Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

FAKİR BAYKURT YILANLARIN Ö C Ü 2 ncı baskı çıktı Fiyatı 6 Lira REMZİ KİTABEVİ Hâncılık 2893/4823 u m h u ri yet KURUCUSÜ: YtJNUS NADt MEYDAN SAHNESİ Yayınlan İLK İKİ KİTAP ÇIKTI 1 4 AKTÖRLÜK SANATI Yazan: B Bolevslavsky Türkçesi: Suat Taşer 2 MEZARSIZ OLÜLEK Yazan: J P. Sartra , Turkçesî: Adatet Ağaoğlu • Fıyatlan Beşer IJra Genel Satıj Yen Meydan Sahnesı Ataturk Bulvan 53 Ankara Odemeh olarak gonderıbr nâncıhk 3282/4822 Inönü Gumuşpala görüşmesi buhranı dün daha da artırdı Müfritler AP nin yalnız iktidardan değil Meclisten de ayrılmasını isteyecek kadar ileri gidiyorlar £rillffllfllfff||lfffirfffll A P Koalisyondan Ayrılmaya Dooru Gidiyor Hükümet dün C.H.P. Grupuna izahat verdi llllllllllllllllllllllllllli Ankara, 20 (Cumhunyet Teleks) Koahsyonu tehlıkeye duşuren ıstekler \e bu ıstekler yuzunden yapılan temaslar bugun ogleden «onra artmış \ e A P Genel Başkanı Gumuşpala, Başbakanla konuşmadan evvel Meclıste A P nın Merkez Idare Kurulu uyelenyle mutaaddıt goruşmeler yapmıştu Saat 17 de Ragıp Gumuşpala, Başbakanhğa gelmış ve Başbakan Yardımcısı Akıf lyıdoğan'ın yanında bır muddet kalmıştır Bılahare Başbakanlığa gelen Ismet tnonu saat 17.55 te Ragıp Gumuşpala ıle A P Genel Idare Kurulundan Turan Kapanh, Şeref Kavalar, Alı Kaılı Erdem, Ferruh Bozbeyh ve Grup Başkanları Ferıt Alpıskender ıle Sadrettın Bılgıç ı kabul etmıştır 38. yıl Sayı 13.547 Telgraf * • mektup »dresi: Cumhuriyet İstanbul Pocta Kutusu: latanbul No 24» Telefonlar: 224290 224296 2 2 4 2 97 22 42 98 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 21 Nisan 1962 Gümüşpala'mn sözleri dumuşpala tnonu nun yanına gırerken basm mensuplarına cBır şev sovlemıyecegım» demış ve cSovlemı\orsunuz sonra da v anlış vazı lıyor dıye kızıyorsunuz» şeklındekı bır ıkaza da, «Soylıjecek olsam aaha vanlış yazarsınız» cevabını vermıştır 30 dakıka suren goruşmelerden sonra basın mensupları ıle Gumuşpala arasında şu konuşma geçmıştır Gumuşpala Merkez Idare Kurulu toplanmadan, onlara goruşlerımızı bıldırmeden matbuata bır şey sovlıyemem Gazetecıler Başbakan olmak ıçın îsmet Paşanın ıstıfasını ıstıyormuşsunuz, doğru m u ' Gumuşpala Ben hıçbır zaman vazıfe almıyacağımı soylemıştım Bunlar kasıtlı sorulardır Poîemığe sebebıjet verecek boyle sorulan sız genç gazetecı arkadaşlarımızın sormamalarını rıca edenm Esasında boyle bır şev de joktur Mutaakıben Başbakan Inonu, Vassmda eskı Garnızon Xumand«m Albav Tarık Guryay'la bır sure goruşmuştur Saat 1815 te înonu, C H P Genel Sekreterı Ismaıl Ruştu Aksal'ı kabul etmıştır Înonu ıle Gumuşpala ve A P ılerı gelenlerı arasındakı konuşmanın Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Yunanıstanda bugunku ferg» h«vayı yaraUn re (eçea haf (• Atmada cereyan eden takbe numayisleriiMİeıı bir gorun«| Yunanistanda artan gerginlik üzerine dün orduya «hazır ol > emri verildi Muhalefei partisi Merkez Birliğinin nümaYİş Yapmakta ısran üzerine Atina ordu ve jandarma birlikleri tarahndan işgal edildi Atına 20, ( 4 A » P ve Radjo len Atına polısı bu sabahtan ıtıbala r ) Yunanıstanda «öğtencıle ren tedbır almaya başlamışlardır. rın numayışlerı» ıle başlıyan sıjaÖte yandan bugun oğleyın Atısı gergınhk, had bır safhaja gel na Bolgesındeki butun denız kuvmış bulunmaktadır. Hukumetın M vetleriHe ve donanma bırlıklerıne sagına rağmen Merkez Bırlığı hde «hazırol» emrı veirılmıstır Tedbın ve eskı Başbakan Papandjreu' rin, muhalefet partısı olan Merkez nun yapılmasında ısrar ettığı bu Bırlığının bu akşam vapacağı mıakşamkı açık ha\a toplantısı mu tıng munasebetıyle alındıgı açıknasebetıyle bugün Atma'da çok sı lanmıştır Açık hava toplantısı ma kı guvenlık tedbırlen alınmıştır hallı saatle 19 30 da Atına nın mer Atına Garnızonu Jandarma Bırlık kezındekı bır meydanda yapılacak tır. Saat 1730 dan ıtıbaten şehnn merkezındekı butun yollar ozel ve resml butun araçlara kapılı olaeaktır. Merkez Bırltğı, ysyınladığı bır bıldınde Atınalhan çekıngen davranmamaya davet ctmekte ve toplantı sırasında duzemn numayışçıler arasında seçüen partı üye lerınce destekleneceğını belırtmek tedır ö t e yandan, bugun toplanması gereken Mechs, çalışmalannı 15 mayısa kadar tatıl etmıştır. Mülâkata dair tahminler Tnıhaa Feyrioğlu, Bagbakan Inoou Ue uygun gorduklerı bır tedbırdır Hukumet adına Başbakan masum vatandaş kanı dokulmeden teşebbusten derhal vazgeçıldığı takdade ıdarı ve ın zıbatî tedbırler dışında hıç bır ceza kovuşturması yapılmıyacağını taahhut etmıştır. Hukumetler ve sıyaset adamlan ıçın verılen şeref sozünu yerıne getıfmek vazıfedır Bır sıyaset adamı veya hukumet taahhutte bulunur ve mutlak bır ımkansızlık olmadığı hal de bu taahhudunu yenne getırmezse o memlekette sorum luluk taşıjan ve sıyasetle uğraşan ınsanlarda guven kal«Hukumet 11 !;ubat olayları maz Sıyasette aldatmak jokve bu tarıhten evvelkı bazı tur Aldatırım zanneden sadeıııllerle ılfiilı kanun tasarısım Meclıse ^evketmıştır Her hu ce aldanıir kumet tasalrısı gıbı bu tasan 22 Şubat olayları ıle ılglll af da butun Bakanların ımzdları tasansı bır şeref sozunun yenı taşımdktadır Esasen 22 Şu rıne getınlmesıdır Bu tasarı bat olayları ıle llgılı olarak bır mtıkal devresının sairsıntıceza kovuşturulması yapılma lannın gıdenlraesı ve topluması 22 Şubat gecesı Hava mun juksek menfaatlerı goz Kuvvetlerı Karargahında ha onunde tutularak hazırlanmışzır bulunan butun Bakanlafrın tır Hukumet bu konunun herve partı lıderlennın ıttıfakla Arkası ha. 5, Sü. i de DIUIIIIflUHNHIIimilUIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIir; Ankara 20 (Cumhunyet feleks) CHJ" Grup olarak af konusunda tutumunu belh etmış ve hıç bır sıyası aöın 22 şubat olaylarına. karıştırılnvimasına karar vermıştır Bugun saat 10 da Ibrahım öktem'ın Başkanlığında toplanan C H P Senato ve Mıllet Meclısı Grupları ekserıyet temın edememış ancak toplantısını sohbet şek. Iınde devam ettırmıştır Devlet Bakanı Turhan Feyzıoğlu 22 Subat tasansı hakkında Grupa fcenış izahat vermış, tasannın metnını v e gerekçesmı oku duktan sonra şunlan soylemış tıı Af Kanunu Anayosa Komisyonuna sevkedildi Ankara 20 (Cumhurı>etTelek») 22 şubata aıt af tasansı bu sa. bah, Mechs Başkanhk dıvanı tarafından Anayasa Komisyonuna sevk edılmıştır Tasarı ıvedılık kararı olmadığı ıçın Komısyonun çarşam ba gunku gund°mıne alınmıştır Tasarı, Mıllı Savunma Komısjo nunda gorusuldukten sonra Ada DON JLA.N EVLEM1OE Ispaııva tahtımn varısı Prens Doa let Komisyonuna sevkedılecektır edecek, 22 şubat olayları ve bu tarıhten Juan Carlos, 14 mayısta Abna'da Yunanıstan Prensesı Sophıe ıle ev Pazar günü ekmek çıkarmıyacak olan hrınlara polis, müdahale oncekı bazı fııllen adlı kovuştulr lenecekıtr Genç Prena, resımde ruşanlısı Prenses Sophıe ıle bırlıkte fınn işçileri, aynı gün işlerlnin başında bulunacaklannı bildirdller. madan masun tutan Hukumet ta goruluyor. Istanbul şehnnın yarın ekmek sarısının maddelennı dun bıldırsıkıntısı çekmesıne engel olmak amıştık Bakanlar Kurulunda son macıyle Bırıncl Ordu butun ekmek olarak revızyona tabı tutulan taçı boluklerıne hazır ol emnnı versan gerekçesının metnı şuduf mıştır «27 Majıs devrımınden bu >ana Arkası Sa. 5, Sü. 6 da memleketımızde normal demokratık rejımı butun ıcaplanyla ve bu Arkası Sa. 5, Su. 3 de istanbulun ekmeği için Ordu birliklerine «hazır ol» emri verildi Bir mebus dün Mecliste hükümetin kanatlarım teşkil eden iki partiyi ağır bir lisanla tenkid etti Teşyi edenler ru dun Hac se fenne kalkar Ankara, 20 (CumhurıyetTeleks) ken 10 bın kışı Mıllet Mechsının bugunku otutarafmdan uğur rumunda Başkan, Anayasa Mahkelanmıştır Kala. mesı ve Yuksek Hakımler Kurulu balık vuzunden kanun tasarılarının Senatoda murıhtım caddeıi zakere edıldığmı ve değışıklığe uğtrafıge kapatıl radığından, Anayasa gereğınce bu mıştır E 1 1 e. kanunlann 25 nısana kadar çıkmarmde bıletlen sı ıcap ettığım, Mıllet Meclısının olmıyan uç kısı cumartesi ve pazar gunlen saat 10 d e (Kıral Suud' da toplanması ıcap ettığını soyleun akrabasıyi') mış ve yapılan oylamada ekserıj et dıyerek vapura le kabul edılmıştır Bu arada rea Arkası Sa. 5, Sü. 5 te gırmeje kalk mıştır Resımde ugurlajıcılar ço luyor Dışişleri Bakanı 14 ler'in yıllık izin taleplerinin müspet karşılandığını bildjrdi Aka konuşmasında şoyle dedi: «Memleket ağır hastadır, tedavi icin çağırdığımız iki hekim şahsî prestijleri ile uğraşmaktadırlar» Gıresun vapu Pınarhisar Kaymakamı ve okula sokmak isteraediü Ori bayan oğretmen ıle Valı ıekili (sağda) Ankara, 20 (Cumhurıyet Teleks) > Dışışlerı Bakanı Fendun Cemal E r k n 14 lerın ıstedıklen Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Pınarhisar olayında öğretmenler hak kazandı ve dün okula döndüler Dün sabalı kazaya giden Kırklareli Vali vekili, Kaymakama, karannın hatalı olduğunu bildirdi ve oğretmenleri derse soktu.. Bılındığı gıbı Kırslarelındekı Pınarhısar kazası Kaymakamı Ulvi Pınar, uç gun evvel, ılçenın orta oaul oğretmenlerınden Sevım Erduranlı ıle Nermın Tan'a Memurın Kanununun 74 maddesıne davanarak bır hafta mecburî ızın vermış ve bu ızne rıayet etmıyen oğretmenlerı polıs kuvvetı kulla Arkası Sa. 5, Sü. 7 de General Salan Karaya oturan Athos 2 dün Cezayirde gemisi bacasına varın yakalandı caya kadar yağma edildi BuiKİdiı bır muddet onee Rıva kulup çalınan malları ve aletlen Jeresı onlerınde kara>a oturan musadere etmıştır funan bandrah Athos II şılepı Rı Yapılan aramalar sırasında kov a \e Gole kojlerınm halkı tara camıınde bıle Athos II tankerınden ından bdcasına varıncaja kddaı \agma edılen mallara raslanmıştır o\ ulmuştur Evınde hırsızlık e^ya bulunmıjan Yapılan ıhbar uzerıne dun butek j e r koy oğretmenı Alı Kork oylere gıden bır polıs ekıpı aldı maz ın evıdır Ihbann bu şahıs ta ı arama kararıvle ıkı koydekı bu rafından vapıldıgı zannl uzerıne un e\len aramış ve gemıden so Arkası Sa. 5, Su. 8 de Londra 20, (Radyo A A \ e A P ) Fransız Guvenhk makamları tara fından bu akşam uzerı açıklandığına gore Cezayür dekı Faşıst Gızh Ordu Teşkılatı (OAS)'ın başkanı olan sabık General Raoul Sa lan, bu gun ogleyın yakalanarak tevkıf edılmıştır Bojlehkle, bundan bır suıe once yakalanan sabık General Edmond Jouhaud'dan sonra Faşıst Teşkılatın I numarah adamı Salan'ın va Arkası Sa. 5, Su. 8 de Sulun Osman konferans venrken Meşhur dolandırıcı Sülün Osman tstanbul leknık UnıvTsıtesı Pektoru Prof Fıkret Narter, Rekcezaevinde «alınteri ile yaşamak» ıstıfası gorevmden ıstıfa etmış ve toıluk Ünıversıte senatosunun orcekı gun yaptığı toplantıda so konulu bir konferans verdi natorlerın bılgılerıne sunularak katıleşmıştır l'azası 5 ıncı sahıfemızde Prof. Norter Rektörlükten istifa elti Arkası Sa. 5, Sd. 4 te Halkuı ekmeği: Fırıncınuı eglencesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog