Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

TAKSİM TElj SIRASEL.VİLER CA Cumhunyct 4607 u m hur i yet KURÜCUSU: TÜNÜ8 NADİ Pearl S. Buck 1 A N A 22 şubal olayları ile ilgili af bu hafta Meclise geliriliyor Ankara, 14 (CumhunyetTelekj) BMb«k*n İsnet Inonü bugun basın mensuplarına 22 Şubat olayı ile ilgıli af tasarısının onumuzdeki frunlerde Meclise sevkedıleceğinı ve bu konuda bütün sıyast parti liderlen ile goruşeceğıni açıklamıstır. Başbakanlıktan ayrıhrken basın mensuplannm 22 Şubat olayları hakkında parti lıderlerı ı?e herhangı bır goruşme >apıp vapmıyacağt •eklınde sordukları bır soruya Başbakan Inonu «henuz kafamda bır ee\ \ok Fakat vapacağım OnumuTdekı gunlerde lıderlerle goruşecpğım» dnp cevap vprmıştır Inonu avrıca bu konudakı kanun tasarısının Meclıse sevkı ile ılgıh olarak «bu hafta ıçınde goturmpje çalışnorum» demıştır Jleılılerm ıfadesıne gore Bashakan önümuzdekı pazartesı jrununden rtıbaren onc« koalısyon partılennın ilerı gelenlen ile goruşecek ve bılâhare muhalefet parti bderleri İle bu konu hakkında fıkır teatıejnde bulunacaktır 38. yıl Sayı 13.541 y Tetafonlar: BMktnp «dnri: Camhmtjrrt trtaabul Forta Kulıı Irtajljul Ko. I 2 2 4 3 8 0 S 0 M 2 2 4 3 0 T 8 t t 8 e 3 B t t P*xâr 15 Nisan Çevinu: Mebrure ALEVOK Eocası kaçıp gıdınce, uç evlât, bır de ıhtiyar, bunak kaynana üe yuzustu kalan gencecık bu kdylü ana ne yapar 7 İnsan ruhunun derınlıklenne seslenen bu eserde, tek bır ısım geçmez Nıne, Ana, Oğul, Koca Bır koy ve birkaç koylu Tara tercume dorduncu basılı§ 500 Kr REMZI KITABEVİ Üâncılık 2893/4621 Kanun tekliHnde sıralanan bir çok Başbakan Inönü, hafta başmdan itibaren parti liderleri ile bu mevzu muamele evrakına ve eğlence yerleri biletdald temaslarına başlıyacağmı dün basın mensuplarına açıkladı lerine Eğitîm pulu yapıştırılması isteniyor Ankara 14 tCumhurıyetTeleks) Dort iiyası partıy» mensup 143 senator ve mılletvekılı Urafından millî eğitım dâvasını halletmek uzere bır kanun teklrfı hazırlanmı»tır Bu teklıfın gerekçesındt iddıa edıldığı uzere günde en az bır raılıon Iıra ile azamı 15 mıHon lıra arasında gelır sağlıvacak \e yurt!ara alınamıvan onbıne jakın bak'tna nrıhtaç kımsesı? çocuğun ıstıkballennt garantı altına alacak tır Bunun dışında okuldan mah rum 20 bıne vakın koje okul yap tınlacak uçlu dmtlu tedn«at da önlenecektır Gelır kaynaklın tekHfte »*yle yer almıştır Yurt içınde vc dışına uçaklt ve trenle, vapurla, otobusle yolculuk yapanların bıletlenne ıkı gümrtklere gıren çıkan bılumum tican mahıyetteki eşya ıçın vapılan muBU HALE GELDI Du yıl onc* İstanbul Boğazında ıkı tankerın çarpışması sonunda vukubulan amelelerde uç kesılen faturalara kazada yanan Tarsus gerrusi bundan bır muddet once satümıs ve sokulmesme baslanılmıstır. Resimde, dort, yapılan mukavele \» anlasTarsuj yolcu gemısının bugunku hâli goruluyor Arkası Ss. 7, Sü. 4 te Dört partiye mensup 143 mebus Millî Eğitimle ilgili bir teklif yaptılar Başbakanın konuşması Ankara, 14 (CumhuriyetTeleki) Başbakan tsmet Inonü yarın Hükumetm mesken polıtıkastnı açıklıyacak v« kooperatıfçılığı tesvık eder mahıvette bır konuşma vaoacaktır Inonu bu konuşmasını \ann saat 11 de Çankaya'da ınsaatına başlanacak olan basın sıtesının t<?mel atma torenınde \apacaktır Basın sıtesı Istanhul \e Ankara gazetelerıne bağlı 50 basın mensubu taraitndan kurulan vapı kooperatıfınce japılmaktadır Torende Cumhurbaskanı Cemal Gursel, Bakanlar, gazetecı mılletvekıllerı, mısafırler ve basın mensuplan bulunacaklardır ÜIIIIIMHIHIIIIIIIIIIIIII Ankara Notları ECVET GÜRESİN YAZlYOR. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIILl Geıtçük "siyasî affa taraftar değüiz,, diyor Yurdun muhtelif yerlerinden gelen gençlik temsilclleri, müşterek blr tebliğ yayınladılar. Fırıncılar Belediyeyi tefadit ediyorlar Fmnlcmn çarşamba gunu kapatılacagı dun açıklandı Zanunı ileri surıip tehdide kalkışan hnncıların hastanem GÜLÜMSt YOEHR D rt »jn denberı Amerıka da hulunan Iran $ahı \e eşı tmparatorıçe Farah, Washıngton ddkı temaslarına devam etmektedırler Resimde, Imparatorıçe Farah Amerıka Cumhurbiskanı K"nned\ nın eşı Jacquelıne Kenn'dv ile bırlıkte goruluvor Yurdun nuhtelıf verlerındenl tı temsılcılerının katıldığı toplan lere 56 kuruşa ekmek verdikleri halde zarar etmeâOcleri, yaıette en kuçuk teferruatı ; {ehrımıze gelen Turk \uksek tah tıda gençlığın bır butun olarak Asıl me^elemız ekonomıkür» Belediyenin bu konuda fazla tolcrans gosterdiği soyleniyor dahl lhmal etmemeve ahîmıs, j sıl gençlığı temsılcılerı evvelkı ge affa karşı olduğu anlasılmıştır Ya dıyen rayın Başbakanın dunku hattâ luzumundan fazla ıhtı: ce yarısından ıonra}t kadar de jınlanan bıldınde Ankara Unıverkonusması bır taraftan hâdise Yazııı 1 nei Sahifcıaisde lerı olduğu gıbı aksettiren re yatlı bır polıtıkacının, bılhas : vam eden toplantıları sonunda bır ııtesı Talebe Bırlığı Başkanı Ke«ı dış yardım gıbı na7ik bır ; bıldırı yavınlıvarak sıja«! af komal Kazanoğlu'nun beyanatının alıst dığer taraftan son gunlekonuda bu kadar kat'ı ıfade : nusunda gençlik gorusunun hıç sahsını ılgılendırdığı değıl % k rın gurultuleri arasında \emukullanabılmesı ıçın onu bu ; bır şeküde değısfneriıgtm »çıkla sek tah«ıl ıjençlıgını Ankara ünı Ankara 14 (CumhurıjetTeleks) den başlıyan garıp soylentılerı Adalet Partısı Genel Merkezındavranısa teşvık edecek dere ; mışlardır kestırmeje elverecek bır sn aversıtesı gençhğını dahı ılzam etcede muspet emarelerm bulun ! Turkne Mıllı Talebe Federas\o medığı ıfade edılmokte ve «Sıjasl den bugun açağıdakı teblıg yayın»ı konusma ornegıdır Me«=eleması lâzımdır Nıteklm bızın : nu Genel Başkanı, 2 ncı Başkanı, bır affa taraftar değılu Ve bu lanmıstır lerı \e bır takım olayları dealdığımız haberlere gore de merkez ıcra ve mahalli ıcra u\e gunun şartları içınde munakaşa e «Ba?ı gazetelerdt evvelce kaydı nnltğıne bılmıjenler içın Indif yardım talebımızın karşı ; lerı, murakıplar ile {stanbul Ünı dılme«mın dahı mılli menfaatlen sıhnen ve dun bu ka>ıt ıılmelerı onu nun bılhassa uzerınde durlanması meselesı bugunku ; versıtesı Talebe Bırlığı Maçka mız yonunden zararlı olduğu ka ıptal edılen arkadaşlarımız arasınduğu ekonomık kalkınma^a da Nun Beşer'ın de bulunduğu iaaıt rakamlarla dıs jardım ko sartlarda bır değışıklık olma ; Teknık Okulu Talebe Bırlığı, İs naatınde\ız. denılmektedır zılmıştır Nurı Beser ın ıpta> edıdığı takdırde halledılmek u \ tanbul Yuksek Okullar Talebe Bır nusundakı ıvımserlık belkı ba Şekli olmaktan ilerl gıdemıyecek len kaiıt sılme ile alâkası >ok zefredir. Yardımı bilındığı gıbı lığı Ankara Unıversıtesı Talebe zılarımua fazla mubalağalı geHalen kongresme devam eden tur » NATO organıze edıvor Ku Bırlığı, Ataturk Ünıversıtesı Talelebıhr Ancak hemen sunu Arkası Sa. 7, Su. 5 te Sa 7 Su 5 te (Arkası Sa. 7, Su. 3 te) be Ceırmetı Ankara Yuk=ek Okul hatırlatahm kı tnonu glbi sı lar Talebe Bırlığı Balıkesır Necariıııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııiiiıııiııııııııııııııııırı tı Eğitım Enstıtu«u Talebe Cemıje Fransız kabinesi dün îstifa etti Parıs. 14 (Radyo) Bır sureden beri beklenmekte olan Fran«ız kabınesının ıstıfası bugun gerçeklesmıstır Başbakan Mıchel Debre, bu sabahkı son hukumet toplantısına katıldıktan sonra Cumhurbas kanı General de Gaulle e istıfasını vermı;tır De Gaulle Debre hukumetımn ıstıfasını kabul etmıı bulunmaktadır Belırtıldığıne gore Başkan De Gaulle kabınemn teşkılı gorevıni George<! Pompıdouva vermıştır Pompjdou kabınesımn pazartesl gunu ışe başlama'i beklenmektedır Başkan De Gaulle un jakın arkadaşı olan Rotschıld Bankası Gs ne! Muduru Georges Pompıdou'nun %enı kuracağı kabıneve Debre kabınesımn bakanlarından bır knrrının alınacafiı da sıvası çevreler tarafından bıldırılnektedır Yorgancıoğlu da AP'ye almdı Mardin Valisinin verdiği demeç «Irak hududunda silâhlı tecavüzü bertaraf edecek tedbirler almdı Türkiyeye iltica etmek istiyen ve Herul suyu geçit vermediği bekliyen 200 kadar Iraklının bu istekleıi gerçekleşemedi Için, Osman Ilk iardım Hastahanesiade tedavi edıhrken (ynkarıda) ve soymak istedıği ev (yanda) Mardin, 14 (Telefonla) Son gunlerde Irak ve Surıyede vukubulan olaylarla ılgılı olarak Mardin Valısı Basrı özpınar muhabınYul Brynner, oğlu ile Dolmbahçe Sarayının bahçesınde mıze ozel bır demeç vererek «unları soylemıstı r « Molla Mustaia Barzam kuvvetlerının Irak'ın Zaho kasabasını ışgal etmesı ve bu havalıde devam eden çarpısmalar uzerıne kadın, erSabaha kartı saat 1.30 ııralarınkek, çocuk 200 kadar Iraklı, Hezul da, Etılerde Suphıbey sokafiında suyu kenanndan yurdumuza ıltıca 14 «ayılı evın ışıkları bırdenbıre etmek ıstemışlerdır Kendılerıne yanmıs ve cHırsız var» sesleri gemılletlerarası hukuk kaıdelenne Arkaaı Sa. 7, Su. 6 da gore muamele yapılmıştır. Ancak, m nehır geçıt vermedığınden ıltıca mumkun olamamıştır Bu arada, Okunan Kur'an'ın kendisinde buyuk tesir yaphğını »oylihudutlanmıza vuku bulacak her yen aktör, daha sonra Dolmabahçe Sarayına giderek Atahangı »ılAhlı bir tecavuru bertaraf turk'e ait hâtıra eşyalannı tetkik etti etmek ıçın her turlu tertibatı da almış bulunmaktayız > Ankaradan şehrımıze donen sı Sultan Ahmet camune gıden Yul öte yandan hudut koylerımize nema aktoru Yul Brynner ve pro Brynner'ın, burada Kur'anı Kenm gelen haberlere gore, Barzam kuv duktor Harold Hacht ı]e beraber dınlemek ıstemesı uzerıne, camıye vetlerı ele geçırdıklerı bazı hudut lerındekıler, dunku gunlerını muh getırılen Hafız Kânı Karaca, aktor karakollarına Turkve Kürt bayra telif zıyaretlerle geçırmışlerdır ıçm Kur'anı Kerımden ayetler o Arkuı Sa. 7, Sü. 8 de ğı cekmısler ve dusurduklerı bır Sabahleyın saat 10 30 da ılkonce uçağın da pılotunu esır etmıslerdır. Her an memleketımıze buyuk çapta ıltıcalar beklenılmektedır üyarbakırda tHo ve dtfteri salgını Dıvarbakır 14 (Telefonla) Şehrımızde dıften ve tıfo vakaları salgın halını almıştır Dıften hastahğmdan oturu ıkı kuçuk çocuk olmuştur Olayla ılsılı olarak Hıfzıssıhha Enstıtusu halkı aşıya da\et etmıstır Hıfzıssıhha Enstıtusunde ıkı gunde 750 kışıye aşı yapılmıjtır 4 gün öıtce Cezaevinden çıkan çocuk, Leventte Brynner Sulianahmet ev soyarkeıt yakalandı Camiinde Kur'an dinledi BUGÜN Boşladık Mcrurice Dekobra'nın en güzel romanı Tekelın hazırlıgını japtığı tlp bır sıgara olan Yaka sıgarasının stoku japılmaja başlanmıştır Anadoîuva sevkıne baslanan Yaka sigarası tahmınen jırnıı gun ıçınde pı\asa>a surulecektır Taka sigarası piyasaya çıkıyor Mardin Valısı Basrı Ozpmar huduttakı tetkiklerindeo birinde İstanbuldaki Dtnza TEKZtP Sokt Savcıhk Y Makamı «lıyle Cumhuriyet Yazılı lslerı Müdürlu ğüne Istanbul. îstanbulda munte»ır Cumhurıyet gazetesmın 1/4/962 tanh 13527 sayılı nushasında (ANdındaki casus yuvası Alman çıfthğı) resmın konmuş ve resmın alDun Emniyette bir toplantı yapan Cîenel Müdür bu ekip tınada (Anlattıgımız ışte ) bu topraklarda olup bıtmıştır Resım lerin telsizli 20 otomobille takviyesini uygun buldu «skı ve yenı bınaları gostelrı^ or denılmektedır Resmı basılan çıft$»hrımızde bulunan Emnlyet Ge tstanbulun âsayişinin her geçen lık ömer ko\uncuoğlu olarak bael Muduru îhsan Aras ile Genel gun duzelmekte olduğu, bunun n a aittır Tudurluk Şube Mudurleri ve îs muvaffakıyetının doğrudan doğru1 Alman çıftııgı dı\e atlan anbul Emnnet Muduru ile yarya veniden teşekkul eden eHple dıjrılan Hacızıjabev \ere«lerıne ımcıJarı Şflbe Mudurleri dun iki re aıt bulunduğu toplantı sırasında aıt çıfthkle hıç bir ılgısı yoktıır aat «uren uzun bır toplantı yap Ifade edilmistir Emniyet Mudunl Resimde gotulen çıftlık bınaları nışıardır. ArkMi 8», T, 841. • da ArkM Ss. 7, 8ü, 8 de çevik sayısı çıkarılıyor \nkara 14 (CumhurıjetTeks) cHollyuood galiba \nkara\a ta^ındı» sozlerını "=)\lıyen tanınmış rejısor Ej la Kazan a hak vefmemek el len gelmi' or Bugunlerde \nkarava dun\a çapmda ak 'or, aktrıs rejısor ve produK tor akını basladı Uç gunden berı basını ve Turk kamu o > nu ısgal eden \taturk (ı,mı nin prnHııktnrı HarnlH HerV «Hollyvvood galiba Ankaraya taşındı» S0\ MACERA Otuz seoe drn»ı eden hrtmah bir hayattan sonra, Amerikadan memlekete sürülnmş tövbekâr bir İtalyan haydudu... Aşk ve şür diyarı Napoli... Zengin ve yaşh bir Macar Prensesi uğrunda kaybedilen bir hayat... Esrar dolu bir cinayet... Bu heyecanh roman, size işte bunJan sunacaktır. e Yul Brvnner daha 'Vnka radan ajrılmadan tlıa Kazan \e onu takıben bugun Fran <:ız pjroduktoru Sam% Halphoı \nkaraja geldıler Oğrendıaı mıze gore daha da gelecekı \armi5 Avrıca Ataturk hdk kında bır roman va?an Ra mond Belrton Bro k da Ank rada Atalurk u rsnland rsra< 'i Arkası Sa 7 Mı 4 tp «ÖL.MEK ISTİÎORIM.» San Fran^ıscoda bır kız koİCTinde okuyan 16 yasındakı Glorıa Ison adlı kız ogrencı okulun dorduncu katında pencerenın vanındakı kırışten kendısını aşagoa atmak ı?temı«tır Kızın ıntıhar etmek uze re kırısın uzerıne çıktıgım goren okul muduru \e \ ardımcısı pencereden Glonavı bo\le bır hareketten vazgeçırtnek ıçın tam kırk bes dakıka ıknü edırı k"nu$m3'dr >apmak zorunda kalmıslardır. Ceviren: Hamdi Varoğlu İkinci sayfaya bakm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog