Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

NORMAL ÇOCUKLARDA ANORMALÜKLER Hasip A. Ayturm tarafmdan yanlan, Milli Eğitim Bakanlığtnca yayınlanan bu eser, coeuklarda görülen süıirlilik, kapris, inat, öfke; korku, utanma; yalan; hırsızlık, ahmakhk. tembeÜik gibi halleri incelemektedir. Bütün öğretmenlerle çocuk velilerini ilgilendiren bu eser 525 kürus fiatl» Mllll Eğitim Bakanhğı yayınevlertle bütün kitapçılarda «atılmaktadır. (Basm 4822/4M2) u m h u r i yet K U R U C U S U t YUITÜS MADİ Her Çekiüşte APARTIMAN DAİRELERİ CAZİP"" PARA İKRAMİYELERİ edilen Başbakan Cumhurbaşkanı AP den ihraçyeniden milletvekilleri ile son gelişmeleri görüşlii partiye alımyorlor! Müfritler A P ye hâkim olmıya başladılar 38. yu Sayı 13.539 *• M k t e p «dtMİ: C u m h u r i y * tatanbuJ Foata E o t a a o ı Umbal No. M8 Telefonlart » 4 3 9 0 22 4 3 9 6 2 2 O » 7 2 2 4 3 M 2 2 4 2 8 0 Cnma 13 Nisan 1962 KREDİ BANKASI Öâncılık: 2938/4526 İnönünün bu akşam radyolarda iç siyasetteki son getismeler hahhmda acthlamada bulunacağı bildirildi Ankara, 12 (Cumhuriyet Teleks) Basbakan înönü bu «abah «aat 11,30 da Çankaya'ya giderek Cumhurbafkanı Cemal Gurıel ile bir saat süren bir gnrüşme yapmıştır. İnönü Çankaya'dan aynlırken, ziyaretinin sebebinı snran garetecilere gülerek mukabele etrni» Te hiçbir açıklama yapmamıştır. Başbakan arabasiyle Çankaya'dan aynldığı sırada genç bir kad'n, arabacının önünc çıkarak onu durmağa mecbur etmiş ve kendİMni dinleyen Başbakan'a : «Millet. vatan. bak ve hukuk riâvasını halletmek için» Ankara'ya gpMığini snvlemiştir. Kumral, orta boykı olan kadının, yapılan tahkıkat sonunda. tımarhaneden bir hafta evvel çıkmış S.A. adında bir ilknkııl ögretmeni olduğu anlasılmıstır. tfadesine gnre S.A., îstanbulrlan sırf bu iş için taksiyle Ankara'ya gelmiştir. Yeni Genel İdare Kurula iki gün süren toplaıttılarmda Büyök Koıtgreıtin de 9 eylulde yapılmasına karar verdi IIIIMIIIIII'İ Ankar» 12, (Cumhuriyet Te1İIIIIIIIMIII leks) Adalet Partisi Genel îdare Kurulu, dün gece «aat 20 den bu sabaha kadar lüren toplantısında seçimleri yapmış ve Genel Sekreterliğe teklrar Şina<:i Osma'yı getinniştir. Aksamki toplantıda »öz alanlar ve partinin tutumu üzerinde durmuşlardır. Bı!r Genel İdare Kurulu üyesi ihraçları tenkit etmiş ve = Ankara, 1 (Tel=fonla) Ş 2 «Bu arkadaşlann vaziyptleri tek A.P. den bugün geç vakit uç Ş rar gözden geçirilmelidit. Alman H milletvekili daha iftifa etmiş Ş karar hukuki değildir. Bn arkadaş S tir. htifa eden A.P. milletve = ların dosyalsnnı Yüks«"k Hakem 5 killprindpn Cplâl Uzer, Saki S Kuruluna haval» edelim Ofanın Ş Zorlu, Rauf Kıray müstakil ZZ alacağı knrar nihai olsun» demis S olarak kurulacak teşekküle 2 S iştirak edeceklcrini bildirmis Ş Hr. S lerdir. Bu üç istifanın yann 21 AP Genel Başkanhğı bugün »sa^ daha artacağı söylenmçktedir. =: ğıdaki bildiriyi yayınlamıçtır. » Müstakil Grup kurmağa çah S «AP Merkej; tdare Kurulu 11.4. S şan milletvekillprinden bir H 1962 gü'nü saat 10 da Genel BaşS kısmı yann hir ba^ın toplan Ş kan Pagıp Gümüşpala'nın basksn"S. tısı yapacaklardır. Ş lığinda toplanmıştır, tki gün süBilindiği gibi i:tifa eden A. s Iren toplantılarda müzakereler en S Saki ^ ıleri demokra*ik anlayıs ve esat 5 P. Mületvekillprindpn lar içindı» geçmis ve ajağıdaki ka Z Zorlu VP Rauf Kıray, daha Şjj H onre A. P. Genel tdare Ku 3 rarlara vanlmıçtır. ™ rulu üyesi bulunuyorlardı. S 1 Partl teşkilâtımızın temenni 2 A. P. Genel îdare Kurulunun S leri de gözonünde bulundulrularak büyük kongre 9 eylül 1962 tarihin 5; toptan istifaM iızprıne A.P. E Kurueuları tarafından teskil de yapılacaktır. S ohınan ypni A.P. Genel îda Ş 2 Merkez İdare Kurulunun ye S fe Kuruluna ahnmıyan Saki 3 niden teşkili dolayısiyle Baskan S Zorlu ve Rauf Kıray, bundan ~ lık divanı seçiminin yenilenmesi 3 üç gün önce A.P. Genel Baç S oybirliği ile kabu) edilmiş ve asaIŞ kanı Ragıp Gümüspala'ya bir S ğıdaki sonuçlsr alınmıştır. S de muhtıra vermişlerdi. ™ Arkası Sa. 5. Sü. S te I AP'denüç ! | Milletvekili | İ daha istifa etti İ Gürsel • tnonü gönism^sinin, ion eünlerın siyasi olaylsn üzerind* c«reyan ettiği ve af komnunun görüşüIdüSü, sısan haberlerden anlaeılmaktadır. Bilhassa «on günlerde *f konusu üzerınde çpşitli görüslerin ortaya atıtması ve Gürsel'in partileri ziyareti «ırasında söylediklerinin çesitlt kaynsklsrdan yine çeçitti şekillerde ak^ettirılmesi dolayısiyle Basbakanın, Cumhurbaşkaniyle hu görüşmeyi ypptıgı tahmin edilmekteriir. BüindiŞi gibi Gürsel'in A.P. Genel Merkezındeki Kadeleri bazı çevrelerde tam bir kesinlıkle aksettirılmiçtır. Bu arada C.H.P. Gpnel Merkezindpkı Enrüşmede. i»«. Genel Sekreter t. Ruştü Akssl, Cumhurbaşkanına. "2 Subattan hemen »onraki tutum ilp yeni tutum arasındaki farklan Neler konuslular! İnönü buçiin radyoda konuşacak DıŞer tîraftan Ba$bskı>n tnonu'nün ysrın »kçam «tsat 19Ti da T»dyoda bir konuşma yaparak tpn ic gelişrneİFr hakkında «çiklnmads buluns^sŞı hiîdtrilrciçtir. diın. ( ıımhurbafjkanına yaptıgı ziyaretlen sonra Çankayad an aynlırken yolunu kesen meczup öğretmen, İnönünün önünde »elâm dururken, kendisile konujurken ve polisler tarahndan yohın kenann» alındıktan sonrn arabasırun Afljbskçn îgrrift tnnnü. b'ipın nSle^»n «onr« hiçbir ışörüsme yapmamıs, evinde. özet kalem miidüni Nprdet Calp ile birlikt* çalışmı? re yann Türkive radyolar'ndan vayınlanarak nl«n rady> knntısmasıın haîîrlamiçtır. tnönü ayne» «aat 1Sristopianan BaknnİBT Kıınılu'n» da kahlrn»Aksal, Gumüşpala'nın 2 2 şubat olaylan ile llgili affın aleyhinde IB15 ve kabine toplantisını, Baçbaksn Y»rdınncı«ı Akif tyidognn'ın bav kmnh&inda yapmiîtır. dair Gürsel'e bir muhtıra vermesinden sonra siyasi Diğer taraftan »ldıSımıı, malumata Röre. A.P. G*nel Bajkanı Raşıp affı ortaya attığım açıkladı Gümtjşpala yann Baçbakan tnönü'yü rivaret edecek ve kendlsine, g#rek 22 Şubat rnesullerinin affı ve gerekşe «iyaii af konusunda partisiAnkara, 12 (CumhuriyetTelekn) nin görüjıinü bildirecektir. C.H.P. ortak grupu bugün Şevket Raşit Hatipoğlu'nun baçkanlığında toplanmıştır. Siîan haberlere göre, dün gece yapılan A.P. Genel îdare KuruKı Bir konuşma yapan C.H.P. Genel toplantısında ve Gumüşpala'nın A.P. idarecileriyle vaki temaslannda, Sekreteri Ismail Rüştü Aksal son 22 Şubat affiyle siyasi afftn bir arada mütalâa edilmempsi neticesine günlerin siya.'i olaylan uzerinde vanhnıçtır. Gümüçpala. A.P. nin bu görüîünü tnönü'ye bildirecektir. durrauş. Cumhurbaşkanı Gürsel'in Ancak, A.P. Genel Başkanının bu arada Başbakandsn fiyasi af mese partilere yaptıği ziyaret hakkınlpşinin 22 $ub»t mesulleri effından «onra ele alınma«ını istiyeceği bil da Grupa bilgi vermiştir. dirilmektedir. Pir tarih üzerinde durulmaraakla beraber, A.P. deki teAksal'ın izahatından çıkan netimayül siyasi affın uzamadan «le ahnmaıı ve kademeli olarak yapıl Arkası Sa. S, Sü. 5 te masıdır. Başbakan Kabine iclimaına gelmedi CHP Grup toplantısında AP Genel Başkanının tutumu görüşüldü olduğuna 147 lerle tasarıyı dün Senato da kabul etti Aleyhte çıkan 16 oyunj hepsi de Tabiî Senatörlere aitti Ankara, 12 (Cumhuriyet Tcleks) Senatonun bugünkü toplantısında Millet Mec1İ5İ tarahndan kabul edilen 147 öğretim üyesinin üniversitelere dönmeleri ile ilgili kanun tasansı görüşülürken fl Y.T.P. li senatör Mehmet Ali Demir'in yaptığı konuşma havayı bulandırmıştır. Demir, önce iadenin lehinde konuşmuş fakat sözleri arasında «Millt Eğitim teşkilâ )1 ) tına nasıl sızdıkları belli ot \\| mıyan 5 6 muhterisin tahrik | | Arkası Sa. 5, Sü. 1 de 1 niııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır; İnönü, Gümüşpala ile görüşecek Tabiî Senatörler müsiakil birGrup'un kuruluşunu müspet karşıladılar Gece yapüan bir toplanhda siyasî sahada belîren son gelişmeler de ele ahnarak incelendi LlSZT'tN KALDlGl EV Ünlü besteci Franz Liszt'in 1847 yıhnda Beyoğlunda Nuruziya Sokakta ikamet ettiği 19 sayılı binaya dün bir hâtıra plâkası takılmıştır. Türkiye Turizm ve Otomobil Kurumu tarafından, Başkanı Sait Enduhani'nin tesebbüsü ile yapılan bu törende, îstanbul Vali Muavini Fikret Arslan, Kurumun Başkan Vekili eski Şehremini Dr. Emm Erkul ve Cemal Reşit Rey hazır bulunmuştur. Resimde, eve takılan plâka görülüyor. ANKARA NOTLARI Kcvet GÜKESIN yazıyor Bir «bağırosız grup> lâfıdır gidiyor. tstikran o temin edecek, muvazene unsulru olacak, politika çekişmelerini önleyecek ialan filân... Peki nasıl yapacak bunu? Diyorlar ki: Partiîer cKötü» yola giderse, bağımsız grup kötü yoldaki partinin önüne dikilecek, hükümet yanlış bir iş yaparsa yin e kafsısında bu grupu bulacak. Nazarl olarak belki fena bir fikir değil. Ama, çok partili tistemlerde tatbik. edilmeyen, Arkası Sa. S, Sfl. I te Ankar» 12, (Cumhuriyet Terine, bugün Tabil Senatörlerin bir leks) A.P. den istifa eden Sü kısmı tarafından asağıdaki bildiri reyya Endik'in, Parlâmentoda bir yayınlanmıştır: müstakil grup kufulmasınin lüzu• Parlâmentoda, vatandaşlajrımımu hakkında verdiği beyanat üze Arkası Sa. 5, Sfl. 4 te Teleioto C'JMHUKlY£T (Ankara . Utanbul) Yul Brynner, Ata'nın kabrine çelenk koyarken Brynner Aııkaraıla Yahalanamıyan ilk iş olarak Aıııi kuduz köpek dün 9 Kabri ziyaret etti Cumhuriyet gazetesi yaz ı işleri Nüd. İstanbul Ö zeti: Tekzip H. Gazeten izin 25/3/962 tarih ve (13520) layıh nüshasında îzmit Adalet Partisinden iki mebus ihraç edilmiştir. Başhklı yazmızda îl îdare kurulu ve bes kaza idare Heyetleri ile bifrlikte bir toplantı yapılmış Kocaeli Mebusu Cemal Babaç ile Süreyya Sofuoğlu Tüzüğün 76 inci maddesiyle Hakem Hey'etine sevk edilmiş denilmektedir. Filvaki beş kaza ile toplanan îlkurulumuz bazı mebusların Vilftyet çapında aksak taraflan olduğy için tüzüğümüzün 7l inci roaddef sine istinaden kendilerine badema böyle hareket etmemeleri ve teşkilâtla yakından alâkadar olmalaiı için bir ihtar verilmek suretiyle Hakem Hey'etine sevk edilmesine karar verilmiş idi. Bu itibarla ll ve llçelerle toplanan İI (Arkası Sa. 5, Sü. S da) hisiyi daha tsırdı üç günden beri sehirde dehşet saçan kuduz köpek henüz ele geçirilememiştir. Bu yüzden Mecidiyeköyden, Bebek'e kadar utanan lemtîerde halk koflru içinde bulunmakta T« çocuklannı cokağa çıkarmamaktadır. tlgililerin üıerinde durduklan en önemli husuı, köpek yakaUnarak itl⣠«dilmediBir kndns kBpek 70 kfimr laği müddetçt tchlikenin geçmiyeot Arkan Sa, S, Sfl. « da attenberi ^ehrin büyük bir parçannı tehdit ediyor. Şimdiye kadar 37 kişiyl ııırdı. Iıırdığı Te kndnz asıladığı hemcinsleıinln sayısı iıe meçhnl .. Bugün bir tane k5pe|i fiç günde yakalıyamıyanlsr yann kndnracakları mabakkak olan bn ısırılmıs 10 veya 100 kSpekle nasıl basa çıkacaklar, ber birinin 37 insanı uırmasını nasıl önliyecekler? Köpeği bnlnp ölâürmekle 11 kişilik bir ekip vazifelendirilmis. Tani sehri varınki yüzlerce, belki de binlerce kndnz vakasından ba 11 kisi knrtaracak. Alâkalılar, kndnrdnktan sonra flç gtinde ölmesi ISzım gelen köpeğin hâlâ etrafa saldırması nı anorraal bir vak'a olarak karşılıyorlarmıs. Bunlara nasıl anlatmalı ki anormallik bunda değil. bu sehir haikınm hayatını mnbafaza ile vazifeli binlerce kişilik jandarma kıtaları. poIis kadroları ve bekçi teşkilâtı varken mukadderatımızın yal!jAH AIMERtKA'DA Iki gündenberı Amerıka'da bulunan lran nız 11 kişinin elleriııe bırakılÇahı Muhammed Rıza Pehlevi ve Imparatoriçe Farah, dün gece Beyaz masındadır. Bıı Allahlık sehirde Sarayda Barkan Kennedy ve eşi tarafından verilen büyük bir ziyafet Tanrı yardımcımız olsnn! te hazır bulunmuşlardır. Ziyafeti, cBallet U.S.A.» bale trupunun bir gösterisi takip etmiştir. Resimde, Şah ve Farah, Roma Hava Alanmda i. V görülüyor. Uyumayın efendiler! ADkara 12, (Cumhuriyet Tebeğendiğini iöyliyen meşhur akleks) •Türkiye'de Atatütk ha tör, basm mensuplarına «Yakın vasını teneffüs etmek üzere» mem tarihte yaşamış bir şahsiyetin haleketimize geldiğini ve Atatütk'ün yatını canlandırmak benim için ol hayatını canlandıracağı filimdeki dukça güç. Fakat mesuliyetimi idmesuliyetini daha simdiden hisset Arkası Sa. S, Sü. 4 te tiğini söyliyen aktör Yul Brynner, buçun ö'ğle üzeri Ankaraya gelmiş ve ilk olarak AnıtkabiH riyaret ederek özel deftere, «Tâzim ye «n derin laygılanmla.» lözlerlni yazmıştır. Bulvar Palasta fiğ'.a yemcgisdc pilavh d5ner yiyen ve dönefri çok Tunus Curahurbaşkanı Rabib Burgiba Habib Burgiba, «Tunus ihtilâli, ilhamını büyük Atatürk'ten ahnıştır)) dedi Yazıgı S inei sahifede Teste tabi tutulan bin çocuktan sekizi bir dâhi derecesinde zekî Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde tertip edilen test, ilgi çekici sonuçlar verdi Okul lağUğı haftası münasebetiyle dfiz«nl»nen bir seminerde 1000 Cocuttan 8 inin dâhi derecesinde zeka'ra aahip olduğu açıklanmıştır. 1000 çocuja tatbik edilen zekâ teıti seticesinde 88 inin geri zekâlı (debil), 105 inin geri zekâ ile orta zekâ «rasında olduğu (hudutta), 375 inin orta zekâlı, 237 sinin normal zekâlı, 187 sinin üstün zekâlı, 8 inin i»e dâhi derecesinde zekâya sahip bulunduğu tesbit edilmiştir. îrtanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde hasta çocuklar üzerinde yapılan bir incelej me, çocuklardaki ruh bozukluğu, nun ve zekâ geriliğinin ana baba cabilliğinden ileriye geldiği hakilo«tini ortaya koymuştur. Yapılan ineeiemeye göre hasta 750 çocuktan jrüzde 78,8 inin snababalannm aahü olduğu anlaşılraıştır. Kockv Brvnner Yul Brynner'in oğlu da dün İstanbula geldi Tazısı 5 inei »ahüemizde I YAZ1SIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog