Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CÎIMVÎ Cumfaunyat 4868 u m h u r i yei yıl Sayı 13.548 MADİ ECKUCUBUt *» naktup « M : Cnmlnvtyat Umabai feata Katam M M M Ho. Tekfonlâr: S 2 4 2 B 0 2 S U M 8 ö W J J « W 8 tf AK KİTABtVt YENİ İKİ ESERİNI SUNAR EYLÜL Raufun obnez eaerl yeni baskı 7,5 bra Mehmet HABABAM SINIFI P*sar 22 NiMH 1962 Rifat Hgaz'm mizah romanı İlâvell yenl b*skı 3 cılt bır arada 7.5 lıra AK KİTAP ve KIETASIYE EVI Ankara Cad. 78 Tel: 22 47 43 Istanbul ödemeli vey« pulla gonderıhr "" " * 2908/4891 A P müfritlerinin gayretleri semere vermedi  P idarecileri Koalisyonu desieklemiye karar verdiler Ancak idareciler Koalisyonun diğer kanadı olan CHP ile yapılanprotokolunMeclisin tatilindenöncetatbikiniistiyorlar 22 şubat olaylart ile itğiti af tasarıstmn oylanmasmda AP milletvehiUeri serbest bıraktltyor Bu Oi (Yazısını 7 nci sahifemizde bulacaksınız) t'ırelki fee* Alina sokaklannda eereyan eden oUylar tırasında ağır yaralanan bir gtaç srksdaflsn tarsbnd«n jötürfilüjrken (Mtlds) T« bir nümayişçiyl yakalsmıya c»l"?an pollsler lllllllll lıımııııııılıımmımıııııııııııııı n bes eklm •eçimlerlnden sonra kurnlan karma htlkü metın oznn omürlü olabile ceğıne pek inanmamıstım Hele bu hukumetın vapıcı bir çalısma yoln tntnp olnmln ısler v> karabıleceğlnı biç aklım kesmiyordn. Aksını dusunebilmek ıçın 27 Mayısı doğuran nedenlerin 27 Ma vıgı kovalnan zaman parçası ıçın de vok edılebildığını kabul etmek gerekırdı önce referandum, arka sından da »eçıra karapanTaları bunnn yapılamadıfını gdsterdtğlne \tına 21 (özel muhabmmızden) Başbakan dun Cumhıırbaşkanı ile goruşmek uzere (,anka>a\a getırken (solda) CKMP Başkan jardımciM gore, karma hükflmeti vaşatraak Merkeı Bırlığı Partuının dun Hasan Dinçer Inonu ile yaptığı konuşmadan sonra Bajbakanlıktan çıkarken (sağda) ogruna harcanan tüm gavretler, Atına da kanlı olaylara »ebep olan havanda sn dbvmege benzemekten açık lıava toplantısı uzerıne, Merkez Bırlığı Partın Baskanı Mr. PaBtevr Eİderaivteek fibi idı. pandreu, bugun CUMHURİYET e Altı aydir karşılastığımız bu kaverdığı ozel ciemeçte, Atına ola> çıncı krizdır, şn dakıkada savısını larını i7ah etmış ve «Mıtıng» ın Yubatırlıyamıvaeajtını. tki kanat arananıstanda Anavasa ıle t*mınat al•ında siradiye değın patlak \eren tına alınmıs bulunan hsk ve hur aksamaları, çok sukür devlet knjurıyetlerın korunması ıçın rapıldığı nn yere düfflrmeden teçıstirebilnı sovlemıştır «Jik. Belkı bn teferkl krizt de kaBihndıgı gıbı, Karamanhs Huku natlar kopmadan atlatabilirız. metının gaynmesru oldugunu ılen Ara a neye varar? Mılietın bflyftk süren muhalefete mensup Merkez bır sabırsızlıki» tayısız dertlerine Bırlığı Partısı, dun Hukumetın bu derman aradıği bir ortamda biz tun açık hava toplantılannı vasak hrr ısimızi bir yana bırskır da bfletmesıne rağmen, Atınn ria bu\uk tıııı çabalanmııı sadeee karraa bübır mıtıng tertıplemış ve bu mıtınt; Ankara 21 fCumhurı\etTe1ek<;) polıs tarafından gnr \aşartıcı bom kumetı vasatmak kavgusa üzcrine Bajbakan Ismet înonu bu gabah balarla toplarsak ynrt hesabın» dise dodagjtılmıştı Muhalefel Ba;bakanhkta C K M P G Baîkan rnensuplan ıle polıs arasında vukuknnar olnmln bir ıg çıkarahilir miVekıh Hasan Dinçer ıle goruştuk bulan çarpı$roalarda 71 kısı yarayır* ten »onra «CKMP *f ta^arısına lanmif bunlardan 20 «ı ağır yara Tedbırler kanuııuna ov veren §akarjt muspet ov verecektir» de lı halde hastaneje kaldmlmışlar yın mılletvekjlleri, bizde çok parmı; ve büâhare Cumhurbajkanı dı tıli bavatı koruraak amacını jflt na gıtmiştır Merkez Bırlığı Partısı Baskanı tııkVrını sov lıiyorlardı Ovsa, ikldp bır koalisvonun kanatlarım koînonu, saat 10 30 rla Bajbakanh Papandreu, bugun verdığı demeçLÂLE HAFTASI BAiyLADl Ydlarea evvel Holanda'ya hedıye ettığınuz lâla »oğanlarını tekrar parmava çalısanlar aratında da ğa gcldıkten bes dakıka »onra C te bu olajlarla ilgılı olarak şunla gerı alarak yetıştırdığımız 50 bın lâlenın bulunduğu Emırgân Korusu dün3en itıbaren halka açıbuıştır. rı soylemntır hpp n savın milletvekillerinden hlr K M P Ba«kan Vekıh Hasan Dınç Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Bu munaesbetle bır toren >apılmış ve 43 çeşıt lâle, dâvetblere va halka göstenlmıştir. Koru bütün mevkıvmını gorüvoruz. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da sım halka açok tutulacaktır Resımde, dun bu munasebetle yapılan tSren gorülüyor. Bır karma bukumetı yaşatmanın cuçluklerıni ınkâra \er vok Bn, hpr şevden once karsıiıklı fedakârlıklar istıven bır anla$ma>a dayanmak gerekır. Şu partı bır sure ıçın programının su maddelerını, bn partı dp hu maddelerını uT?ulaLcvet GURESIN yazıvor mak ıste$ınden vaz^eçerlcr. Ama bır bukumetın ıkı kanadını meybır takım adamlann ve «bazı Bır kere A P ıdarecılerındana eetıren partıler ıktidarda çevrelenn» çeşıt'ı telkınlemde ^«ğdu'vunun galıp geldığıkaldıkları surece beraber gerçekle tamamnle \anhj b'r ıstınl «ovlıjebılinz 22 subat meleçtırmeie çalı$acaklan bir takım kamete jonelmek uzere olan maddeler uzerınde dc mutlaka ansullerının affı tasansının MecA P hler, kısa zamanda, laçırlar. Kısa, va da nzun ömurlfi lıse getırılmek uzere olduğu telkıncılenn guttuklerı gajenkun bir koalısvon ancak bn sartDun fazla ekmek almak ıçın halkın fuınlann onunde meydana Arkası ba. 7, hu. 5 te duyulur dujulmaz maksath Ur altında kurnlur Yasıyabildiğı eetirdiği kuyrnklardan biri kadar da ancak bu sartlar altında Ankara, 21 (CumhurıvetTeleks) tasarısı uzennde \aptığı değışıkhkvaşar 1945 1S58 yılları arasında Mıilet Meclısı bugun saat 10 dan len Mıilet Meclısı bugun kabul etIransa hcp koahsjon hukumetlerı Sendika, tebliğ yayınlıyarak kararını açıkladı 14 e kadar aralıksız çahşmıs ve memış ve ıkı Meclıs arasında bır ıle vonetıldı. Bnnlardan bırı dusugundemmde bulunan Anajasa Mah ıhtılaf çıkmıçtır Boylece her ıkı ıcr ardından bır yenisı knrnlnkemesı kanun tasarısı ıle Istatıstık Meclısın uzerınde bırleşemedığı hu\ordu Oı üç vıl bOMinca Fransada Enstıtusu kurulus kanun tasarısmı kumler Anavasa gereğınce, ıkı Mec ıırranc \akın hukümet değisimı goruşmuştur lı^ten seçılecek 5 er k"mısvon ujenldu. Fakat avnı sure ıcınde bu de\ Senatonun Ana\a<;a Mahkemesi Arkası Sa. 7. Su 3 te letın mıllî gelirı vuzde yuzün jıstunde bır artıs goslerdı. Folitıka ff kararsızlığı vuzunden Fransız halj kının ekonomık kalkınması büyukj Y. D. P. Lideri, 22 şubat ola\ olmde aksamadı, hatta belki hiç lanna karışanlar hakkında ak'amadı. Çunku daha baslangıçtakibat açılmasını ise ta komunıs'ler bır vana, butun sizarurî gcirüyor vasa' partıler Marshall jardımıTebliğ şu şekilde sona eriyor: «Hizmete devai» mıı nasıl kullanılacağı hnsnsunda mtmızı sağlıyan Sayın Vali Akı ile Görgün'ün ilgiAnkara, 21 (CumhunjetTeleks) bır anlaşmava varmıslar, Monnetı lerine sonsuz şükranlarımızı sunmakla bahtiyanz» Yenı Demokrat Partı Genel Baş NADİR NADI DLVAR yiKILJNCA hususı 38&42 plâkalı bır otomobıl Oskanı Fuat Koprulu bugun yapmış Salan, suçunu itiraf ederek Gizli Ordu teskilâtım Arkası Sa 3 Su 5 te Arksn Ss. 7, Sü. « da man.bejde bır duvar dıbınde dururken o sırada manevra yapan dığer (Tazııı 7 nd labifede) bır araba duvara çarpmış, bu çarpıs dtrvann yıkılmasına ve park yapkendisinin organize ettiğini bildirdi. Âsi Generalin mi5 arabanın taşlar altında kalmasm» s«bep olmuştur. Kaza esnasında vargılanmasına 15 Mayısta başlanması bekIeni^or arabada kımse buîunmadığı ıçın ınsanca zayıat olmamıstır Resıınde, arabanın dıırumu goruluyor. ("iazısı 7 ncı sahııede) Kaçıncı: ımımıııı "Miting, toplanma hürriyetini korumak için yapılmıştır,, Atina'da sükunet avdet etti, 5 saat devam eden kanlı çarpışmada yaralanan 20 nümayişçi ile 13 polisin durumu ağır Atina nümayişleri hakkında Papandreu'nun Cumhuriyet'e demeci: Başbakan, Cumhurbaşkanına son gelişmelerle ilgili izahai verdi İnÖDÜ, Basın mensupianna CKMP'nin 22 şubat olaylan af tasansına müspet oy vereceğini açıkladı Ankara Noîları Anayasa Mahkemesi tasarısı Meclisle Senato arasında ihiilâla yol açiı Senato dün ietkikini iamamladığı Yüksek Hâkimler Kurulu tasansında da biı maddeyi değişürdi "Fınncılar Istanbul halkımn hizmetinde,, Koprulu sıyası cürüm olmazki, af olsun dedi Salan'uı huiundtığıı e e ^ a e v i n d e düıı sağcılar isyaıı etti Bir Amerikalı kendi kullandığı arabanın altında kalarak öldü • 0 r> o rt r» n f r> r> İ7mitte vukubulan bir trafik I kazasmda da 10 jandarma ı eri varalandı Dun sabaha karşı 03 sıralannda Yeşılkoy ha\ a alanı ka\şağında olumle sonuçlanan bır trafık kazası olmuştur 189 VILDONUML Yurdumuzda Teknık Ogretımın 189 uncu yıldonumu munasebetıjle duzenlenen 5 ıncı «Teknık Unıversıt^ Gunm dun Taşkışla bmasında yapılan torenle kutlanmıştır Bu torende 1,5 yıllık bır avrılıktan sonra tekrar eskı goreilerıne atanan oğretnn uvelerınden 6 sı hazır bulunmuşlardır. Devlet Bakanı Nıhat Su, Valı Nıyazı Akı, ıstıfası kesınleşen eskı Rektor Prof Fıkret Narter IIP askerî ve mulkî erkânın fştırak ettığı toren Teknık Unıversıtesı Rektor Vekılı Prof. Saıt Kuran'ın kısa bır konuşması ıle açılmıştır Resımde torene katılpn 1^7 „»t,^i r., ^.inrforı ait,^, V e 30 uncu hizmet ythm dolduran Prof. Ferıdun Arısan'a armağan verılırken gorulujor 22 jdşlanndakı AmeTıkalı Hava \<»ubavı Cone Makfel, «arhoş b l r va<;ı^ette Amerıkan Hava Kuvvet 1rıne aıt «59 D 5Ü5» plakalı otomobılle YcMİkov Hî\a Al?nına <Arkası ha. 7, 5>u. j te) [ «İKI GEMI Y ANY AN A YUBUTEEILİR MI&LN ?...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog