Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

KLEOPATBANIN 8OUU LBOPAT8ANIN 81i G£CB GÜNDÜZ SIHİRTİ BARİRA KRKM) G«nçliginixf ebedileştirir. Cüdin bunifmannı Snler. Ergenlik tivilcelerüü, derideki ktnsıklıklan v« lekeleri gjderir. MUTLAKA DrSEYİSIZ. Umomî Tevri Yeri: MUHTAR YAZIR Asirefendi Cad. Elkâtip han 8 İstanbul Tel: 27 22 21 Telgraf: Türkital İstanbul Üâncılık: 2909/5146 umhuriYet KURUCDSD: YÜNUS NADÎ YILANLARIN Ö C Ü Fiyatı 6 Iira REMZÎ KİTABEVİ Öâncılık: 2893/5145 FAKIR BAYKURT 2 nci baskı çıktı 38. yıl Sayı 13.554 Telgraf w» mektup *drt«i; Cumhtıriyet tataobui Posta JCuttuu: fgtaobtıl No 246 Telefonlar: 22 42 90 ~ 22 42 96 2 2 42 9 7 2 2 42 3 8 2 2 4299 Cumartesl 28 Nisan 1962 Başbakan CHP Grnpn kararınm tatbikme koyııldu jnönii Koalisyonun devamı jçin temaslarına ha$ladı «I 28 NisaıTın ikinci yıldÖniimü Saraçhanebaşında bu sabah tören var, gençiik bir de yüriiyüş yapacak T. M. T. Federasyonu tarafından yayınlanan tebliğde, «28 Nisan ruhu yaşıyacaktır. Çıkarlannı toplumun geriliğinde bulanlar, bu kuvvetin ön ünde ezilecektir» denlyor.. Türk G«nçliginin, hürriyetlerl yoketmek istiyen düşük iktidır v» mensuplarına karşı koyuşlarırjın 2 nci yıldönümü münasebetiyl» bugün Saraçhanebaşında bir tören yapılacaktır. Gcnçlik teşekküllerinin, üniversite ve yüksek okullar yöneticilerinin, askerî vc mülki erkânın iştirak edeceği törene saat 1030 da Saraçhanebaşında başlanacak ve konuşmalan takiben gençler hep birlikte Taksim Âbidesine giderek bir çelenk koyacaklardır. Gençler buradan sonra 1. Ordu merkezi bahçesindeki Atatürk Amtma da bir çelenk koyarak Ordu temsilcilerini ziyaret edeceklerdir. Arkası Sa. S, Sfl. • da Başbakan sırasıyla Gümüşpala, Alican ve Dinçer ile görüştü, mehil istiyen AP mukabil şart olarak siyasî affı talep ediyor Grup İdare IC H P, şartlarını dün I CHP ve AP liderleri ile girişecekler; Heyetleri müzakerelere Iresmen açıklodıj bir de yuvarlak masa yapılacak ÎL'IIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllr' Ankara, 27 (Cumhuriyet Teleks) Başbakan îsmet tnönü bugün = •Koalisyonun selâmetini, bütün partilerin 27 Mayısın E saat 17 den itibaren üç siyasi parti lideri ile Millet Meclisinde temasE Anayasada ifadesinî bulan mânasına samimiyetle bağlı = larına başlamıştır. înönü, saat 17 de A.P. Genel Başkanı Ragıp GümüşE kalmalarında görmekteyiz» = pala ile bir saat kadar süren bir görüşme yapmıştır. Görüşmeden çıkan Gümüşpala, Basın mensuplarına, €Grupumla ve yetkili organlarla görüşmeden bir şey göyliyemem» demiştir. Ankara J7, (Cumhuriyet Genel Başkan* ye yöneticiTelekı) Dün akşama k ı lefre yetki vermiştir, tebliğdar devam eden CHP Mecsöyledir: liı Grupu toplantuıoda alıcCHP Türkiye Büyük MılA P . ye yakın çevrelerden sızan haberlere göre, Başbakan tsmet nan karar bugün bir tebliğle let Meclisi Grupu, koalisyo Inönü dün C H P . Grupunun koalisyonla ilgüi olarak almış olduğu kaaçıkUnmıstır.» Koalisyonun nun başh başın a bir gaye ol rarı kendisine bildirmiştir. Gümüşpala ise bunları Genel Idare Kurudevamı v« kuruluş hedeflerimayıp, «ziz milletimizin kar lunda görüştükten sonra kendisine bir cevap verebileceğini söylemiş. ni başan ile gerçekleştireşı karşıya bulunduğu memayrıca tnönü'den sivasi af üzerinde de durmasını istemiştir. bilme irakânlanmn ve deleket dâvaların! halletmek raokratik rejime bağlanan için bit vâsıtadan ibaret ol ümitleri boş» çıkarmamak duğu inancındadır. Paat 18 de YTP Genel Baçkanı Ekrem AHcan ve saat 19 da da CK için» gereken tedbiflerin liKarma Hükümet. ancak MP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Dinçer, Başbakan Ismet Înönü ıle derler seviyesinde müzakere bu dâvaların çözulmesine birer görüşme yapmışlardır. îki muhalefet liderı. isteklerinin bir süre edilmeti karanna varan CHP yardımcı olduğu nispette yaönce bir tebliğ ile yayınlandığını söylemişler ve gruplannca alınan Grupu, bu müzakereler için Arkası sa. 5, Sü. 6 da kararları Başbakana bildirmişlerdir. milllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUHIIIHIIIIIUIIIHIIIIIIfiT: Alican, 40 dakika kadar devam eden bu görüşmeden çıktıktan sonînönü ile görüşmesi hakkında «C.H.P. nin bugün çıkartmış o!du ğu tebliğdeki görüşleri nakletti» demiştir. Y.T.P. Genel Baskanı ile basın mensupları arasında ju konuşma cereyan etmutir: Gümüşpala mehil istiyor YTP ve CXMP üderleri İnönü ile Kurutluoğlu ve Sancar Adalet Komisyonunun dünkü toplantısında inan, kanun yapıcıkmnı dün birdefa daha ikaz etti Maliye Bakanı 25 nisana kadarki teklifleritı 1 nilyar S88 arilyona ulaştığını açıkladı Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) Maliye Bakanı Şefik İnan, milletvekilleri ve stfnatörlere birer mektup göndererek, 1962 bütçesine yeni masraflar yükleyici kanun tekliflerinin yapılmamasını istemiş tir. Bu mektuba Bakan, 25 nisana kadar yapılmış tekliflerin bir de listesini eklemiştir. Mektup şudur : «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından yapılan kanun teklifleri arasında. bütçeye masrai Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Yuvtriak Masa Soru Şartlar büdirildi miT Cevap Hayır. Soru Koalisyonun devamı için talep var mı? Cevap Hayır. Soru Muhalefet parti lideri < • > larak görüşleriniz soruldu mu? Cevap Koalisyonun devamı için biz görüşlerimizi arzettik. Soru Yuvarlak masa toplantısı olacak tnıî Cevap Yakın bir zamanda. Soru Bu hafta olur mu? Arkası Ss. 5, Sti. 4 te Gürsel Adalet Komisyonu 22 İstanbula Şubat affını kabul etti geldi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, dün ıaat 18 de otomobille AnkaradBn şehrimize gelmiştir. Basın men suplarının bütün »uallerine müphem cevaplar velren Gürsel, şehri mİ7iie istirahat edeceğini söylemiş ve hemen arkasından «Fakat bu arada çalışacağım da muhakkaktır» demiştir. • Paşam, koalisyon bozuluvor mu?» jeklindeki «uali gülerek kar Arkası Sa. 5, Sü. l de Siyasî parti idarecileri 28 Nisan için ne dediler? 2S nisamn ikinci yıldönümü münasebetiyle dün kendilsriyle görfiştüğümüz siyasi pafrtilerin şehrimizdeki idarecil»ri düşüncelcrinl »u şekilde açıklamışlardır: Ali Sohtorik: (CHP îl Baıkanı.) Bugün 28 nisan olaylannin 2 nci yıldönümünü Idrak ediyoruz. Türkiyede demokfasinin bertaraf edilme Arkası Sa. S, Sü. 5 te Bütün parti gruplan müspet oy vereceklerini açıklamış odukJarından, tasarının Millet Meclisindeki müzakeresi uzun sürmiyecek Ankara 27, (Cumhuriyet Telek?) Bu sabab toplanan Adalet Komisyonu, Milli Savunma Ko misyonu tarafından dün kabul edi len «Asker kişiler tarafından 2223 şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylafra esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve halreketler için ceza ko vuşturması yapılmaması hakkındaki kanun tasarısı»nı müzakere ederek oybirliği ile kabul etmiştir. Arkası Ss. 5, Sü. « da Kurutluoğlunu AP, Tabii Senatörlere yumuşak bir cevap verdi kavuşan Küley ve Egeli Polisler iınünde striptiz yapan kadın Emniyet Müdürlüğünde Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) A.P. Meclis ve Senato grupları idare kurulları bugün müşterek bir tebliğ yayınlıyarak, geçen çarşam Arkssı Sa. 5, Sü. 4 te Düşkünler yüruyüş yaptılar Müdürün istifası haberi fizerine kamyon ve minübüslerle Vilâyet, Belediye önüne giden aceze ve Darülâceze personeli, Müdür lehine gösteride bulundular Dtrülâceıe Müdürü Turgut Aytuğrul'un vazifesinden alınacağı haberi üzerine, müessesede bulunan acezeler ile personel dün sabah işlerini bırakıp Vilâyet ve Belediye önünde toplanarak, bu tâyinin aleyhinde tezahürat yapmıslar ve Müdürlerinin vazifesi başında kalması için Başkanlıktan rica Arkası Sa. 5 Sü. l d e AP, YTPveCKMP MÜFTÜ VE HAHAMBAŞI Hahambaşı dün İstanbul Müitüsimü makamında ziyaret etmiştir. Resim, iki din adamını yan yana Adalet Bakanrnın dün Millet! göstermektedir. liler destekledi | Dün eski kürsü, arkadas ve öğrencilerine Ankara 27 (CumhuriyetTeleks)' Millet Meclisinde bugün Adai let Bakanı Sahir Kurutluoğlu, C.l Pil ithali yolsuzluğu dahil bir çok dosya ve kıyH.P. Meclis Grupunun bağlayıcı j metli eşyalar, Anayasa Mahkemesine devredildi.. bir karanna karşı beyanı vesilesiyle A.P. • Y.T.P. ve C.K.M.P. milPil ithali yolsuzluğundan janık letvekilleri tarafından hararetle Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks) Yuksek Adalet Divanı bu sabah bulunanlar hakkında karan bildir alkışlanmış, tebrik edilmis, fakat 7 dakika süren duruşmasında «on mek üzere saat 10 da Selman Yö buna mukabil C.H.P. tarafından başkanlıgmda toplanan tasvip gönnemistir. kararmı bUdırmiş ve çalışmaiarını rük'ün Arkası Ss. 5, Sfl. 4 tf tamamlamıştır. Arkası Sa. 5, Sü, 3 te Yüksek Adalet Oivanı çalışmaiarını bitirdi Meclisinde kabul edilen Başj kâtip. İcra Memuru, Zabıtj kâtibi ve Gardiyanlara ödenek verilmesi kanununu istifasınr koyarak savunması, C. H. P. I lilerce soğuk karşılandı j 147' ierin Tıb Fakiiltesine 19 yaşındaki dönüşünde hadiseler oldu kadın polisler U7 İerin Üniversitelere tekrar dönmeleriyle Tıp Fakültesinde bek lenen üzücü hâdiselerin ilki dün Birinci Cerrahî ve Göz kliniklerinde cereyan etmiş ve eski kürsülerine iade edilen öğretim üyesi Ordinaryüs Profesörler Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunun yapmıs olduğu tayinleri hiç dikkate almadan kür^ü yöneticisi gibi hareket ederek Klinik Seflerinin odalarım bosalttırmış ve telefon lrtibatlarını kestirmişlerdir. Durum Tıp Faıîültesi Yönetim Kuruluna ve Rektörlüğe intikal ettirilmiştir. Birinci Cerrahi Kliniği Sefi Prof. Polislerin önünde strıptiı yapan Dr. Bedii Gorbon olayı doğruhyarak, «Hâdise acayip oldu. Klinik bir kadın dün gece ekip memurları tarafından yakalanmıştır. ten ayrıldığım bir sırada odamın boşaltılmış ve eşyalarım bir pan Saat 10 da Topkapı surları dışınsiyon odasına taşıttırılmıştır. Du dan geçmekte olan polis ekipleri, Güzel idaresindeki rumu ilgililere intikal ett.irdim. Abdülkadir Halletmelerini bekliyorum. Aksi 51854 plâka sayılı taksinin arka tarafında oturan yarı çıplak vaziyethalde kanun! yollardan hallede teki bir kadınla bir erkeğin duruceğim» derken, Ord. Prof. Kâzım mundan şüphe ederek arabayı ÇekI?mail Gürkan da sunları söyle mece istikametine doğru takibe miştir: başlamışlardır. Ekipler, otomobilı « Böyle şey olur mu? Bana «r Tepedağ mevkiinde durdurmağa Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Arkası Sa. S, Sü. 3 de onunde dun striptiz yapiı Binark Teknik Universiteye Rektör seçildi ^ Diinkü seçimin sonuçlandığı Dün yüriijüs yapan düşkünler Belediye Sarayının önünde AF İSTEftİZ! ikinci turda, 147 lerden Prof. Hilmi İleri de oy aldı ^ ÇARPAN ÇARFANA Dün şehrirmzde üç tra fik kazası olmuş, iki kişi ölmüş, iki kijı du yaralanmıştır. Taksimden. Sirkeciye dolmuş yapan 56094 plâ kalı taksi, Kumbaracı yokusunda freninin patlaması, üzerine başıboş aşağı inerken 50 yaşında İkbal ile Fani isimli iki kadına çarparak ölümüne, jolculardan ikisinin yaralanmasına yol açmıştır. Diğer kazalar Fatih ve Zeytinburnunda olmuştur. Resimlerde. Fatihte Leblebici diikkânına bindiren kaınyon ve Zeytinburnunda duvara çarpaa hususî otomobi] görülüyor. Teknik Üniversitede uzun bir süredir hem *ki kürsüyü hem de Rektörlük görevini yürüten, savunduğıı prensip dâvasınin halledilmesı ile de Rektörlük götrevinden istifa ed;en Prof. Fikret .varter'in yerine dün seçimler yar''imış ve avnı kürsüden Prof. Hiknıet Biniırk 2 nci tıürriü rektdr seyilmiştir. Rektörlük seçimlerirıin ılk t'i Arkası Sa. 5, Sü. 2 de i) zl\L «PERŞEMBE'NİN GELİŞİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog