Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAVA GAZJ n OOUHUN ÇOK DAHA TASAHOFU) DAİMİ SICAK SU 80 • 40 • 12 • 5 DIKO ŞOFBEN v ı ÇÛFOLARJ I İ<DENİ ESY» FJMLT* M Tl u m h uri yet KUBUCUSUt YUNl» NADİ t . BrtfcAKt ATATOlOC * P DÎN 5.00 f. B O » A K : ATATORK T « GENÇLÎK ... 7.80 R. E T l h f B R : B u Dürty» Buyl»dlr ljt« ... » 0 0 MAPCORP: Stmy*] Hareketler PsiKoloji^L „ S.00 A. ERGirNALP: MuvaffakıyetJn « r l a n 3.00 Doç. H. B A T U I t A N : Batıda Toleran» . 10.00 Ptr.f. II. Z. ÜLKEV: Ask Ahlâkl ..„ „ 12.00 Prof. /. HATtBOGLL": îktigat tteıl ... 15.00 Prcf Z. HATÎBOĞLÜ: Maliyet Muhase$e»l JO.CO Pıvf. E. <j, JTGBLİ: JOinikten N o t l a r ... 10.00 Prof. f>. KABATAT: Odyolojfya Glri* ... 10.00 M©«. K. Ö N İ N : KlJnürte S u v e ElelrtroHt Metaboliım«ı«ı B o ı u k l u k l a n 10.00 ftdomeli göndertUr Katalog İJteyinlz ANIL YAYINEVİ 10.00 Üiamhk: «US/45S8 1^.540 Tcfcnf *• aMktap adnab Ctomhariyrt ktaabul Porta Kutuaut btanbul No 348 Telefonkrt 8 tt N t> «I N » 4 2 » 7 » « . « 2 2 4 2 W Cnmarteti 14 Nisan 1962 Vilayot Kargn No. 11 • tstanbul. Tel: 22 23 M Doç. Tl. BATUHAN: Batda Tolerans inönii «ne toahhüt etmişsek İ3m olarak yapacağfz»dedi (Büyük Meclisin kabul ettiği programımız içinde taahhütleri ancak biz yaparız. Hiç bir zorlama blzi ne eksik ne fazla, ne zamanından önce ne zâmanmı geciktirerek bir harekete sevkedemez)) dedi Ankara, 13 (Cumhuriyet Teleks) Basbakan tsmet tnönü bu aksam Türkiye radyoları ile yayınlanan bir konusma yaparak iktisadi ve »iyasi konularda millete bilgi vermiştir. Hükümetin kurulusundan bu yana plâna dayanarak kalkınma konusu ile mesgul olunduğunu belirten Inönü. sıyası hâdiselerden hiçbirinın bu çalışmalara «ekte vermedigini bildirmiş ve temel hazırlıkların ilk sonuçlannin ahndığını söylemiştir. Hukümet programında ilân edildiği gibi İktisadi politikamn öıel tesebbüs ve devlet müesseselerinin ijtirakı ile iyi hazırlanmıs bir plâna göre yürütüldügünü, birinci devrede plân hazırlıklannın ve dıs yardım imkanlarının takip edilmesinin ele alındığını söyliyen Inönü, nisanın ilk haftasına kadar devlet ve özel tejebbüslerden gelen 1300 proie taslagının yekun olarak 100 milyon lirayı aîtigını anlatmıstır. Inönü'nün izshatına göre bu tekliflerin 526 »ı tsrım, 374 ü yerüstü imar tesisleri. 399 u «anayi pro.iesidir. Sanayı prnjplerinin 125 i bzfl teşebbüsten gelmiştir. Boşbokan huzurun temini için iktisadi gelişmenin şort olduğunu belirtti Miistakil Grup'un bîran önce tahakkuku için temaslar yapilıyor A. P. detı ayrılan üç miüetvckiü HökÜMetiıı destekleuMesi icap ettigiıti ve af koftusuıııııı da yine ona bırakıinası lazın geldiğini savundıılar Ankara 13 (CumhuriyetTelckt) Parlâmento <;ind* müıtakil bir grup te;kil ttmek vey* bağımsız olarak parlâm«nto çahfmalarına katılmak üzere gösterilen faaliyet •on günlerde hızlanrnıstır. Eski Millî Birlik Komite»! üyelerinden bir kısmının dün müstakil bir grupu müspet karjıladıklarına dair yaptıkları açıklamaya paralel olarak bir gelişme mü?ahede edilmektedir. Tabii Senatörlerden Sami Küçük ve Suphi Gürsoytrak'ın partilerden ayrılanlarla veya ayrılmağa müsaıt olar.Iar'.a tema»a bajladıklan «öylenmektedir. Dün geç vakit A.P. den üç milletvekili bağıtnııılıklannı ilân etmişler ve bügün müştereken yaptıkları bir basın toplantısında aynlışlarının gerekçesini ve müstakbtl faaliyetlerini açıklamıslardır. istifa edenler Kütahya Milletvekili Rauf Kıray. Hatay Milletvekili Saki Zorlu ve Eskijehir Milletvekili Celâlettin Uzer'dır. Her üçü birlikte yaplıkları basın toplanfı Arkası Sa. 5. Sü. 3 «e İktisadi politikamız ve plâıt Mahkum ^ aileleri Başbakan îmıet Inönü dü/ı «abah t**t 1U0 da'halen Kayscri C P »•vTnde bulunan Yanıada ıtuıhkumu bazı »âbık millçtvekillerinin •ilelerinl kabul ederek kendileriyle yarım sast kadar konuşmuştur. Konuşmayı mütaakıp tnönü gazetecilere, «Onları kabul ottim, dilekleri belîi, çok müteessirler, ben de müteessir oldum. İşin dikkate deger tarafı aileler kendi dertlerinin politikaya âlet edilmesinden müte«aairdarler.» demijtir. Resimd» eski milletvekillerinden bâzılarınm «ileleri Baçbakanldrtan çıkarlarken görülüyorlar. Şehri dehşete salan kuduz APdenihroç edilen mebuslar köpek nihoyet öldürüldü özel tejebbıi» teküflennd» süt. meyvı, »»br», knn«erve. yiyecek fabnkaları, bira fabrikaları, trikotaj ıplik imali, kundura. kâğıt. matbssrîîık, kauçuk s£aç mobily», nebati ve hayvani yag. kimyevi mad• ?, cam esya, demirden baçka maden janayii. makine imali. meslekl ve fennl «İetler yapımı ele alınmaktadır. Devlet mües»eseleri tekliflerinin özel tefebbüsün şimdilik girijemiyecegi büyük teşebbüsler ol Arka»ı S*. 5, Sü. * te Özel leşebbüs leklifleri Kuduz köpeğin Ie^i ve köpeği balta i\e oldureo er (solda) son kurhanı (tağda) er okuluna giren dün yenidenpartiyealmdılar Jandarmabir diğeri tarafındanköpek bir eri ısırdıktan sonra balta ile itlâf edildi Y T P den istifa eden Eriuğrul Akça da A P y e girdiğini dün basın mensuplanna açıkladı Ankara 13, (Cumhuriyet TeGtup tdare Heyetıne bir mektup leks) AP de bugün bir hayli yazarak Haysiyet Divanı karaktegelişmeler olmuştur. Genel tdaı rinde olan Yüksek Hakem Kuruverilinceye kadar re Kurulunun geçen ay içinde ka lunca karar yıtlarını sildiği altı kişi tekrar Burhan Apaydın. Mehmet Turgut, palrtiye alınmış ve ayrıca YTP den Gökhan Evliyaoğlu, Hâmi Tezkan. ayrılanların AP ye girdiği görül Tahsin Demitay ve Mehmet Ali müştür. AP Merkez tdare Kurulu Aytaç'ın kayıt silme muamelelerı bu altı kişinin dosyalarını Yüksek nin iptâl edildiğini bildirmistir Hakem Kuruluna tevci etmiş ve Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Dört günden beri jehire deh^et «açan iri Kurt kıtması kopek. dün sabaha karşı 38 inci kurbanını ısırdık'an sonra jandarmalar tarafından başına balta ile vurulmak suıetiyle öldürülmüstür. Ayazpaşa'daki Jandarma Er Oku luna sabaha karşı saat 1.30 sıralarında giren kuduz köpek, mutfaktan koğufuna gitmekte olan Ömer Kartal ismindeki ere hücum etmiş, elinden ve bazı yerletrinden ısırmıstır. ömer bir taraftan köpek ile mücadele ederken diğer Arkası Sa. 5, Sü. J t e Y T P II Başkanı Akça, al için referandum tekIîfinde bulundu tlhami Sancar'ın »on beyanatını da tenkid konusu yapan Başkan, «Affın rçetirilroesinde Türk Silâhlı Kuvvetleri bir mâni teşkil etmez» dedi YTP Istanbul tl Başkanı Doktor Hamdi Akça, riün 1) Merkezinde yaptığı bir basın toplantısmda, îstanbul teşkilâtı yoneticileri ola rak Türkıyerie huzurun müesses kılınması için affın zaruri olduğunu söylemı? ve bu konuda yapılacak bir referandumun gerçek T.T.P. tl Başkanı «af için referandum vapaiım» detniş. Evet vapaiım da bütun Anadolu köylerine «hayır diyen karısından boş düşecck» veya «evet diyenin bütün banka norşları silinecck» eibilerden bir lakım haherler uvornlşun. deği) mi? Bu îş için kövlere yayılacaklar. Anavasa referandumnnda tecrübe de kazanınıs lıOİnnduklarına çrtre, netice mutlaka parlali olıır. Ya$ma nıı var? Nanik! neticeyi ortaya koyacağmı ifade etmiştir. «Basının partilerle mevcut münasebetinl, efkân umumıyenin tebellür etmesi bakımından çok lü zumlu buluruz» diye konuşması A.MLÜ1 Bu.vuk îpaır Aodullıakna başlayan Akça, YTP îl Idare hamıd'in olümünün 25 inci yıldö • Kurulunun ittifakla aldığı bir ka nümü münaeebetiyle Sdebiyat Fa»•ar gereğinçe tekrar af konuşunu kültesi Mezunları Cemiyeti tara ortaya atmalanrun «ebebi olarak, fından Fakültede dün bir anma töMilli Savunm» Bakanı tlhami San reni tertip edilmiştir. Resim, Ha car'ın af konusundaki «on beya mid'in şiirlerinden ornekler veri natını ileri sürmüf ve «Bazı yetki len ve şahsiyetiyle ilgili konuşpıa Ii mercilerin yetkılen üzerinde lar yapılan törenden bir ânı tesbit (Arkası ga. 5, Su. S da) etmektedir. Gürsel'in kabul eiiiği Brynner «bana düşen görevi müdrikim» dedi Tanınmış aktör, ayrıca şunları söyledi: «Atatürke fizyonomi bakınundan benzemek yeterli değildir. Gerekli olan, O'nun ilhamlarını ve ideallerini, memleketine sağladığı ilerlemeleri bir portre olarak göstermektir.» Ankaıa 13 (CumhuriyetTeleks) İki gündenberi Ankarada yiptığı çeşitlı temasiarını tamamhyan tanınmış Aktör Yul Brynner bu. fcün bir basın toplantısı yaparak çevireceği filim hakkında bilgi vermiş ve Atatürk hakkındaki görüşlerini anlatmıştır. Saat 12 de yapacağı basın toplantısına biraz geç geien Brynner' in Isviçre'de bulunan eşı ile tele BVRGİRA EVLENDt Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, kabine üyesi Bin Ammar'm kızkardeşi Vesile İle evlenmiştir. Bas•:an Burgiba. geçenlerde 35 yıllık Fransız asıllı eşinden ayrılmıştı. Reşim Saadet saraymda yapılan töreni tesbit etmektedir. fon gorüşmesi yaptıftı vt telefonlarda uzun konuşan her kadın gi. bi «şinin de konuşmnyı uzattığını m • ve bu sebepten geç kaldığı öğreFransız Hava Kuvvetleri eski Kurmay Başkanı ve rilmistir. Oldukça kalabahk bir basın mensubu topluluğu ile kalabahk meraklı kitlesinin takip etti Gizli ordu lideri hakkındaki karar dün gece alındı Pariı, 13 (Radyo) Fransı* Haği basın toplantısında Brynner ilk oîarak «Cumhurbaşkanmızın beni va Kuvvetleri eski Kurmay Başkabul etmesinden v« Atatürk fll kanı General Jouhaud bu gece so Arkan S». S. Sü. 6 da Arkası S». 5, Sü. 5 te General Jouhaud idama mahkum edildi Çok güzel bir roman daha ••• Gençler af aleyhinde o.duklarını dün bir daha tekrar ettiler Af konusunda Türk Yükgek Tah sil Gençlıği göfrüşünün bir kııım basın organlarınca istismar edilroe si 15 gündür devaro eden îstanbul üniversitesi kongresini dün birden bire heyecanlandırmıs ve Türkiye Millî Talebe Fedefasyonu Genel Başkanı Kemal Kumkumoğlu, Eski Birlik Başkanı Ayhan Efeoğlu, delegeler birer konuşma yaparak Affa karşı olduklarını bir kere daha tekraHamışlardır. Erdoğan Tunçer adlı delegenin «Af çıkarsa Anıt kabirde yatan ?e hit arkadaşlarımıza niceleri eklenecektir» sözü 30 bin üniveraitellyı remfil eden delegasyon metııup lan tarafından çılgınca ılkıslanmıştır. GİTTİKÇE ARTIÎOR Fransa, «on günlerde memleketimizden bol miktarda salyangoz almaktadır. Barselona'ya hareket eden Isken • derun gemisiyle dün de 37 ton salyangoz ihraç edilmiştir. Resim, ihraç edilen salyangoz sandıklarınj göstermektedir. Ho)lj'wood'ua en çok tHol kesen» aktdrlerinden Tal Brynner Ata'nın fUmlnl çe\lrecek Gazeteler « ŞtMŞtR TARAK 2 YAŞINDANBERÎ SİGARA İÇİTOR Fransadaki Çingeneleıin hayatını canlandıracak olan bir filimde, yukarıda resmi görüien Ütuz sene devanı eden fııtınaiı bir nayat1 j runda kaybediien bir hayat,.. Esrar dolu bir cınayaşındaki küçük Çingene kuı ria ian sonra, Amerikadan memlekete sürülmüş töv ' ' yet... Maurice Dekobra'dan dilimize Hamdi Varrol almıştır. Sacha Gordine adın • hekâr bir Italyan haydudu... A^k ve şiir diyan oğlu'nun çevirdiği bu heyecanlı roman, size, işte da bir rejisör tarafından çevrilen NapoJi... Zengin ve yaşlı bir Alacar Prensesi uğbunlan sunacaktır. filimde, rolü olan bu küçuk V\/.\n İki yasındanberi «igara tiryakısi olduju bildirümektedir. Fırıncılar, "Anahtar teslim etmek,, tehdidine başladılar Bilindiği gibi Îstanbul Belediyesi, fırıncıların zam taleplerini red dederek, kendilerinden maliyet he saplarınm getirilmesini istemişti. Bu durum karşısında fırmcılar bugün bir umumi heyet toplantısı yaparak Belediyenin bu kara ntu protesto etmefe karar v»rmı$lerdir. Arkası Sa. S, Sü. 3 te Yarındon ilibaren neşre başhyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog