Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Dünyamn enbüyuk edebl arraağanı NÛBELi kazanan PEARL B Ü C K . D Çin'e dair en güzel eseri SAHESER ANLAB Çcvlt i GÛVEN fAIIHIKİ u m h u ri yeı KUBUCUSUt TUNUS NADİ HABİKA KBIM) Gençliginiri ebedila#tirir. Cildin bunjşmas n ı f e l e r . Ergenlik «rvile«lerini, derldeki kınııâkları ve lekeleri giderir. \ MUTLAKA DENEYİNİZ. Umtiprf Tevzi îeri: MUHTAK 7AZIR A|ire4endi Cajg'BBrttip han 8 İstanbul TeL1 İf 22 ZT'TeLeıaft TurkitaJ istanbul \ V i p ^ ' . İlâncılık: 2909/4998 uhran sona erdi $8. yıl Sayı 13.551 Tmlgral *• m ^ t u p adrwl: Cumhuriy«t btaabul Foata Kutuao: lıtanbul K». *W Telefonlar: 12 42 W 22 42 06 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 25 Nisan 1962 ' ' AP \e YTP Grupları 22 şubat aüma ı beyaz oy vermeyi liararlaştırdılar AP Grup toplantısında 100 hasta siyasî mahkumun da affı için hükümetin bir karamame hazırladığı açıklandı Adalet Paıtisi Grup toplantısı beklenenin tersine çok yunuşak ve uzlaşma fctiyen bir hava içinde geçti, Genel Başkan Ragıp Gümüşpala Koalisyondan ayrılnayı düşüıunediklerini söyledi 147* lerin tamamı dün üniversileye alındı İslanbul Üniversitei Senalosn 85, Ankara Ünlversitesi Senatosu da 33 öğreKn üyesini aym kadrolaria eski kürsölerine afadı tstanbul Üniversitcsl Senatosu dün tarn kadrosu ile yaptığı olağanüstü toplantıda, 114 Sayılı Kanunla görevlerinden affedilen 85 ögretim üyesi ile yardımcısını ve öğretim görevlilerini eski kürsülerine aym kadrolarla atamıştılr. Senatonun 1.5 saat jüren toplantııında affedilen öğretim üyeleri ve jardımeılannin hiç biri hak Arkası 8a. 5. SQ. 6 da İstanbnl Üotvnaiteal Setutosu dün yaptığı toplantıda AP Grnpu diia yaptıfı taplanbda. Recirod« Gümüşpala ile Başbakan Vardımcısı İyidoğan'ın ön sırada, fakat, birbirlerinden çok uzakta oturmalan (öze çarpmaktadır. ISSSSto evvelki oki=S!AP Yaymladtg. bir tebliğde = 05 flf k o n u s u n u d a h verilen kokteylden P'Y ' «Hayal, müşahede ve intibalar Ijkömete bıroktığını oçıklad. Oda İsveçli Veşilaycılar dün yaptıklan toplantıda IMIIIHimiUMM 11(11 IIIIIIHIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII Buda IIIMIIIMIIMIIIIMIIMIIII lman yararı ErlchMaria Remarque'in (Garp Cephep sinde Teni Bir Şey Yok!) adlı eseri filme almdıjı alarda ben Viyana Cniversitesinöğrenci idim. Bilindiği gibi Rearque bn eserinde harbe karşır; insanların ekip halinde birbir•ini boğazlamalanndaki anlamsız hşiliği dokunaklı bir üslupla diBaşbakan Igmet Inönü = eetirir. Kitap başlıca dillere çevıııııııııımıııımıııııii? ir ve hiitün dünyada kapı; kat satılırken göze batar biç bir otestova vol acmadıfı halde, fii olarak siııema pcrdelerinde stcrilmeye ba^landığı zaman, nense dar kafalı A lman miUiyetçi•ini ginirlendirdi. O devirde ?ün Başbakan, partiler üstii çeşitli nıeseleleri görüşmek ürere n güne kovvetlenip hcr ycrde parti liderlerini kısa zamanda toplantıya çağırmayı dUşünkilât knran Na/iler. filmi proç düğiinii söyledi nıns Bİdıfını duvdukları sineı ialonlarınm Snünde eösterl sının müstakil bir konu olarak ele rflyüşlerine kalktılar. camı çer Ankara. 24 (Telefonla) Saat almıp desteklenmesi A. P. grupun/eyi indinneye yeHendiIer. Po21 de sona eren Bakanlar Kurulu ca da kabul edilmiştir. Bu suretle le Naziier arasında oldnkça «ert toplantısını müteakip Başbakan mühim bir konunun halledüdiği ısmalar oldn. Eserin Viyanada îsmet Inönü, yazılı olarak hazırladığı şu demeci basın mpnsupla anlaşılıyor. A. P. teblicinde siyasi ilk ırösterilişinde bn çatısmalar af konusunda ifade edılen arzıı etaktan sokaÎ3 kovalamaca ha nna vermiştır: programı içinde «2223 Subat olayları için hükü sasen hükümet de iov«nzlaç«i, fehir trafifi »k Arkası Sa. 5, Sü. 3 de !ı ve e£«r hafızam beni aldatmı ınetçe teklif edilen «anun tasarı•sa, o zamanki layıf Avustnrya kiimetf filmi yaaak ettnek lornn1 kaldı. | = Ankarı, 24 (Cumhuriyet E Teleks) Kokteyl saat 18 de 5 Senato Başkanı Suat Hayri Ür güplü'nün ilk dâvetlileri kabuS lüyie bajladı. Parlâmentonun Z Senato kanadı ile Başkanlık DiS vanları ve Bakanlar Kurulu büE tün üyeleriyle bu kokteyle daE vetli idiler. S llgi çekici olaylar daha ilk = dakikalarda baçladı. Baçbskan, E bu olaylar olurken evinde dün E geceki son demecıni kaleme aE lıyordu. Bu demecin sert olacaE 2ı söyleniyordu. Zirabirgünön E Arkası Sa. 5, Sü. 7 d e nilllllMMIIIIIIIIIIIIIHI Ankara 24, (CumhuriyetTelek3) 2223 Sub«t hidueleri ilt ilgili af tasarısı ve buna paralel »iyasî af meselelerini görüjmek üzere bu sabah Adalet Partisi, Y.T.P. grupları toplanmışlardır. Bugün C.H.P. nin de bir grup toplantısı yapacağı daha evvel iiân edilmişti. Fakat C.H.P., diğer gruplann alacakları vazıyeti gormek Ü7:ere toplantısını âni olarak tehir etmiş vt gelen milletvekilleri ve Bakanlir, geri dönmii?lerdır. İsveç Parlamentosıınuıt % 401 içki dttşmaıuymış Dün İstanbul'da bir basın toplantısı yapan İsveç İçki aleyhtarları Teşkilâtı tems ilcileri, dünyada refah ile birlîkte alkol istihlâkinin de arttığım açıkladılar İsveç îçki Aleyhtarları Teşialâtı (Î.O.G.T.) Genel Sekreteri Mr. Sven Elmgren ile mâli müşavilri Mr. Eric Olsson, Türk YeşiUycıla rı ile temaslarda bulunmak iizere yurdumuza gelmişlerdif. Arkası Sa. 5. Sü. 2 de AP Grupunun femayülii Saat 10.30 da toplantıya başlıyan A. P. grupunda durum tahminler hilâfına fazla karışık olmamış ve «abahleyin konuşraalar havanın sertleşmemesinin teminine bilhassa çalı?mışlardır. Konuçmalardan edinıitn intiba, A.P. nin büyük ekseriyetle 22 şubat tasarısı ile siyasi affı birbirinden ayırmak temayülünde olduğu ve askerî af£a beyaz oy verecejıdir. Ancak, A P liler, siyasi affın biran evvel çıkanlmasında ürar etmektedirler. Ayrıca, A.P de beliren hava, koalisyonun çozülmesi şeklinde değildir. Bilâkis, birkaç müfrit hariç, konuşanlar, koalisyonun desteklenmesi ve vaşaması tezini müdafaa etmişlerdır. Itfaiye erleri çocuğun cesedini kuyudan çıkaruiarken Devlel Personel Kanunu bu yıl Inönfi, memnun ^ Genel Merkezin fikri Evvelâ genel merkez adına konujan Şeref KayaUr, Başbakan Inönü ile yapılan görüşraelere kısaca temas etmiş ve esas itibariyle Arkası Sa. 3, Sü. 4 te YTP Meclis Grupıı düıı 6 saat çalıştı Ankara. 24 (CumhuriyetTcle<cs) af hakkındaki kararlarını almış ve Y.T.P Meclis Grupu bugün ^a bu kararlarını gerekçeleriyle birat 11 dan 1 ya kadar ?üren top likte bir bildiriyle açıklamıştır. 6 Y.T.P. nin aldıgı kararlarm özeti lantısmda 22 şubat affiyle siyasi şöyledir: İ Y.T.P. Iıler 22 şubat affına beyaz (müspet) oy vereceklerdir. 2 Siyasî af için 15 mayısa kadar parfi liderleri müşterek toplantıva çağırılacaklar. ou toplantı sağlanamadıgı «akdirde grup olarak siyasî affa ait bir kanun teıdifi Meclise sunuJacaktır. Birinci karara Y.T.P. yi götüren düşünceler, bildiride şöyle özetlenmiştir: «Askrri harekâtın hükümetin t zahlar; dıjında mâna, mahiyet ve şümulü üzerinde mütalea beyanını lüzumsuz addetmektevi?. Böyle Arkası Sa. 5, Sfl. 6 da Öldürülüp kuyııya içinde yürüratılan üç aylık bir lüğe girecek Cumhuriyet çocnk eesedi buluııdu izahat verenSenatosunda Maliye BaVücudu dörde bölünmüş vaziyette kuyudan çıkarılan erkek çocuğunun annesi aranıyor Yeldeğirmeninde, Izzettin «oka • I bedilen itf'aiye. kuyuda araştırma ğında, 15 sayılı bir evin arkadmdaj yapmış ve üç aylık bir erkek çocuki bahçe kuyusuna, dört parçaya | ğu cesediyle karşılaşmıştır. bölünerek atılan üç aylık bir erkek Gayrimeşru olarak dünyaya gelçocuğu cesedi dün çıkarılmıştı. diği sanılan erkek çocuğunu kuyuKuyudan taaffün etmiş bir koku ya atarak öldüren katil ana, henüz peldiğini hisseden ev sahipleri dün tesbit edilememiştir. Morga kaldı \ saat 10 sıralarmda olayı polise bil nlan küçük çocuğun cesedinin ku j dirmişlerdir. Olay mahalline cel Arkası Sa. 5, Sü. 6 da I kanı Şefik İnan, yeni kanunla asgari maaş hadlerinin. hayat şartlarına uydurulacağını söyledi Ankara, 24 (Cumhuriyet Teleks) Cumhuriyet Senatosunun bugün öğleden sonraki oturumunda Maliye Bakanı Şefik İnan bir soruya ver Arkası Sa. 5. Sü 8 de I gösterilere kstıtan Nazilerin j ci çoğvnlafn bıyıfı henflz terles delikanlılardı. Bnnlar, süphe1 yapılan telkinlerin etkisi altınj «»avaş kötü bir «eydir» de' yi »uç sayıyorlar, gerçekten' •tsever bir insanın, gerektigi ıa! n, kotüliifünfi bile bile harbe anaktan yılmıyacafını hatırlan1 çetirmiyorlar, ialdıreanhk harbl ile savnnma harblerini hirbie kariîtırıyorlardı. Nazi heçenyasını Avrnpaya yaymak sevında olanlar böyle istivorlardi. nokratik hürriyetleri tek yanli, lanarak ortalıkta bir dehşff ası yaratmak. her tiirlö ayarlara karşı gençliğin gözlerini laraak hunların haşlıca kaveıv Çıksrlan bnnn gerektiriyorHegetnonva dâ%ası uçrnna saaçmayı kafalarına koymnşlarr Bir ktt, ilkin A\ rnpayı, sonra yayt ele çeçirmek icin milyon• knrban vermeğe kararlı idt» Jşie, çözö kapalı gösieri vürölerine sürükledikleri tüysii* kanlılar da o kurbaniardan bir nı idi. Nitekim (Girp Cephp le Yeni Bir Şev T»U) filminin atıimasma karşı direııen gençbeş on yıl sonra eittilcr, heşeıya çılginlarının komatası al a sapır sapır döknldüler. Harbı ınanlar. savasin kötü bir sev Bfn dnsiincesine barsı gelmive filmi sevrefmekten korkv "Yılanların Öcü,, olayının 2 sanığı mahkemeye verildi Ankarada evvelki geceki müessif hâdisenin yakalanan 25 samğından 23 ii, Aakara Savcıhğınca serbest bırakddı (Yazısıni 5 inci sahifemizde bulacaksınız.) Kadınlara matine yapan sinemada panik çıkınca 4 kişi ezilerek öldîi Ödemişteki olayda, bir kadının «Yangın var!» feryadı üzerine seyirciler çıkış kapısma hücum edince, aynca 3 kişi fecî şekilde yaralandı ödemiç 24 (a.a) Bugün saat 15 t e kadınlar matinesi yapmaivta olan Zafer sinernasında çıkan bir panik yüzünden, dört kişi ölmüş, altı kişi de yaralanmıştır. Saat 15 sıralarmda yağan şiddetIi dolunun sinemanın çatısında hu«ule getirdiği gürültüyü duya. rak, çatmın çöktüğünü zanned»>n bir kadının «yangm var» diye bağırması yüzünden halk, çıkış kapısma doğru yürümüş ve sinemimn içi bir anda anab^.ba gününe dönmüştür. Bu esnada Saime Sert. Beyhan Giydir. Şener Kalkan ad. larındaki kadınlarla beş yaşındaki i Tevfik Somalı feci şeküde ezilerek ölmüşlerdir. ; Yaralanan Ülker I^apur, Kadrij y'e Somalı, Havva Gülşen, Emine | Ercan, Güler Boyacı ve Eda Özdeı mir isimli kadınlar hastaneye ka!dırılarat tedavi altma alınmışlarl dır. llçmizd? büyiık bir tepssür u v n dırnn olayın tahkikatına başlan. i mıstır. NADİR NAPİ Olayın cereyan ettiği sincmanın aii'üeri yııtıjaıı ve camları kırılan vitrini ile evvelki gece polis arabalarma doldurulurkeu Arkası Sa. 3, Sü. 5 te yakalananlar YAZISIZ A. P. koailsyanu destekllsor Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog