Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Ş rkısı dillere destan clan BUYÜK TÜKK ROMAM T NA NEHRİ ÂKMAM DİYOR ÇUTI T u u ! Ognı ÖZDEŞ * 4 llrm + Çıkaran: TÜRÜYE YAY1NEVI İUncılıks 2937/4788 u m h u r i yet \ Dr. Süleyman Kara'nm Kumes Hayvanlarmm Beslenınesi İçin Yem Reçeteien (Fiatı 300 Kr.) 2 Sığır ve Koyun Besiii İçhı Yem Reçeteleri (Ikıncı baskı Fiatı 300 Kr.) Ankarada AKBA Istanbulda INKILÂP v» AKA, Izmirde TAGA fatapevlerinden ve bedelı kadar pul gondermekle «Zooteknl ve Araştırma Enstıtüsu Mamak/Ankara» adresınden, temın edılebılır Hgdılere duyurulur Cumhunyet 4807 1 KÜBÜCUSU: TDNUS NADİ 38. yıl Sayı 13.546 Telgraf T * m e k t o p »iri: C u m h u r i y « t İ t t e n b u l Fo«ta K u t u ı u : tatanbul N o . 246 Telefonlar: 234290 224290 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Cama 20 Nisan 1962 Koalisyon af tasarısı sebebi ile çoziilme tehlikesi geçirdi Cephesînden Buhranın Sebebi «>» Adalet Partisi merkez idare kurulunda 22 şubat mesullerinin affı tasarısmı imzahyacak Bakanların partiden atılmaları istendi, Bakanlar tasarıyı imzalıyacaklannı söylediler, İnönü'nün diğer af için kat'î tarih vermesi talep edildi. Ankarada evvelki gece başlıyaıı bııhraıt Türkiyede kıtalararası 15 föze ile bir nükleer filo bulunduâu açıklar Amerika'da da bir Törk birlîği Cape Canaveral assünden bir Jüpiter fnzesini başan Ue fırlattı Cape Canaveral, 19 (AP) Ame pıter fuze filosu v« 15 gudumlu fu rıkan makamlan tarafından açık zesı mevcut bulunmaktadır. Aynı landıgına gore, Kuzev Atlantık kajnaklar, Italya'da da ıkı fılo bu Paktı (NATO) uveıı Turkı>enın lunduğunu açıklamışlar \e geçen elınde kıtalararası menzıllı bır juvıl îtalya'dan uç Jupıter fuzesı fırlattıklannı bıldırmışlerdır öte yandan Cape Canaveral'daki fuze usaunden NATO Teçkılâtına mensup bır askerl ekıp, dun eğıtım maksadıyle bir Jüpıter gudumlü • fuzesmi fırlatmı» bulunmaktadır Pakktan, CENTO Mti^terek Ekipın bir Turk ekıpı olduğu sanılmaktadır Bırleşık Atnenka Ha Kumandamıun Amerikalı olva Kuvvetlerı güdumlu mermının masında ıstar ediyor. TopNATO'ja mensup askerler tarafın lanhya katılacak heyetimize dan ateşlendığını belirtmıç, fakat • ekipın mıllıyetını açıklamamıştır F. C. Erkin başkanlık edecek • Washıngton 19, (AP) B Am«Mamafıh, bır Turk ekıpinın 24 000 Londrı 19 (AJ>) Birlejlk rıka Millt Havacıhk ve Uzav îda kılometre menzıllı olan gudumlu resı Teşkılâtı (NASA) dun, astro fuzenın fırlstılması ıçın bır sure Amerikanın Ortadoğudaki «ıkerl not Yarbav John H Glenn J r ' u den beri hazırlık yaptığı bılinmek rolü konuıunda CENTO paktına baglı dort uye devlet «rmsında uzayda, dunyanın etrafındaki >o teydı ArkMi Sı. 5, Sü. 3 de ArkMi Sa. S, 8Ü. 4 te bazı goruj aynlıklannın çıktığı belirtilmettedır Bu anlaımazlık bilhaua, kurulması konuıunda mu tabakata varılan CENTO Mıisterck Kumandanlığıni getlrilecek olan şahsm, bır Amerikalı veya bir tngiliz kumandanı olması konusunda ortaya çıkmış bulunmakta. dır Arkan S». 5. Sfi. 4 te Tehlike dün akşam üzeri yapılan İnönü Gümüşpala mülâkatından sonra had safhastm atîattı CHP Oephesinden Buhranın Sebebi * C.H.P. Genel Merkez idare kurullannda A.P. ye tâviz verilmemesl, gerekirse koalisyondan çıkılması talep edildi. A.P. iki af kanununu bir arada getirmekte ayak direrse İnönü'nün derhal istifasını vermesi Iâzım geldiği ileri sürüldü. Glenn'in Uzay gemisi, Türkiyede teşhir edilecek CENTO Kumandanlığı İhtilâfa yol açtı 22 şubat olayı ile ilgili af tasansımn metni Ankîra 19 (Cumhurıvpt Te eks) 22 Şubat ola\ları ı>e igılı kanun tasarı<ii bu ak c am *on olarak Ba"bak<tn tnonu tarafından lmralanmıs \e B M M ne «evkedılmıtır Mech«e sevkedılen ta^arı nın tam metnını bıldırıvoruz «Madd» 1 2"! Şubat l^h9 nlav ları rioîavısıvle "jskerı nisıler tarafından ışlenen veva bu tarıhten evvel ışlenmıj olup da bu olavlara e«as teşkıl edebılecek rrnhı \ette bulunan fııl ve hareketler ıçın ce?a Vuk. rıdakı fıkrada vazılı fııl ve har«k»tlere T C Ka nununun h4ve65 ınu maddele rırın «urrulunf gırpcek sekıl mış olanlar har.kında da avnı hukum tatbık olunur Mad' e 2 Bıı ncı madd" hukmunun verılmi's ınzıbatı kararlarla vanılmıs ıdarı is ırmİPre şumulu v nktur Madde 3 Bu kanun neşrı •arıhınde vururlupe gırer 4 Bu k«nun\ı Bı Kuı ı u \urutur » Vnkara 19 (Cumhurıvet Teleks) C H P A P koahsj onu dun akşam çozulme tehlıkesıvle karşılaşmıştıı Koalısvonun karsılaştıgı tehlike 22 Şubat mesullerının affı konu sunda ıkı partı arasında ortaja çıkan ve>a ortava çıkmak ıstıdadını gosteren ıhtılaftır Dun akşam saat 18 de toplanan Bakanlar Kurulu bu konuda hazırlanan tasarıyı goruşmuş ve BMM ne sevkıne karar \ermistir Ancak, tasandakı ımzalar A P lı Bakanların Merkez Idare Kuruluna C H P lı Bakanların da C H P Genel Merkezındekı toplan tna davetlerı vuzunden tamamlanamamı^ \e buRune bırakılmıstır AP İdare Kurulunun toplantısı Dun akşam luplanan A P Merkez tdare Kuru unda evvela muza kereler mulâ\ım bır hav a ıçınde ıere\aı. etmıs ve bu arada 22 *>ubdt mesullerının affı ile sıvası affın bırlıkte ele alınmaması pren«ıpındp anlaşma olmuştur Bu arada Ba^bakdn YardımciM Akıf tvıdoean uzun bır knnuşma vaparak 22 Şubat hadı^e^ını bu hadı^eM mevdana getı ren «f>b«>plerı anlatmış anc^ık tvıdoganın konuşma>;ının Hukumetıp tutumunu oven kı^mı Merkez tdare Kurulundakl mufrıtler ara^ındı a^abnet uvandırmı^tır Merkez İdare Kurulu toplantıda ıken Gencl M^rkeze gelfn ıkı hanm mıl)et\ekılının rie telkınıvle mufrıtler her ıkı affın bırlıkte Eetınlme^ı ve\a hıç olmaz^a Hukumet Başkanmın tanh vererek sı\a<ı affı earan'ı etmesınde i'rar gnstermi'iiprdır Hatta mufrıt uveler hu^umlarını daha da ılerı goturerek 22 Şubat ta^arısını ımra eden veTa fdpc»"k olan mıHetv ekıllennı ı«tıfava da\et etmi'lerdır 2mııııııımıııtmımmııımımııi£ = Cumhıtıryet'te yeni E E bir köşe = ( IGNELER | = E Tazan : Adalet Cimcoz ItosJnıHTeB : AH V\v\ E ş Fırıncıların dun vaptıkları kongrede delegeler konuşurken \e Beledıyenın her ıhtunale karaı knrdurdugu seyyar fırınlar Bakanlar ısrar ediyorlar Bı hurumlar karşısında konuçan Bakanlar t a ' a r m ımzalamağa kararlı olduklarmı zıra 22 Şubat gecesı vapılan toplantıda bunun ka rarlaştırıldıgını, ıkı affm a%rı avrı ele alınması evvela bu me«elenın lıallı mutaakıben dıgerıne gıdılmesının gerektıçını «ovlemışlerdır Mutedıl kanattan Haluk Nurbakı ve hmet Sezgın de her ıkı konunun vrı avrı mutalaa edılmesını ancak koah";vonun bır «af» ntı<marına manı olması gerektıgını savunmuşlardır Sabaha karşı 03 e kadar devam eden gorusmeler netıce^ınde A P Genel Başkanı Ragıp Gumuşpala nın bugun Ba^bakan t^met tnonu ile temas ederek sıvası af konusunda nıhaı bır konuşma vapma«ına ve A P nın tutumunun bu konuşmavı mutaakıp tesbıtme karar verılmıştır Nıtekım bu sabah A P Genel İdare Kurulu adına ıkı u i e Ba«bakanlığa gıderek Gumuşpala ıçın rande\ u almı^lardır Fınncılar, zam yapılmazsa pazar günü ekmek çıkarmamaya karar verdiler CHP de yapılan toplantılar *ı P de grre b ı gnru^Tieler devam ederıten C H P Genel Merkezınde de Merkez tdare Kurulu ve Grup îdare Kurulu muşterek bır toplantı vapmıslard r Bazı Bakanların katılaığı tnonu nun katılmadıgı bu toplantı «abaha karM 'aat 02 de «ona ernmtır Toplantıda »oz alanların hemen hep^ı C H P nın tav ı? vermemesını ve gerekirse koa lısvondan çekılme":nıı «iv unmuslardır Bu arada A P ıkı af kanunu nun bır arada getırılmennde ısrar ettıgı takdırde tnonu nun ıstıfa et me<ı i";teıın ıstır Goıu^mcler sıro^ında vapılan bır teklıf ile bugu • > C H P ve \P Grup ve Genel İdare Kurullarının Hukumetle muşte rck hır toplaıtı vapaak me^eleve >;ekıl verneM ı^tenmi' ancak dalı Arkası Sa 5 Su 7 de Belediye. halkı ekmeksiz bırakmamak I için seyyar fırınlar kurmaya başladı 1^ Prof. Kâmran Görgün, fırıncıların tehdidine karşı, «Askerî fırınlar bütün ihtiyacı temin edecektir. Bu suretle kubbeli fırınlar saltanatı da sona ermiş olur. 100 seyyar fırının kurulması bir an meselesidir» dedi t«tanbul Fınncılar Sendıka«ı U mumı Hevetı, dun Emınonu Öğren cı Lokalınde japtığı Umumı Hevet foplantısında cumarte«ı gunune kadar ekmeğe zam vapılmadığı taka T(\e pa7ar ^abahından ıtıba Ş Bugun dordüncü •ahifemız E E de bulıcajınıı (tğneler) ko E Ankara 1 (CuTihırı et T» 22 şubat ta"=ari5inın Mec lı<se sevkedılecegını duv an b87i AP lıler nusterek imza ile bu «a sarının 1 ıncı maddesmı dpsı^nr mek ıçın bır tekl'f iapmd\a ha?ır lanmaktadırla* Bu teklıfte 1 ın ı maddenın şo\le o nıa<ı ıstenmek tedır «23 ^ubat 1962 vılına kad?ı ışlenen butun «ıvası «uıjar »ffcdıl mıştır • AP lifer siycsi affı temin için imza top.amaya başfadılar ANKARA NOTLARI Q ren çehre ekmek vermemevı kararlaştırmıştır Bu kararın dun geç vakıt Beledıveve bıldırılmesınden sonra goruştuğumuz Beledıje Başkanı Prof Kâmuran Gorgun bu ha Arkası Sa. 5, Sü. 4 te TTllllllliniHIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIn 1 Bulgar motörü karasularımıza girerek balıkçılarımıza ateş açtı Arkasmdan ateş açılan Menekşe motörü, İğneada civannda köyü sahiline güçlükle sığınabildi SOZICRIM BU1RKISI l \ ( F L Î \ E t E K Otfı idare Mahkemesı tarafında.ı verılen 6 v ıl 8 avlık nıahkumıvet kararmın, Askerî Temv ız tarafından bır muddet onıc bozulması uzcrıne venıden varBiianmasma ba^lanan Vefa LıseM Ingılızce ogretnıenı Lâmıa Iren m Buıncı Agır Ceza Mahkemcsındekı duruşmasma dun de dcvam edılını^tır SaH''e 9 daKıka devam eder dunku duru^mada Mahkeme sanık Iren ta""ifından sarfedıldıgı ıddıa edılen \e mabkuTiıvetıne sebep olan sozlerın.n maiuvet ıtıbarıjle komunızm propagandası olarak kabulunun numkjn olup olmadığını tesbıt ıçın bıı bıhrkiM tarafından tetkık ettırılmel=ıne karar vermıştır Resım Lâma Iren ı dunku duruşmada gostermektedır Makınalı tufek ve sılâhlarla mucehhez hır Bulgar avcı botu, cıun karasularımi7a tecavuz ed« rek Turk Balıkçı motorlarına ateş açmıştır Arkası Sa S, Sd. 5 te (\et (ıl'RfcSIN Ba7i çc\ıeleıdp e'tırilet j ı a ı a bakılırva koalı^vo mn «.aatlejrı ^avıli Hdtta bt «.ı bu satırların çıktıgi ' alarda mpmleket venı 1 buhrdiıın ta ıı,ındt ola \P ve\a CHP Huk ım« t ı,ekılecek t^met Paşa ıtıf edecek velhasıl ışler karn karı^ık olacak \sı nda but ı Arkası Sa î Şıı S da Serez Adafet Divanı pul ve jeep dâvafarını karara bağladı HfcYKEL »EGİL Rp ımde gorduğunuz garıp şekıllı ci'rrı modern bır hejkeltraşın ab^tre çalışma^ı sanmavınız Grrçekten kuçuk bır hejkelcıgı sndıran bu cısım bır jumurtadır Lezıgnon da bır çıfthk sahıbı olan Mr Blandıere ın tavuklanndan bırı geçen gun bu garıp şekıllı yumurtavı v umurtlamışhr Ankara 1 (Cumhurıvet Teleks 9 \uk«ek Adalet Dnanında ou gun «Pul YoHuzlugu» ve «leep tt halı Yol^uzlugu» davalarında saniıc bulunanlar hakkındakı karaı sçık landı Dıvan Ba'kaiı Selman Yoruk tam «aat 10 da duru=ma\a bağladı 4rkası Sa. 5 bu 3 de Teknik Üniversite Senatosu 147 ler için kararını verdi « • Ürgüplü "afdn müddei, ieferruatı için şimdi bir şey söylenemez,, dedi lazısı 5 ıncı Sahıferaızde Deni7h 1« (Telefonlai Dun gece Kur an Okulunda çıkan vangında okul ve bıtı« emdekı oknl hca'inın evı tamamen vanmış VP vatıh 60 Kur an Okulu ogenciM açıkta kalmıstır 30 oğretim ujesi eski Yangın, okulda kım^enın olmadı I A K A H N D 1 Evveikı t>e^ gore\Icrine donuyor 9 vaşlarındakı baldızınır karnen gı bır sırada çıkmı* ve bı*ı<;ıktekı • olumune sebep olan 29 vaşların camıde namaz kılan ogrencılonn l«tanbul Teknik Üniversite Se dakı Muş Jandarma Alaj Kuman namazı terketmıverek okula don natosu dunku toplantısmda 114 sa danlığı erlennden Cengız Hançtrh memelerı «onunda bu^umu^ \ e bı vılı kanunla gorevlerınden affedı dun «abah vakalanmıştır Resımde na tamamnle kul olmuştbr len 30 ogretım uje^ı ve vardımcı 29 vaşlarındakı jandarma erı go Yangırın «pbebı henuz anla'ila mamıştır Tahkıkata devam edıl Arkası Sa. 5, Su. 4 te ruluvor mektedır Kur'an Okulu talebeleri yanan okullarını söndürmek için namazı yarıda bırakmadılar » Pmarhisardaki Kaymakam Öğref men çatışması dun bîrdenbire alevlendi Kaymakam, Bakanlığm ve Vilâyetin kararına rağmen iki öğretmeni okula sokmuyor (Yazısmı 5 inci sahifemizde bulacaksınız.) Ko\ Fnitltulerlnin 22 ncl Kunıluç ^ ıldonumü anudı Gazeteîer AYDIN KARA AYDIN .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog