Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

PEARL BUCK Çin'e dair en güzel eseri Dünyamn en büyük edebî armağanı NOBELı kazanan GUVEN VAKINIVİ ŞAHESER ROMANLÂR Serisinde Çıktk Cev.: N. Yeğinobal» Üâncılık: 2907/4082 u m h u r i yet ! KURUCUSU: YUNUS NADİ Andre Gide'in &ı gü2el romanlarından hiri olup Burhan Ipprak tarafından dilimize çevrilmİ5 olan Î3ar Kapının ş>eydir mevcudu kalmamıştı.V,Bu nefis eser Yayınları arasında ç e n e 2 lira fiy^la) yeniden basılmıştır. 38. yıi Sayı 13.530 Teîgraf v* mektup adretl: Cumhtıriyat tatanbui Post» Kutusu: lstanbul Ne. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 «2 «6 22 42 97 22 42 d8 22 42 99 Çarşamba 4 Nisan 1962 Parti Grupları dttn toplandılar A P Merkez Idare Kurulu istifa etti Dün yapılan A. P. Grup toplantısındaki sert tar tsşmalann bu neticeyi doğurduğu belirtiliyor Amik ovasıııı su baskınından kurtaramıvan kanal Suriye, âsi sııba teslim olmaları üzerine dün sükuna kavuştu Nâzım EI Kudsi, cuntanın yaptığı teklif üzerine Cumhurbaşkanüğını kabul etti Şam 3 (A.P. a a. ve Radyolar) Şam Radyosu bu akşam yaptığı yayına göre, Kuzey bölgesinde ihtilâl hükümetine ifyan eden âsi Ankara, 3 (CumhuriyetTeleks) Bu sacular, yeni Merkez İdare Kurulu teşkilini Ge«Hür Subaylar Grupu» nun ayak. bah saat 10.30 da toplanan Adalet Partisi Mecnel Başkan Ragıp Gümüşpala'ya bırakmışlardır. lanmadan vazgeçtiklerini bildürmiş lis Grupunda bazı maddelerin gündeme alınış 20 üye ile Genel Başkan ve Başkan yardımve «Kuzey bölgesinde sulh ve süşekli sert tartışmalara sebep olmuştur, gürültüIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII cılarından müteşekkil olan Merkez İdare Kukun avdet etmiçtir. Kuzeydeki asler zaman zaman dışarıdan duyulaeak bir hâl rulundaki Bakanlarla bazı üyelerin yeni yapıkerî birlikler kışlalanna dönmekalmıştır. lacak seçimde kadro dışı bırakılacakları söytedirler» demiştir. Bu tartışmalar, milletvekilleri arasındaki aylenmekte, kadro dışı kalacaklar arasında Sâki Şam Radyosuna göre, iki günrılıkları da ortaya koymuş ve neticede A P . MerZorlu. Rauf Kıray, Emin Acar ve Hürrem Kudenbei'i devam etmekte olan isyan llllllllllllllllllllllllllll kez Idare Kurulu dün akşam toptan istifa etsona ermiş bulunmaktadır. bat'ın isimlerinden bahsedilmektedir. miş ve Gencl Kurul yetkisini haiz oîan kuruKuzey bölgesinde yeniden Mıs* Arkası Sa. .i. Sü. 4 tp la birleşilmesini istiyen âsi subaylara karşı, Suriyede Ihtilâl Hükümetine bağlı kuvvetler hare111111111111111111M111 • 11111111 kete geçmişlerdiir. Nitekim Şam rtak Pazara girmemiziıı Radyosu, bugün öğleden sonra âsi yeniden söz konasu edilIskenderun. 3 (Telefonla) Dün subaylar topluluğuna «teslim oldiği bugünlerde bsızı noköğleden sonra başhyan şiddetli maları» nı ihtar etmiştir. Kuzey taları dikkatle gözönünde yağmur sebebiyle Amik Ovası yine bölgesindeki birliklerin bu ihtara tutmamız gerekiyor. sular altında kalmış ve bir arauymadıklan, bunun üzeîrine ŞamBir kez bu Ortak Pazar fikri, çalskenderun Antakya yolu seller daki Ihtilâl Hükümetine bağlı Hağımız «artlarının doğnrdugu bir zakapanmıştır. C.H.P. Grupunda konuşan İnönü, sözlerini şöyle bitirdi: «İktisadî alanda sebebiyle trafiğe sular altında ka va Kuvvetlerinin Halep üzerine ta rarettir. Aynı uygarlığa baflı. ayarruza geçtikleri bildirilmiştir. Amik Ovasında nı ekonomik sistemi benimsemiş, Nâsır'ın arabuluculuk t*klifi lan 10 binlerce dönüm arazide yebirferahlık yaratmak yolunda gayretler sarfediyoruz» çıkarlan birblrine yakın bulunan ni ekili bulunan mahsul 'amamen Öte yandan dün sabah çelen haAvrupa milletleri, dış saldırılara Ankara, 3 (Cumhurıyetleleks) Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Arkası Sa. 5. Sü. 3 te ! .Şükrü El Kuvvetli Nâzım El Kutgî Uarşı koyabilmek içın Amerikan C.H.P. Millet Meclisi ve senato IIIIIIIIIMIIIII IIIIIMmiMirdesteğine güvenmenin yetersizligrupları bugün çaat 10 da Manisa Sini tkinci Cihan Harbinden kısa milletvekili Şevket Raşit Hatipbir süre sonra anlamışlardı tşleri oğlunun başkanhğında toplanmifoluruna bırakmak. bir eün bn miltır. letleri çarpısan iki dev arasında Gündem dışı söz alan Izzettin Aoyuncak haline getirebilecekti. Avğaoğlu. Hasan Fehmi Evliya, Harupalılar mutlaka birleştneli, tek san Erdoğan muhtelif konulara tebayrak altında bir devlet haline mas ederek hükümete bazı sualcelmeli idiler. Fakat bn nasıl olaler tevcih etmişlerdir. Dr. Suphi caktı? Knrnlduğu günden baslıyaBaykam. bazı grup üyeleri hakkm rak Avrupa Konseyi hep bn «nada tahkikat yapıldığına dair baE Ankara, 3 (Cumhuriyet = «ıl» m etrafında düğtimlenen çcsında çıkan haberler üzerinde gru 5 Teleks) Bakanlar Kurulu E çitli sorunları armaya çalıstı. Kupa şimdiye kadar hiç açıklama ya^ bugün saat 1 de Başbakan ~ 7 rulacak birlik, milletleri sıkı sıkıpılmadığını, Sarper'in istifasiyle Z tsmet Inönü'nün başkanlığın Ş ya bağlıyan bir federasyon mn ilgili .hir bil^iye de sahı^ jjjffl^dş.. ~ da topİBnarak geç vakitlere z olmalı idi? Toksa. tailletlerlarını beyanla bu konularda ilsiE kadar çaJışmtştır. S arası işbirliğini daha gevsek lüerin izahat vermesini istemiştr. = Bakanlar Kurulu önce Su Z tutan bir konfederasron mu olHasan Fehmi Evliya hükümet ile Z riye'de Şükrü El Kuvvetli' Z malı idi? Tek dereceli serAnkaıa, 3 (CumhuriyetTcleks) milletvekili ve halk müna?ebetleBu olayla ilgili olanların ordu E nin vasıtasiyle bugün vaziye E best seçimlerle derbal bir Avrupa Bazı gazetelerde 22 Şubat olay dan ayrılmaları rinin mazide alışılmış bir takım hakkında Milli Ş te hâkim olan eski hüküme Ş Parlâmentosu kurultnasını istiyenları ile ilgili olarak yayınlanan Savunma Bakanlığı ile Genel Kur Z tin ve Nazım El Kudsi'nin Z ahçkanlıklar yüzünden aksadığını, lerle, ortaklaşa savunmayı gerçekhaberler hakkında Milli Savunma may Başkanlığı arasında görüş ay E Cumhurbaşkanlığını ve hü z bu münasebetlerin yeni sartlara San'atkiular. Neyvire Ertuğrul'uii me/.arı ünündc le$tirmek içip daha önce bir Avj Bakanlığından şu bıldiri neşredil rılığı olduğu hakkındaki haberler Ş kümeti kurmayı kabulü ile E Arkası Sa. 5. Sü. 4 te rupa ordusu teşkiltnî yeğ bnlaıımiştir: ve verilen miktarlar tamamiyle Z meydana gelen son dunımu E gözden geçirmiştir. Mütaakılar da vardı. Bo gibi fikirler üzcBazı gazetelerde 22 Şubat hâdi yalandır. riııde yıllarca tartıjıldı. Nibayet, seleri ile ilgili olarak bir kısım 24 Şubat 1 2 gün ve 2/18 sayılı E ben Başbakan tsmet tnönü % sivasal birliğe varabilmenin ancak subay ve astsubaylann emekliye tebliğle isimlerı bildirilenlerin dı Ş ve ilgili Bakanlar, General duraktan durağa ekonomik birllji sevklerine devam olunduğu ve bu şında. görülen lüzum veya kendi = Norstad ile dün yapılan teE maslar hakkında geniş izah z gerçekleştirmek suretiyle mütnkün 1 hususta Milli Savunma Bakanlığı istekleriyle peyderpey emekliye E larda bulunmuşlardır. Bun E olabileceğini düşünen allı devlet ı ile Genel Kurmay Başkalığı ara ayrılanlar hakkındaki Ankara, 3 (Cumhunyet TelekO işlemlerin (Fransa, Almanya, ftalya. Belçi' sında görüş aynhkları bulunduğu sonucu ahnmadan parça parça a Z dan sonra Hükümeti meyda Z Türk Tıyatrosunun kuruluşun ler. ayrıca ünlü sanatçı Hazım Kör Başbakan îsmet İnönü bugun E na getiren C.H.P. ve A.P. ka E ka. Holânda, Lüksemburg) ilkin hakkında haberler görülmüştür. çıklanmasında bir fayda mülâhaza dan bu yana ömürlerini sanat yo mükçü'nün mezarı başında Vasfı Hava Kuvvetleri Kumar.danı İrfan Kömiir Çelik Birliğini kurdnlar, lunda tüketerek ölen sanatçıları Rıza Zobu tarafından, ölen bütün Tansel'ı kabul ederek NATO BasBundan evvelki tebliğlerde be edilmediğinisn basına verilmemiş E natları hakkında son günler ; sonra da Romada imzaladıkları mız için lstanbul Belediyesi Şehir sanatçıları anan bir konuşma yapıl kumandanı Orgeneral Norstad ile lirtilen dileklere rağmen; 22 Şu Bu husustaki yalan haber ve Z de bazı gazetelerde yer alan Z ti. E haberler de görüşülmüştür. E antlaşma ile Ortak Pazarm temeli Tiyatroları dün bir anma töreni mıştır. Ölmezliğe erişmiş olan tı Hava Kuvvetlerimiz hakkında kobat disiplinsizlik olayı ile ilgili o Arkası S a . 5. S ü . 4 t e '."111111111111111111111111111111111111111111" ni attılar. Antlaşma esaslarını ka tertiplemiştir. Önce Dram Tiyatro yatro sanatçılarımız arasında şu nuşulan konular lıakkmda bilgı a!lanların ordudan ayrılmalan kobul edecek her devlete açık bulu sunda toplanan kalabalık sanatçı isimler göze çarpmaktaydı : mıştır. BU HALE GELUİ Beşıktas mey nusunda ve diğer hususlarda tanan Ortak Pazarın ilk amacı üye topluluğu ve sanatseverler. topluGüllü Yakup, Necip Efendi, Fe Bu görüşmeden sonra İsmet İnö danında bulunan umumi telefon mamiyle asılsız haberler ve birbıler arasındaki gümrük duvarlarını ca Asri Mezarhğa giderek orada hinı Efendi, Kadrıye Hanım. Amca nü basın mensuplarına, «İrfan Tan kulübelerinden birine çarpan bir riııi tutmaz rakamlar ortaya atabelli bir süre içinde adım adım yı yatan sanatçıların mezarları başm Hüsejin Efendi, komiklerden Hüs sel'i kabul ettim. General Norstad taksi, kulübeyi resimde görüldüğü rak bu sahada ısrarlı bir şekilde karak endüstriel üretim gücü son da dini ödevlerini yerine getirmisile menfi tesirler yaratmak isteğinin Arkası Sa. 5. Sü. 3 te yaptığımız görüşme, Hava Kuv hale gctirmiştir. Kulübe, bir bavetlerimizi ilgilendiren bazı konu rikat vazifesi görmüş ve arabanın maksadı ve sebepleri üzerinde öderece yüksek, hayat seviyesı Alarda kendisinden izahat aldım» Barbaros Parkına yuvarlanmasına zeilikle durulması gereken bir dumerikanınkine yakın, en az iki yüz demiştir. milyon kişilik muazzam bir pazar rum almıştır. mâni olmustur. kurmaktır. Bn ilk hedef hızlı adımlarla gerçekleşme yolnndadır. Başlangıçta tmparatorlnk topluluğu ile ilgili ödevlerini ileri sürerek Pazara girmiyen ve Efta (SerIktisadi Devlet Teşekküllerinin İdare Meclislerinin kurulbest Mübadele Birliği) adı altında ması için kanun teklifi yapıldı bir baçka kurul ktıran Ingiltere. Ankara. 3 (Cumhunyet Teleks) Ortak Pazarın ba$anları karşısın İnkılâp Hükümeti tarafından da kendi ekonomisini tehlikede Iktisadi Devlet Teşekküllerinin îördüğü içindir ki simdi Ortak Pakaldırılan idare meclisleri. T.B.M. zarla pazarlıga girişmi? dnrumdaM. ne edilen bir Verilen raporda, Türkiye bütçesinin yüzde 27,2 sinin savunma masrafları yeniden teklif edilmektedir. kanunla dır. Aynı tehlike varın Amerikan ihya 3460 saekonomisi icin de söz konusu olaidare na harcandığı, bunun da millî gelirin yüzde 6,2 sini bulduğu belirtiliyor yılı Kanunun görevlendirdiği teklibilecektir. Bütün hür dünyayı kapmeclislerinin fonksiyonları sayan Iktisadî îşbirligi ve Geliv fin gerekçesinde tadat edilmekte Washington. 3 (Fred J. Zusy bü ğı yetkılılerı, bu konuda hazırla çe giderlerine gore en fazla savun ve tnkılâp devresinde idare mecme Teşkilâtı (ODCE) bn mak«atdiriyor) NATO ülkelerinın SK dıkları bir raporu Amerikan Kon ma masrafı yapan ülkenin Porte lisleri yerine kaim olan Müdürler la kurulmnştur. vunma masraflarını incelemekte firesine tevdi etmişlerdir. Rapords. kiz'den sonra Türkiye olduğu be Kurulu müessesesinin özel karakBiz Ortak Pazara süphesiz tam olan Amerikan Savunma Bakanlı VATO ülkeleri arasında genel bul Arkası Sa. 5, Sü. 6 da terli olduğu zikredilmektedir. Tekiire olarak alınacak «Jegiliz. Sayet lifi A.P. milletvekillerinden Mehkabu! edilirsek. on be$ yirmi yılmet Ünaldı ile Alpdoğan Şen halık bir ayak uvdurma (intibak) Mecidiyeköyündeki soygun olayının failleri zırlamıslardır. süreşine baglı kılınacaSıtnız düşünüiebilir. Bu süre Içinde Pazann saJladm avantajlardan yararlanaraâız' buna karşılık bir «,ok enrevlen başarmaktan «ornmlu tntnU rmyacağız. Ancak ne var ki, yasad;£ımız dünyada yıllar cabnk geçivor. Bİ7İ siyasal kaygılarla a'a'j lar Nasıl olsa yardım ederler. Sü1»> re sonunda Ortak Pazara adım nyd.ıramazsak. stireyi nzatırlar. Yakalanan sanıklardan üçii, Suşehrinden iki ay önce Bugün, emsalsiz görüntüleri, diye düsünür ve kendimizı koyngeldiklerini ve is bulamadıkları için soyguna ıhmlı ıklimi ve Meryem Ana mâverip bir şarklı nmnrsamazhğı ıçıngiriştiklerini söylediler bedi kalıntılarına en yakın iskele fle siinümüzü gün etmeye bakarolması dolayısiyle önemli turistik Evvelki gece saat 23 sıralarında Topaloğhına çekilmek istenen sak ileride başımızı vnracak tas merkezlerimizden biri haline gebakkallık yapan ramak durumuna dttşebilım. U Mecidiyeköyde protesto telgrafı da tartışma3 len Kuşadasfmn, bundan 20 yıi önnutm.valım ki. açık rej.m dedıfı Avni Çelik, Harmanyolunda dört lara yol açtı ce Kazablanka gibi, Tanca gıbi bir meçhul şahıs tarafından yolunun m i z çok partili hayatın on yed. yı«» casuslar karargâhı olduğunu öğren kesildiğini. elindeki transîstörlü l,n, bosubosuna harcad.k On yeKadirli olayını protesto etmek mek bizim için hayli şaşırtıcı olA vıl boyunca on ved. adım ılen radyosu ile cebinde bulunn 8 bin i üzere İçişleri Bakanı Ahmet Tomuştu. «Sie und Er» dergisinin or,ridemeaikten başka belk. otnz 500 lirasınm zorla a'mdığını polise paloğlu'na çekilmesıne büyük bir taya attığı iddiaların doğru olup bildirmiştir. io't adım geri gittık. çoğunlukla karar verilen telgrafm olmadığım incelerken, yakın tarihe Mecidiyeköy polis karakolu yapönümüzdeki y.llarda b.r yandan kongre başkanı Nurettin Karatay ait ve bugüne kadar pek az kimseüretim eücümüzü arttırmak, bir tığı inceleme sonunda suçlulann lı tarafından çekilmemesi. üç günnin bildiği birçok gerçekleri de dür devam eden lstanbul Üniversiv » d . n sosyal güvenlik ,artlanm s>ynı semtte oluran ve Bulgar ha= mej'dana çıkarmış bulunuyorduk: tesi Talebe Birliği kongresinın dün 9 Türkiyeyi, tkinci Dünya Savaşına ileri Bat. milletleri duzeyınc, « 1 » tahanesinde hademelik yapan 1 birdenbire elektriklenmesine sebep sokmıyarak büyük ve telâfisi ımHrmak, bir yandan da malıyet fl yaşındaki Şaban Kayserili ile heolmuştur. Yer yer münakaşa, kavkânsız bir bâdireden kurtaran Hü..tlanmmn Ortak Pazara snrulen nüz iki ay önce Sivasın Suşehringa ve başkanlığa itimatsızlığın be kümet. bunu başarabilmek için çeeeşitli maddelerle rekabet edeb • den gelen Ahmet Yıldırım. Seydi yan edildiği kongrede, anlamı ayşitli politik oyunlara başvurmak ,ecek bir oran, asmamasmı mut Şahin ve Ahmet Atan olduklarını nı kalmak. suç unsuru iddia edı zorunda kalmıştı. Bu arada. milli laka saglamak zornndavız. Bn. KO tesbit etmiştir. len kelimeler değiştirilmek sure menfaatlerimize herhangi bir şelav v^p.l.r bir is <»e5ildir. Devlet Kısa bir müddet sonra yakalai tiyle telgrafm çekilmesine yeniden kilde zarar vermemesine azami dik kpsiminde olsun, Bzel kesimde ol nan sanıklarda, caldıklarl 8 bin karar verilmiştir. 30 bin lstanbul kat sarfedılmek suretiyle. savaşa .un. rasvonel calısmak, nklm ın 500 liranın 4 bin 900 lirası ele peÜniversitelisıni temsilen 9 fakulte katılan bazı devletlere topraklarım ! t t.sasın önderlifi a H ^ " " ! * i ' " çirilmiş ve ayrıca transistörlü rad talebe cemiyeti delegasyonunun ka mız üzerinde küçük tavizler verNADIR NADI yo ile portföy de bulunarak müKıışndasının savas yıllaıındaki (lurumu hakkında ilgi çekîci ifşaatta tıldığı kongrede, kongre başkanlık Arkası Sa. 3. Sü. 5 te sadere edilmiştir. Mecidiyeköyünde soyulan adam Arkası Sa. 3, Sü. 4 te I bulunan balıkçı Salih Ören, arkadaşımız Mücahit Be^er ile gbrüşüyor. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te YAZISIZ Ortak Pazar Ve Biz Başbakan "nes'e kacıracak cekismeler arasmtfa durum iyiye gidiyor,, dedi Amik Ovası sular ailmda 2223 şubat olayları ile ilgili 69 subay emekliye ayrıldı Millî Savunma Bakanlığı dün bir tebliğ neşrederek bu hususia yapılan işlemleri açıkladı İ Bakanlar Kurulu \ \ dün toplanarak i | Suriye'deki durumuj İ müzakere etti { Kaybettiğimiz sahne sanatçıları dün aıtıldı İnönü dün İrfan Tansel ile görüştü Amerikan Kongresi Nato üyelerinin Savunma masraflarını inceliyor Inkılâp Hükümetince kaldırrlan bir müessese ihya edilmek isteniyor .^ Meeidiyeköyünde 4 ki$i yol kesip aclaııı soydular flydmdaki Casus Yuvası Alman Çifiliği: 4 Dipburunda çeşitli milletlere mensup ajanlarm faaliyetleri İÜTBkongresinde bir delege dün basına yalancı dedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog