Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MODERN MUAŞERET Nâzım Sılanoğlu Türk muaşeret kaideleri ile ileri milletler âdetleri ve ev dekorasyonu. Plâstik nefis ciltli 15 iira. Ailede HERKESİN DOKTORU Prof. Dr. Nuri Ergene Her evde, her müsesesede bulumaan lâzım gelen bir eser. Ciltli 10 Hr». İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ • İstanbul İlâncılık: 2910/5099 umhuriyet KUBüCÜSUî IUNUS NADİ Normal Çocuklarda ANORMALLİKLER Hasip A. AytunM tanbndan yazılan, Mii11 Eğitim Bakanlığınca jmymlanan bu eaer, çocuklarda görülen «dnirlilik, kapris, inat, ofke, korku, utarema, yalan, iursızlık, a h maklık; tembelük gibi halltfti incelemektedir. Bütün öğretmenlerle çöcuk velilerini ügilendiren bu eser 525 kıauş fiyatla Millî Eğitim Bakanlığı yayınevlerüe bütün kitapçılarda satümaktadır. (Baim 4822/5117) CHP, şartlan reddedilirse koalisyonu bozacak Millet Meclisi ve Senato grupları dün 95 saat süren müzakerelerden sonra ittifakla böyle bir karara vardı 38. yıl Sayı 13.553 Telgraf v * meJrtup adrMİ: Cumhuriyet tataabtü Poata Kututu: îstanbu] Ko. 246 Telefanlar: 22 42 90 22 «2 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cuma 27 Nisan 1962 İnönü'ye APye şartlan bildirip müzakere elmek ve neiice almak üzere tam selâhiyet verildi l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l || 14 lerden 3 ü yakında Türkiyeye gelecek 0 1 Demekle Olmuyor ıııııııııııı Başbakan «grubuMuzun direktideriyle iştirak halindeyim» dedi E ir jün önceki gszetelerde «dâzeldi, dözeliyor» gibi iri Muduru, Hutrnet Gazısı O. Onur, puntolu haşlıkları goren u talebe tesekkul temsılcılerı ıstirak tandaslardan araba kaçU ederek bırer konuşma yapacakkaçı altı aylık karma iktidarın kalardır. Daha sonra gençler, Takderi bakkında ijimser davçulara sim âbıdesıne i e Harbıye Ordu ka kapılraı?tı? Savılarının sittikçe %• ralrgâhındakı Ataturk anıtına çezaldığına «üphe etmedigimi* bo CHP Meclis Grupu ti'plan , lenk koyacaklardır. Dün Briıksel'e ttlefon ederek g'6ivimserlik sampıvonMrı dünden itiharen artık ber haldp parmskls Ikı vıl önce 28 nisan olavlan »ı rüştugumuz Orhan Kabibay, hab»gosterilebilecek bır kıicük grup rasında Şehıt duşen Turhan Emek rımızı doğrulamış, Bakanhkça gabalinr inmi» olmalıdırlar. Çok parsızın he\keltra; O. Macunluoğlu zetelere verılen demeçle kendılerıtıli demokratik vönelirain, kendi tarafından yapılan mermer bu'stu ne yapılan teblıgatın tenakuz hadeyimi üzere acık rcjimin t e doresımdc gorduğunuz M T.T.B. lınde olduğunu bıldırmiîtir. Kabibay sozlerine devamla, «Bız lavısiyle «Imdlki koalisyon hükü bınası onune merasımle konulacak 4 Önce umumi huzuru sağlamak, Ankara 26 (Cumhuriyet Teleks) bir haftalık tatılımızi geçirmek içın metinin bss knrocnsa Ssvın Inonö tır. bu yolda samimi ve karşıhk*)z faaliyet A.P. ile üzerinde mutabakata varılma«ı Dıçiîleri Bakanlığından izin istemış bile »isteme bâlâ inanıvor mn, »üpgostermek ve bir si>asi affı, bu huzurun tık. Fakat Bakanlığın zaman tâyin istenen şartların su noktalarda toplanhp edilebiiir. sağlandığına kanaat getirildikten sonra Arkası Ss. 7, Sfl. « da dıği talımiıı edilmektedir: 27 Mayıs devrıminın en büyük = Krvet GURKSIN >ayı>or = istemek. talihsiziiği, devrim ve ynrt ko$nl1 Hiikümetin bütün iktisadî ve mali larını bir yana bırakarak »oyut deNe 22 Suha» affı. ne sıva«i E tasarruflarına müspet oy vermek. 5 Koalisyon içinde muhalefet yapmokrasi knrallarının aldatırı ıjıfıaf. ne Ağanfilu'nun Meclis ~ maga son vermek ve siyasi yatırım gav2 Bütceye yiik tahmil edecek kanun n» kendini kaptırması olmuştar, 5 tahkıkntı dğıl a'lında koa ğj retlcrinden kesin olarak vazgeçtnek. (cklifi getirmemek. djyebiliriz. BSylece, 27 Mayifti ha|Ş Us^onıu» derriı. Bu. saf&ı»tı j£! laranlar, yıkmak ıttedikleri ve yıkfi HükUmet tasarılarına müspet 3 Hükünıet programıtiın esasiarın3 sistemın tnbıatından gelivor. Ş tıkiarını sandıkları zihniyetin yurt ny vermek. E Ve eğ^r hderlor akıllarını ba? E d:tn inhiraf etmeınek. olçüsünde yeniden güçlenip ttjkiE larına alıp çaresıni bıılama/ E lâtlanroasına âdeU kendi plleririe ~ lar=a, meselâ dunya pkonomık ^ imkân hazırlamışlardır. Bir kaç = krı/mden «onra Alm3ny«nı S yuz ki$ilik bir sorumlnlar kadro~ dihı Hıtler rejımıne kadar ^ »unu yakalamak ve Demokrat Par~ suruklenmi? olan bu sıitprn. tivi kapatmakla her leyı olup bıtE az cshsmıs Turkne\ı nerede E ti sananlar. gerçeğin acı yiizünü Ş bırakı, Allah bılır Ş Ankara 26 (Cumhuriyet Teleks) Bugun Millet Meclisi kogordükre kimbilir ne denli lizülü 1945 len 27 Mavısa kadar E rıdorlarında ayaku«tu bır basın >orlardır! ülayların böylesine n~ geçen devred" mılletın hırbı s mut kırıcı bu yola sapmasından toplantısı >apan Malne Bakanı E r n e karsı ıkı blok halınp E Beledne, (eH.B K. üielerı dc, oıılara bilim aŞefık Inan. «Eger servet bevannaŞ geldıjı memlekette. partılffr Ş r,ı<.ından *ardıma kalkıjan kinai mızlık mevzuun mesı mecburnetı konulmamış ol de o ısteme uygıın olarak vı. ^ da \apılan M. unlü profesörlcr de, hiç bir zaman sa ıdı, bır gelır vergısı fazlalığı ~ Jın tetekkullerı halınde gpli1 kâyetlere kar^ı: hır akshon adatnı olamıvan Sayın E tıler Eskı sıstemdo. bır paıfı ~ kaydedılemezdı» demıştır. «Herkes evıııın Inonü \e arkadaşları da derece deGelır Vergısı bevannamelerinin Ş nin otekı partİM iktidardan E onunu supursc reoe sorumladnrlar ^ uza'clsstırmak mucelesmın Ş kaldırılması uzerır.de, bugun CHP mahailp tçr";Genel İdare Kurulu bir «şef S ıçınie. partılerın ıktidann r.ı Ş grupundan çıkan Inan, basın men Bunuııla hcrabcr. bır hatalar zın mız olur» dcr kat ve atıfet tezahürii» olarak metlermdpn faydalanma ar7U suplafrına şunları soylemıştır: cirinjn arkasından \arılaıı seçim R e s m e bıkabul eftiği siyasi affı da «Servet be>annamesı Gehr Versonuçlarıııa göre rejımi ^üriitebı kıp, bına kapı. E Arkası Sa. 7, Sü. 5 te E gısı sıstemının \az geçıimez bır otogerceklestirnıek üzere tesebleoek en ııı formul wne de bir sındaki tabcl?jftiıııııııınıımııımııııııııııııııımn Arkası Sa. 7, Sü. S de karma iktidardan haşkası olamaz ları okujunuz. biise geçeceğiııi açıkladı Jı. N> l a r ki bu formülün işlive «Emınonu Kıv< ••> •Mlmesi. mncize^e benzer bir şarta makarnlığı», «Be Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) •>a£lı ıdi Karma ıktidarı kuran ledne Zabıta C.K.M P. Genel tdare Kurulu »artılerden hiç bırı gcçmış deıır M u d urluğu», bugun yayınladığı bır teblığ ile ızerine politık ratırımlara kalkıs «Beledıve Tahıp 22 Şubat olaylarına adı kanşanlafıvacaktı Ovsa, o partilerden bır lıgı. .» Sonra bır rın affının zarurî olduğunu ıfartr anfvı hernen hutun >arlı|ını geç de kapının onun etmıs ve sıvasi m a h k u m l a n n affı nış de\ re horcla edriinüyordu. de dıkkat edcr konusunda da ozetle şu hususlan rpşkilâtııı baskısı altmda olsun, sem? üi'i'ıkfen komisyona açıklamıştır. (endi dn\zu \r dtısuncelerinin et geçılmedığını go Türk elektrik ve aiom ınühendisliğ» öğrencisi, Wa«Prensıp Uıbariyle sıvasi bır aftisi ile o]*un, 27 %faMsa kar«ı cep receksınız. fa taraftar olduğumuzu muhtelıf le alan bir <akım üyeler, koaliv Fatma Nezahat ve maktnl Faysal'dan olduğunu iddia ettiği oğlu Cem shington'daki ozel muhabuimize neden Amerikada vesilelerle Millet Meclisi kürsüsün ~on gemisini hep özlediklerı lımakalmayı tercih ettiğinin gerçek sebeplerini açıkladı den ve aynca Devlet ve Hükümet ıa doğra dümen nrmavs zorltıBaşkanları ile partımız adma ya orlardı. nillllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIM C. H. P. nin şartlan Ankara, 26 (CumhunvetTeleks) C.H.P. Genel Başkanı ve Başbakan lsmet Inonu bu gece Grup top lantısının sonunda ozetle çu konuşmayı yapmıstır: « Hukumet içinde oldukça saglam bır anla'ma kurmak mumkun olmuş ve hukumet verımlı bır çalışmaya koyulmuştur. Ancak dışarıdan Meclis murakabesı dı^ında sorumsuz şahıslardan gelen mudahaleler hukumet ıçmdekı anlaşma havajına jardımcı olmaktan uzak kalmıstır. Bu arada, Mechs ıçmde ıkı koalisyon kanadının munaser betlerı. ıcra sorumluluğunu pav«Kanlı Petşembe» nin ikinci yılI laçan ve mufterek bır programl?rı bulunan gruplar münasebetı oiarak dönumu dola\ısıjle \arın Saraçha gelışememıştır. Muhalefet grupla hane Meydanında bır toren yapırından gelme^ı mutad olan guçluk lacaktır. Bılindığı gıbi bundan iki !er ıktıdar kanatlarından eflmıjtır. yıl once 28 nisan perşembe gunu Butun bu guçlukler grupumu7ria Devrımcı Turk gençlığı hurrıyet muradele?! ıçın harekete geçmış bugun ceIe^an rden m ve 27 MPMS fnkılâbımn hazırian Arkası Sa. 7, Sü. 4 te ms'inda on a\ak olmuştur. IJIIIIII1111111111111111111111111111111111'Yarın saat in da Saraçhanede va pıiacak plan tnrene Valı ve ordu prkânından başka >uksek okul ve Ünıversıte mensupları. Ünıversıte rektorleri, Jstanbul Erkek Lisesi Kabibay, Baykal ve " Özdağ birer hafta tatil yaptıktan sonra vazifeleri başkuına dönecekler Geçen yıl büyükelçiliklard* müsavir olarak çalışmak üzere yurt dıjına gönderilen U'lerden Orhan Kabibay (Brüksel), Rifat Baykal (Tel Aviv) ve Muzaffer özdağ'tn (Tokyo) tatillerini Türkiyede geçirmek için Dışlşlcri Bakanlığını yaptıklart müracaat şarth olarak kabul edilmijtir. ögrendiğimize go're DısişUri Bakanlcgı namına gazetelere 14'lerin dilectkleri r«rnan dönebileceklerı bıldirılmışse de, aılında, bunlara gondenlen bıldiride, simdilik yurda gelmelerinin imkânsız olduğu, Türkjyeye ancak temmuz ayından »onr« gelebileceklen tebliğ edilmiş tir. "Kanlı Perşembe,, nin ikinci yıldönümü yarın ANKARA İ NOTLARI § Bu yıldönümüne ayrılan 5 inci saylamıza bakın Halka verir talkını.. de 32 Sıılıat affına taraftar Maliye Bakanı Servet Beyannamesini savundu Ebeoğiu "ER,, olmaktan korktuğıı için dönmemiş Fred J. Zusy bildiriyor Altı aydır koalısyonun bır o \a ta, bir bn yana bocalaması, bir ürltt dogra dürttst yürüyememesi IU yüzdendir. Görünüşe göre bn onuna deŞin böyle gidecek, iki .anat arasındaki hağlar kopmadıka darom değişmiyecektir. O balde, oJumla bir iş baçarmaına irakân göriilemiyen, eadeee evahiri kortarmava yanyan acaip bir koalisyonu böyle bosuboşu1a sürüklemektense bir an önce ndan avrılmak daha akıllıca bir $ olroaz mı? Bn sorannn yersız oldufnnu hiç e sanmıyoruz. Altı »ydır A.P. ile amimi bir işbirliği imkânlan aaçtıran C.H.P. bn sflre içinde çok Kuduz solgınına karşı vatandaşlar ikaz edildi Sağlık Bakanlığı, Millî Savunma, İçişleri ve Tanm Bakanlıklariyle işbiıliği yaparak aldığı tedbirle ri açıkladı Arkası Sa. 7, Sü. 1 de İstanbullu bir kadın, Kıral NADİR NADÎ Arksıı S». 8. Sfl. • te Londra'ya gitti (Tazısı 7 ncı sahifedc Ankara 2b, (Cumhuriyet Teleks) Sağlık v e Sosyal Yardım Bakanlığı artan kuduz vakaları karşısmda halkı uyancı tedbırlerden bahseden bır bildıtt %a\ınlamiîtır. Sağlık Bakanlığının bildirisi şöy ledır: «Son zamanlarda kurt, çak«J, tilkı gib< vahşi hayvanlarda, kuduz hastalığının yayılmış bulunması dolayısiyle hastahk, ehli hayvanlardan bilbassa köpeklere intikal etmekte ve bunların ısıtması ile ds insanlar a geçerek bazı vatan Arkası Sa. 7, Sfl. 6 da Washıngton 2b Amerikada deKahramanı olduğu hâdise hakvamlı clarak ıkametıne ızın verı kında Amerikada ve dığer ülkelen Turk elektrik ve atom muhen lerde genış olçude neşrıyat yapıldıslıği oğrencısı Davıd Ebeoğiu, mış bulunmasına rağmen, Ebeoğ" Cumhuriyet muhabırıne ana vatanı İu meselesimn gerçek sebebinl şimTürkiyeye donmek dururken ne diye kadar ısrarlara rağmen açıkden Amerikada kalmajı tercıh et lamamamıştı. tığını açıklamıştır. Daha önce EbeEbeoğiu, bır ecnebi ile evlenmiş oğlu'nun Turkıyeve hudut dışı e olması dolayısiyle Türk ordusundılmesı ıçın emır verılmışti. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Faysal'dan gajorimeşru bir çocuğu olduğunu iddia etti Turk Haberler A]ansının bıldırdiğıne gore, Istanbulun tanınmış ailelerinden birıne mensup olan Fatma Nezahat adında bir hanım, Cem admdaki çocuğunun muteveffa Irak Kıralı Faysal II. den olduğunu iddia etmektedir. Irak thtilâlınden önce Kıral Faysalın îstanbula gelişi sırasmda kendısıyle tanıştığını belırten Fatma Nezahat, Cem'ın, Irak tahtımn vârisı olarak Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Mardinde bir öğretmen, Brezilyadaki 3 milyon liralık bir mirasa kondu Mardın 26, (Bedıı Mjngan bıldıIrıyor) Besır Akgul adında bır ilkokul oğretmenı, Rıo de Janerıoda ölen babası Faık Gurcu'den ka ]an 3 milyon hray a yakın mırasla zengin olmuştur. Brezılya Buyuk Elçıhğımızden Mardın Mıllı Eğitim Mudurluğune gelen bır yazıda dıirum anlatılmak ta ve Besır Akgul'un hayatta olup oimadığı sorulmaktadıSr. L'ç milyon liralık sservptın tek \ârısı olan ve hâlen şehrımızde ilkokul oâretmen lığı yapan Akgul, 45 va'sında evlı ve 4 çocuk babasıdır. Mürası gelen yazıdan oğrenen Bejır Akgul şaşırmış ve çok hejecanlanmıştır. Kendısıne, «Şu anda ne hıssedıyorsunuz? Habeıı nasıl karşıladınız''» dı.e borduk Once, «Tabıi karşıladım» demıs, sonra da «Çok çok heyecanlıvım. Şımdi sizinle konuşanam. sonra... şeklin'îe mı Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Arsttz bölgesînde kahve ziraatı müspet somıç verdi kendjsini uğuriuyanlarla birlikte Yeşilkoy Ha\a Alaujnda îskenderun. 26 (Telefonla) Ge çen scne Arsuz Bolgesıne dıkılcn 3C0 kahve fıdanı tutmuştur Yuzde 75 randımanh gofrulen kahve bahçesı, önumüzdeki sene 10 doGoldstone 26 (AP) Sdkatianan nume çıkarılacaktır. Alâkalılar bu bblgenın kahve jetı«tirmek içın Ranger 4 feza germsl, bugun 12,47 I çok musaıt olduğunu ve 23 sene (GMT) de ayın arka tatafın a geç ve kadar 10 bın donumluk bır sa mış \e 2 dakıka sonıa da jere mhanin kahve «aha«ı olarak avrıla mıştır Her ne kadaı bu ınış, duncağını ve fkım vapılacagını soj le y3dan goriılemn or^a da. â^rnlor Arkası Sa. 7, Sü. 1 de mektedirlet. Ranger füzesi Ay'a ulaştı YİNE SIRT1M KAŞINftiAYA BAŞLADi:. 3 milyonluk mirasa kmıaıı ilkokul oğretmeni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog