Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

i APARTtMAN DAİRE^LERİ CAZIP PARA İKRAMİYELERİ u m h u r i ye( 3*. yıi Sayı IS.545 Ko.MS 1 AK KİTABEVt YENİ İKİ ESERİKİ SUNAP EYLÜL Mehmet Raufua ölmez w«rl y«ni baskı S lira HABABAM SINIFT Rlfot Tlraz'nı mizah romanı ytrd basta S eilt bir arada 7.5 lira AK KİTAP ve KKTASİYE EVt Ankara Cad. 78 Tel: 22 47 43 İstanbul Ödetneli veya pull* gönderilir. Üâncılık: 2908/4761 2223 Şubat ile ilgili tasan bugün Meclise sevkediliyor ııııııııııııııııııııuııuıııııııııııııııııı W 9 tt N B Ptrfetab* 19 Nisan 1962 Dün gece Bakanlar Kurulunda son tashihleri yapılan tasarının sümulüne subaylardan başka sivfller de ithal edildî Atfaıada polisia kordon altına aldığı rennl binalardan birl Yirmi Beş Yılı Keçiboynuzu IIIIHIIIUf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l l l l l l l 1111111111 Gibi Yedik Ankara, 18 (CumhuriyetTelek») 2223 Şubat olaylarına adı kartsan subaylar hakkmda adlî sorusturmayı önleyen hükümet taaaruuıın hazırlanması tamamlaıunıştır. Tasarı hükümet tarafından muhtemelen Millet Meclisi Başkanhğma sevkedilecektir. Hükümetten çıkmadığı için ve herhangi bir revizj'ona tâbi tutulmak ihtimali bulunmadığı için tasannır tam metni açıklanmamış bulun makla berabcr hazulanmif olan 5n mettn şudur: M«dde 1 2223 Şubat hâdiselerine adları karısanlara cezat tâkibat yapılmaz. Madde 2 Yalnız bunlar hakkında inzibati tâkibat yapılır. Madde 3 Bu kanun nejri tarihinde yilrürlüğe «irer Arkası Sa. 5. Sü. 7 d e î /T~^\*k. partlli hsyata gectiilmls (I ftndenb«ri aatdayvla ay, dınlannuaın baılıea k*yfBaa davrim ilkelerinl kormamaeı iserinde toplanmııtı. BnaUr «dikkatll olahm, aakın AUttrt; devrİBÜerinden U v k T ermiyelim!» diye baftakileri ayarmaya ealıtıyorlardı. Çttnkü aygarlık koınllanna «ırt çeviren bir toplnmda demokratik bir ortamın hlç blr »eküde yaratıUmıyaeafım biUyorlardı. KİTerisll blr ortam balanmıyan yerde Ue «hörrlyet içinde kalkınma» fllkfiatt blr hayal olmakrtan blr adım «teye yeçemesdi. Safdayala aydınUrunıı aos dinUtaaa**il«r. Oy h m ı ile foaleri kararan politlkaeılar araaından »nlara kmİMk aaan çıkmadı. Atatürk derrlmleri kirpıldıkea kırpıldı re ynrduauu Batt uygarlıfına ulaştıraetk elao koşallar. lononda ı v bid«n kiua beıuetildi. Demokratik ortam knmlamayınca da ortada doBfeaic, kararsız, teblikeli bir darom bellrdi. Ba daram böylee» rtrflp ridemecdi. Tflrkiye Cnmhariytti, ya Atatflrk'fln emanetine sanlıp kendine yeni bir çeki dttıen verteek, ya da fericilijin dondnralmnf kalıplan İçinde kendi kaderi ile baabafa kalaeaktı. 27 Mayu hareketi, blrlnei lbtlmalln gereekleaeee{lni mfljdeliyen bir belge yerioe Reçtl. Sagdayaln aydınlar serindiler. Tıllarca aflren blr bocalamadan sonra millet devrim llkelerine nihayet yeniden kavnaaeaktı. Lygarlık koavlları artık bir daha yerinden ıdkülememeceaine ynrdnmnıda yflrürlüğe konacaktı. Ne yank ki amntlar boaa çıktı. n Mayıaın fiıerinden henfl» iki yıi geçmeden bngfin yine o eski dengeatı, kararııı re tehlikell dnrnmIa karıı karsıyayız. Devrim ilkeleri y'mt kâfjt fizerinde. Olnmla çalıımalar yerine politika alanı yine kısır çatışmaların gürültüsü ile inlemekte. Ortada gaglam, güvenilir bir demokratik ortam yok. Çünkfl o ortamı yasatacak olan nygarlık koşnllannı biz dün oldnfn gibi bnçün de berimsememlsiz. Ve sajduyulo aydınlar, dil alı?kanlığı ile bSI& «AUtörk, Atatürk!» diye Rornmlnlara offit vermeye çaluıyorlar. Rica ederim, hançi Atatflrk baylar? Atatürk. taribimizin belll blr e v fının yetistirdiği bir kahramandır, bir büyük adamdır. ölell nerede ise çeyrek yüzyıl olayor. Gericilerin devrim diye bugün nefret ettikleri yeniliklerden büyük bir kıamı ancak o zamankf toplnm şartlarımıra eöre bir ilerilik anlamı ta$ımak gerekir. Bnnîar çösieriş olsun, ya da bo;a citsin, şitmesin diye tlefcil. Türk toplamnnn çaŞda» qvearlık düzeyine en kısa yoldan nlastırmak, Türk miiletini eert kalnııs, varı fömüree dnrnmnndan knrtarmak amacı ile eöze alın mıştır. Atatürk devriminin Bzetl nedir dersek. bn »ornya «dopnalarla yönetilen blr millet olmaktan cıkacafu, akıl yoln İle kendtni yöneten bir millet llllllllllllllllllllllllllllllllll Diînkü Mecliste İnan'ın bütçeye yeni külfet yüklenmemesi teklifi A P ve Y T P oyları ile nazara alınmadı Adliye personeline tazminat verilmesi ile ilgili tasan, gardiyanlann da bundan istifade etmesi dileği ile kotnisyona geri çevrildi.. Ankara 18, (Cumhuriyet Te c«vaplandırmak icin ıöz »lmıçtir. lekı) Bugün taat 15 te toplanan Bu husuıta Baskanhğı uyarmak ig Millet Meclisinde evveit Suphi tiyorum. Baykam libık zabıt hakkında koDiger bür husuı da fudur. Radnusmak üıere abt «Idı. Baykam vodaki Mecli» iMtinde Kadiıli her milletveküiıift^'tüzüğe göre il Kaymakamı hakkında Bakanın ko gili Bakandan bilgi almasınm noı 'nuşması uzun uzun verilmiş, milmal bir yol olduğunu söyliyerek letvekillerinin kiirsüdeki konuşma son oturumdaki Kadirlı Kaymaka ları gâyet kısa olarak açıklanmış mı olayını tahlil etti ve cTüzüğün tır. Biz Anayasa düzenini koruhükümlerinden çıkanlmı? bir mil makla mükellefiz. letvekili diğer bir milletvekilini Arkası Sa. S, 811. S de Amerika yeni silahsızlanma andlaşmasını dün teklif etti Cenevre Konferanıında açıklanan fiç kademelt anlaama tasarua, ıllahnılanmanın kontrolü için banşı kornynen blr polls teşkilfttı» knralmaunı derpls ediyor. Cenevre, 18 (Radyolar re a.a.) Amerika Birlesik DevletJeri, Cenevre Silâhsızlark ,„ ma Konferansına teferruatlı m bir tam ve genel silâhsızlanma antlaşması tasarısı sur> mu;tur. S kademede gerçeklestirilecek olan bu sılâhsulanma anlaşmasında birinci kademede nükleer silâh tasıtları ile diğer klâsik silâhların °c30 nispetinde azaltılması, Amerika ve Rusyanın silâhh kuvvetlerinin layısının 2 milion 100 bine indirilmesi, nük!eer silâh denemeleririin mües^ir bir milletlerarası kontrnl altında yasak edilmesi, nniasmanın yürürlüğe girmesınden hemen sonra bir «Mil Arkaaı Sa. 5, Sii. g de ' Yunaniı$İan da9 siya® dıırımı yerginleşiyoı MuhaJefete mensup Merkez Birliği Partisinin Atlna'da büyük bir mitin| tertiplemesi üzerine, hükümet bütün açık hava toplantılarını yasak etti Muhalefet, miting yapmakta ısrar ediyor. Hükümet, mitingi polis kuv veti ile dağıtm aya karar verdi. Kanlı olaylar bekleniyor Atina, 18 (a.a.) Yunan Içişleri Bakanı Bılliı. dün bir bildiri yayınhyarak tçık yerlerde toplantı yapılmasının yasak edildiğlni açiKlamıştır. Bu bildiri, Merkez Birliği Lideri Papandreu'nun hükümeti aleyhinde bir nümayiş yapmak üzere Atina halkını, cuma günü Liberal Parti Merkezi vakınındaki bir meydana toplanmaya dâvet etmelini takiben yayınlanmıştır. Içişleri Bakanı Rallıs, açık hava toplantılannın yasak edilmesi kararının anayasanın onuncıı mad desine uygun olarak alındığını belirtmektedir. Bu maddeye göre, hükümet. kamu düzenini bozabılecek sonuçlara yol açaca* toplantılara enge! olabilir. lçişleri Bakanı, soz konusu miting sırasında bazı bozguncu elemanlarm kaı düzenini bozmaya kalkışaacjı h kında güvenilir kaynaklardan l berler aldığını açıklamıştır. Tnnan mnbalefet lideri karanndan dönmflyor Atina, 18 (a.a.) Merkez Birll Lideri Yorgi Papandreu, hükün tin yasak kararına rağmen, Atiı Arkacı Sa. 5, Sü. « da 9 I Millet Meclisinde bir tasarı, AP, YTP veCKMP oyları ile reddedildi 27 Mayıs ihtilâline katılan ve hâlen orduda subay olarak vazife gören Harb Okulu öğrencilerine, o gece verilen tabancalann geri alınmamasını derpiş eden tasarı, komisyonlardan müsbe t şekilde geçmiş^i. SOPHİA LOREN KAN VERDİ «Iki Kadın» adh filmi ile Oscar »rmağanını kazanan ünlü yıldız Sophia Loren, iki gün önce Romada Kızılhaç adına kan bağışlamı; tır. Resirnde, Sophia Loren, bir Kızılhaç arobulansında, kan verırken görülüyor. Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) f sonucunda reddedilmistir. 8 Millet Meclisinin bugünkü otu j Müzakeresi yapılan ek tasarıya rumunda, subay ve askerî memur| göre, 27 Mayıs ihtilâlinde görev alara verilecek elbise ve teçhizat! lan ve halen orduda subay olarak hakkındaki 4608 sayıh kanuna e s ; vazife gören Harb Okulu öğrencrolarak müzakeresi yapılan bir ta j lerine o gece verilmiş bulunan tasarı, A.P.. Y.T.P. ve C.K.M.P. mil bancaların geri alınmaması ve letvekillerinin aleyhte oy vermesi kendilerine bırakılması isteniyordu. Bütçe ve Milli Savunma Komisyonlarından müspet şekilde geçen fakat bugünkü oturumda reddedilen tasan. Anayasa hükmüne göre Senatoya gidecek ve oradani müzakereyi müteakip Millet Meclisine iade edilecektir. Beşer, dünkfi durusmada Mahkeme Nuri Beşer'in tahliye talebini reddetti Duruşma, Beşer'in siyas! kanaatinin tesbiti ve yeni tanıkların dinlenilmesi için başka güne bırakıldı Mahkeme salonunun görünüjü Bütün AUe Yankesic* dövületı hasta Hastahanede dün öldtt Ankara 18. (Cumhuriyet Teleks) 81 gün evvel Türk Silâhh Kuvvetlerini ve subay ailelerini alenen tahkir ettiği iddiasiyle dokunulmazlıâ'nın kald*ılmasma ka rar verilen ve Türk Ceza Kanunu nun 195. A. 1. Maddesi gereğince yargılanrnası gerekçesiyle tevkif edilen Zonguldak Milletvekıllerin rien Nuri Beşer'in bu sabah saat 9.20 den itibaten Ankara Ağir Ceza Mahkemesinde yargılanmasına İ'ERE ÇAKJLDI Diyarbakırda vukubulan uçak kazasında bir başlandı. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te teğmenünizin şehit duştüğünü bildirmiştik. Resimde, yere çakılan uçağın kazadan sonraki hâli görülüyor. Annc, aljla, ağabe>, haia Hani v», o taale peleblldik miî Aradan çeyrek yü*yıl feçmlî, hiz hustin bftlS demokratik dfiıe 7 yaşında ilk suçunu işliyen nin içiemek »öyle dursun, knrola» gayr'tleH içinde yerimlıde iayıyo ve 2 yılda 11 defa «uçüstü rut, Çıkanmı» afnına ber birimlı yakalanan küçük kız, Emnibir dofmaya «anlmj» ha babam ba yet Müdürlüğünün teşebbiisü ccksivnrnı. Ba jidişle, her tarlfl ile bu hayattan kurtanlacak doeraatinne karşı 8mrü boynne* «ava.nif Atatflrk'fl blle 9 yaşında sabıkalı bir yankesicı tırıo bırakaeafı*. kızın, velâyetinin Medcnl Kanunun 272, 273 ve 274 üncü maddel«rine Ne Tar kl, >lmn dnrnmyor. IMbıyanuı »• • «fcıy» göre, anne ve babasından ahnmaı içinde mllletimisin horflnktt so» • için tstanbul Emniyet Müdürlu ğü dün tstanbul Savcıhğma biı yal ve ekonomik »ornnları bsndan yazı ile müracaat etmistir. yirnıi be? otnı yıi »ncerine kıyasls Bu münasebetle, anne ve baba daha çetin ve degişiktir. Atatttrk sından velâyeti ahnacak olan 9 ya devrimlerinl simdiye kadar yerll şındaki Nurten öîmut dün Emni yerine otnrtabilse idik, bnnlan yet Müdürlüğüne getirilmiştir. çözümlcmekte belki bflyflk 7 yaşında ilk suçunu işliyen Nurliiklere nŞramazdık. ten iki yıi içinde 11 defa yakalan Ovsa, keçiboynnzn gibl çiğnedi mış, yaşmın küçüklüğü dolayısiyltSimiz yirmi bcş yıhn ardından biz bakkında knğuşturma açılmamis bâlâ «Ah. Atatürk!» diye sayıklı tır. yoruz. Onn şimdi bnlsak, arad» bo Emniyet Müdürlüftünü Med?n] suna vitirdieimiz çeyrelı yüzyılı Kanunun maddelerini tatbika zorlıyan husu?lar ve ailenin durumu nasıl kapatacağıır? şöyledir : NADtR NADt Arfcaa &*. K M. I *• . 9 yaşındaki kızıti velâyeti, anne ve babasındatı alınıyor Antalya. 18 (Telefonla) Dun şehrimiz Devlet Hastanesinde müstahdemier tarafından demirle döi'ülmesi sonunda ince bağırsağı de' linen akıl hastası Mustafa Taş, bu gece ölmüştür. Bir köyiin en güzel kızı, çamasır toplarken, i Olaydan lasık olartk adüyeye yıldınm isabeti ile öldü ! verilen Nuri Dallnran ilt Ali Çaj kıl ilk lorgularım mütaakıp tevkiT Bahkeıir 18, (Hususi) Evvelki Doğanlar köyüne düşen bir yıldıolunmus, Ramazan Irmak ve Ramazan Pestil ise serbest bırakılmış gün bölgeye yağan şiddetli yağ nm, bahçede çamaşır toplamakta lardır. öte yandan olayı idari yon murlar, Susurluk bölgesinde bir olan köyün en güzel kızı, «Ayın den de ele alan Vali, her iki Ra kısım arazinin sularla kaplanması ondokuzu Bedir» diye adlandırılan , mazanın haîtanedeki çörevlerinc na sebep olmus ve bazı köyierde Bedriye Demir'e isabet etmtş ve ! ?on vermiştir. Arkast Sa. 5, Sü. 6 da mahsul zairar görmüş(ur. Bu arada Balıkesir'de yağmurlar büyük hasara sebep oldu Konyalıların Hindenburg'a hediye ettikleri halı kayboldu Konya 18, (Telefonla) 1315 yılmda Konya'da dokunup Alman Orduları Başkomutanı Ve «onlradan Rsisicumhur olan Mareşa! Hindenburg'a hediye edilen kıymetli bir halinm ortadan yok ol Arkası Sa. 5, Sü. 6 da TARDIM Şehrimizcie buluna: Amerikan deniz filosu mensupla rından bir grup. dün Teşvikiye Cambolat ve Alibey köyü ilkokul larını badana etmiş v» ayrıca çe şitli malzeme hediye etmiçlerdir Resim, okulda çalışan Amerikâr denizcilerini göster Tekirdağ Lisesi resim öğretmeni Sema Akdağ'ın. polis tarahndan ycrde sürüklenip zorla otomobile atılması. müessif olaylara yol açtı, 800 öğrenci sessiz yürüyüş yaptı Tekirdağ Namık Kemal Lisesi resim oğretmeni Sema Akdağ'ın, tedavi maksadiyle lîtanbula sevk edilmek üzere polisler tarafından yerlerde sürüklene sürüklene otomobile bindirilmesi T«kirdağda bazı olaylara sebebiyet vermiştir. Bu arada dün sabah lisenin 1000 e yakın öğrencisinden 800 ü derse ginıemiş, Atatürk anıtı önünde tstiklâl marşı söylemis ve Okul Mü Bîr öğretmen zorla akıl hastahanesine kaldırıidı . ^^ . VeUyet hakkı ailesinden afaua köçök k a YAZISIZ dürü Lutfi Alpay'ın teskin edici konuşmasından sonra dağıimışiar, fasat derse girmemekte ısrar etmişlerdir. Olay çöyledir: 34 yaşlarında bir öğretmen olan Sema Akdağ'ın derste öğrencilerine, kadın b.acak güzelliğindeıı bah setmesi, kendisini zaman zaman «Afrodit» olarak görme^i lise idarecileri tarafından ö|reni!mi> ve Arkası Sa. 5, Sü. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog