Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Ölüm va Korkn Günleri Kınra Türklertaden olup Londrada otuımn Canglz Daga, bu aseriyle dSrdfiaoa ronanmı vermis bulunuyor. Burada »on aavaftm igg»l altmdakl Var»ovada Almanlar» kaiçı çtkarj blr ayaklanraaniB kan T« dehşet içinde bastınlması «rrasmda bir lnnimm yaşadığı korkulu günler v« bu aradaki aakl anlatümaktadrr. Dagemm bu romanı da 5Ukıler gıbı bir saheMrdır. Varlık Yaym«vl, 21in. İlincılik 2852/4025 u m h ur i yet KUKUCUSÜ: TUNÜS NADİ FAKİR BAYKURT'un ESERLERİ Yılanlarua Öcü Irazcanın Dirliği Onuncu Köy Efkâr Tepesi 600 Krş. 500 Krş. 1000 Krş. 400 Krş. Üâncılık 2893/4026 REMZİ KİTABEVİ 38. yıl Sayı 13.529 T*l*foaiaR , Cumhurty* latBnbol Poata CstOMK Irtanbol No. 146 22 43 00 23 42 M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 1 ) 6 2 2 4 2 8 9 Salı 3 Nisan 1962 Tiirk Silâhlı Kuvvetleri yeniden te$kilâtlanıtınlacak ANKARA NOTLARI Ecvet GÜRESİN yanyor Son gunlerd» dıı jjohtilcınmda ilgı çekıcı harfcketler olmaktadır Fransa Devlet Başkanı General Da Gaulle' un, yeni Dıııjleri Bakanı Fcrıdun Cemal Erkın'le yaptığı eoruşmeden loora Müjterek Pazaıa ılınmımıı konusun. d»lcı puruzlerın ortadan kalkacağı anlaşılıvor Fılhakika bılınaığı fibl Frını» Muşterek Paztr konuıunda bızım ıçın itlraı ed«n devletlerın ba.smd'a felmekt e ve Italva onu takip ctmekttdır. Fransa Arkagı Sa 5, Sö. 4 te Sunav, Tsorstad. Inonu, Erkin \e Saacar Ankara, i (CumhunyetTeleks) NATO B«kumandanı General Norstad bu aabah saat 8.30 da ABD hava kuvvetlerme »ıt ozel bır u çak'a Ankaraja gelmiştır Esen,ooğa hava aianında Başbakan 1 ^ met tnonu adına Musteşar Haldun Derın, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay Kuvvet Ku mandanları, 2 Ordu Kutnandam, Amerıkan Askerı Yardım Hevetı Başkanı Tumgeneral Messıneer (Arkası Ss. S, Su. « da) l\x\TO Başkumandaııı dttn Ankaraya Suriye ordusu dün fiilî olarak ikiye ayrıldı Silâhlı Kuvvetler Kuniatıdam Mısırla birleşme mevzuunda bir referandama gidilebileceğiııi açıkladı Beyrut 2, (A A , AP ve Radjolar) Surıje'den gelen haberlere gore, Kuzey Sunye'de bulunan ordu bırhklefmın başında bulunan bir kısım subaylar, yenı Surıye îhtılâl Hukumetıne ısyan etmışler dır cHur Subaylar Grupu» adını taşıyan bu subaylar, Halep Radjo suna katrışan bir gızlı jayınla, cSurıye'nın yenıde^ı Mısır'la bırlejme sını istedıklennı açıklamışlardır Hur Subaylar, Humus takı subayların dakendıletını destekledıkleHnı bıldırmışler \e halka kendı teşebbuslerıne mânı olacak her hangı bır numajışte bulunmama lannı ıstemışlerdır Kurey Surıye Bolgeşınde meyda na gelen kanşıklıklar ve Hur su ArkMi Ss. 5, Su. 7 4e General Norstad ordu personelinde bir azaltma yapılmadan, teçhizatının ve vurucu kuvvetinin arttırılacağını bildirdi NATO Genel Sekreteri geliyor Ankara, 2 (Cumhunyet Ttleks) NATO Genel Sek reten Dırk U Stıkker 10 msan tanhınde Turkıye'ye geleceğı bugun Dışıslen Bakanlıgı tarafından açıklanmıştır Eskı Sekreter Paul H Spaak' ın bu gorevden ayrılması uzerme verıne tavın edılen Dırk U Stıkker, memleketırruze ılk defa gelmektedır \rkası S». 5, Su. 4 General Kasım'ın garip bir iddiası Bajdat 2, (AP ve Radvo) Irak Başbakanı General Abdulkerim Kasım, bugun Irakta çıkan Al Thawra Gazetesı başvazartna vetdıgı demeçte Kuzev Irak'ta Kurtlenn avaklandıklarını ve bunun bastırıldığını soj lemıjtır Gene ral Kasım, Kurt ısjanının CENTO Arkası Sa. 5, Su. 8 de T kfoto (Curıhur f A P ) * Surı\e Silâhlı Ku\vetler Basknmandanı General Abdulkenm Zahreddın (solda) \e Askerî Juntadan Toğgeneral Abdiılgsni Dahman (sağda) hukumet darbesını mutaakıp yaptıkları bsnn topiantunnd* gorüluyorlar Yîiksek Soruşturma Kurulu 16 kişiyi daha Yüksek AdaletDivanına seVkeiti Bunların araıında CelâletÜn Abanozoğlu, Orhan Onan, Nâzım Tanıl, Sefer Eronat, Talât Alpay, Numan Kurbanoğlu, Ömer Erzurumluoğlu, Zafer Akyönlü, İbrahim Sergut, Adnan Çiftçi, Mesut Can, Kâmil Celkan ve Refet Kibritçi de var İcra ve İflâs Kanununa 61 yeni madde eldendi. 19'u da değişlirildi Kanunda yapılan yeni değişiklikler alacaklılarm borçluyu kolayhkla takip ve alacagım jföjk serî bir şekilde tahsile imkân veriygf ' t Ankara 2, (Cumhunyet» Teleks) îcra ve îfl^R" Kanununun bazı maddelennıç^ tâdıl edılmesi ıçın Adalet Baka©lıgında kurulan komıs>on çalışrîralannı ık Arkası Sa. 5i:Sü. 1de Ankara 2 (Cumhurnet • Teleks/ Yuksek Soruşturma Kurulu ın celenmesını bıtırdığı vedı dosvavı ve bu dosvalarla suç'u gorduğu 16 kısıiı daha muhauemelerı vapıl mak uzere Yuksek Adalet Dıvanı ng sevketmıstır Yuksek Soruşturma Kurulunun haklarında «uzumu muhakeme ka • rarı verdığı kım«eler ve haklarınBeledive dun aldığı bir karardakı lddıa şov ledır 1) Dıs Tıcaret Daıresı muşavırla ektneğin gramajını \e lennden Adıl Gulçur un usulsuz fiyatını artırdı i A 4tavını sebebıyle eskı Bakanlardan ^ Abdullah Aker, eskı musteşarlarBır muddetten berı surup gıtdan Celalettın Abanozoğlu ve Or mekte olan şehrın ekmek mesehan Onan'ın T Ceza K nun 240 m Ie«ı bugun Beledıjede vapılacak cı maddesıne gore Yuksek Adalet toplantı sonunda bır kafrara bağDıvamna sevklen BEŞ BOŞ XLK IÇLN IKI YtZ MURACAAT Beledive Temızlık Işlerı kadrosunda açık bulunan 5 lanacaktır 2) Bır DP ılçe başkanının Et Beledne ekmpk meızuundakı çopçuluk ıçın dun 200 kışı muracaat etmıştır Mura caatçılar, resınıde gorulduğu gıbı tek sıra bahnd' Balık Kurumuna usulsuz tajını se etudlerını bıtırmıştır Ögrendığı uznın bır kuyruk teşkıl etmıştır Ilgüıler bu 200 kışiyı kısa bır tetkık \e ımtıhandan geçırmışler ve 5 kı Arkası s»a. 5, Su. 6 da Arkası Sa. 3, Su. 5 te şıyı kadrova almışlardır. Çopçuluğe kabul edılen 5 k ışının 5 şı de, bır tesaduf eserı pala bıvıklıdır * ' s. 900 gram ekmek 80 kuruşa satılacak ^ Boş elçiliklere bir iki giin içinde tâyin yapılacak Erkin «Kararı kendim \ ereceğim. Yapılmamış tayinler uzerınde hiçbir telkin kabul etmiyeceğim > dedi Ankara 2 fCumhurıvet Teleks) Dışışlerı Bakanı Ferıdun Cemal Erkın bugun =aat 9 da Bakanlıga Arkası Sa 5 Sö. 6 da Gümüşpalanın Başbakana verdiği Damat Freni patlıyan taksi, 8dıkkânda hasar yaptı muhtıradan partinin hoberi yok gelin Freni patlıyarak kazaya sebcp olan takst Dun gabah Çakmakçılar yokuŞofor Ahmet Üzum'un ıdalreunda frenlerı patlavan bır oto aındekı 50720 plâkalı taksi yokus iobı!, uç kışının j aralanmasına, tan aşağı ınmekte ıken frenlerı dukkanın da hasara uğramasma patlamış v e suratle yokuşu inıp ebebıvet vermıştır Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Bir gaz ocağı, zifaf gecesini mateme boğdu Koy yollan tüzüğünün Anayasaya aykırı hükümler ihtiva ettiği iddiası ile verllen muhtıra parti çevrelerinde tepkiler yarattı Ankarı. 2 (CumhunyetTeleks) Koy yollan yapım ve bakım vonetmelığı dunden ıtıbaren yururluğe gırmıştır. Ancak vonetıme lık yururluğe gırerken A P Genel Başkanı Ragıp Gumuşpala, Başbakan îsmet Inonuje bır muhtıra vermı? ve bazı maddelermın Anayaıaya aykırı olduğunu, değıştınl meıı gerektığını ılerı lurmuştur. 41snanların gizli ikmal merkezi tıalsne getirdikleri: Dipburur Röportajı yapan: Mücahit Beşer flydındaki Casus Yuvası fllman Çiflliği:3 26 yaşmdaki damat Mehmet Ali Altmtas, pazar gunu Haj • şehır ve kasabalardan ayıran hu• usıvetın sadece ıktnadı oldugu rabolu'da sevdiği kızla evlenmiş \e düğıinden sonra Eyüp' nj, vatandaslann koylerde ve sete yeni tuttuğu eve taşınmıştı hırlerde oturduklarına gore avrı nızamlara ve muamelelere tâbı tu Havraboluda evlenerek Evupe nısan gunu Havraboluda e\len tulmasımn u\gun bulunmadığını gelen genç bır damat zıfaf odasın mışlerdı Genç damat v anına gelı bıldırmektedır dan olu 17 yaşmdakı eşı ıse ko nı almış ve jenı tuttugu Ev upte A P Genel Başkanı Ragıp Gu ma halinde çıkarıldı Yenıyolda Beleaıve Blok apartma muşpalanın bazı çevrelere gore, Eyupte Topçularda kahvecılık nının 7/1 sa%ıh zemın katındakı sadece bır çıkış \ apmak ve son yapan 26 yaşlanndakı Mehmet evlerıne evvelkı gun gelmışlerdı Gumuşpala bu muhtırasında, gunlerde partı\e yonelen hucum Alı Altıntaş, bır muddetten betı Mehmet Alı nın davısı ve kardeş vatandaslann esıt muameleje tâ ları durdurmak, bazı çevrelere go sevı^tığı 17 jaşmdakı Bırsel ile 1 Arkası Sa 5 Su 3 te bi tutulmasını ıstemekte, koylerı Arkası Sa. 5, Su. 3 te Zehlrlenmeve sebep olan ocak (solda), damadın cesedi ve koma halindekı gelinın elbıse 8İ (ortada), gelin ve damadın bir gün önee çektirdıkleri resım zehirlenip öldü, koma halinde hastahaneye kaldırıldı .^ Bigadiçte bir Hacı Hristiyan oldu! Bir de bunu Belediye hoparlörleri ile ilân edince halk galeyana geldi ~ Yazısı 5 ıncı hahıfemızde Soke'dekı Aiman çıftliği ile Dipburun; Ku;adası ve Ege adalarr Kurtların dumanlı havaları sev larına en uygun yerlerı seçerek bu nelerı kadar, gızh ve karanlık ış ralarda faahyet gostermelen dc er çevıren ınsanlann da, maksat Arkaa Sa. S, 8tt. 4te MELODRAM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog