Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Tfark • Alman Kfiltttr M«rknl Zahide Gökberk • « \ıbprt Schweixer* in hayah T * • uzcrina konagaeaktır. 18/4/1962, Giri« Adret: tstddll cad. 394/98, Mfleyy* B«yoglu Tttnd U63/484» u m h u r i yet EUBBCOftt TUNÜS NADİ Fn»nsra«ı Dr. BAHA ÖNGEL'in Turkçe izahh 5. 7.50 1. Fransızca Gramer Ozeti TL. 2. Fransızca Cumle Kurulusu TL. ıki kitap Her ıki kıtap, Mıllî Eğıtım Bakanlığınca okullara tavsıye edılmıştır. Istanbul ve Ankara Kıtapçılarında btılunur Yayınlayarr TARHAN KITABEVI KIZILAY ANKARA , nâncüık. 2894 4653 Subay ve assubayların hizmet siireleri uzalılıyor Meclis Başkanlığına verilen yeni kanun tasarısına göre mecburî hizmet 12 ilâ 16 yıl arasında değişecek $$. yd S«yı 13.542 ' Taigrtf «• ••**» •*••** Cunhmisrat b t a a M Poate Kuture: ktaabal No M6 Td«fanlt« B 43 00 B 41 M a f 4 * 8 7 2 2 4 2 ı « 2 2 4 2 » Pazartesi 16 Nisan 1962 Bsabaksn Inönfi, Ank*r» G»t«te«il«r Sendikaaı Yapı Kooperatifi bıoalanaın temelleıine harç koysrken Medeniyet Anlayışında Kararsızlık IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIMIIII ıııııiMiııımımıımıııııııııııı • IIIIIIIIIIİIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIII vrupa medenıjetı, ustunlu tunu hırçok fsktorlere horcludnr. Teknığın suratle ilerlemesı, fıkır faavatı nın gelışmesı, ferdı hak \e hurrıvptlerın kokleşmesi \f drmokrası prensıplerinın vavılması, Batı âlemınde varatıcı tekâmulun başlıca muharnk ku\\etlerını teskıl etmış tır. Tırmıncı Asnn ıktaadı refahı nı \e ıçtımaı emnıulmı saglıvan bu sartlar haUkında kutıi'phanelf r dolusu eserler vazılmıstır Fakat savısız mutefekkırler tarafından derınlıtınc ve Renışlıfcıne tahlıl pdılmis bulunan bu konu lı zerındekı munakasalann artık kapandığını nanmavınız. Zamanıımzda fikır hareketleri Okvanu» sularının cazibe kanunlarına bailı olarak alçalıp vjMelmesını andırı\or. Fn beklenmedık anda \f >erde, knv\etli temellere davandıiı sanılan kıvmet bükümlerıne ttırazlar yükseliTor. Pıyorlar kl : Teknık terakkl. Batı medtnivetinln varaiıcı tekamül faktorü olarak vasıflandırılamaz. Çflnkiı Batı alemine raevdan okuvan rnemleketlerde de, ilım ve fen buvük inkisaflar kavdetmektedır. Ferdi hak \c huırivetler mefhumuna aşın ehemroıvet trrmerark ISzımdır. ZiTH totalıter bır rejımde dahı fertIprtn mpnfaatlerl temınata haŞlanabılır ve menfaatlenni emnıvette sorenlfr mucerret hürmet fikri ti7erınde hassasivet gostermezler. DemokraM ıse, esasen bir karakter de{ sıklıjıne uîramıs ve olıgarslk ıkıidar temavııllerı galebe çalmıstır HalUııı seoımlerde Taptığı, bırkıc p?rfı lıder ve ıdareciM arasında tercıh'en ıbaret kalmaktadır. A Ank«r« 15, (CumhurlyetTeleka) Turk Sllâhlı Kuvvetlerı men «uplannın mecburî hıımetlerinl vaptıkları tah>üle içende ve dıçarıda gorduklen kurslara, çejıth ıhtısas surelerıne gore venıden duzenlıven \p derece dpreo artırma \ apan bır hukumet ta«:arısı Meclis Başkanhğına verılmıjtır Tabıp muhendıs, kurmay gıbi bu tun me«lek ve kumanda mevknndekı subavları ve as'ubaylan kap «av an kanun tasan^ı tabıp ve mu1 hendı^ler gıbı altı vıl tah !!! gorenlenn mecburî hızmetlerını lfi Mİa kadar çıkarmakta ve bugun vurur lukte olan kanuna gore, 10 \ıl o lan mecburî hi7metı »n a7 12 yıla v jukseltmekte. dır MIIIIIM'Mllll inönu, "Mesken temini devletin vazifesidir,, dedi Ankara Gazetecilerl Yapı Kooperatifinln temel atma törenlnde kcmuşan Başbakan, sosyal mesken sistemlnln tatbikine baflanacağını açıkladı. Ankar» 15, (CumhuTıyet Teleks) Ankara Gazetecıler Sendıkaiı Yapı Kooperatifinln Çankaya'da jnşasına karar verdığı «Ba»ın Sıtesının. temeli bugun yapılan bır torenle atılmıştır Tofrende Başbakan fsmet tnonu, Imar v« tskan Bakanı Muhıttm Guven, tçıçlerı Bakanı Ahmet Topaloğlu, Çalısma Bakanı Bulent Ecevıt ve Basın Yavm vp Turızm Bakanı Kamuran Evlıvaoğl'i ile mılletve kıllerı Genel Mudurler ve ba«ın mensuplafrı hazır bulunmuştur Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Tasarının tam metni 1 Sjbav IIIIIIIIIIIMIIJ Z Madde ve askeıı E Z Z E 5 ARİF B f c l ' t N N \ A Ş I N ^ K L t D İ I Di 1836 sılında i n g ı l t e r e v e Askerı Akademı^e ogrenım ıçın gonderıîen v e L o n d r a v a gelışınden k n a bır sure son ra vefat eden Turk »ubavı Arıf Bev ın naaşı, 126 \ıl »onra, gomulduğu Grand Depot Barracks'dakı mezarından alınarak, Brocckvv ood dakı Turk Şenıthğıne nakledılmıştır Resım, bu nakıl muna«ebetıv le vapılan »^keri torenı gostermektedır Istanbul'da telefon abone sayısı 200 bin artırılıyor Türftiyenin telefon ve telgraf tesislerini geliştirmek için bazırlanan program, Devlet Plânlaaa Dairesine verildi Ankara 15 (Cumhurıjel. T'leks) Memleketımızın Telefon ve Telgraf tesislerini geliştirmek ve riü ha rantabl bır hale getırmek ıçın hazırlanan bır milvar lırahk plan, Arkası !>>a. 5, bu. 4 te E « M a d d e 1 M u v a z z a f «ubav E j» ve askerı memurlardan Harb E Z Okullarından vetışen 'ubavlar Z E sınıf okullarını unıversıtelerın Z Z m u h t e l ı f f a k u l t e l e r ı ı l e v uk E Z sek okullardan vetışen subav E • ı » askerı memurlar tatbıkat = E okulları ıle mesleki kurs ve E Z stajlannı dıger »skerı memur z Z lar meslek okullarını bıtırdık Z Z lerı tarıhten ıtıbaren fulen 10 E Z vıl as'subav lardan »ubav nas E TAMAMLANIYOR Uludağ teleferık hattmda çalışacak olan = bedılenler nasıp tarıhınden ıtı E vagonları bırkaç gun once gumrukten çelalerek Bursa>a getıE baren 5 vı] hızmet etmedıkçe = Z ıstıfa edemezler E rılmıştır 40 volcu taşıyacak olan vagonlann montajına yakında başlaZ Mecburî hızmetı bashjanlar E nacaktır Hattın 29 ekımde ıjletmeve açılması beklenmektedır ReaımZ 'a bu muddetı Hıtırmıs olan Z de, tele/erık yoicu vagonları gorulmektedır E Arkası s a 5 Su 5 te E TnıııııııııtııııııııııııııııiMiıııııııııı1: E tır memurlarm mecburî hızmetle Z " ve ı«tıfa!an hakkmdakı W)7" E lavılı Kanunun 1 ıncı maddesı E asağıdakı şekıloe değıstırılmış E E Seıtdikaya kayıt olmıyan işçilerle konyşulmaması telclif edildi \vrupa medenıvetını tarıf ederkpn, ılrrı mmlekctlcrın mu'îterek bır husıısıvetını csas tutraak IStımdır Bu mustprck hususıvet, Hırıstıvanlı! tır Medemvetı varatan ve vasatan ılhamı, dını tesırlerde aramak lâzımdır. Eu «ıo7ler, tck incamıı aezırıdan duMilsa omu7 «ılkıp şeçılebılır ta'^zt avrı m^.rleketlcre ve mesIP Î T P b?»'anmı<! kımseler avnı 'abıt fıkır uzerınde bırlesınce me• *r "n n pher^mnetı artıror îstanbul Crjzetecıîer Ccmıvetınin Bu fıkre ıtıraz cdenler de olnvor. davethsı olarak bır suredenberı \i r?ı p Icnlerın corusu su : memleketımızde bulunan Yunanlı Copernıc Kcpicr Oalıleo nnn gazetecıler dun kendılerıvle s;oru mr.ceralannı hatırl;n ıni7 Çok vaşen muvabırımıze YunanıstaidaM iin zamanlan ladır, taacuhun son ogrencı gosterı'erı ıle 27 Mavıs Arkası !»a 5, bu. 5 te tenılık ve terakkıve cephe aldıîı iı nasıl ınkâr edebılırsıım" Hur Junvanrn bır muvtcrek mnkaddeat cephrsı kurdutundan bahsedııvor. Sız mrdenıvetı bovle dar bir Krdan tarıf edersenız dnnva nflUjunun çojunlutu arasında nasıl •empztı toplıvabıhrsınız? Demok3sının karakter değı«tırdığını söyuvorsunuz. Avnı kanaatı geçraen • ermız karsısında tekrarltysbUlr DÜB iabıh Emniyet Mudurluğu msınız" Sualler karşısında kanaatlerın tndtefernkasında 390 lıra para kabolmuştur. Yapılan butun soruş Feridun ERGİN turmaya rağmen paranın kımın ta Arkası Sa. i, Su. 5 te Arkası Ss. 5, 8ü. 4 te Yunanfstandaki nümayişler bir iblilâl yaratacak çapta değil Yul Brynner'in Atatürk rolünden vazgeçmesi ihiimali belirdi Ataturk'ü, bevaz perdede canlandıramamaktan korkan aktor. «Turkler ıçın Mustafa Kcmal ınsan olmaktan çıkmıs, bır dusunce bır pevearnber halıne gelmıstır» dıvor Ünlu aktor \jl Br nıerın Turkıveve geup bazı gerçeklerı jak'ndan gordukten sonra karşüasabılecegı gucluı\ler vuzunden Ataturk fılmını çevırmenesı ıhtımalı belırmı^tır Artı=t Turk'eım jstedığı ta^avvur ettı^ı şekılde Ataturk u bevaz perdede canlandıramıvacağından korkmaktadır Ivıtekım dun şehrımızden avnlmadan Arkası Sa. 5, Su. 4 te Bir kadın sevdiği erkekle evlenmek için kocası ile 4 akrabasını zehirledi » Zehirli elmalan yiyen akrabadan iklsi öldü, kadının kocası ise koma halinde hastaneye kaldınldı Lâstik İfçileri kongresmde baskan, sendikalann kuvvetlenmesi için bıitun işçilerin sendikah olması gerektiğint belirtti Turkıve Lastık Kauçuk ve Plâstık Sanavn îşçılerı Sendıkası Kazlıçeşme Zevtınburnu Şubesının vıMık kongresi dun «aat 10 4o «e Zejtınburnunda Yeşıl Tulumba Duğun Salonunda japılmıçtır l«>erlerındekı huzursuzluklaı dan patronların hakaretlennden ve bu arada ısçı davalarına alaka gostermedığı ıddaısıvle Hukumetten dert janan delegelerın vaptıgı konuşmaları mutaakıp soz alan Arkası isa. S, Su. 4 te Emniyet Müdütiüğü mifeferrikasında Tokat 15 (Telefonla) Kocasını' olaurereıc BV dığı erkekle evlen. mek ıstıven bır kadın adalete verılmıştır Reşaaıve ilçesmin Bozçalı kovundei Hatıce Akdenız serdığı •ia^up Pola'la evlen»bılmek için, ıçıne fare zehırı kov duğu elmavı koca«ı Şukru ' e, ikrabalarmdan A ı ve Medıne Alpaj'a, Bayram Uçar a Fa'ma Suruva yedırmıstı\U Alpav ve Fatma Suru olmuş, Şukru de koma halinde hastane>e kaldırılmıçtır sHirme mecadeiesine vasıta olamaz» Dunva Gençlık Teşkılâtı (W \ Y ) na bağlı uve olarak Turk genç lığının >urt dışında ve vurt ı ç n dekı tek temsılcısı Turkıve Mıllı Gençîık Teskılâtı Genel Yonetım Kurulu da, dun şehrımızde tnplanarak sıvasî af konusunu goruş muş ve Turk gençhğının ıççısıvle vuk«ek tah«ıl oğrencısıvle ızcııi le, kadınıerkeğı ı'e affa karşı ol Arkası Sa. 5, Su. 4 te «Af, 27 Mayısı gayrmeşın kabul îımır'den kaçarak sehrimıze gelen ve yakalanan çoonklar bırsızlık yapıldı Izmirden kaçan 4 çocuk yakalandı Akbisara kadar vavan gittiklerini ıfade eden çocuklar orada Beledije ilgılılerine Istanbul dan kaçtıklanm soyliyerek şehrimize gonderilmelerını temin ettiklerini açıkladılar Izrrür'dtn kaçarak sehrimıze gelen dort kuçuk çocuk pohs «kıp. lerı tarafından jakalanmıştır. 12 ıla 15 jaşları arasındakı Ertuğrul, Avhan, Mehmet ve Metın ısmındekı çocuklar polıse \erdıklerl ıfaded», Istanbul u gormek ıçın evlerınden ka^tıklarını sojlemışlerdır Izmirden Akhnar a juruverek gelen, Akhısar Beledıjesmı de alda. Arkası Sa 5, Su 6 da • Piflimlin gibi ünlti ishnler var 4 şubattan berı uç defa jarıda • KIZ KAÇIRMAK lSTEDt 17 ka'an Fatıh Kızılav Kongresi dun Pam 15 (a a ) Başbckan Georlabah jıne gurultulu ve zaman ges Pompıdou bu tabah G«neral jajırjda N ısımlı bır kız, evvelkı zaman da ha'ıf ka\ ja şekhnde ce de Gaulle'e yeni hukdmetın lute gecs Mbaha karşı Hurrıyet Tepejind»kı Ermcnl mezarhğı yanında revan etmışMr Kız lav Genel Mer sırı sunmuçtur ınenmıstır öğle uzerı Cumhurbaskanlığın takıi ıle kaçmlmak kezınden gonderılen ıki mufettıAnkara Yükıek Okullar Talebe (ArkMi 8». 5, 80. • d») Ctaoç kızı kaçırmak ıstıven Karslı 4rkası Sa 5 Su 3 te T ı l m u ıle uç arkadaşı ve olava Bırlığı Genel Kurul Başuanı Edıp karııan taksı şoforu, kızın feryadı Huseyın Usta, dun, japtıgı ba^ın ılıenne yakalanmıştır Resım, kız toplantısmda. yedek subav ogrpt kaçırma olayına karışan 58673 plâ menlenn onumuzdekı avlarda tprka savılı taksının şoforu Ömer Lut his edılmelenyle, 750 bm ogrencıfu Vılınaz'ı gostermektedır Arkası Sa. 5. Su. 5 te Kızılay kongresi Parti kongresi haline getirilen Yeni Fransız Kabinesi, dun belli oidu Yeni kabinede, Schumann ve 962 63 ders yıhnda 750 bin öğrenci •ğrt*meıısiz kalacak Kudsî, Mısıria birleşme konusunda referandum yapılmasını kabul etii BM1AK1 K4R?ILI\OB Dun ogleve kadaı bahdi guneı ıle sınan I«tonbullu)?r daha sonraları lodos ruzgarının getırdıgı bulutlar e vagmur vuzunden evlenne kapanmıslardır ^ralıkîı saganak halınie vagan \agmur vuzunden suhunet 4 derece'.e kadar du^nıu^tur B ı ,an de havanın parçalı bulutlu geçeceğı faKat «uhunet derece=mın ukselecegı tahmın eciılmektedır Rpsımde riun sabahkı gune^lı hava lan ı^tıfade ederek di";arı çıkan bır javru baharın mujdecısı l ioklarken gorulujor. ScT 13 ( ^ " ) 17 gun r n a Cumhurba cl vanlıgınddn affe'iıle" ve cumarte«ı gunu vınc uıdu tar<ıfından gorcvıne ıade eaılen Surı, ve Lumhuıbcikanı Nazım El Kud*ı venı Pıalanıentonun te^kılı ıçın • h ır ve durust ^e^ını'pıın vapHacagını aviklamıştn KJJI sc v m Arkan öa. S, bu.fa(U 4 N D I Du ı Lo dra a^fa' ııad 1 ır ı/tciH Ub ı ecnlnn nıe\ Kidt Mphmet G >k,u nan ıdare^ ı de kı <tstarbul 34841 HUM.IM» plakalı otomobıl volda harekct 1 alınde ıken kaıbıratorundekı benzının par laması vuzurd"n tarrampn vanmi'tır Otomobılı kutlanan M c h n r ' ı]e vanında bulunanlar bır tesaduf e«erı rlaıak )ı bır ara almadsn \anginaan kurtulm ujlaıdır Resımde, janan otomobıhn Ufaıj e erleri taraiından londuruiuju goruimektedır. Kitap merakı yüzünden Konyada 6 ilkokul soyan çocuk suçüstü yakalandı 17 jaşındaki Mehmet Baydar, kendisinin namuslu bir hırsız olduğunu soyledi ve Atat ürk'e hayranlıgını belirtti Kon a 15 (Teı«"fonla) Sahıp oldugu kıtiplıgı zengınleştırmek maksadıvle ougune kada r altı ılkrku u sojan 17 va'slarında kı'ap merakh'ii bır hırsız s^çastu v aka. lanmıştır 27 Mavıs Uluırmık Hurrn^t, Selçuk l?ZPtbe> v e Zafer ılkok ıllarının kapı ve pencerelemd"n gıren Mehmet Bavdar adında genç hırtu, bugua Emruyet Mudurluğunde verdığı ıfadede kendı«ınn namuslu bır hırsız olduğunu ve kıtap merakı \uzunden adı geç^n okullardan 120 kıtap çaldıgını »ojlemıştır Mehmet Bavdar ayrıca, Ataturk e olan hayranlığından do'avı, çaldığı kıtapların ekseıısını O m aıt e^erlerden seçtığını ıfade etmıstır Çalınan kıtaplar a t oldukları okuilara iade edılmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog