Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

KİEOPATKANIN SIBRI GECE GÜVDÜZ •M StlfİRI.t HABİKA KREMl S. Buck A N A Çvvfe«n: Mebmre AUBVOK v ^ i kaçıp gidince, üç rvjât, Ur cl« ih, bunak kaynana Ue ytMMfi kafan gen•eft bir koylfl ana n* yapar? însan ruhurma dermuklerine sesleoMi bu eaerde, tek bir isim geçmez. Nine, Ana» Ogol, Koca. Bir köy ve birkaç köylu. Tam tercüme dördüncü basüış. 500 'Kr. ' KİTABEVİ 288Pİ4698 Gençliğınizi ebedilegtirir. Cildin buruşmasmı önJer Ergenlik sivilcelenrji, dendeki kınşıklıklan ve lekeleri giderir. MUTLAKA DENEYİNB. Umumî Tevzi îeri: MUHTAB YAZBt Afirefendi Cad. Elkâtıp han 8 Istanbul TeL 27 22 21 Telgraf: Türkital . İstanbul İlâncıhk 2909/4699 jnönii, siyasî af zaman; için "fikrim yok,, dedi AP. liler» 22 şubat olaylarınm Mecliste müzakere edilmesi için Basbakana bir soru tevcih etti 38. yıl Sayı 13.543 Telefonlar: 224290 Cumhoriyct btaubul Po«t« Kutusu: trianbul No. 24S 224296 2 2 4 2 9 7 22 42 98 2 2 4 2 9 9 Sah V7 Nisan Ozel Sektöı temsilcileri ile Bakanlaı toplandılor Bu toplantıda Bakanlara verilen raporda Anayasadaki «Taksitle Devlet ( ( leştirme müessesesine kar;t Hükümetten garanti istendi Ankara, 16 (Cumhunyet Teleks) Tıcaret Bakanhğında bugun yapılan bir toplantıda, özel sektbr temsilcileri Anayasanın 39 uncu maddesinde yer alan cTaksıtle devletleştirme» hukmunun tat bık mevkiine konulmıyacağının temin ve llânını zaruri gorduklerıni bıldırmişlerdır. Özel sektor temsilcileri bu hu susun yatırımların teşvıki bakımından şart olduğunu ve yatırım sahıplerıne gıriştiğı teşebbusun semerelerınden faydalanacağına dair emnıyet vereceğıni ıfade etmektedırler. Arkası Sa. S, Sü. 3 de Yüksek Askeri ŞAra, dün İnooünün başkanlığında yaptığı toplanbdt). Hazin ıııııııııııııııııııııııııııııııı Bir Yıl llllllllllllllllllllllllllllllll Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) AP. Edirne milletvekkıli Nazmi Özogül, bugün Millet Meclısi Başkanhğına verdiği bir sozlü soru önergesiyle, 2223 şubat gecesi hâdiseleriru Meclise getirmiştir. Başbakan tarafından cevaplandırıknası istenılen önerge şöyledir: 1 2223 şubat 1962 gecesi yapılan hareket, Anayasaya karşı yapılan bir hareket tnidir? 2 Türk ulusu adına hüküm vermeğe yetkıli adh ınercilerce tahkikat yapılmı? mıdjr? ' 3 T.B.M.M. ne karşı sorumlu olan Başbakanın hareket hakkındakı bılgisı ve tutumu nedir? 22 şubat affına ait kanun tasarısının perşembe veya cuma günu B. M Meclisine verı Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Askeri Şura Inönü'nün başkanlığında toplandı Dört gün sürecek topiantılaran îlkinde Bakillerle, yeni subay terfi kanunu ele almdı Ankara, 16 (CumhuriyetJTeleks) Yuksek Askeri Şura bugun saatj 10 da Başbakan tsmet Inönü'nun" başkanlığında, Millî Savunma Bakanı llhami Sancar, Genel Kunney Başkanı Org. Cevdet Sunay, Kara Kuvvetlen Kocnutanı Korg. Aii Keskıner, Denız Kuvvetleri Komu tanı Koramıral Necdet Uran, Hava Kuvvetlen Komutanı Korg. î*^ fan Tansel, 1. Ordu Komutanı Korg. Cemal Tural, 2. Ordu Komutanı Korg. Refik Tulga, 3 Ordu Komutanı Korg. Refı* Yılmaz ile Genel Kurmay 2 nci Başkaoı. Arkası Sa. 5, Sü. ( d a ııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııuı emokrasi parolası sltında kendimiri kaldırıp daha ilk adımda demagoji bataklıgına fırlatmasaydık, simdi bngün milletçe köy enstitülerinin yirml ikinci knrnlos yıldönümUnfi kntlıyacaktık. Eğitim dâvamız çoktan çözülmiiş olacaktı. Antalyada, bir hafta önce kuduz köpek taraBaşlangıçta, bn ısin on yılda tamamlanaeaği hesaplanmıştı. Arafından ısınlan bir ihtiyar kudurarak öldü dan iki defa on yıl geçtigine göre, .ı^ır tcmsilcüeri i!e yapılan topianuya katıian Bakanlar. enstitfiler kapatılmasa idı. şimdl îzmit, 16 (Telefonla) Şehn once bır kopek tarafından ısınTürkiyede oknr yazar olmıyanlan parmakla gösterecektik. Tarım me mizde kuduz kopekler tarafından lan şehrımızın Muratpaşa Mahal İMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIE todlarımız yenileneeek, üretim gü ısınlan 28 kişı Devlet Hastahane lesınden Mehmet Içen adında bır cümfiz artacak, ormanlanmız kur sinde tedavi altına alınmıştır. Ge ıhtıyar, kendısını tedavi ettırmedı tulaeaktı. Uygarhk güneşi ynrdn celeri sürü halınde dolaşan ve bıs ğınden kudurarak olmuştur. Bubir baftan bir basa aydmlatacak, birleriyle boğuşan kopekler yu nun uzenne Mehmet Içen'in yaköy sehlr aynlığı böyüb ölçüde zunden bazı vatandaşlar dışarıya kınlanndan 30 kişı tedavi altına altnmıştır. azalacaktt. Motln Türklye hayali çıkamamaktadırlar. Arkası Sa. 5, Sü. 6 d a Antalya, 16 (Telefonla) Bir ay iyiden lyiye gercekleşme yolnns %\recektl. Köy enrtitüleri fikri, öyle bir iki adamın kafanndâ rastgele yer eden bir bulus degildi. Dikkatle arastırılına, bnnnn belki Kurtnln» = Millî Eğitim Bakarüığı = Savagı gfinlerine kadar nzanan bir tarihi olduja görfilfir. Millctleri E öğretmenlerin tayinlerini E geıi bırakan sebepler arasında bil= yeni bir esasa bağlıyacak = gısizliğin payını azımsamıyan iilE durum ilgililere bildirildi = kücü aydınlarırmz konn üzerine yıllar yılı eğilmişler, köylüyü kı= Konya, 16 (Telefonla) = sa zamanda ı«ığ» kavnştaracak bir = Mılli Eğitim Bakanhğı bütün = figretmen ordnsnnnn ytne kısa ta= teşkllâta gönderdiği bir ta = manda nasıl yetlştlrilebileceÇİ ~ mimle il içi ve il dışı oğret S problemini çSzmeğe çalışmışlardı. H men nakillerinde yeni bir 5 O arada bir takım deneyler yapıl^ prensip kararına vanldıgını ^ Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) mış, köy enstitüleri müessesesi S bildirmekte ve her öğretme Ş Kendisinin dâveti uzerine dun akböylece adım adım çeliştirilmek ^ nin bulunduğu yerde en az ZZ şam A.P. Genel Başkanı Gümüşpasarctiyle karalmuştur. Zl üç yıl kalması esasının ka ~ la, tzmir milletvekili Nihat Kürşat ve Erzurum milletvekili Ertuğrul Her şcye rağmen müessesenin S bul edıldiği ifade olunmakta E Akça, Berrin Menderes ile görüşkasnrla yanları vok mn idi? SoE dır. Aynca tamimde bu müd ~ müşlerdir. Bayan Menderes'in A.P. rnya ceffelkalem havır direbılmek E detten aşağı vazıfe gören öğ = heyetıyle yaptığı konuşmanın koiçin insan köy enstitfilerine diş bi= retmenlerin hiçbir surette ^ nufu, geçenlerde Başbakan Inonu liyen çirUin politikacılar kadar ~ nakillerinin yapılmıyacağl l ^ ile yapılan temasların ayn;aır ve bafnaz (softa) yaradılışlı olmaiıE fade olunmaktadır. = Menderes'in haczedilmiş olan maldır. Meselenin özü, bn metodla JıiııııııııııııımıııııııııımııııııııııH ları meselesiyle ilgilidir. halkımızın kestirme yoldan aydın Kınık A. P. kongresinde hâdis lıîa kavaşup kavnsamıvaragında çıkaran ve takibat açılmasına idi. Ve bn noktada kimscnin süpyol açan şahıs hcsi yoktn Terli vabancı berkes çSrüvordu ki, k6y enstitülerini Knrmakla Türkive Cumhnriveti egitim dâvasının anahtarını nihayet bıılmuştur. Memlfkctimize konuyn incelemeve çelen hir ÜNESCO heyetl, bizim bnhısnmuza havran olmns, geri kalrms üikelpri kn'kındırmak hnsusunda hundrn örnek TEHDİT ETTÎ Cağaloçlunda alınabilecegine dr»ir Paristeki rnerAydınlar hanında kahvecıhk yapan keze rapor vermıstir. UNESCO Dervış Aysoy, polise muracaat Türkiye Millî Komisvonn Bajkanı ederek 6 yıl once kardeşini öldüîzmır, 16 (Telefonla) Kınık Saym General Tevfik Satlam, bu L ren Potürgelı Ramazan Polat'ın konn ile ilgili olarak hcr halde da Savcılığı dunku A.P. ılçe kongreAnkara, 16 (CumauriyetTeleks) milletvekili Suphi Baykam ve tzbu sefer de kendisini öldurmek sinde cereyan eden bir olayla ilgı Kadirli Kaymakamı iken Tuz mir milletvekili Ali Naili Erdem'ha geniş bılçiye gahiptir. ıçın Istanbula geldığıni iddıa etli olarak tahkikat açmış ve dört luca kazasına nakledilen Mehmet in verdıklen soru önergelennı lçPeki, yerli yabancı herkesin göı^ mıştir. Yakalanan sanık hakkında Can'ın tâyininde bir usulsüzlük o işlerı Bakanı Ahmet Topaloğlu su düŞünii rirkin politikacı görmes şahit dinlemıştır. kovuşturma açılmış ve üzerinde Şahitler kongrede boyle bır hâ lup olmadığı hakkında Maraş mıl şekılde cevaplandırmıştır: bır de 10 santımhk bıçak bulunami? Elbctte görör ve nitekim görrak musadere edılmiştir. Resimde Arkası Sa. 5, Sü. 4 te dü Göriir eörmez ie gözleri fslta disenin cereyan ettiğıni, fakat tek letvekili Ketnal Baloğlu, İstanbul sanık Ramazan görülüyor. $ı ribi arıldı. Kövlü oknr yazar o lifi yapan sahsı tanımadıklannı laeak Oknr yazar olnnca öŞrene söylemişlerdir. Savcılık bugun bır cek, ögrenince avdınlanacak. Ay gazetede ıntişar etmiş olan resım uzerınde tahkıkatı genişletmekte o JJonumu Izmitte 28 kişiyi kuduz köpek ısırdı | Dğretmenler | İ bir yerde en | İ az üç sene | İ çalışacak |Bilhassa askeri doktorlar bu şarilar altmda Askeri TıbbiyeYe müracaailann azalacağını belirliyorlar A.P. Genel Başkanı Bayan Menderes ile dün görüştii Ankara, 16 (CumhurıyetTelekj) Subay ve askeri memurların, as subaylann gördÜKİeri tahsile göre hizmet surelennı yukseltmek mak sadıyle 6077 sajılı kanuuun tâdıh ile ilgili kanun tasarısı hakkında askeri doktorlana tepkisi geniş olmuştur. Bilindiği üzere tasannın memlekette umuml olarak çekilen teknik eleman ve doktor sıkıntısını ordu içınderî kısmen hafıfletebilmes maksadiyle hazırlandığı ka Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Askerlerin hizmet sürelerinin uzatılması tcpki yarattı YASAK AŞK Irk ayrımı politikasını en katı şekliyle uygulayan Guney Afrıka Hükümetı, bir beyazın bır zencı ile sevişmesım bıle kanun onunde suç saymaktadır. Zencı duşmanhğı kc.nusunrta* kı bu musamahasızhğın en son örneğı, resimde gorulen çiftm başından geçmı^tır. 49 yajinctakiJsc». Stallard, bundan u.ı yıl once Guney Afrıkada bır hastuhanede tedavi gorürken, Harriet adında b:r hemşireye âçık olmuştur. Bu yasak aşk, her iki tarafa acı bır se* kilde odettırilmiş ve Stallard ile zencı sevgılısı 6 ay hapse mahkum edilmişlerdır. Cezalannı çektıkien sonra tahliye edılen ikisevg'ili tngütereye gelmışlerdır. Niyetleri îngiltereye yerleşip evlenmektir. Kınık A.P. kongresi için tahkikat açıldı Kaymakam Nehmet Can'm tayîni dün Medisi kanştırdı Bir genç, kızkardesini ve eniştesini bıçakla delik deşik edip öldürdü 22 yaşındaki kaatil ölen eniştesinin kanını avuçlıyarak içmek istedi Bahkesır, 16 (Telefonla) Dursunbey ılçesımn Kızıldere koyunden 22 yaşında Ali Karakaya, aılev1 bir geçımsizhkten doğan kavga sonunda dun kızkardeşi Ayşe Erol ile eniştesı Huseyıni bıçakla delık deşik ederek oldürmüştur. Cınayetı mütaakıp, ölen eniştesinin kanını avuçlıyarak ıçmek istıyen kaatil, olay yerine yetışenler tarafından yakalanacağını anlayın ea kaçmış, fakat bir müddet sonra yakalanıp tevkif edilmiştır. Tahkikatın seyrınden anlaşıldığına gore, kaatil, kızkardesını kocasından ayırmak ve başkasına ver mek ıstemış, cınayete yol açan geçımsızhk de bundan doğmuştur. Yılın 6 ncı cinayeti Sıvas, 16 (Telefonla) özen köyunden Mehmet Kaltakcı, mera ıhtılâfı yuzunden kavga ettığı akrabası Mustafa'vı koyun kırpma ma Arkası Sa. 5, Sü. 4 te •+. Içişleri Bakcmının izahatındcm sonra çıkan münakaşa ve ı kavgalar koridorlarda da devam etti NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sfl. 5 te Arkan Sa, 5, Sü. 8 de j=KENDİ KENDİMİZİ TENKİD Cumhnriyet'i çıkaranlar kadar oknyanlar da bilirler ki bn gazeteye konan ilânlar daima difer münderecatma kıyasla mnayyen bir ölçü dabiiinde tntnInr. Yani ne kadar ilân gelirse o kadan konmaz. ilân miktan Uç aşajı, bes ynkarı her gün aynıdır Bu izahtân sonra ilânın bir gazete için mânası flzerinde de kısaca dnralım ve bngün hiç bir gazetenin satif hanlStına dayanarak yasıyamıyacagını, ilân varidatının en hayatî bir kaynak ve destek olduğnnu «öyliyelim ve böylece asıl konnya geçelim. Babıâlıde «on zaraanlarda oldukça kesîf bir ilân tehacümü olmus, bnnnn karsısında basacaijı ilân bacmi mnayyen olan Cnmhurivet. muhtelif kaynaklardan çelen malî ve iktisadi müessese bilânçolarından kendi ücret tarifesine nvgun olanlan Dasabilmiş ve daha düşük tarifenin tatbik edildiğı (Basın tlân Knrumu) kanahndan yollananlan kovamamıstır. Bu hareket sekli her şeyden evvel bir mantık ve mnhakeme Polis zarfçılık usulü ile bir olayın failini yokolodı Bir İngiliz firşnasının malî müşavirinin kaybolan vc karşılığında büyük para istenen çantası bu yolla ele geçirildi, fail bir doktorun oğlu.. (İlân Kurumu) Gumhııriyet'e ceza kesti! emridir ve tamamen bir gazetenin iç isidir. Fakat bn hakikatleri kabnl etmek ve Cnmhnriyet'in koyamadıklanm ilân diye feryat eden gazetelere yollamak vaziyetinde olan (Basın İlân Kurnmu) tamamen mantık ve safduyu dışı bir davranışla gazetemizin iç iş lerine müdahaleye kalkışmış yolladıfı Dilânçolar neşredilmedi diye bir hafta müddetle Cumhuriyet'in kend» kanalından geçen bütün ilânlarını kesmeye, yani bizi cezalandırmaya karar vermiştir. Eskiden iktidarlar, istedikleri yolda yürümiyen gazeteleri böyİe cezalandınrlardı, şimdi de bn mahzuru ortadan kaldırsın diye knrnlan (Basın İlân Kumm ı ) aynı yoln tutmuş bnlunnyor. Tani oynanan oynn aynı da sadect oynıyan aktörler degigmiş bnlnnnyor. Hnlâsa basını taz yiklerden kartarmak âzere karulan (Basın İlân Konımn) bagını tazyik için vegileler aramaktadır. fste bizim bitip tü kenmek bilmiyen çilemizde tek yenilik bnndan ibaret... Hırsızhk Masası Memutlan bir sonra müesseseye gelen bır mekolayın failini <zarfçılık> suretiyle tupta çantayı ıade etmek ıçın bır miktar para verılmesı ve bu mıkyakalamışlardır. Bundan bir müddet önce Beyoğ tann da bir gazetede üân edilmesi lunda îstiklâl Caddesinde bir ec istenmiştir. Olay polise ıntıkal etnebı ilâç müessesesının mâlî mu miş ve müessese çantayı getırene Arkası Sa. 5, Sü. 6 da şavırı olan İngiliz uyruklu Robert Çoley'in, içinde kıymetli evfrakı bulunan çantası kaybolmuştur. Aradan birkaç gün geçtıkten Bir yüksek mühendis de evinde on gün alıkoymak Dun saat 15.30 sıralannda Balatta 21 yaşlannda A. Ç. ismindeki bır kız ile, kızı kurtarmak isteyen ameasinm oğlu 25 yaşındaki Zeki Balatta genç bir kız güpegündüz kaçırıldı «. Vanda bir jeep dereye uçtu bir binbaşı bir yüzbaşı ile bir de er öhJü 2 er de yaralandı Van, 16 (Telefonla) Dun gece bır fırari mahkumun takıbine 14 yaşlannda iki lsna çıkan ve ıçmde Aşsale Jandarma kumandanı iddiası ile tevkif edildl olan bır cıp ile Tabur kumandanı dereye uçmuştur. Bır müddet once Aşkale postaBodur, zorla taksi ile kaçınlmı»hanesıni soyarak kaçan Naci özdelars a da, p«sinden takip eden pomir adh er ile arkadaşını takıbe lisler taratından yakalanmıştır. Arkası Sa. S, Su. 6 da Arkası Sa. 5. Sü. 3 d e T. H. Yolları, Londra hattını iptâl etti Karara sebep, T.H.Y. nçaklarının Londraya bir iki yolcu ile gitmesi, bazan da hiç yolcn bujamaması Turk Hava Yolları tdareü, yeni açmış olduğu Londta hattını yolcu bulamadığı ıçın bugunden ıtıbaren ıptâl etmıstır T H Y bundan sonrakı tarıhler ıçın alınmış Arkası Sa. 5, Sü. 6 da *•* înonü KMağaralartia yaşıyanlar var> öedl Gazeteler Yuf b c Amma gayrı nıedeni insaalar varmış yahu!.. ve hâdisenin cereyan ettiği cad.de » ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog