Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

HEB YONtJYLE ATATÜBK (ATATURK için çıkan bOtOn hiç bir yerde bulunmayan kronolojik mtrtller, Kurtuluş Savası, İnkılâplar, vedz*kr, fıkralar şiırler, INONÜ ve 27 MAYIS) Kutsal gunler içın nutuk hazırlıyaeck ¥• yazı yazacaklara mutlak lAztmdır. Har T h k bu «serde ATATURlCü daia yakmdan tanıyaeaktır. 210 lyrfmli, 20X27 boy, llra, cilüiri 15 liradır BAKIŞ KÜTÜPHANJESt Ş Cafmloiln jnkaşa No. > BabıâBtSTANBTJL Craahurfy* 4MS u m h u r i yet KCBUCORh YUM» NADİ TÜBK • AIMAN KÜLTÜB MERKKZI 25/4/tttt, «•rfamba, 1805 MELİH GEVDET ANDAY Sanatı üzerine konuşaca şiirlerinden örnekler okuyacaktır. 38. yıl Sayı 13.549 Tblgnf v* mthlmy *drWı Cumhurfy* İrtanbul Foata Kutuatı: btanbul No *48 Telefankrt B 42 90 22 42 M 2 S 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 » Pazartesi 23 Nisan 1962 ?' Glriı Mrbcsttlr. Adrtr tıtikUl C«d 394/S6, Müeyyet İ Boyojlu TUnel Reklâmeılık 1651/4937 Erkin Dışişlerî teşkilâtında ıslahat yapıyor Bakan teşhiluta gönderdiği geneigelerde vatandaşa iyi muamele edilmesini istedi Ankara T> (Cumhurn PtT>lek<) Dısıjlerı Bakanı Ferıdun Cemal Erkin goreve bajladığından bu vanı tejkılâtma \aptiji genelge. lerle bugune kadar alısılmı» sa kat davrannları onlemeıc \e \? Dı?l?lerındeki ıslâhatı BaSlamak ıs temektedır Esasen Erkin ın Bakan lığa gelme<!i\le dıj tejkilâtta hasıl olan muspet ortam ısteklennın : Ankara 22 ( u ) Dı§l#Urt 2ik muftcşarı Osman Sırman 3 tahakkukuna imkân vermı? ve bu : Btltanl . Ma y«nid«n bau nakil Parıı buyükelçılığınde ortaelçı jj geneljtelerın amacı olan dısipllnın lik muıteşarı Ihsan Aka\, L a ^ kar;ılık bulacağı anla;ılmı;tır *ve tajıruer yapılmiftır = Bu nalul ve tâyinier. «tt liıtr goı buyukelçılıgınde ortae'cılıkZ Dı;ı;lerı Bakanının bilha^sa muıteşan özer Fuat Tevı, Bre |fudur gonderdığı • Anven baskontoloslugunu ted nlya buyükelçılığınde ortaelçı^ jurt dışt teşkılâtın» tajımaktadır • Tir» memur maalahatgüzar Hık llk musteşarı Ekrem Gokşım = son genelge onem elçılikîerın., : met Benıan, Birlaşmlf Mı^letler Moskova buyükelçılığınde ortaEEj Bujuk elçılıtlerin, •neıdınde Türldv» daiml mııyo alçilik mustejan Berduk Olga^ konsoloslukların yabancı «nem'o• nundı müjavir doçent ttmct Gl ç»y, Libya buyükelçılığınde o r 3 ketteki verli, turlst ve butun muj ritli, Halep bırinci ımıf baskon tnelçülk mustesan Sadı Coruk.5 racaat eden Turklere zarnan zaman isolosu Orhan Conker, Frankfurt AdlıAbaba buyukelçüiğınde o r s Ro^terdiklerı ilgısiılıği onlemek 1 •bırind ıınıf baskonsoloıu Vecdi taelçılik musteşarı Sakıp Coru,3 çln vapılan bu genelgenin metnı [ Turel Strazburg bırinci 11111) Viyana buyükelçılığınde ortael =: şudur İ başkonsolosu Melih Akbil, Ko çılık musteşarı Ercument Y a S «Bakanlığımız camıasına laman • penhag buyukelçihğinde ortael* vuıalp, Meksıko buvukelçihğın zaman tevcih edılen tenkıdlerden r çılık musteşarı Osman Başman de ortaelçılık musteşan Orhan bıri \e belkı bajlıcası dı? tejkı Arkası Sa. S. Su 3 de E [Rabat buyukelçiliğinde ortaelçı IStımızda varıfe goren memurları Arkuı Sa. f, SO. C da NlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllir; •Jllllllllllflilllllllllllll 42ndMillî?5 Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz ^1 Nısan Mılli Egemenlik ve (,< ruk Bayramı bu sabah butun yurt ta olduğu gıbı çehrımızde de yapı lacak muht»lif tnrnelerle kutla nacnktır Turkıje Bu\uk Mlllpt Meclısının açılışının 42 ncı \ıld numu olan bugun, sabahın erkpn «aatlerınde Sellmne ve Fıtıh'ter 21 er pare top a»içı ıle Bayram I Tİamış olacaktır Tak«ım Sultanahnrt v e Besık Arkası 8a. S, SÜ. 2 d« CKMP temsilcileri Bölükbaşıyı dün partiden istiiaya davet ettiler Ankarada yapılan gizli toplantıda üyeler Bölükbaşıyı partiyi şahsî kaprislerine âlet etmekle suçlandırdılar Ankara, 23 (CumhurıyetTalak») Oıman Bolukbaşı bugun toplanan ıl başkanlan va temsilcileri tarafmdan partisinden de ı§tifa «tmeye davet olunmuştur C K M P Genel Idare Kurulu bugun Ankarada il başkanlan il< mılletvekıüerı ve Genel Idare Kurulu ueyelennin katıldığı gızll bir toplantı tertıplemıştır Toplantı, Cebecıde bır lokalde yapılmıs, içerıye davet edilenlerden baskaımın gırmemesl içın azamı ga\ret sarfedılmış vt toplantı \apılan mahallın kapısına guclü kjv\etH (yasakçılar) yerleştırilmıstır Toplantı gizli olmasına rağmen gazetecıler ıçerde cereyan eden mu Arkası Ss. B, Sü. 4 te Dışişleri Bakanlığında yapılan yeni tâyinier ııııııııııııııııııııııııııu Pendık Lısesinde açılan Ataturk hokelı Gümüşpala a! için "ÂP m i l l î menfaaie aykırı yol iutmıyacak,, dedi A. P. Genel Başkanı, yazılı demecinde «23 Nisanın aydınlığında Türk milletini Parlâmentosu ve Ordusuyla birlikte topyekun millî huzur ve güvenlik içinde görmek» istediğlnl belirttl.. İnönö, Çankayadaki kösküne taşınıyor mahkemesi tasatısı Kanunîaştı ^1kara 22 (Cumhurıjet TelelrO Mıllet Meclısının bu sabahkı otıırumıında Anayasa Mahkeme>:ı \ ik<;ek hakımler kurulu ıle dev l=t î'tatıstık en«tıtusu gorev, retk; VP kuru'j^u harkındakı kanun ta sanları kabul edılmiî*ır Ana>asa Mahkeme<;l uvelerinin and içmelerı ıle ılgılı maddenın Senatoca değıştırılereıt Mıllet Mec lısının daha once kabul ettığı «Na musum uzerıne vemm edor;m» de ımının Aamu um U7erıie ^oz \e Arkası Sa. S Su. l d e Ankara, 22 (CumhuriyetTelek») Basbakan tsmet înonu bugünü istırahatle geçırmış v» Çanktdar Ankara 22 <Cumhuttvet Te ki Hındıstan Bflyuk Elçlliğinin çıleks) AP Genel Başkanı Ragıp kışı ile bosalan evi ıle me?gul BATAN ROOSEVELT Amerıka nın eskl Cumhurbaskam Frankhn Gumuşpala, son gunlerde hakkın olmuştur Delano Roosevelt ın eşi Bayan Eleda yapılan neşnvatla ılgıli olarak Bılındıği gıbı tsmet Inönü Çanbır demeç vermıs ve bu demecin kaiadakı e\ıni 27 Maiıs inkılâbın anor Roosevelt, Amerıkada Demok rat Partının en faal elemanlannde a} rıca, lon gunîerde eereyan dan çok once Hındı^tan Buvuk Eîdan birıdır Resımde Bayan Roose. eden snası olayların jofrumunu çıhgıne «ıralamıs, kendı<ı de Bah '•elt Amenkan Senatosunun alt da yapmıştır çelıevlerde A\ten sokaktakl kü komıtelerlnden bırlnde «uzman» Yazılı deroecın metni aoyledlr: çük evıne taşınmıştı gıfatıvle bir konusma yaparken «1 Adalet Partısı, azıı yurdu Arkası Sa. 5 Sü. 1 de goruluyor. muıa huzur getırecek hıç bır te«ebbusc karçı değıldır 22/23 »ubat hddıs.eletının Turkne Buyuk Mıl let Mtclısındekı muza^çreleri >ı Arkası Sa. S, Sü. 1 de Meydaıt Senato ile Meclis arasında ihtilâf konusu olanüyelerin kavgasına andı «Namusum üzerine yemin ederim» şeklini aldı çevrilen Asî General Gardy kongre ^ Ankara Esnaf Kefalet Salan «ıkı bır Emnıjet kordonu altında Paris'teki Sante Hapishanesine nakledılirken icl^fotu (CLMHLRİ\ET A P ) Bir sendika Belediye Saraymdaki eşyalara haciz koydurtuyor önumuzdeki gunlerde Belediye Sarayındakı halılara, dıktafonlara v» diger luks eşyalara Turkıye Genel Hızmetler Isçıleri tarafından haeız lconulacağı dün açıklanmıştır Sendica Başkanı Abdullah Bajturk dün Hılton otelınde yaptığı basın toplantısında, Belediye tjçılerınin hafta tatılı, ek tedne ve 'fazla meıal ucreti alacaklarının yetununun 6 mılvon lırayı geçmiş Arkası Sa. 5, SU. 5 te Yunan Dışişleri Bakanının Cumhuriyet'e beyanatı H?iküme(, muhalefetin mitingini Anayasaya uygun olarak yasak etti,. Cuma gunku mitingde hâdise çıkaran 44 kişının «sukuneti bozmak» iddiasiyle bugün veya yarın vargılanacaklan acıklandı Atına 22 (O?el rruhabırımızden) Yunanıstanda Mprkez Bırhğı "•arti'inır, tertıplpdıgı açı* ha a oplantiM «ıra^ında vuk ı bulan vsnlı ola%Iarla ılgılı olarak bu M3 1 İ'PH" 1 ! l \ ] n ınll<:t I " U n i U Z Yil u nani'tan tçışlerı Baıtanı Mr Rallıs Cumhunjet'e ozel bır demeç vermıştır Muhalefet mensup Merkez Bır Dun lıgı Partı<ı Başkanı Mr Papandreu l\<\ î<;ı Sî Fırıncılar dün eldeki ekmeği üataınadılar «. Bu hafta içinde bir hake m heyeti teşekkül ederek ekmek konusu nu inceliyecek.. Ankara, 22 (CumhunyetTelekt) Bugun yıllık kongresini yapan Ankara Esnaf Kefalet Kooperatifi Salan'ın >akalanmasina rağmen Gizli Ordu tedhiş \c delegelerı arasında Hasan Tez m bır konusması uzerıne kavga çıksuikastlere de\aıtı ediyor. Salan'ın karısı \e kızı da mif Abdullan Caner hızbını teşkıl Ankara, 22 (CumhunyetTeleks) tevkif edildıler edenlenn hucumuna uğnyan uç de Turkıv» Maden î» Sendıkasının lege ağır aurette yaralandığından yıllık ıkıncj genel kurul toplantıOran, 22 (Radvolar, a a ve A P ) neralın bızzat kendısı konusmuş hastane>e kaldınlmı;tır sı Ankarada başlamıştır Faşıst Gızlı Ordu Teşkılâtı (O \ e bu arada Cezayirde sendıkacı Genel ıdare kurulu, mersez şu Kooperatıf mutejebbiı heveti AS) lıden âsı General Raoul Sa ıktısatçı ve asKerlerden meydana kongrenm yapılması içın bır »ure b« başkanlan ve genel iera kurulan'ın \akalanmasmdan sonra teş gelen bır «mukavemet konscvı» once ılgıhlere muracaat ederek lu uyelerınm mustereken tertıplekılatın ba^ına ası General Gardv nın kuru'dugunu ıfade etmıştır Kapalı salon toplantısı yapmtk ıs dıkleri \e uç gun devam edecek nm get rıldıgı bıldırılmıştır Ge Arkası Sa. 5, Sü S da Arkası Sa. S. Sü. 5 te Arbajı Sa. 5, Sü. 2 de neral Gard\ rın gırlı ordu hderı olduğa Fransız televızjonunun Sermofıl eıng tertıp ettığı sergı dun \ah N Akı bu fınndan ekmek alan ıkı kullandığı kanal uzerınden >ayın japan OAS rad o=u tarafmdan atarafmdan açılmışt r Mutaa«ıb°n küçuk ku çıklanmıjtır Bu \a\ında a«ı Gef rgr ı gezen 'Valı 20 lıra Dernege u\e olmu<;tur Bu aıada dernek ılen gelenlerı \ alıHpn atıl vazn ette olan Sarav kıısl ıgunun kendılerıne \»rılmesım rıca etmı^lerdır Rpcımde ^ ah N'r azı \kl sergiM gezersen gorulnektedır Cezayirde, Gizli Ordunun lideri oldu Kooperatifi kongresinde çıkan kavgada dört klşi yaralandı Maden İş Sendikası yıllık toplantısı Istanbu' halkı, fırıncıların bo^kottan \ ozgeçmesı uzerıne ıste. dıkklerınden de fazla pkmege kavu^raustur B J aıac'a halkın te'ıacumune karşı ko\dbılnv°k i"in 'azla ekmek rıkaran fırmların t/c meklorının çoçu "11er ndc kalm!11 tır Bu suretlp du ı ^ıbahın erken •îaatlerın lpn ıtıbatpn «t'uın eknT>k me^cie^ı tamamen rornıale dr ~ luııan Muhalefet Partısi lideri Pnpandreu Atına'da ıkı gun e\\el mıı^tur yapılan gece mıtırıgınde konujurken ' Dun bukonuda bıliul ba;vurt dugumuz \ all Nıvarı Akı çun'arı ^o\ lemi'tır cSabah ekmekçılerı gerdım meklerır"i «atamadıkıarından j»t ednoîlar Fımcıların husnu rmet «ahıHı olduklarına ınanr o. ı rum Fırııifilar fedakar \e namus I B\H\R MLJDECIS1 Dunku pa?3r gunu, havanm açık olmasına rajjmen povrazdan lu ın'dilaıdn HaKİı dıleklernc i ııızgaklk Uıruman olmihjız Onlar fnat " n t c s ı n l lle sıcaklık 10 deıcc e kad^r duşmuştur Meteorolou ıstasyonundan bıldırıidıgıne gore suhuların nipm'ekctın her tarafmda | n^t en juksek 17 derece olaıak kavdedılmi'tır Havanın ruzgârlı, fakaj^guneşh olmasından ıstıfade eden o l d u g u gıı ı nlrni= nı . Istanbullular tatıl gunleıını sajfıjelerde geçırmıjlerdır Resımde, bahar ve baharın scmbolu bır kuzu sevı Arkası Sa. S Su, 1 de lırken goruimektedır. Buındıgı gıbı geçen hafta i'ınc«' İstanbul Lıselerı Kultur \e Edebı jat Kolları bırhgi idjmladıjı bır teblığ'de KJ Enslıtuleıı ie kar^ıt oldukla'rnıı belırtm slerdı Bu teb'ıg U7fr n» taplinan Bıılı Arkası Sa. 5, Su. 3 de İstanbul Lkelerı \e Fdebnat Kolları Birligi jeri ıdare lıeyeti bir tebli,' jaMnlnarak, sabık hejetin tebhğini tekzip ettı ^ ! Köy karşı o!ao idare heyefi doğiştirsEdi «.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog