştır. Zıra. Gana Sana j ı Bakanı karısına, Gana'da so«Sosval hakları kuruyan jalızm ılkelerının \ı\ gulandıgını fabrika Mudürünun gorevine bu juzden, bu gıbı aşırı luks eşiadesi uzerine isçiler tekrar yanın Gana'da •ven olmadıgını bıldırmıştır Bakan, karısına 3 000 işbaşı yaptılar sterlıne satm aldığı altın kaplama * jatağı, derhal ıade etmesım sert Ejuptekı Gıslavet Lâstik Fabrı bır dılle ıhtar etmıştır Mrs Eduseı kasının 1200 ışçısı dun ıkı saat mud ıse, \ataktan \azgeçmek nıjetınde detle ışlerını terk etmışletdır Id olmadıgını ıfade etmıştır Resımde, dıa edıldığıne gore, Bır sureden Gana basınında Bakana karısına Arkası Sa. 5. Su 4 te hakım olması tavsnesınde bulunan başjazılara >ol açan altın kaplama yatak ve Bakanın e?ı gorulu>or 1200 lâstik işçisi dün 2 saat işi bıraktı * Aydındakî Casus Yuvası Alman Çifiliği: 5 Bahkesır 4 (Tr 4 (Cumhurıjet Teleks)lefonla) Ge C H P ne mensup 10 mılletvekıll çen cumarte=i devlet masrsflarmı artırmamak ga gunu Bahkesır je^ıjle Grup Başkanhğına bır oılmde ı!k defw rıerge vermışlerdır bır Musluman Eu onergede, butçede nrtırma japan hıç bır kanunun Meclıse Hırıstıvan dını teklif edılmemesı ıstenmekte, buna nı kabul ve bu rağmeT bu ıstıkamette bır kanun nu re«men Bı tekhfı hazırlandığı takdırde bunun gadıç Beledne cnce C H P Meclıs Grupunda ka. sınde ılan ettır ı ıra bağlanması arzu edılmektemıştır dır 1334 Bahkesır Hırıstı\an olan 10 C H P mılletvekılnın muspet doğumlu, Istankabul edılen bu teklıflerının yanı hacı bul Erkek Lısesı mezunu v e ıkı sıra, Mali3 P Bakanlığı vanlış bır Arkası Sa 5 >>u. te î Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Patrikhane, olan miisliimanla temasa CHP bütçede artırmc yapan teklif istemiyoı hristiyan On miUetvekiii bunu temin maksadiyl CHP Crup Başhanhğma bir önerge vera Harbin sonunda Anadoluya çıkan esrarengiz kimseler Röportajı yapan: Mücahit Beşer «Eıe und Er» Dergısının ortava sında Turkue'de cere\an U L \e attığı ıddıalar uzerine Ege bolge bugune kadar gızlı kalmıs bırçok sınde vaptığımız ıncelemeler so ılgı çekıcı gerçekler gun ı^ıgına nucunda, Ikmcı Dunya Savaşı »ıra Arkası isa. 5, Su. 4 te Suşehri Kaymakamımn istifası içın dün bir sessiz yürüyüş yapıldı Beledî hizmetleri ihmal et tiği iddıası ile kaymakam aleyhine yürüyuşıi düzenli yenlerin başında olan bir öğrencinin evine gece yarısı 5 el ates edildi Çalınan ve kaza \apan otomobil Bir hırsız çaldıği otomobille kendisini ve 3 kişiyi yaraladı Evvelkı gece Arslan Korkmaz ı Sırkecı ıstasvonu onunde dur sıtnlı bır otomobil hırsızı çaldıgı Mehmet Kara'va aıt 5ÎC2 pla»s araba ıle uç vasıtavı ağır hasara otcmıobılı çalan ve thlı etı hulu uğratmış kendısı de dahı! olmak mıian Arslan lik k\rt\ı Dolm uzere dort şofor ajır surette va bahçe onlerınde jannıı 5 Frdıı ralanarak muhtehf hastahanelere Evren'e aıt 54205 pldsılı taVsı kaldırılmıştır Arkası Sa. 5, Su 3 te Sıvas 4, (elefonla) Elektnk nı ıhmal ettıgını belırten dovızSantrahndakı bır arıza \uzunden lerle, Kajmakam Ah Pıtıth'nın ıs 15 gunden ben karanlıkta kalan tıfa«ı ıçm \urujus \apmışlardır f 6 bın 400 nu uslu Suşehri halkı, bu Hukumet Konagı onunne Atasabah saat 9 20 de, ılçe hızmetlen Arkası Sa. 5, bu. 6 da 70 komissr muavini, polisliğe döümek istiyor Mevtııt IMaas Kanununa gore 50 lira aslî maaştan \ukarı terfüeri mumk'in olmıjan muavinler. polis!(ğe dondukleri takdirılc terfı inıkanını elde edecekler ıtarla cınavetının faılı S vasındakı kaatil Mehmet Asık, iaka 4 ık(an sonra gonıldyor Dığer resımde Ise guç âleti olan balta görulmektedır. T u k n e d e 70 kadar k n ı er rr la vını rutbeterını ıade ederek tek rar polisliğe rionmeğe talıp olduklarını Fmnuet Gpnel Mudurlugune bıldırmege başlamışlardır. Bu YAZISIZ Turkı^e 40 spııe sonra gplecek Gazeteler Memleketımızde ılk defa cere \an eden bu ılgın, olav şoiledıı Polı? memurları 50 hra asb nıaa aldıktan «onra ıkı u^t d"rtce\e dc Arkası Sa. 5, Su. 4 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog