Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AK KITABEVI YENI K I ESERINI SUNAR EYLÜL Mehmet Raufun olmez eseri yenl baskı 7,5 Lra HABABAM SINIFI Rifat flgaz ın mizah romanı Ilâvelı yenı baskı 3 cılt bır arada 7.5 Lra AK KİTAP ve KIRTASİYE EVI Ankara Cad 78 Tel. 22 47 43 İstanbul Ödemelı veya pulla gonderılır. (llancıhk 2908/5237) umhuriyet KUBCCUSU: 5TUNÜS NADİ Türk • Alznan Kultür Merkezi 3 mayıs 1962, saat 18,15 de HALDUN TANER Çağdaş dramda mitoloji Gırış serbesttır Adres Istıklâl cad 394/96, Mueyyet ışhanı Bejoğlu Tunel Reklâmcılık 1792/5228 38. yıl Sayı 13.556 Telgraf v* mektup «dreai: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kuhısu: tstanbul No. 246 Telefouiar: 224280 224296 22 42 97 22 42 98 22 42 »9 Pazartesi 30 Nisan 1962 in ikazı ve 28 Nisanın yıldönümü tesirini gösterdi Koalisyonu Kuvvetlendirme Komisyonu bugün loplanıyor CHP ile ÂP "siyasî affı Hükümetin göriişü içinde bir neticeye bağlamak,, şeklindeki nıadde dahil gttndetn üzerinde mutabakata vardılar Yuvartak masa perşembe günü başhyacah r Gençler \c tabıı senatorler dün Ankara'da vapılan torende Ata nın nıanevı huıunında ıı ııııırıııııırıırrı ı ıı 111 15 Ekım seçımlerıııın gozler onune serdıgı bır hakıkat vardır Çok fjtnıs bır kutle, ıkı j ı l oncekı sıvaset ıklımının basretını çekmektcdır Iktısadı gıdışten memnuımet du\mı\ anlar, sıvasi hayatın se>nnı vadırgnanlar, bazı kararlann reıızvonunu ıstıvenler, enflâsvondan hoşlananlar \e Cnmharnet Halk Pirtısını sevmıyenler hu\uk bır blok teşkıl edıvorlar Bu cerevanın muraessıllerı, Parlâmentoda tesırlı rol ovnıvabılecek durumdadır lar Halk tekrar sandık başına çağırıldıgı takdırdc, mılv onlarca revın avnı temavulu bır defa daba desteklneceğı de muhakkaktır tkıncı Cumhurıietın dogugundanhcrı açıkça ortava çıkmış dıger bır fıılı dururau farketmcz gorunmek ımkânsızdır. Memleket mukadderatının mesnlıvetını omuzlarında taşıdığın» ınannuş buyuk bir kuvvet, sıvaset havatının frenı pat lam/î bır viıklö kamvon gıbı vokuş asağı \e g e m e doğru kavmasını onlemeye kararlldır. tnkılâpları vaşatmavı. venı karışıkhklara fırsat bırakmaraavı, umumı menfaatın bekçılığıni vapmavı \e memleketc ıstıkbal volnna açmavı hedef tutan bu sarp kuvtet, bırbıri ardmdan alevlendığine şahıt oldnEiımuz krızlerde agırlıgını hıssettırmıstır Mtı avlık koalısyon rejımı, bırı muspet \c dığerı menfı elektrik hamulesı tayvan bn ıkı zıt sathın ç.ıtısma tehlıkesıne karşı tampon hıztnetı çormuştur tsmet tnonu, sıvaset ha\atında benzerıne az rastlanahılecck ^artlar altında sun'i bır muvazene kurmak ıçın mezbnhane ga^etler harcamıstır beçımlerı kiubettıSı halde ıktıdarı kazanan, Parlamento eksernetınee scvılmedıçı haide mılletvekıllerının Mahrekine Oiurmamış Siyasei ıııımııımmııııııııııııııııtııııııı IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllılıııııını Ankara 29 (Cumhurıvet Tejaret ederek Genel Idare Kuruleks) Koalisyonu kuvvetlendılr lunun =ldığı kararı bıldırmış ve me komısyonunun yarın toplanma lsmet Inonu ıle toplantı ^undeını sına karar venlmıştır Dun gece vzerınoe mutabakata varılmıştır AP Genel Başkanı Ragıp Gumuv Hıç bır ıhtılâf konusu ortaya çık pala Ba"=biK n Ismet Inonu vu n Arkası Sa. 5. Su. 4 te Rnhata Gençligi de 29 Nisan 'ı kutladı Gençlik teşekkülleri, mülkî, askerî erkân ve bütün tabiî senatörlerin katıldığı törene, siyasî partilerden sadece C.H .P. temsilci gönderdi Ankara 29 (Cumhurıvet Teleks) Ankara Gençlığının 29 nısan 1960 da mevcut rejıme karşı gırıştıgı mucadelenın ıkıncı j ıldo numu bugun Ankarada vapılan bır torenle kutlandı Uç kademe ba'mde vapılan torenın son mrt lıalesı olan Zefer Mevdanındakı raıtıng verıne dogru vurujuşe ge çtr gençler, «kaatıllere af vok • dı yp bagırıjorlar v e 27 Majısı sembühcvtıten Gazı Osman Pasa mar Arkası ha 5, Su 4 te tumhuıbakanı dunku gezılerı <iiid«ında Sıtkı Ulay ihtilal sahipsiz degildir99 dedi Gursel'in demecıni ı\i karsıhyan Alican da, «Ekononıik \e sosval temel meselelerimize deva olacak bir tek ciddî reform kanunu Meclise se\kedilmedi» dedi Ankara 29 ~{CumlTun\etTelek<O Cumhurbaskanının dun İstanbul dakı bevanatı munasebetıjle şu >orumlar vapılmıştır Bayındırlık Bakanı Emın Paksut şunları so> leraı s tır < Devlet Reısının be^anları hakkında Hukumette mesuln et alKore. Cemâl Tural, Cursel'ın evınden ayrılırken mı? bır ınsan olanak mutalaa serâefmeı.ı uygun gormem • Senator Sıtkı Ulav demıştır kı « Çok dogru sovluvor Ihtıla! sahıpsı^ degıldır Çok buvuk bır sahıbı vardır Sımdılık açıklamak ıstemnoruz Tezahurlerı de gorulu\or Esasen, buna karM olan kım<e de voktur Varsa dışardan cere; •\anhdir Yerh malı degıldır» Y T P Genel Başkanı Ekrem AhOzel görüşmeden sonra can ıse sunları sojlemıştır « Devlet Baskanı (Koalısjonda madı; Devlet Başkanı Hukumet ve Meclıs çalışmalarında havlı zorluklar vardır Koahsvonu Devlet Başkanı Cemal Gur^el tahrıbe çahsanlar Hukumet ıçınde dun snbah saat 10 da Florjadakı ga\rısamımı dav rananlar af ısını Dınlenme evuıde Bırıncı Orju «ı\ası jatırım va^ıtası olarak kul Kumandam KorgenTal Cemal Tulananlar var Meclıs toplanalı 6 ay ral 1 kabul etmıs ve kendısıj le 2 Arkası Sa. 5. Su. 7 de saat 45 dakika oze! bır konujma u Mevsimin en sıcak gününde baslıran sağanak, gezmeye çıkaniarı ıslattı Havanm guzel olma«ı ıdan in\ dalar>aı>k pazar tStıllerım sa^f ^t rerWımie geçır"n bınleıre İ«tanbi'llu dun saat 17 den «;unra bastıran anı bır saganak ıle ıj n.e ıslanmıslaıdır Sabahm eıken saatlerınden ıtı. baren ha' a ıın sakın ve bol gu re«lı geçmeını ve MCdklıgın d2J d°re^e' c kadar çıkmasını fır Arkası sa. 5. Su. < df \1MA\LT YAKALANDI Parasına tamaea bu çobanı oldurdugıı ıçın ıciama mahkum edılen ve 20 gun once kaldığı askeri cezaevınden kaçan Izzet Sıvaslı, evvelkı gecp Denncenın Çenedag mahallesındekı saklandığı evde ıçkı ıçerken yakalanmıstır Kaçarken bır ıandarmanm tabancasını v e v edek şarjorunu de alan ıdam mahkumu, sıvıl ceraevme sevkedılmıştır Resım, Izzet Sıvashyı (ortada) ve ıkı emnıyet mensubunu gostermektedır uıııııııııııııı ıııııııııııııı^ Inonu ı temaslara 1 devam 1 ediyor 1 GürseldünTuralile 165 dakika görüştfi > • hiç bir açıklama yapılAkı'yı da kabul etti japmıstıı Bu gorusmeler hakkında hiı,uir açıklama >«pUmamıs ve saat 12<5 te Pemo; Koşku terkeden General Tural n aı"tmın sebebmı sorjn gszetecılere «Sajın Dtvlet Ba> o rımızı zı.aret ettım Hepsı o ka dar» demekle ıktıfa etmıstır Saat 11 rir İstanbul Valısı Nıja zı Akı da Gursel 1 zı\aret etmı<; ve 10 da vika sonra da basın men suplarına hıçbır se\ so\ lemeden Pembe Kîsku terk°tmı>tır Cumhuıbaskanı Gurs"l saat 15 <A da berab'rmde oghı Ozdemır Cur sel \e Yı erı ıle ozel c'oktoru \ı Arkası Sa 5 Su î de Korunmay a muhtaç 1 milyon çocuk var 5 Mayısta açılacak Ikinci Sosyal Hizmetler Konferansına sunulacak bir raporda, bunlardan ancak 15 bin kadarının ceşitli müesseselerde banndırılabildiği acıklanıyor Ankara 29 (CumhunvetTeleks) Sosval davranışları ujarmak, venı fıki'lenn doeTiasını « ' "^k me\cut tatbıkatı değerlendirmek, rasında munasebetlere ışık tutmak ve kamu ovunun ılgısını memleketın sosjal ıhtıyaçları uzerıne çekmek amacı ıle 5 mavısta ıkıncı sosval hizmetler konferansı An" kaıada vapılacakftr İkı gun devam edecek konfe ran<;ta, bır jıldanberı »osyal h ı z n etlerın çesıtlı vonler.tnde m u h Arkası Sa. 5, Su. 6 da Ankara, 29 (Cumhurıjet ~ Teleks) C K M P Genel = \e «enatorlerın ıradelerıne az çok Idare Kuıulu bugun ogleden ^ ıstıkamet oızebılcn ve âdets cekıç sonra olaganustu bır toplan ^ ıle ors arasına sıkısmış olduğu hal tı vapmıstır Toplantıda Cum d» Miasetııı tek hâkım sıması gıbı hurbaskanı Cemal Gursel ın S gorunrn hov le tabammullu \e adun İstanbul da \ermib oldu ^ ıım'ı bır lıderın tarıhtekı nadır ıs ju be\anat çorusulmu^tur ^ fısnalar arannda satılması çereGene! Idaıe Kurulu aldıs,ı KereSıne «uphe ^ k t u r bır kararU bu meselenın H l^met tnonu tuııclın ııkıs nokBaşoakan Umel Inonu ıle de 3 c tasına doğru muspet hır hal rare ı muzakeıe«ını kabul etmı tır hulunabıleceğını umıt edere\ zaC K M P nın talebı uzen = man kaıanmaia ehemmı\et \rr ne Basbakan lsmet Inonu S mektedır Eğer ıktısadı meseleler Basbakanlıga gelerek Genel ^ dr başarılı netıceler alınmıs, ziraî Baskan Yardımtısı Hasan = buhrana tedhır aranmıs pnasa «ıDınçer 1 kabul etmıstır Sddt ~ kintıiarına ledbır hulunmus, Mfiş16 45 ten 17 15 e kadar de\am = eden bu goru«meden çıkan terck Pazar muzakerelerı daha C K M P Genel Baskan Yar E ııı ıdare edılmış \e refah \olnnda dımcısı Dınçer, şu be^anatı E ke<ın adımlar adlabılmış olsavdı, vermıştır : 3 koalıs\on kahıncsı lebıne hakıkaten bır sans zuhur edebılırdı Fa«Anajasamıza gore ga\rı E E kat ıktısadı sahada kısa ve uzun Arkası Sa. 5. Su 8 de E Gokay, YTP Bejoğlu ılce kongresınde konuşurken \âdelı hatalar ve ıhmaller ustuste •TİimıııııınııııııııımııııııııııııııııT. bınkır guclukler eıttıkçe sınırleri Tipratır \e kanaatler tedricen if Y.T.P. Beyoğlu ilçe kongresinde hatipler konuşm aların dozunu kaçırdılar rat sınırlarına kavarken, sıvasi haT?tın \ıne mııddetsız bır bekleme devre«ınde çalkanıp durması, cıd dı mahzurlara «ebebnet verebılır Koalısvon rejımı, ne demokra^i ir?Dİarına tnm mânasiTİe a\abıl mek \f ne He haskanlık sıstemle ri"'iı ırraat knla^lıfından fa\dalan^bılmek ımkânına «ahıptır Sımd " p kidar sihıt oldugomuz tıptekı a^enksızlıkler ozavıp eıderse, Gursel'in son demecine temas eden ve C.H.P. ye şiddetle catan Bilgin, Hdkumetten m»ml'>l>''fın ıstıkbalı \e «^adetı bagelmediği takdirde af teklifini kendilerinin yapacağmı söyledi ve bu teklif kabul kımınd^n hır daha telâfı edılemı edilmediği takdirde icabmın düşünüleceğini ilâve etti \pr<>k knmct'ı zaman'ar heba olaoakfır Ama koalı«von birdenbire roker<e o \akıt de ikı zıt cepŞehnmızde seçımlerden sonra he arasındakı emnnct tamponun ılk sıva«ı partı kongrelen dun dan mihrum kalacagımızdan kor Y T P Bevoğlu ve Zejtınburnu teş knlahılır Sımdı vapılan sev, polı kılâtlan tarafından vapılmıştır tikacı parmaîının nasıl çözebılePartı ıl merkezınde, Fahrettm ce'inı henıız sezemedığim bır korKerım Gokav ın baskanlığında ak di'*um onunde oralanmaktan ibatedılen Y T P Be^oğlu İlçe Kon rettır gresınde soz alan Erzurum Mıllet veküı Turhan Bılgın, Devlet BaşHadıoelerı tahlıl ederken Gordıkanl Cemal Gursel ın son demecine nm ef«anesını hatırlamamak elden temas ederek sojle demıştır gelmnor Bızdekı sıvasi kordufü1 mıın butusunu bozacak sahsnetın Parlamentonun vazıfesını vap rnıllete venı nfuklar açacaŞı nramadıgı one ^urulu\or Hem butun hakkaktır. Meseleler bazan Fnkfaalnetlenmız kosteklenıjor hem de çalışmadığımız ıddıa edılıvor \adı f"rdu5umüz eıbı nzun mud Malıve Bakanı Şefık Inan butun det halledılemıven bır deneme ko mılletvekıllerme bırer mektup gon nnsu teskıl edebılır. Bazan da, hal dermıştır Bu mektupta bızlerden kıtı anı ve mıstık bır hevecanla al butçeve masraf tahmıl edıcı teklıfItKİnarak tahta çıkardığı Frikra lerde bulunmamamız rıca edılmekKıraiı Gordıus un tnıras bıraktıftı tedır Parlamento alevhmdekı cerfk"rduÇum, muktedır eller marifeKONGBE İstanbul Tutun ve Sıgara I'cılerı Sendıkası konşresı vanlar maksatlı olaıak tesvık edu t n l e ve herkesı havrete dusurecek dun yapılrm^tır Kongrede seadıkaların bırleşmesı ve butun ışçılerın mektedır Bu tahrıklerı vapanların bır şekılde sona erdırılcbılır. sendıkalara u>e olrrası ıstennnsıır. Resım, kongreye katılanjarı gos Tuıkıjeje lıangı rejımı getırmek Feriduıı ERGİN termektedır. ^ Arkası Sa. 5, bu. 6 d a Norstad Tecavüze uğrarsak NÂTO Kazma ve kürekle sessiz yürüyüş hemen yanımızda olabilecek yapacaklar Norstad, yeni teşkil edilen ve havadan süratle taşınma kabiliyetine sahip «müteharrik görev kuvveti» hakkında ilk defa olarak açıklama yaptı.. Fred J. Zusy bildiriyor \\ a^hıngton 29 NATO'nun, tehdıde mâruz kalan heft hangı bır NATO azasına havadan suratle ta smma kabılıjetme sahıp >enı «mu teharrık gorev kuvvetı», Rusvava, htr haneı bır NATO azasma karşı gırışeceğı tecavuzde başını butun W T O azalarnle belava «okacaını ıspat vazıfesını de goimektedır Bu ızahat Amenkanın karsılıkh \ardım programının muzakere •»Jıldıgı şu gunlerde, Avrupadakı ^tuttefık Kuvvetlerı Başkuma ıdanı Genelral Laurıs Nor^tad tırı Bir milletvekili uvesayet altında calısmayı kabul etmiyeceğiz99 dedi îzmır 29 (Telefonla) Karşı. vaka Şenvjlla Yapı Kooperatıfının bugunku genel kurul toplantısında yedı v.loır ev v apamıyan uyeler gecıkmenın mesullermı Savcılığa v»rmejı, kazma ve kurekleıle japmajı ve fından Tem'ilcıler Mech'i Dış Mu tır ses,ı? vuruvuş nasebetler Komıtesıne verılmi"; plan, Belfdıye tarafırdan tasdık tır Şımdıje kadar gızlı tu'ulan edılmese bıle bır a\a kadar evlezabıtlar emnıjet muîahazasıv le rın ınsaatma başlama> 1 kararlaşbazı kısımları san^ur ederak he tırmışlardır nuz vajmlanmıştır 2000 den fazla aılenın dahıl olduNotstad, «NATO savunma «ıs'c gu kooperatıf vedı (.en°denberı mının tek başına en kırtık prob Beledıv e tarafından çılcart'lan v.f ıcmıı kanatlam ucunrakı ulke sıtlı guçlukler vuzunden h">nnz Arkası Sa. 5, Su. 3 de 4 r«aata ba^lıjamamıstır Bir yıl sonra yakalanda İnönü'ttün eviıti soyan hırsız, yarı hafız olduğunu söyledi Ankara 29 (Cumhuriyet Telek«) Ahmet Tahtakılıç ıle Saadet Evren (Kaçar)ın muvakkat de olsd partıden ıhıaçları teskılatta n ı karsılanmamıştır Bılhas sa, Tahtakılıç ın seçım bolgesı Uşak'ta ve Eskı^ehır'de teşkılat mensuplaSı ıhracın durdurulma'ii ıçin partı genel merakezı nezdmde teşebbuse geçmışlerdır Uşak Teşkılatı, Genel Merkeze |vaptığı vazılı muracaatında, Tahta • 1 kılıç hakkındakı kararın yersi^lı îazısı 5 ıncı sahıfede i Arkası Sa. 5, Stt. 6 d a Necmettin Sezgin Tahtakılıç ve Evren'in ihracı Teşkilâtta tepki yarattı • 1 Adam oldurmek cezae.ıp en kaçmak çeşıtlı sov gun ve kız ıgfal etmek 'uçlarmnan bır ^eneden berı aranan Mahmut Koç % a t e kadaşı Abdullah Budak, ıkı gun evvel Erzurumda gece u\ umdkta olduKİarı e\df jandarmalar taratından \ akalanmı^lardır Soldakı esım Mahmut Koç u alttakı ı«e arkada^ı Abdullah Buda' 1 goster
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog