Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Tftrk • Alnaa K«Mr Merkeri «Sanat Lâboratuarı» M « W ı JUHer 44.1962, çarfamba KÜnu. 18.15 Girif Scrbesttir. Aârv. İatiklAl C«d. 394/96, Müeyyet İahaın, B«yoğlu/TiSnel Heklâmeıük 1S42/3S35 umhuriyet KURDCüSÜs YÜNUS NADt YAHDltMCI OKtTL KtTAPLARI ÇBıülmüş Obir Problemleri 10 L. Llse: III M. Arejantürk Çbzülmuş Geometri Probletnleri LiBe: III M Arslantürk » L. Çözümlü TrigonomeM Problemlert (Caronnet) III 12.5 t . Geomctrik Çirlm Problemterir.! çöanek Içln Metotlar ve TeorilT ıj. Petersen) 4. L. Çtfzümlü Matematlk Ahstırm» vs Problemleri Ortaokul: III 7,5 L. (K. Z. Taneri) f S T A N B l ' L K l T A B E V t Beyazıt P. K. S Tel: 22 81 44 tstanbul îv'OT: Ödemeli gönderilir. Ppeta masrafı alınmaz Ylldız: 403 8935 UP jdarecileri mü yeni tedbirlere Fikir Eserinin Vergisi ıııırıiMiıııııııııııı IMIIIMMMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIllll 38. yıJ Sayı 13.526 TaJgntf *• «nektup *dnd: Telefonlar: 22 42 90 Cumburly«t ürtanbul Poata Kutusu: tataabui No 243 22 42 H 22 42 97 22 42 »8 22 42 »9 6 Fazartesi 2 Nisan 1962 CHP den gelen tenlddler yerinde görülerek müfritlerin teşkîlâta tevcih ettikleri tahripkâr tutumları ele alındı Partiden ihraç edileh milletvekillerinin durumlarında kongreye kadar hiç bir değişiklik yapılıtıamasına karar verildi Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) Adalet Partisi Genel tdare Kurulu dün gece yaptığı ikibuçuk saatlik topJantıda parti içinde bulunan müfritler hakkında zecri tedbirler almayı kararlaştırmıstır. Partide çoğunluğu teşkil eden mutediller, müfritlere karşı olan tutumlarını yeniden gözden jreçirmi$ler ve müfritlerden dolayı, koalisyonun diğer kanadını teşkîl eden C.H.P. nden gelen tenkidleri ve A.P. Grup Ba?kanı Saadettin Bilgiç hakkında C.H.P. milletvekillerinin yapmış olduğu tenkidleri yerinde bulmuşlardır. Arkası Sa. 5, Sfl. î te Dün Karuçesme'de çöken 300 yılltk davsr Evvelki gece, 6 kişinin ölâmüıte yol açan iki hâdise oldu nkara'da, gtçen hafta. İlim bayatına nzun yıllar emek vermiş bocalırımızdan biri ile karsılaatım. Söz konusu, gelir vergigindeki adaletsizliklere intikal ttti. Halkımııın çok İyi tanıdıgı ve tevdiği bu profe«ör, gözlerinde aeı bir iıtihza pıDısifteri Bakanı Erkin, hava alanında kendigini karşılıyanlarla birlikte rıltısı ile bir snal tevcih etti: «On yıl çalışıp, bir kitsp hazırlıyornz. Kitabın getirdigi hagılat kazars bes bin lirayı asarsa, yıllık maas tvtan da mfiterskkiyet oeıaplarına soknlmak snretiyle katmerli bir vergi ödemek icabediyor. Bir i« adamının beş dakikalık katancı ile on yıllık kafa yorgunlnfunu ve jföı nnronn »ynı Slçftiere dayanarak vrrjrilendirrnek dogrn mndur?» Maliyeeiler, jelir verf/ilerinin tarihi tekâmfllü boyonca, bn tip Ytni Dışişleri Bakammız Ferimeseleler üzerinde durmualardır. dun Cemal Erkin'in Paris'teki teKannn varu, muhtelif memlekettnaslanndan sonra, Fransa, Müştelerde, emek raabmiü olan kazançrek Pazara alınmamıza muhalefetlarla aermaye geliri arasmda bir ten vazgeçmiş ve bazı uygun şartfark gözetmek lüznmann hissetlar tahtında Ortak Pazara alınmami$«ir. Fakat bizitn gelir vergisi mızı desteklemeyi vadetmiştir. Bikananamuza synı prensipin tatlindiği gibi şimdiye kadar yalnız minkâr bir formülle jirmi? bolnnFransa, Türkiye'nin Pazara alındnğunu veya yapılacak tadilât ne Arkası Sa. 5, Sü. 6 da ficesinde girecefini dSsttıiebilmek kaabil değildir. Maaş ve ücret geIiri ile geçinenler gibi, fikir isçilerinin telif bakları da, agır sayılabilecek bir mökellefiyet altında totalmaktadır. V'ergi tistemimiz, her nedense, emek kalltesinin içtiÖğrencileri okula devama mai deferi yükseldifi nispette inzorladığı îçin köylüler tasafsız davranmaktadır. rafından dövülen ve öldü «Fikrî ve ilmî çalısma mahsullezanniyle yolda bırakılan rinin vergisi afır veya hafif olöğretmeni Vali makam mnş, ne çıkar?» deyip geememeliarabasiyle köyden aldıryiz. Bu nokta, hakikaten möhimKoi'grede konuşan bir iiye dir. tşte sebepleri... tıp hastaneye kaldırttı 1962 Bütçesinde, Üniversitelere Siirt, 1 (Telefonla) Eruh verilcn ödenekler, 200 milyona ilçeıinin Binerve köyü ilkoyaklaşmaktadır. Akademilerin, likul yedek lubay öğretmeni «tlerin, kültür müesseselerinin tah Ferit Berk, dün gece köylüAnkara, 1 (CumhuriyetTeleks) sisatı da, ayrıca kabarık miktarler tara/indan «opa ile bayıl Siyasal Bilgiler Fakültesi öğren lar arzetmektedir. tlim ve kültür tılmcaya kadar dövülmüj ve cileri, Kadirliden Tazlucaya tâyin hayatının gelismesi, bu mtiesseseöldü zanniyle cebinde buluedilen Kaymakam Mehmet Can'a lerde çalısanların tetkik ve araçnan parası ile pilli radyosu bir telgraf çekerek önümüzdeki tırraa sahalarında harcıyacakları ahnarak yolda bırakılmıştır. yaz tatilinde Tuzlucaya giderek gayrete genis mikyasta bağlıdır. Müessif olay, föyle olmujçahşmalarına katılacaklarını ve Tip. hukuk, teknik ilh.. kendi tur : yaz tatilini kendisine yardımcı obranşlarında hakikaten ehliyet saOkula devarn etmiyen öğlarak geçireceklerini bildinnisler. hibi olan ilim adamlarınm daramrencileri takip ve zorlamasınTürkiye Petrol, Kimya ve Atom dir. larını gözönüne getirelim. Zamadan müteessir olan köy halIşçileri Sendikası (Petrol Iş) in Telgraita aynca, «yeni görevimnı muaycnehanesine veren bir kı, birlejerek gec« ıopa ile öğ dün başlıyan IX. Genel Kurul top nizde de aynı idealiztn ve enerji hpkim, dâva dosyalarma harcıyan retmeni bayıltmcaya kadar lantısında bir konuşma yapan ile bir kasabartnza daha hayat kabir hukukçu yahut mesken insaat döverek, cebinde bulunan büTürkfş Koniederasyonu Başkanı zandıracağınızdan eminiz. Bu ça Arkası Sa. 5, Sü. 7 de projeleri bazırlamakl* geçiren bir ArkMi 8a. 5, Sü. 3 te hîraalannızda yalnız kalmıyacağı mühenHis, biç şüpbesiz iyi bir kazanç temin edebilir. Fakat onun serbcst meslekler çerçevesine giren mükellefiyeti, gayrı menkul iradı veya esnaflık faaliyeti ile gecinenlere kıyasla bilfiil daha ağırdır. Lgcr hir ilim adamı geçinmesini kn^aviaştıracak serbest meslek mahivctindeki kszanç imkânUnndan fedakârlık ederek bfltttn emefini bir etüdün hazırlanmaıın» hasrederse ne olnr? Onnn aydmlatmava bizmet edeeeği meseleler biç süphesiz bütön memleket hes»bına bir kazançtır. Aneak »aıl tesvik edilmesi gereken bn W«met nev'i. gayet dar bir Istisna eerçevc«inin dışıns çıkmc», di£er memfkinei Dünya Savasının başlaleketlerdekinden dah» agı' • *masından ktga bir zaman önce Sö»' verçi.ve çarptırılmaktadır. Siste ke'deki «Hacı Ziyabey» Çiftliğine min âhenksizliğl. iliro »damınuJ yerleşen Alroan ailesi önceleri »aidealîeri ile menfaatleri arasınd» dece tarım ve hayvancıhkla meşlaruri bir tezat yar»tm»kt»dır. gul olduğu için civar halkın dikTiirkiyede, mflkellefîyet »liteml katîni çekmemisti. Hattâ Ege'nin nin iki büyük kufnrn T»rdır. Bi gıcakkanh ve migafirperver halkı, rincisi, nİBpetlerin mfit«v»*ı ' * »r bu yeni komşularına büyük yakmta eelir kademeleri aleyhine netl lık göstermişler, onlara yabancıellerinden ce verecek sekilde »yarUnnıı» btı hk çektirmemek için lunmasıdır. tkincisi. içtimaî değe geleni yapmışlardı. Alman çiftçi ri ve kaütesi yüksek hiımetlerin ailesi kısa zaman içinde civardaki kaion koyuca tarafından gereJ1 bütün çiftlik sahıpleri ve Aydın'm iîeri geien simaiarı ile yakın müpihi himaye edilnjenjesidir. C'niversite bütçelerine Î O mil nasebet kurmuştu. Modern âletler O rorı ve Milli Egitim bütçesine 731 kullanarak tarım yapan Almanlamilvon ödenek koyarken ilim ve rın bol ve iyi kaliteli ürün yetışkültiire verdigimir kıymeti belir tirmekteki maharetleri civardaki tprek övünüyornz. Arkasrndan, fi çiftlik sahipleri tarafmdan ilgi ve kir eserlçrine en aiır rejimi tst gıpta ile izleniyordn. Bu arada. o Kık pd»rek verimli calııma §evki sıralarda Aydın'm eenç Milletveni âdeta »ayıflstmak için elimiî kili Adnan Menderes de birkaç Feridun ERGİN deia çiftliği ziyaret etmiş ve AlArkadasımız Mücahit Beşer, Alman < <:iftlieiii fif cereyan eden s ş , Arkası S». 5, Sü. « te Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Uayvauları Kornma Dernegi Başkaıu Alman aaıllı Aysel A Fransa Ortak Pazara alınmamıza muhalefet etmekten vazgeçti Dün akçazn yurda dönen Dışişlerİ Bakanı Erkin, Kıbrıs olaylarını mânasız ve ayıp şeyler diye takbih etti İnönü zaferinin Kufuçeşmede 3OO yılltk duvartn çöhtüğü 41.ylldönümünde yerdetti garajda yatatt bir genç öldü gençler İnönüyü ziyaref etiiler Ankara. 1 (CumhuriyetTeleks) Başbakan tsmet înönü bugün aksam üzeri, Başbakanlıkta İnönü Zafeririin 41 inci yıldonümü müna »ebetiyle kendisini ziyarete gelen Devrim Ocakları heyetini tcabul etmistir. Türk Devrim Ocakları heyeti ile birlikte gazetecileri de kabul eden înönü, kendilerine iltifatta bu lunmus ve gençlerin «Devrimci yürüyüşün iJk çıkış noktası olarak bugünü kabul ediyoruz. Onun için öğütleriniri almaya geldik..» demeleri üzerine sunları söylemistir: «Beni hatıriıyarak geidi|inizden Arkası Sa. 5, Sfl. 3 te 5 işçi, sabaha karşı yattıkları ahşap evle birlikte yandı Sabaha karşı Nuruosmaniyed» bir yangın olmus, bekârlann ikamet ettiği bir evde 5 kişi yanarak ölmüs, ikisi ağır olmak üzere 5 kisi de yaraîanmıştır. Nuruosmaniyede Ali Baba Türbe sokağında 29 sayılı ahşap üc katlı binada sabaha karsı 04 sıralarında henüz anlasrlamıyan bir sebepten yangın çıkmı$tır. Yangını ilk olarak farkeden Hacı tbrahim ismindeki jahıs, odaları dolasarak burada yatan 50 kadar bekâr işçi ve ameleyi kaldırmıştır. Bu arada Hacı tbrahim ile aynı odada yatan Hasan özman, Yusuf Mahrabası, Ali Ytldınm, Rasim Kahraman ve Durmus Yanar adlarında bes Kayserili, arkada»larının ikazına rağmen eşyalannı ve paralarını almak için üçüncü kattaki odalanna çıkmışlardır. Bu arada bir çökme olmuş ve be» Kayseriîi diri diri yanarak ölmüslerdir. Diğer taraftan yangından kur<tulmak için pencereden athyarak veya enkaz altında kalarak yaralanan işçilerden Kadir Soysal ile Salim Taman Cerrahpaşa hastahanesinde tedavi altina alınmıslardır. Ihsan Yıldınm, Muzaffer Kah raman ve Halil Yılmaz'ın ise ayakta tedavileri yapılmıştır. Olaya el koyan nöbetçi savcı, yangımn sebebinin anlaşılması 1 Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Siirtte bir Y. suboy öğretmen dövüldü Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri yaz tatilinde M.Can'a yardım edecekler Öğrenciler; dün, eski Kadirli Kaymakamına leJgraf çekerek arzularmı bildirdiler. nızdan ve Türk gençliğinin rize daima yardımcı olacağından emin olmanızı isteriz> denilmektedir. Cağaloğlanda yanan bina Petrol Iş kongresi başladı Havocıların uçuş tazminatını ayarlıyan bir tasarı hazırlandı Yeni tasan, uçuş hizmeti yapan bütün havacılann haklannı tek statü içtne alıyor ve daha iyi imkânlar sağhyor Ankara 1, (Cumhuriyet Te lere göre ayarh olafak alacaklarleks) Havacı subayların tazmi dır. A) Pilotlar astegmen ve teğmen natlannı yeni baştan gyairlayan ve bütün uçuş hizmetleri yapanla rütbesinde en az 144 lira, en çok rı tek bir metinde toplayan yeni 380 lira, üsteğmenler en sz 480, en bir kanun tasarısı hazırlanmıştır çok 552 lira, kıdemli üsteğmenleır 552648 lira, yüzbaşı ve kıdemli Yeni tasan »u esaslan ihtiva et yüzbaşılar 648J792 lira, binbaşı ve mektedilr: kıdemli binbaşılar 8881104 liira, 1 Tazminat alacaklar pilot tı yarbaylar 11043200 iira arasında nıfı ve uçuş ekipi olarak iki bö 23 yıllik kıdemli albaylat ise 1344 lüme aynlmışlardır. Her iki sınıf lira aylık tazminat alacaklardır. ta tazminatlannı uçuştaki kıdem B) Uçuş ekipine dahil subay ve assubaylar ise, pilot tazminatları nın takriben yüzde 60 ı oranında tazminata hak kazanacaklardır. 2 Uçus tazminatlar; frütbeye göre verilmiyecek, her iki uçuş hizmet yıhnda bir derece artınla caktır. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Devrilen pikapia 5 kişi öldü. 2 kişi de ağır yaralandı Diyarbakır, 1 (Telefonla) Maiazgirtten Kop bucağına gelmekte olan şoför Ali Sanyıldız idaresindeki pikap. tren patlaması yüzünden kayalığa çarparak devrilmiştir. Kaza e«nasında pikapta bulunan yolculardan beşı dlmüş, ikisi de ağır surette yaraîanmıştır. Yaralılar hastahaneye kaldırılr tnış olup, ölenlerin hüviyetinin tesbitine çahşılmaktadır. Aydındakî Gasus Yuvası fllman Çiftliği: 2 ÇUtlikteki (oaliyefler göz boyamok için yapılıyordu Röportajı yapan: Mücahit Beşer Suriyede yeniden bazı karışıklıklar olduğu söyleniyor hakkında biFzi »rrcn söke Kertmen ile konusnyor. Londra 1. fRadyo ve AP) Bugünkü Lubnan Gazefeleri Surıyede yeniden karışıkhklar çıktığını r v e Kuzev SuHyede Nâfjr taraftar larının ıMilâl hukümefine karşı Arkası Sa. 5, Sü. 8 de 1 N I S A , Dun g«ı/etelenn Ankara burolarınırı teJefonu N çaldı. Telefondaki ses. Yüksek Adalet Divanı Kaleminden aradıgını ve Başsavcı AJtay Ömer Egesel'in saat 11.30 da Bulvar Pala?'ta önemli bir basın toplantısı yapacağını bildiriyordu. Telefon kapandı ve bu konuşmaya mtıbatap olan muhabir, her ihtimaîe karşı bir de Bulvar Palası aradı. Otelin danışma memuru bu haberi teyit edıyor ve 11.30 da Egeserin bir basın toplantısı yapacağını söylüyordu. Mesele yoktu. Muhabir kalktı ve foto muhabirini de yanma alarak otele gitti. Gerçektçn bütun gazetelerin muhabirleri ve foto muhabirleri oradaydı. Eeklemeye basladılar. Saat 11.30 oldu, 11.45 oîdu, 12 oldu.. Ne gelen vardı, ne giden. Nihayet içlerinden biri, «Arkadaşlar bizi biri işletmesin?» dedi. Bu söz üzerine herkes gülmeye başladı. îşlemişlerdi. Çünkii bugun 1 Nisan'dı. Kendilerini kurt sanan pek çok kuzu, böylece 1 Nisan Balığını yutmuşlardı. Yukarıdaki resim, Bulvar Palas'ta 1 Nisan kurbanlannı göstermektedir. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog