Bugünden 1930'a 5,426,899 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sızden vzaklığımız postaneniz kadardır! * Hoşlandığımz yabancı dergilere ucuz abone fıyatlarından faydalanır de dergilerıni» muntazaman elde edersiniz. TARHAN KİTABEVİ KIZILAY AXKARA İlâncılık: 2894/5051 ABONE OLUNUZ! Hem hem umhuriYet KURUCUSU: YUNUS NADİ Romanları iftiharla takdim eder: 9 araba bekliyor Gönül Suveren'in güzel ve temiz Türkçesiyle Mary Stewarfdan çevirdiği bu romantik ve aşkî romanı bilhassa genç kızlara tavsiye cderiz. Lüks dltli, 10 liradır. TÜRKİYE YAYINEVİ Üâncdık: 2937/5050 38. yıl Sayı 13.552 Tdgni v Telefonlar: tnektup adresi: Cumhuriyet î*t»nbuJ Po«ta Kutuıu: Istaabul No. 248 22 42 80 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Ferşembe 26 Nisan 1962 Hasia Siyasi mahkumlann sihhi mııayenelerine yakında başlanıyor Kayseri, (Telefonla) Hasta ve yaşlı siyasi mahkumlann tahlıyelerı konusunda mevcut cereyan uzenne şehrımız bolge cezaevindekı mahkumlann umumi mu ayenelerı ıçın teşebbuse geçılmış bulunmaktadır. Bu cumleden olmak uzeıe ıkı gun once mahkumlara Adlıye Bakanhğınca bastırılan bazı fı?ler tevzi olunmuştur, bu fışlerde mah kumun yaşı, Kilosu. boyu ve geçırdıği veya hâîen müptelâ olduğu hastahklara daır sualler bulun Arkası Sa. 5, Sü. 4 te mahkumlann i ile ilgili çalışmalar AP ve YTP oylan Ankara, 25 (Cumhuriyet Teleks) Gundemınde 34 a>rı konu olan T.B M.M. nın bırleşik toplantısı bu gun saat 14 te başlamış ve haylı munakaşalı, surprızlı geçmıştir. Sabık Bakanlarla ılgılı dosyalar konusunda Meclıs Tahkıkat Koraısyonundan gelen raporların muzakeresınde de A P. ve Y.T.P. oylan bırleşerek C.H.P.. C.K.M.P. oylarım yenilgıye uğratmıştır. Gundemın ılk maddesıni teskıl eden Avrupa Konseyinin 14 Buhranın bittiği gün bir yenısı başladı Mahkumlar, Bakanhk tarafından gönderilen sıhhi muayene BuneticeüzerineMeclisiterkeden CHP liler, birgrup toplantısıyaptılar. Bazı fişlerini doldurarak dün cezâevi ilgiliierine teslim ettiler gençCHPIilerin Koalisyondan ayrılma istekleri,guruptagüçlükle önlenebildi Tabii Senatörler de dün akşam yayınladıkları I22 şubat aî bildiride AP ve YTP mebuslarını takbih ettiler I tasarısını Komisyon kabul etti uncu toplantısına katılacak temsılcılerın seçılmesi konusu halledıldıkten ve eskı uyelerın tekrar gorevlendırılmesı kabul edıldıkten sonra, 1953 de Tıcaret Bakanı ıkcn Fethi Çelıkbaş'ın Ispanya'ya usulsuz buğday ıhracına aıt dosyanın muzakeresine geçılmiştır. Çelıkbas hakkındaki dosyanın beş kışılık ıhzari komısyona havalesını mutaakıp, sabık 24 Bakana aıt dosyalar da Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Ankara, 25 (Cumhuriyet Teleks) Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu 22 23 Şubat gecesi harekâtına katılan subaylann affı ile ilgili hukümet tasarısını bu sabah müzakere ve kabul etmiştir. Komisyonda Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu ile Milli Savunma Bakanı llhatni San „ car da hazır bulunmuşlar, mü H l f/ zakereler üc buçus saat devam etmiştir. Arkası Sa. S, SU. S da Kuv\et Kumandanları dün yapılan toplantıdan çıkarlarken CHP Koalisyonun istikbali hakkmda endişe duyuyor Gece yapılan bir toplantıda Başbakan fikrini şöyle açıkladı: «Eğer koalisyon bozulur, Başbakanl ıktan çekilirsem bir daha görev almıyacağım.» Ankara, 25 (Telefonla) C.H.P. li Bakanlar, merkez yonetım kurulu ve grup ıdare heyetlen uyelerı bugun saat 18 20 da Başbakan îsmet tnonu'nun başKanlığında geceyarısına kadar suren ve koalısyonun kadenjle ılgılı onemlı bir toplantı yapmıştır Bugüne kadar geçmış hâdiselerin muhasebesinin yapıldığı bu ust kademe toplantısında bedbın bir havanın verleştiğı gorulmuştur. Başbakanın benımsedıği fıkir şu cumlede hulâsa edılmıçtır cEğer koalısyon bozulur. Başbakanlıktan çekilirsem bir daha gorev almıyacağım » 30 dan fazla partı ılerı geleninı bir ara>a getıren toplantıda tsma!İ Ruştu Aksal, Ibrahım Öktem Turan Guneş ve dığer uyeler onemlı konuşmalar japmışlar, koalisyonun yalnızca C.H.P. nın ıirtına \uklendığınden sıkâ^et etmişlerdir. C.H.P. Grupunun koalısyondan çeKi!«^ek ıçın yaptıkları tazyıkler bu arada belirtılmiş, koalisyonun devamımn memlekete menfaat sağ layıp sağlatnadığından artık şuphe edıldığı belirtılmiştır. Bugun Arkası Sa. 5. Sü. 5 fe Millî Güvenlik Kurulu aylık toplantısım yaptı Dünkü çalışmalarmda, Millî Güvenlik Kurulunun 1962 yılı çalışma programı, Bakanlar Kurulunun tasvibine sunuldu Ankara, 25 (CumhuriyetTeleks) MilH Guvenhk Kurulu aylık mutat toplantısını bugün Bsşbakan îsmet Inonunün başkanhğında yap tnı$tır. Genel Kurmay tkınci Bajkanı Tumgeneral Memduh Tağmaç, Kurul Genel Sekreterı Tuğgeneral Şevket Ozan, Kara Kuvvetleri Ku tnandanı Necdet Uran, Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu, îçijleri Ba kanı Ahmet Topaloğlu, MilH Eğıtım Bakanı Hılmı Incesulu, Bayın dırlık Bakanı Emin Paksüt, îmart'kân Bakanı Muhittin Güven, Malıye Basanı Şefık Inan, Sağhk Bakanı Dr. Suat Seren, Tanm Ba kanı Cavit Oral, Ulaştırma Bakant Cahıt Akyar lle Çalışma Bakanı Bülent Ecevıt'in katıldıklan toplantıda, Millî Güvenlik Kurulu Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Zonguldak civarına bir meteor düştü Ankara. 25 (Telefonla) Zonguldak cıvarında bir meteorun ınfılâki bu gece Ankarada gerek Hava Kuvvetlerını, hava alanlannı, gereu polısi urun zaman mesgul etmıştır. Saat 19.10 sıralarında ZonguldakAnkara tren hattının Irmak ıstasyonu Şefi gokte bır uçağın infilâk ettiğini, Ankaraya telgrafla bildirmış ve durum ılgılı makamlara nakledilmıştir. Bunun uzerıne ha Arkası Sa. S, Sü. 1 d e Silâhlı 4 kişi. dun gece Düzcede bir evi basarak soydu DEĞERLNİ DÜŞÜRÜYORLAR Bazı şahıslar muhtelıi Tasarrui Bonoları satın aldıklarını ılân etmekte ve üçte bir fiatına bunları toplamaktadırlar İlgililer bu şekılde hareketin onlenmesirü istemekBolu, 25 (Telefonla) Dün getedirler. Resimde, Tasarruf Bonosu satın alan bir sahsın dukkâruna ce Duzce kazasınm Aynalı köyunastığı ilân görülüyor. de Yunus Akın'a ait evi basan elleri tabancah ve yüzleri maskelt dört meçhul sahıs, evde bulunan 70 bin lira para ile 210 adet Resat altınını alarak kacmıjlardır. Gece geç saatlerde eve giren meçhul jahıslar Yunus ile karde Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Evdeki iki kardeşi döverek 70 bin lira ve 210 Reşat altınını alıp kaçan gangsterler aranıyor • Rakı hariç bütun içki fiatlarında mdirim yapılıyor Gumruk ve Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu dun Bakanlığına bağlı ış yerlerinde ışçi uoretlerının raemur baremıne gore ücret adaletsızliğının mumkün mertebe duzeltılecegını açıklamıstır. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 1137 de Sultanahmet Sanat Enstıtu<;unde bir şube olarak açılan ve 1957 den berı mustakıl bır Tekstıl Enstıtusu halıne getınlen Enstıtu ıçın Avrupa Iktısadı l^bırhğı Teşkılâtı tarafından venlen ve değeri 3 mılyonu bulan makineler, bınasızlık yuzunden okul bahçesı ve depolarında çurümeye terkedılmiş, uzerlerinden bır kıs da geçmıştır. Memleketımızdekı tekstıl ve orme sanayıının inkişafına paralel olarak Tekstıl Enstıtusünun mustakıl bir bınaya kavuşabılmesı ıçın Sanayı Odası 235 bm lıra, Milli Eğıtım Bakanlığı 79 bın lıra teberruda bulunmustur. Bu tesısler tamamlandığı takdırde bır mensucat okulu olarak kalıfiye isçi ve ustabaşı yetiştirecek, dığer fabrikalardaki işçilerin kurstan geçerek daha kaliteli olmasım sağlıyacaktır. Resimde, çurümeye terkedilen makineler gdrulmekte dır. Bülün Belediyelerin dükkân kapama yetkisi kaldırıldı Teklif, kanunlaştığı takdirde, ancak mahkeme kararı ile dükkân kapatılabilecek, bu suretle Belediyelerin esnafla mücadelesi imkânsızlaşacak Meclis İçişleri Komisyoounun kararı Eski Yassıada Kumandanının iki polise labanca iddia adildi Ankara, 25 (CumhuriyetTeleks) Ankara Trafık Müdurlüğünden bugün Emniyet Mudürlüğüne sevk edılen resmi bir yazı ile, eski Yassıada Kumandanı ve halen Kuleli Askeri Lisesi Müdürü olan Topçu Albayı Tarık Guryay'ın dün Polath yolunda kontrol yapan trafik Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Çürümeye terkediieu makineler Dun saat 10 da Antcarada *oplanan İçişleri Komisyonu, Belediye mevzuatı ile ilgili bazı tasarıları gorüşmuş, 80 sayıh Kaaunl.ı k a b zımallara venlen yuzde 8 kâr haddini yüzde ona çıkarmayı istiyen, teklifı reddetmiş ve Belpdıye Bsşkanı, başkan muavını, şube müdür Arkası Sa. 5. Sü. 6 da 3 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı Butun fertleri yankesici olan Özrnut Ateşguneş ailesinin henüz ılk işıne çıkan 3 yaşlarmdaki kızları «uçustu yakalanmıştır, Sabıkalı yankesicilerden olan Remzne Karasoğüt, beraberine lankesıci ailesinin en küçük ferdi DÎan 3 vaşlarındaki Nurgün özmut'u almış ve evde yaptırdığı ta Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Servet beyannameleriyle ilgili kanunun tatbikatı durduruluyor TekJifi kabul eden Komisyon, almmış olan servet beyannameJerinin iadesini de kararlaştırdı Şah Hollywood'da Ankara, 25 (CumhurıyetTeleks) rek bırliıtte mutalâa etmistır. Servet beyannamelerinin sahiplerıne iade edılmesını ve mukellef len tarafından verılmemış servet beyannamelerinin bundan sonra is tenmemesini sağlıyan bir kanun teklıfı bugün Bütçe Komısyonunda müzakere ve kabul edilmiştir. Kanun teklifını C.K.M.P. den Ahmet Oğuz ve Nurettın Ardıçoğlu, C.H.P. den Ali Şakır Ağanoğlu ve Oğuz Oran, Y.T.P. den Müştak Okumuş, ayrı ayrı yapmışlar, Komisyon bütun teklıflerı tevhit edeTeklıfın gerekçesınde servet beyannamelerın:n hususî teşebbus sa hiplerı arasında tereddut uyandırdığı ve bu yuzden pıyasanın açılmadığı zıkredılmektedır. Kabul edılen teklıfın metni şudur: «Bu kanunun vururluğe gırdıği Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Birleşık Amerıka'da bulunmakta olan İran Şahı Rıza Pehlevi ile İmparatorıçe Farah, dun gece Hollywood'u ziyaret etmişlerdir. Bu arada 20 th Century Fox Stüdyosunu da eezen Kıral aılesı, tanınmış bırçok artistlerle birlıkte şereflerine verilen ziyaiette hazır bulunmuşlardır. Bu aıada tatsız bir de hldise olmus Stüdyonun kapısında bir İranlı oğrencı elinde «Şah bir kaatildir» yazılı dovizle misaiirlerin önünden geçmiştir. Bu olay Şah'ın neşesini bozmamıs ve ziyafette mütejnadiyen espriler yapmıştır. Radyofoto ile nakledilmiş olan resimde, unlü komik Red Skelton. bır küçük fotoğraf makinesi ile Şahm resmini çekerken görülüyor. Ipar Şüepinde 26,150 kaçak mermi ele geçti 147 lere tebligat yapılmaya başlandı Teknık Ünıversıtede eskı kursulenne iade edılen oğretım üyeleri ve yardımcılarmdan bir grup akademık çahsmalarma başlamıslar j fakat henuz derslere gırmemışler ! dır. I Istanbul Ünıversıtesınde de Se [ natonun aldığı yenı goreve atama j kararları dunden ıtıbaren 147'lere teblıŞ edılmeje ba^Ianmıstır Ote vandan unıversıteve donmeme^e kararlı o!up da bu kararını oncekı gun Rektore bildıren Hukuk Fakultesl oğretım uvelerınden Ord. Arkası Sa. S, Sü. 1 d e • Ele geçirilen kaçak mermiler ve kaçakçıîar Tedbir alınmazsa Orta Anadolu çöllesecek İAZ1S1Z Kon\a 2.3 (Telefonla) îlimizmj dikkdte değer açıklam^UıcU tü'.un aitı ıiçesJ}le ozelhkle Karapınar ntu't^r dakı erozyon sahalannı ıncelemekGenel Mudur, yıt'ikç'î b u : u : m 1p oldn Toprak Su Genel Mudüru erozjon sahasının !umu'"ekı MİMuzaffer Alp, erozyon konusunda' Arkası Sa. 5, Sü. 5 te HAKARETLl t.tÇIVOR Türkıyc Kızüav Cemıyetının Genel Congresı dun sabah saat 10 da toplanmıştır. Haylı hareketli geçen onyede Baskanlık Dıvanı seçımlerınde gurultüler olmuş, işarı oyla apılan seçımlerde BaşkanJığa getırılen Haydar Vardarlı ve dığer dıa'i iıyelerı islifa etmek mecburiyctinde kalmışlardır. Mutaakıben guJİtuler arasında seçimlerin işarı oyla yapılması kararlaşmış ve tekırlanan seçımlerde Baskanlığa Dr. Ergun Ertem getırılmıstır. Resune, kongreden bır an görülüyor. Konya erozyon bölgesindc inceleme yapan Toprak Su Genel Müdürü. durunıun en kısa zamanda raporla Hiikümete aksettirileceğini söyledı m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog