Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Çağımızın en acı dertlerınden birini ortaya seren emsalsiz bir roman! ^ Yazan: JOHH O'HARA Fümıyle Elızabeth Taylora Oscar fi§) Mükâfatı kazandırdıl G Ü V E N 5AHESER ROMANLAR rAr.Nivi Serisinde Çıktı. WENüS 1ZPN.LU 58. u m h u r i yet KUBUCUSU: TDNUS NADİ Âfet\!tfub.teremoğJa fe&S Çırakmsi» İTALYA MEKTUPLARI Fıyatı 2 Lira Üeri edebıy»tımızda iyi bir isim yapacak olan bu fotoğraflarla jcenginleştırılmıs kıtabı okuyunuz. SANAT YAYINEVİ İsteme ve dagltma yerleri: Elif Kitabevi Beyazıt Lstanbul; Ferhan Bozkurt »e Ort Kolektif Şirketi Ankara caddesi. IstanbulÖDEMELİ İSTEYİNIZ Cumhurıvet 5183 yu Sayı 13.555 *• » « k t u p «ârtaü Cumhurly«t fctaabuJ Port» Kırturo: îftentml No 346 Tel«f<ml*r: C 42 W 22 «3 M 22 42 97 22 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazar 29 Nisan 1962 Gursel dün politikacıları ikaz ve şiddetle itham etti Gursel dtba g*>«4edlerle konn^nrken İki gündenberı şehnnuzde buluaan Devlet Başkanı Cemal Gursel, dün aaat 15 de Floryadaki dinlentne evtnın onünde kendisıni bekle\en basın mensuplannı gorduğü caman gulerek, »Benden gene bırşeyler isüyorsunuz galıba, değıl mı 7 » dıve sonnuş ve 28 Nısan olajlarının ıkonci yıldonuniu ıle Koalısyon Hukumetı ve af konuları hakkmda kendısine yöneltılen sorulan şoyle eçvaplandırmıştır: « Hurrıyet içın mucadele eden gençliği takdis edenm. Hurriyeti iyi kullamnak çartıyle Benim bıldiklenmi giz de biliyorsunuz. Bunlar bugön, arfık hıç kimsenin meçhulü değıldır. Koalısvonda, Hukumet ve Mecha çalışmalannda havli zorluklar var Koahsyonu tahnbe Ya bütün bu olaylar akhn gösterdiği bir yola gireceh, yahut başka çareler aranacakUr,, Cumhorbaşkanı Florya'da gazetecilere "Türkiyede denokratik rejin yurumez diyenlere hak verdirir gibi gözüken bu gidtş efbette değişmeli bir an önce ciddı ve yaşıcı bir çalışna devresine girilıtetidir,, dedi çalısanlar, Hukumetin Içinde gayn samiml davrananlar, af iaini bir yatırım vssıtası olarak kullananlar var Meclıs toplanah 6 ay olduğu haldp, memleketin bınbır meseİPMnden bırını dahı cıddı olarak ele alroış değıldir. ElbettP bu, çıkar bir yol sayılamaz Ya butun bu olavlar aklın gosterdığı bir yola gırecek, yahut başka çareler aranacaktır. Bu karmakarışıklık >apıcı değıldır ve bu tahrıpçı idare ilâ nıhave devam edemez. Memleketin meseleleri Gençliği takdis Milletin gözü Ankarada Mıllet gozunu Ankara\a çevırmış, Meclıslennden hayırlı ve fajdalı ışler beklemekte, fakat hiç de ıyı şevler gorememektedır Böylece mıl(ArkMi Sa. 7, Sfi. 3 te) 28 Nisan, Yerinde Duruyor! Erbaa'da 27 Msyınn göze gortinür llk he ye yıkmaya çalısıvorlar? lirtilerinden biri olsn 28 Nisan Bo oynnların içyfizii tabak çıbı kanlı gençlık bareketi. demokratik ortadadır. Gericiler, benüz devrimRurriyet mucadelesinin ba«langıeı olan Î8 Nisanm ikinci yüdonumü mu nasebetiyle dun sehrimizde yapılan buyiık torende Saraçhanebatı meydamnm görüniı$u dâzen yurdnmnzda loysozlaştınl ler halka ivice sindirilmrmişkfn. dıgı, dahs doğrnsn bir türlü ku son kozlarını oynamak ve devletı rulnp verine otnrtnlarnsdıftı içın bötön bütun ele seçirmek hevesin dofmnçtür Bnfün, e hareketin dedirler. «Meclis her «eyden nstflnikinel vıldSnümfinde, bızim «omm dör. Atatfirk bile ona bağiı idi» ci)n politikacılsrhâlâ demokratik dtt bi basmakalıp tekerlemelere bastenı yardamnzds Isletebilmf im vnrmalart hnndandır. hinlannı araftırmabfa m'frnldOrBir kez Meciisin her şey olmadı 9 kişinin ağır surette yaler. jh 27 Mayiita ispst edilm'iftir. Güralandığt hâdiseye, neManzara, jerçehtfti dfljflndflrtt eönü Tanndan alan bir padijahın zarethaneye atılan bir cödür, ihret verieidir. On vedi yıl yerine jncünü çoğnnluktan aldığılılt bir basarısızhktan tonra hep nı »dyliyen \e bn çognnlnğa davasanığın olii bulunması avnı metod üzerinde nrarla diren narak kendi elinde padişab yetbisebep oldu menin memleketl aneak yenl bnh leri toplamava hak gören hir vasaranlara türflkliyecegini basimtzda ma organı demokratik sistemlerin ki barlar naınl fSrnıâyorlar, h»T hiç birinde voktnr ve olamaı. De Amasya, 28 (Telefonla) Erbaa rettır. mokrası, ço^onlnktan önce vatan ılçesınde bugun halk ıle jandarmaKarm» hflkfimeti vflrfltmek tçin dasın, vani ferdin temel haklanna lar ara«ında bır çarpışma olmuş ve CH.P. bir takım «artlar ileri »0 «aygı gosteren bir rejimdir. ÇoŞnn dort jandarma en ı!e beç kışı ağıı TÛrk gençligınin hürrıyetleri riiTor. Karsı tarsf kabnl etmezıe lnfnn iradesi, ancak o temel hak surette jaralanmıştır yok etmek istiyen düjük iktıdara Karaka\a bucağından Mahır Kı koalisvondan çekilecekmiş. Fslcı ların ıjıfı altında hnkaki bır dekarfi koyuşunun ikinci yıldönumu lılv iddiaaıoa kalkışmadan hemen jter ta;ır. Bn ise, tâm olarak bir lıçın bır sure once muhtelıf gahı« dün Saraçhanebaîind» vaiur bır Bdyliyeilm: Karşı tarai şsrtlan bfi dfinya grirtişfi, bir medenıyet dâva lara tabanca çektığı jıkâvet edıl tSrenlt kutlanmifhr. Hâla eski tönii ile oldnfa jribl kabnl etse de ndır. Atatürk devrimleri, bizi so raış ve dun sanık, landarma tara devnn zıhnıyetlne hızmet edenfından vakalanarak nezarethaneje or n koalı>Ton Tİne yiJrüveıniyecek, ya yat demokrasiye değıl, çajdaj uv ler, menfaatlerini bunda E e . da eğer bnna rOrflmek denİTor garlık dttzeyi yolnndan geçerek alınmıştır Mahır bu sabah adlne af konusunu siyast bir yatırım olaje sevkedılmek ıstendığı sırada ne«a gimdikl biçimde «r*a bo«a •oayal haTatımıza uygun, ba ha zarethanede olu olarak bulunmuş rak kullanmak İstiyen günlük poyatı yansıtan gerçek demokrasiye tur yirflyec«ktir htikacılar, bilerek veya bılmıveCeset otopsı ıçın hastaneje Biz demokrasiTİ hayattan re nlastırmak amacını çüdüvordu. rek onlara âlet olan gericı ve y o kaldınlmak ıstendığı sırada kara Biz ı^e simdi devrimleri bir ya kola gelen Mahırın karde'len \e rurt grerçeklerinden ayınp aoyn< bazlar çiddetle protesto ve tel'ın Kuther'ord (New Jerse\), C (Ö 8 hir takım knrallar fistemi halinde na hırakmıs. koalisyonn nasıl yü Kara\akalılar olayı oğrenmısler \e edilmi;, 28 Nisan yavmlanna tnazcl) Faırleıgh Dıckınson Ünıver gormeğe devam ettikçe hn daima râtebiliriz, dıye çırpınıyonız. rı olmak iıtlyen BasınYayın ve ce'edı ıstemıslerdır Ce«et kendıle sıtesı profesorlerınden Emıl Leng Hâlâ yanlış yoldavız. Turizm Bakam lıtifaya dâvet edılbo\le olacak, Ta$adığımız havatla rıne venlmevınce sınırlenen halk ^el Modern Turknenın Kurucusu miştır, Kafamızdaki sistem çatısıp dara Arkası Sa. 7. Su. 6 da NADİR NADİ Arkası Sa 7 Sii. 4 te caktır. Ne imı« demokraai? Halk Saraçhanebasından Harbıyedeıstedi£inı seçer ve seçilenler de ki Bınncı Ordu karargâhına kadar \nrdu diledikleri gıbi yönetirlermarşlar lOyhyereK bır yuruyüa mıs. Kımi bnknk nlemamızın (bera yapan gençler Şı;hanede bulunan de anavasa profesSrfi) verdigi fetgerici bir gazetenin onunde 20 da\a bn. Ve biı on redl vıldır bn Dun Ankarada Turk Orman Tcşekkullerı Cemıyctı nıensuplan Hurriyet gefaiUerinia kabirlerin* kikalık bir duraklama yaparak, vanlı? fetvaya kendimizl kaptırçelenk koyarlarken Arkuı Sa. 1. Sfi. « te mış rejıtnl babire «oysndaştırıp darayoraz. Soyat demokrMİ ?amCAVIT ORAL GAZETEMIZE IZAHAT VERDİ pıvonlarına bakanamz, onlar Ataturk ba'ranlığını da kimseye bırakmazlar. Ulusal egemenlik parolası altında Atatfirk devrimlerini paramparça edebilmek için an yaşmda bir çocuŞun bile kanmıyacafı mantık ovnnlarına baBvnnnakAnkara ?« (Cum \ tsn çekinmezler. Onlara sorarsanız, huruet Teleks) kırk TII önce başanlan devrim Koahs^onun hamlcleri, eğer çognnlnk nygnn yaşanıa<!i ıcın Baş corurse, bngan toptan kaldınlabıkentte yapılan ça lir. On vedi vıldanberi bütün se hşmalar bugun çım kampanyalarına bn silâhla kaıkı kanadı teskıl tılmışlardır. Kımi yerde gizli olaeden partılerde Tasanya miras yoluyla arazinin bölünraesine rak, kımı verde îmâ jolu ile, ya «Koalısjonu vada açık \aadlerle bep devrimlerin şatma komıs\r>. mâni olacak bazı hükümler de konuluyor sırtından ov toplamışlardır. nu» nun teskı'ıne fevcıh «"dılppkı demokrası ba idı ıse. Ata Irazısı 7 ncı Sahıtenmde mı«tır furk daba başlangıçta nıçin avnı scji yanmadı? Saltanatı. Halıfeliğı CHP muakkaldırdıfı zaman neden referaıv rplere katıİBnk ılnma taşvnrtnadı? Tek parti sisolan komıtesnı teminl Te o «tstera içındeki mitlet , seçmek uzere \ a vekîiliği möesse^esini neden nznn nn iornmhı lda re heyetlerını bır sure dısıplin altında vasattı" muşt«rek bir top Sapkavı, Lâtin harflerini, öfretim lantıvj dâvet etbirlıginı. medeni kannna. Uifclık H Onur, Turhan Emeksizin bustu yanmda gençlere hitap ederken mıştır Yarm «aılkesını ve bütün reform hareketbah Istanbul'dan İprını coğanluk Svle istıvor dive gelecek olan 1 * mı vaptı? Kırk vı! önce çoSnnluk raaıl Ruştu Ak9 bareketierden vana idi ise, bn sal'ın bisskanlısun gericilerin milleti ters rola Merkez Iten bo eavretleri neve? Atattirk Kıbrısta oldurulen ea/.etecı Mu ğında Yonetım KurııHı, adını nazarlık eıbi boyunlanna tazafferın kız kardeşi Ankara Senato \e Mi!l"t karak Atatürk'ün eserinl ne demebiiromnzda Mecli«ı Grup îda re Heyetierı bır. lıkte toplanacakMetropolitlerinin her zaman ve her yerde Kıyafet lar ve muh*em«^ len t«met tnonu Kanununa a^kırt olarak dinî kisve ile dolaşmasını de bu toplan*ıistijen Rumlar, çizli ve matbu bir beyanname dağıttılar va eılâbare ks. tılacaktır Londra'da vapılmakta nlan CFVTO toplantılarının Genel Kurmav tm Rura Cemaat Başkam ada içınÇanakkalp 28 (T^lp Toptantıda \'\T Baskanları seviyesıııdeki ilh orurunni sona ermlştir Bu konuda vajm ndasında Hajı naho^ de h"r zaman ve her yerde daımi ntzca nm akere lanan ortak bildiridp . CEVTO «avunma bolgesı tasanlannda <atmin \ ııku bul'lug'i bugune kadar hu olarak dıni kıyafetle dolaşmakta knmı*e«ı s^çilmıkar (erakkiler saglandığı ı bıldirilmektedir. Askeri tonlantn ı DışışleH kumet ılaıhleıı tarafından gızl»n \e bunu devam ettinnek ıstemek >ecek, ajnca koAnsara 28 (Telefonla) 1!3 Sa aykırı alisyon şart'arı Bakanları kademesindeki eonı«.meler tâkip edecektir. Ote yandan rrPMnp rjgmen olav bugun butun tedır. Kıyafet Kanununa ?ılı Af Kanunu Tasan^ınm M, L, uzerinde dp gia CEMO'mın vılhk eğitını proçranıı gereçinre teıtiplenen ha\a savun gıplakh*! le nıe\dana çıka.ılmış. b<ii.Ie bır hareket uzerıne KaymaJ bentlpnnı değı^tıren kanun takam, Imroz ve avnı zarnanda BobAnkara 2«. (CurnhurıvetT^İPksl şulecektır C H P m « (atbikatı da 13 ma\ ıs tanhîerı ara<îinda ^ amlacaktır Resimde, tır. < : arısınm Adalet Knroi'vonunda Lefkoçp de oldurulen Ahmet açisından koali'Snn gurl«>ıdp ı,!n 'çn bır kav çaada metropoh^ı olan bu şahsı t TENTO Genel Kurniav Ba«.k,)nları çoruluvor Soldan sağa Lord I muzakerp şeklı uzenndp busun Ahmet Gurkan'ın kı?k«<rdeşı Nec von şartlan ıkı raşrna^a ^afınp nlan Rumlırın ço aun \" dıni torenİT harıcınde Mountbatten (Ingiltere). General Abdulhu«ievın Micazi (Iran), General I |unlukt3 bulundukl^rı İmroz ada cjppe ı'o «ok^klard^ dolaçmasına CHP. Mechs Gnıpu îdare Kuru lâ Muzaffer Gıırkan hıı sabsh bu partm bırbırm" İMuhdmiTied Musa (Pakı^tan'). General Lyman Lemnitzer (ABD) ve Or sındakı uucu olayın ıç juzu şu manı olmak ı«t=nT"ktPair Fakat lu lle C H P . h Bakanlar ve Ko. rOmuza gelprpk bu hâdıse ıle ılgıli Arka«ı Sa. 7. general Cevdet Stuıay Clurkije). Arka.51 S>a. 7, Su. 4 te dur Arka»ı Sa, 5, Su. 5 te | Arkası Sa. 7. Sü. 3 te SU 3 te TAZISIZ • MUIIIMIIIIUIIUIIIMIIIIIMMIIIIIIMPIIIIUIIIfllllllllllfllMIMKICrriirilllllllll halk dün karakola hücum etti 28 Nisanm 2 nci yıldönümü yurtta heyecanla kutlandı Bir Amerikah Profesör, Atatürk için 25 yıl çalışarak fnühim bir eseryazdı Saraçhanebaşından Harbiyeye kadar marşlar söyliyerek yürüyen gençler, gerici bir gazete ile Radyoyu protesto ettiîer ve «Hainlere af yok», «Askerlere şükredin» diye bagırdılar Koalisyonu Yaşatma Komisyonu için çalışmalara başiandı A P nin Komisyona girecek üyelerinin Genel İdare Kurulunun yetkilerini haiz olacağı bildiriliyor Toprak reformu yapılırken dağıion arazinin toplanması iik plânda nazara aitnacak ^ TURHAN EMEKSİZ 1960 CHP af kanununun Komisyonda usulsüz müzakere edildiğini bir bildiri ile açıkladı Küeiik ve Denktaş itham edildiler İmroz Adasında Rumlar gerginlik yaratıyorlar GENTO foplanfılan Londrada başiadı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog