Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

EPİKTETOS DÜŞÜNOEUER ŞÖHRETLER Biuhaa Toprak *üny«nmtekahlik Hteh t N K t L Â P T« A K A Kltaberleri t»t«nlml ttamhk. 1910/4898 u m h u r i yet CUBCCOSDt YTJNUS NADİ YIL)t|fLARM J8. yıl Sayı 13.550 T«l«raf *• »«ktap «bari: Cnmhnrtyrt irtaabul taia Kutufu: İrttatml No. M8 2 2 4 3 M 2 2 4 2 M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Salı 24 Nİtan 1962 Raşbakan, Geııelkurmay Başkanı ile görüştit Cevdel Sunay «Ordu affı ile diğerini karışiırmak çirkin hareketlir» dedi Orgenerale göre «Bu, iyi niyetli insanların yaptığı bir şey değildir. lyi niyetli olmıyanlar, millet ile orduyu karşı karşıya getirmek istiyorlar)) Ankara 23 (Cumhuâiyet Teieks) Genel Kurmay Başkanı 23 Nisanm 42. yıldonümü münasebetiyle dün Ankara Hipodromnnda yapdan törenden bir gorünnj Orgeneral Cevdet Sunay bugun Başbakan îsmet Inonu ile yaptığı elli dakikalık konuşmadan sonra Başbakanlıktan ayrılırken «Siyasî af konusunda orduyu ilgüendiren bir tataf yoktur. Ordunun içindekı af, disiplin meselesidir. Diğeri ıse Meclısın yetkısi ıçmdedir» demiştir. Başbakan Îsmet Inönü, bugun saat 10 da beraberinde bazı Bakanlar olduğu halde Anıtkabire gıdetek Milli Egemenlik Bayramı münasebetıyle çelenjc koymuş ve saygı duruşunda bulunmuştur. özel deftere: cBüyük Atatürk'ün Arkası Sa. 5 Sü. 1 de Ankara 23 (Cumhuriyet Teleks) 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının 42 nci yıldö nümü bütün yurtta olduğu gibi bu gün şehrimizde de kutlanmıştır. Ankaira ilkokullarmdan seçilen bir öğrenel heyeti, basta Vall Nuri Teoman olduğu halde saat 8 30 da Anıtkabire gıderek çelenk koy muş ve saygı duruşunda bulunmuştur. Muteakiben oğrenciler saat 9 da 19 Mayu Stadyomunda toplanarak torene katılmışalrdıfr. Stadyumdaki torene aynca Bakan lann bir kısmı da iştirak etmişler ve oğrenciler resmigeçiti müteakip çeşitli göstefiler yapmışlardır. Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) öğleden sonra ise gene Valinin Yarın dört partinin Meclis grup. başkanlığında bir öğrenci heyeti, ları toplanacak ve konuşmalar 25 saat 15 de Çankaya köşkünde Cum Şubat mesullerinın affı uzerinde hurbaşkanı Cemal Gürseli, saat cereyan edecektir. 15.30 da Büyük Millat Meclisinde C.H.P. Grupund» tnönü, koali» Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suyonun diğer kanadı olan A.P. li at Hayri Ürgüplü'yü, saat 15.4S de deri ile yaptığı görüşmeleri anla Millet Meclisi Başkanı Fuat Sirtacaktır. men ve saat 16 da da Başbakan îsYann asıl mücadelenin A.P. Gru met înönü'yü ziyafret etmiştir. Yar punda cereyan edeceği anlaşılmaıc dım Sevenler Derneği tarafından tadır. Zira mufritler Merkez îdare da saat 14 de Orduevi salonlarınİiUnbnlda tertip edilen toread* yapılan geçit resmı Arkası Ss. 5, Sü. 7 de Arkssı Sa. 5, Sü. 7 de Egemenliğin millete devrinin 42. yıldonümü dün kutlandı Yurdun her taraünda yapılan iörenler, iarih! günün heyecanını bir kere daha Başbakan İnönü ve Genelkunnay Baş kanı dün gazetecilerle konuşurlarken.. Hasta mahkumlar tahliye edilecek Hükümetin bu konuda ilgililere gerekli talimatı verdiği bildiriliyor • Inönü Gümüşpalanın ithamlarına cevap verdi Başbakan 22 • 23 şubat gecesi parti liderleri ile yapılan görüşmeleri ve bundan bir müddet evvel Gümüşpala'nın kendisine tevdi ettiği muhtırada belirttiği hususlan açıkladı; A.P. Üderi ile devlet idaresi bakunından aralarında ihtilâf bulunduğunu bildirdi Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) gazetelerde benim aleyhime bir Başbakan Ismet Inonü bugün taviz olarak yorumlanmıştır. geç vakit, AP. Genel Başkanı Ra Beynnatı» tahrik ettiği şahs! isgıp Gümüşpala'ya cevap vermiş ve tikamete kendimi kaptırmıyaca. şöyle demiştır: ğım. Ancak aşikâr olmuştur kı «Adalet Partisl liderinin bugün Sayın Gumüşpala ile aramız yayınlanaa demeci hemen bütün Arkası Sa, 5, Sfl. 5 te gruplan bugün toplanıyor Parti C K M P temsilcileri Tahtakılıç yııımmıım mııımıım£ ve Kaçar ile ilgili tahkikatın 1 Gürscl affı İ bitirilmesine karar verdiler •. * \ bataktaki |Dün yayınlanan tebliğde fevkalâde büyük kongrenin de İ cisme benzetli 1 en kısa zamanda yapılmasına karar verildiği bildirildi E Cumhurbaşkanı dün bir E = gazetede kendisine izafe ş E ten çıkan beyanatı E = yalanladı E E ; Ş = : Ankara, 23 (Cumhuriyet j Tlek») Cumhurbaşkanı Ce II mal Günel, bugün Çankaya Zl da gazetecilerle kısa bir soh E bet yapmıştır. E 23 Nisan Bayramı münase E betiyle Çankaya köşküne ge E len küçük çocuklarla konu = şan ve iltifatta bulunan Gür E sel bu arada gazetecilert gö E rünce yanına çağırmış re ken E dilerine bugün bir gazetede yayınlanan ve kendisine iza £ Z fe edilen sözler İçin söyle de miştir: E « Ben böyla bir jey töy ZZ lemedim ki? Af meselesi ba E tak içindeld cisme benzer. Do E kundujıça batar. Dogru olnu E yan ve soylenmiyen feyleri Ş yazmak da doğru değildir. Ha = kikatten aynlmamahdır.» Ş A n k a r a , 2J (Cumhuriyet Teleks) Gızlı bir toplantı yapan C.K.M.P. senatörleri ile milletvekılleri ve ıllerden gelen uçer kışılik temsilciler geç vakit çalışmalarını bi tirmıştır. Bu münase betle, G e n e l O. Bolükbaaı Merkez bu sabah bir bildiri yayın Ankara,23 (CumhuriyetTeleks) Kayserı cezaevinde bulunan mahkumlardan hasta ve guçsüz olanlann tahliyeleri için hükümet hazırlığa başlamıştır. Bu cumleden olarak sızan habeı lere gore, Başbakan tnönü bu hu Arkssı Sa. 5, Sü. 2 de AP liderinin demeci iyi karşılanmadı Demeç yersiz, sırasız ve çok haflf bulundu Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) A.P. Genel Başkanı Ragıp Gu muşpala'nın dunku demeci sıyası Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Islifa edecek subaylar 42 sayılı kanundan istifade edemiyecekler Askerî Şuranın son toplanülannda aldığı bir karmrm göre kaaun sadece malulen emekliye sevkedilecek olanlarla raporluJam tatbik edilecek dudan aynlmak için dilekçe veren subaylann bu dileklerı, varılan bir prensıp kafrarı gereğince bundan böyle is'af edilmiyecektir. Bu prensip karannı üç dört gün önce toplantılarını bitiren Yüksek Askert Şujra almıştır. 29. temmuz. 1960 günu yürurlüğe giren 42 Sayılı Kanunun geçici iki madde hükmü, 5 yıl zarfında kurumlarınca resen emekliye sevk Arkası Sa. 5, Sfl. 8 de ' Amerika, ayaatlas Eîizesi gönderiyor Cape Canaveral (Florida), 23 (a.a.) Bugun «Ranger4» uzay lâboratuvannın bir «AtlasAgena» fuzesi ile Ay'a fırlatılması ıçın Cape Canaveral'da bütün hazırhklann tamamlandığı oğrenilmiştir. Son dakikada herhangi bir güçlükle karşılaşılmıyacak olursa, füze, oğleden sonra Arkası Sa. 5. Sfi. 3 de Ayın yüxündekl olaylar hakkında bilgi edinecek Ankara 23 (Cumhuriyet Te olan fiizenln bütün hazırleks) 42 sayılı kanuna göre, orIıklan tamamlandı lamıştır. Bildırıde, Genel Başkanlıktan istıfa eden Bolükbaşı'nın yeniden Genel Başkanhğa dönmesine ve haklarında tahkıkat açılmı? bulunan Genel Idare Kurulu üye. lerinden Saadet Kaçar ve Ahmei Tahtakıhçla ilgili tahkikatın biı an önce tamamlanmasına karar ve rildiği açıklanmaktadır. Bildiride aynca, fevkalâde büyük kongrenin de en kısa zamanda yapılmasına karar verildiği de belirtilmektedir. Bu arada Genel îdare Kurulu ü Arkan Ss. 5, Sfi. 3 de Yunanistan olayları için Nev York Times'in yaptığı yorum New York 23 (A.P.) New < York Tımes gazetesı. Yunanıstandaki son olayları «bunun bilhassa Türkiyede meydana gelen son ayaklanrjalardan sonra olması, bu memleketlerin üye olduğu Kuzey At lantık Paktımn (NATO) Guney kanadında bir zaaf olduğu düşüncesini yayacaktır,» dıye vasıflandırmaktadır. Yazıda, daha sonra Yunanistan olayları mcelenmekte ve komunıst memleketlerde / hazır olarak bekliyen 70 bin Yunanlı komunistın tekrar Yunanistanda karışıklık çıkartmak için fırsat kolladıkları «öylenmektedir. Dün sabah Tokmakburnunda vtıkubuian trafik kazasından soora vasıtaların durumu Şehrimizde dün 5 trafik kazası oldu Kan île bir i h t i y a r dun oldnrnldıı Kasımpaşada bir kahvede cereyan eden olay sınunnda, mttşterüerden biri de omnzundan y a n aldı 5 iael Mhlfemiıde 62 yaşında bir kadın otomobil altında kaldı .«. Manisa yolunda dereye y uvarlanan bir kamyonetin 17 yolcusu ağır şekilde yaralandılar Zszuı 5 inei Mhifede YAZ HAZIBL1ĞI Bahar artık tamamiyle geldi sayılır, bahar geldi deraek; yaz geliyor demektir. O halde yaz hazırlıkları görülmesine neye şaşmalı? İşte kışı geçirmek üzere karaya çekilmiş olan bir sandal, toprak üstünde elbırliği ile yürütülüyor. Tuttuğu istikamet, re simde görülmese de hiç şüphesız denizdir. v îııııımııııııııııııııııııııııııııııııııE Polatlıda 17 kişi kuduz tedavisi altına alındı «. . Artan vak'alar karşısmda geniş bir mücadele kampanyası açıldı. Ekipler köy köy dolaşıyor «. Polath, 23 (Telefonla) Başı kopek, bi!r çocuğu ısırmış anasını bos kdpeklere karşı Hükümet Ta da yaralami|tır.. Muhtehf ısırma bibliğince geniş bir mücadele kam olaylanndan' 17 kişi tedavi altına panyası açılmıştır. Belediye zâbı alınmıs, üç köpek muşahadeye tâ tası, iki ekiple mücadele halinde bi tutulmuştur. Beyceğiz koyündir. Köylerdeki mücadele k5y köy de kudurarak olen bir mandayı go davam etmektedtr, men bes kişi de avrıca aşıya tâbı Soa fünlerde U»e4e kuduı biı ArkMi Sa. 5, Sü. 2 de İhtiyar fahaı öhhiren ffenç ve olaym cereyan attiği kahvehao* GÜMtŞPALA BANA ONALTLNCI LÜİ'Yİ HATIRLATITORSUNtJZ!...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog