Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PEARL BUCK Çin'e dair en güzel eseri Dünyanın en büyük edebî armağanı NOBEÜ kazanan GOVEN tVİ ROMANLÂR Serisinde Çıktı. pnrK 38. yıl Sayı ş umhuriyet KDBÜCDSU: TDNUS NADİ 13.544 v TUeionhr: B M k t u p « b * « l > C u m h u r i y « t t c t a n b u l F o r t a K u t u s u : l ı t a a b u l N o . 246 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 42 9 8 2 2 4 2 9 9 BOŞ YUVA Kerime Nadir'ın en son esendır. Herkesın zevkle okuyabıleceğı en guzel lomanıdır. Fiatı 5 lıradır • İNSANLIĞIN HALİ Çarşamba 18 Nisan 1962 Andre Malraux'dan dılımize Nasuhı Baydar'm çevırdığı, Goncourt mukâfatı kazanmış, dünyaca takdır edılen bir roman, Fıatı 5 Lıradır. İNKILÂP ve AKA Kitabevleri İstanbul. Üâncıhk: 2910/4748 Inönü a( konusunda "ben Subay sicilleri de bir sihirbaz deği.im,, dedi heyetten geçecek Başbakan gazete muhabirine ayrıca realist olmak zorun Rütbe itibarıyle terfi edemiyen subay süre» sini doldurduqunda otomatih olarah da olduğunu ve zaman beklediğini belirtti Amerikanın ünlü New Tor ı Tim«f gatetesı, Basbakın tsmet înönü ile »iyas! mahkumlann affı konusunda yaptığı bir gdruşmevl yayınlatniftır. Haberde soyle denilmektedir: Başbakan lsmet tnonu, dün eskt Başbakan Adnan Menderes taraftsn olan 400 ü aşkın siyasi mahkumun netıce itibarıyle affedileceklerinl ümit ettifiını «oylemıştır. Bununla beraber tnonıi, kendısi Arkası Sa. 5, Sü. î de f Başbakanyın NewYork Times gazetesine beyanatı Askert Şftra sicil konnsıum ele aldı bir üst derece maaş alacah Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) Yuksek Askerî Şuranın bugunkü toplantısında subay terfi kanunu üzerindeki çahşmalar tamamlanmıs, bilâhare ordu sicil yönetmeliği tasarısı uzerindeki konulara geçilmiştir. Diğer taraitan, Şura üyeleri sabahleyin AnıtKabre giderek Ata'nın manevî huzunında sayRi duruşunda bulunmuşlar ve kabre bir çelenk kovmuşlardır Şura tarafından son seklini alan Subay Terfi Kanununun ana hatları şunlardır: Mer'i terfi sistemine gore, halen sırası gelen subayların terfıleri sicil âmirlerinin mutlak hükiimlerine uyularak yapılmakta, subayların yekdığerıne nazaran nisb! durumları dedeğerlendırilmeyerek tek tek terfıe lâyık olup olmadıklan tesbıt edılmektedır Bu mahzur Arkası Sa 3. Sfl. 5 te Pınarhisar Kaymokamı iki öğretmeni okula sokmadı Kızına bir haftahk tard cezası verilmesine kızan Kaymakanı, «Başka bir meseleden dolayı öğretnıenlere mecburî izin verdim» diyor. Olaya Vilâyet ve Millî Eğitim Müdıirlüğü el koydu Kırklareh 17 (Telefonla) Pı. narhısar Ka\makamı Ulvı Pınar, kızına bir hafta okuldan uzaklastırn'a cezası ver»n Ortaokul ogret n.enlerını, kapı\a polıs dıkerek bugun okula «okmamıştır. Iddıa edıldısıne gore olay soyle cerev^ın etmıştır 1 Ortaokııl Dı^ıplın Kurulu taratından bir hafta muddetle kızı okuldan uzaklaştırılan Kavmakam duruma sınırlenTek niretmenlerden Sevım Erdıvanlı ile Nermin Tan'a «gorduğu luzum uzerine» birer haftn mecburi izin vermiş ve bu sabah okulun kapısına gön derdığı ıkı polıs memuru vasıt». siyle oğrptmenlerın okula gırmesini onlemı^tır Olavdan muteossir olan oğretmenler ağhyarak evleridanmu' ve durumu telgrafla ilgililere bıldırmıilerdır Arkası Sa. 5. SU. 6 da CHP ve AP gruplarında hükümet tenkid edildi 22 Şubat olayımn A.P. Grupunda görüşülmesi için yapılan talep önlendi Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) Dort sıvasi partınin Meclis grup lan, bugun Parlâmentodakı C7el salonlarında toplanmışlardır. Elde edılen haberlerden anlaşıldığına gore, muhalefet partılerının sukunetli gorulmelerınin aksın», ıkti Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Inönü, dün Eminsu Derneği mensupları ile Başbakan lıktan aynlırken üyeler «ya döneceğiz, ya da ölecegiz» dediler Ankart, 17 (CumhuriyetTeleks) Emekli ınkılâp subaylarımn > « *nıden orduya donmesini ıstiyen Eminsu Derneğı îdsre Heveti uvelerı bu sabah Başbakan lsmet înönu'yü riyaret etmışlerdir. Bu gbrüsmeden çıkan idare heye ti uyelennden Tevfik Karahan, ba ıın mensuplanna orduya donece«c lerinden umitli olduklarını bildirml| ve: « Ya doneceğız, ya oleeeğiz» demıştır. Basbakan îstnet Inbnü ise, gazetecilenn bu husustakı sorularına ladece: € Onların arzulannı dınledım. Dert dınlemek benım gore Arkası Sa. 5, SU. 3 de Eminsu üyeleri dün İnönü ile «.görtiştüler Inan, mart ayına ait Devlet gelir ve giderleri ile ilgili izahat verdi Ankara, 17 (Cumhurıyet Teleks) Maliye Bakanı Şefık tnan «1962 malî yılı butçesının mart ayı itıbarivle devlet gelır ve gıderlerinı açıklamak» maksadıvle bugun bir basın toplantısı yapmıştır. înan'm ifadesı ile bu ay içınde ^merıkan karşılık paralar fonundan hıç para çekıl Arkası Sa. 5, Sü. 4 te İmar Bakanı hakkında Meclis tahkikatı istendi Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) Cumhunvet Senatosunun bugunku toplantısında Tabıi Senator Mucıp Atakh. tstanbulda \apılmaM ıçtenen Londra asfaltı U7erındekı notelın ırçaatma uın venlmesı rio Javısıyle Imsr ve îskân Bekanı Mu hı*tm Guven hakkında Meclis soruçturması açıımasını ıstemıstır. Atakh, Londra asfaltı uzerınde yapılmaM ı^tren bu mntele îmar Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Ç O C l G l M ' \LMAXYAD4 BIKAKIP ÎSTANBl LA KAÇTI Çalışmak uzere Almanyaya giden bir Türk aılesının geçımsızliğı Alman gazetelerıne aksetmış, kadının 6 aylık çocuğunu yuzüstü bırakarak Turkı>pe kaçması Saarbrucken şehrınde gunun konusu olmuştur. Gazeteler Rorduğunuz resmın eltına şunları yazmışlardır • «Turk ışçısı elektrikçı Hayrı Yuk'el altı syhk oğlu Yıldınm içın yeni bir anne arıyor » Hayrı, bir kaç vıldanberı Almanyanın Saarbrucken çehrinde çaAnkara. 17 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bugun saat 16 30 dan hşmaktadır. Karısı ıse kendısi ıçın yabancı bir ulke olan Almanyada 21.30 a kadar, Başbakan lsmet In kalamamı? ve vatanına donmek ısteğı Yıldınma olan sevgısınden ağır onu başkanlığında toplanmıştır. bastığı ıçın Turkıveye kaçmıştır. Şımdı mınık Yıldınm, babasıyla Toplantıda sıvasi sebeplerle ışle Almanyadadır, Havrı Yuksel'ın şımdı tek arzusu evlâdı ıçın yenı bir MECLİSE HEDİVE Guzel Saanne bulmaktır. Onu bulana kadar da bir hemşıre ile yetinmek zonatlar Akademısı hocalanndan rınden çıkarılan ışçılerın tekrar Arkası Sa. 5, Sü. 8 de rundadır » î. Hakkı Oygar, Etı sarısından Etı motıflen ile suslu olarak >aptıüı seramık masajı T B J 1 M ne gondermıye karar vermıstır. Re'imde masa ve prcfesor gorulujor Siyasi sebeplerle çıkarılan işçiler tekrar işe alınacaklar Nuri Beşerin yargılanmasına bugün başlanıyor Ankara, 17 (a.a.) Bundan bir süre önce, ordunun mânevi sahsi yetinl tahkirden dolayı, Türkiy» Büyük Mıllet Meclisi taarfından dokunulmazlığı kaldınlan ve An kara Savcılığınca tevkif edilen Zonguldak mılletveKili Kuri Be şer'ın yargılanmasına yann sabah eaat 09.15 de, Ankara Ikinci Ağıı Ceza Mahkemesinde başlanacaktır Nuri Beşer, «Ordunun mânev* şahsıyetıni tahkir» suçu ile yargıl» lanacaktır. Mahkeme he>etl, Başkan Sırn KAİayoğlu ile uyeler Ali Bedirhaa oğlu ile Fıkrı Alemdaroğlundan muteşekkıldır. Iddıa makamında Ayhan Kılıçlıoğlu bulunacaktır. Yedek subay öğretmenlerle y | | d ö n ü m ü d p n ilgili tasarı Meclisie ilili l Mlii Tasan yedek subay öğretmenlerin hizmet sürelerinin üç ay kısallılmasını derpiş ediyor Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) çici ıkmci maddesmın son bendınin Askerlik hızmetlerini oğretmen o aşağıdakı sekılde de|ıştirildiği billarak yapan lıse mezunlarının altı dırılmektedır: aylık askerlik eğıtımlenm uç aya • îkı senelık askerlik hızmetını duşuren ve bu eğıtımın uygun za oğretmen olarak tamamhyanlar manlarda tamamlattırılmasını sağ teğmen olarak terhıs olunurlar. layan bır hükumet tasarısı Meclise Ancak fulen ıkı ders yılı öğretverılmis ve Mıllî Savunma Komıs menlık ve uç aylık askeri eğıtımyonunca muzakeresıne baslanmış lerini tamamlamadıkça terhıs edıtır. lamezler. Bu statuye tâbi bulunanAskerl egıtimlerin kıtalan sıkış lar ıhtiyata geçırıldıklerinde mutırdığı, tasannın gerekçesinde izah navebe ile uçer aylık askeri eğıtıedılmekte ve 97 sayılı kanunun ge me tâbi tutulurlar » Köy Enstitüierinin kuruluş Enstitüe Devrim Ocakları Genel Başkanı konuşraasında, «Köy Enstitülerine yapılan hücumlar, kaynağını, aydınlığa olan korkudan almaktadır» dedi. Koj Enstıtulerının kuruluşunun 22 ncı yıldonumu dun T M G T. toplantı salonunda yapılan bır torenle kutlanmış ve Koy Enstıtulerıyle ılgılı kitaplardan bir de sergı açılmıştır 22 ncı yıldonumu kutlama top lantısım Turk Devrim Ocakları Genel Başkanı Dr. Çetm Özek kısa bır konuşma ile açmış ve Koy Enstıtulerının ozgur duşunebılen ınsan jetıştırmek ıçın ku.ruldugunu ifade edeıek «Koy Enstitulenne vapılan hücumlar, kaynağını aydm Arkası Ss. 5, Sfl. 6 da Anadoluda htş geri geldi Eski Emnnet Mudurıi iiade verirken (sagda) ve sanıklardan biri konuşurken Banka doiandırıcıiığı dâvasına dün bakıldı Denizli civarına k ar yağıyor Sıvas'ta 30 saattir devamlı yağan yağmur ve dolu, meyve ağaçlarının çiçeklerİDİ döktü Adanada iki hırsız çocuk cetesi yakalandı Adana 17 (Telefonla) Ramazan Aydm, Davut Aydoğan, Fatos Erdoğan ve Mehnret Saç admdakı çocuklardan kurulu bir çet* Millt Emniyete ait binadan kursun boru çalarken suçüstü yakalanmıslar. dır. Ayrıct muhtclif dükkanlan 10yan 1014 ytşları araiindaki diğer bir çocuk çeterl de yakalanarak adalete teslim edilmistir. Her iki çe'e mensupları tevkif edilrnislerdir. Eski Emniyet Müdürü tanık olarak dinlendi Derslere trirnüyen öğrenciler, bos sınıflar ve okul müdürü Demzli, 17 (Telefonla) Deniz dında 4 yasında bir çocuk boğula lide bir haftadanberi »ralıksız ya rak Bltnüstur. ğan yağmurlarla suhunet düşmüf Sobalar tekrar knrnldn ve civar dağlar tekrar karla ör Burdur, 17 (Telefonla) Bır' tülmüştur. Çevreden ahnan haber muddettenberi ıjı gıden hava dun ı Kur. Alb. Necati İşçen, sanık Yahya Uraz'ın olayı lere gore. jağmurlar çıftçiye çok ant bozmuş ve ısı derecesı dus | faydalı olmuştur. Müstahsıl bay müştur. Soğuk şıddetlendığı ıçın, nasıl itiraf ettiğini, Pilot Borazanı nasıl ele verdiğini ram sevıncı ıçındedır. sokulen sobalar tekrar kurulmuş anlattı ve sanıklann suçsuzluk iddialarını çürüttü ve kışhklar gıyılmıştır. Çiçekler döküldü Bir köylüye yıldınm isabet etti fcahte dekontlarla bir bankadan durumumu! ölmeyi tercih ediyoSıvas, 17 (Telefonla) Şehrımıtzmir 17 (Telefonla) Bavındolandırılan 5 mılyon lırayı yurt rum» demiştir. Uraz bu sdzleri. sa ze 30 saattenberi arahksız \ağmjı dıra yağan «ıddetıl \afimıırlar dısma kaçırmaktan sanık olarak, nık pilot Huseym Borazan'ın, ken yağmaktadır. Bazan dolu ile bır esnasında Ze^tınlıktç ^ahşmakt? Bınncı Aslıve Ceza Mahkemesinde dısı tarafından ele venlmiş oldu hıtte \ağan vasmıır vuzunden şeh olan Alım Yorulmaz ısımlı bn yargılanan Yahva Uraz dün, ken ğu yolunda, tanıkların verdıklerı rımız ve çevresınde meyva ağaçla kovluje Mİdırım isabet etmıs \r> dısını savunurken: c Muhterem ifadeler üzerine sarfetmiçtir. nnın çıceklerı dokulmuştür. Bu sağ kulağnle sağ kolunun kop. hâkım bey, hâlâ vicdan âzabı çekDolandmlan 5 milyon liranın sa arada mpydana gelen Yaralı sellerden masına seb^p olmuştyr tnesteyim. Ah, bılseniz $u sndaki Arkan 8». 5, Sfl. 5 H Teeer köyünd» Hüseyin Yılraaz • köylü tedavı altına ahnmıçtır. Konya ilkoknllarıiMİa DenixcHik Okulu zil yerine pikap öğrencileri dün toplu kullanılmaya olarak derse girmedi başlandı ! YAZISIZ Konva 17. (Telefonla> îlımiz , Dört öğretim üyesinin başka yerlere tâyinini protesto eden ılkokullarında zıl usulu hemen he öğrenciler, okul müdürü hakkında da îthamda bulundular men tarıhe karısmaktadır Kop!rubası tlkokulunda «on olarak tatYuksek Denızcılik Okulu bğren lerin urulüne uygun olmadığım bık edılmeye baOanan bir u«ule cılerı, dort oğretim viyesinin bas iddia etmekte Tt bir sebep gösteEore, derse pirme «adtloıı muzık ka yerlere tâiınlerini protesto et rilmeden yapılan işlemi öğretim ule yapılmaktadır. Kuçuk oören j mek uzere dun derslere gırmemiş yelerinin Akademl olma yolundakı cıler bır pıkap vâsıtasiyle çalınan j lerdir. ısrarh çalıçmalan 11« izah etmekceşitli e>:erleri ılgi ile takip etmek öğrenciler, tedrisatın bitimln» tedlrler. tedirler. 1 5 ay kala ansızın çıkan bu tâjrla Arkam 8a. 5, Sfl. 4 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog