Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Şarkısı dılerc destan olan BUYtJK TÜBK ROMANI TUNA NEHRİ AKMAM DİYOR Ç IK TI Yazan: Oğıu ÖZDBŞ Fıatj 4 lira •• Çıkaran TÜMÜYZ * YAYINEVI üâncılık: 2837/059 u m h u riyei KUBUCUSU: TUNTJS NADl en büyük ledebî armağanı NOBEL kazanan Dunyanın PEARL BUCK Çın'e daır en güzel esen OÜVEN ŞAHESER ROMANLAR Serisinde Çıktı. Çev: N Yeğlnobaü Bazı A P liler af konusunda yanlış kasıllı haberler yayıyorlar Başkan Gürsel'in AP Merkezini ziyareti sırasmda siyasî af çıkarılacağına dair katî ifadeler kullandığı şeklinde nakledilen sözleri ilgililerce yalanlanıyor lnmıııııiMiııııımııııııııııııııiMiııs: Z Ankar» 11, (Cumhunıet Jf Teleks) Mıllı Savunma Ş Bakanlığı Basın trtıbat Bı ro«undan b ı l d m l m ı ş t ı r Z U n n a n 1962 tarıhlı Yenı Z tstanbul Gazetesınde Mah 2 kum aılelrrınm Denı/ ve Ha vı Kuvvetlerı Komutanlan Z nı zıjaret ettıklerı \e konu; ™ malarında bazı pohtıkacıla S ra vc bır kısım basına rag 5 men komu'anların affa ta D ı j e r p a r t ı r r u ı d a h a ı s t ı k r a r l ı o l a r a k el<> a l d k l a ' i af k m u s u A P Z raftar gorundukl»rı 22 şu nın m u a , j e n k ı s m ı n d a d u n d e b u g u n de b ı r sıja^ı v a t ı r ı m k o n u s u o l a Arkası Sa. 5. Su l d e PARTI TESANLDU GORLŞLLDU AJ 3 Yonı Genel Idare Kurulu dun sabah Genei Başkan Ragıp 5 A r k a s ı S»a 5, >>ü 4 t e • 11111111111111111111~ rak k a b u l e d ı l m o k t e d ı r Gumuşpala'nm başkanlığmda toplanmıjtır Toplantıda bır konuşma >apan Gumuşpala partı tesanudu 11111«111111 rıın bozulmamasını, koalısjonun desteklenmesım ıstemış ve Genel Idare Kurulundan avrılan eskı uyelere teşekkur etmıştır Resımde, Genel Idare Kurulu dun ku toplantısmda goruluyor 38. yıl Sayı 13.538 Toigrt* v a •rirtnı *ârmb Telefonkr. 23 42 90 Cumhuziyct tıtanbul Poat* Kutufus tıtenbol Ne 248 2S 42 96 2 2 4 3 8 7 2 2 42 » 8 2 2 4 2 » Perşembe 12 Nisan 1962 VACINIVİ Üâncılık: 2907/4458 Dirk Stikker iktisadî bir yardımdan çok ümitli Ankarada bir basin toplantısı yapan NATO Genel Sekreteri, bunun, yeni bir Marshall plânı şeklinde tabakkuk edebileceğinl açıkladı ne kadar buyuk olduğunu bılıvoruz Üye memleketlerın Turkıyeva bu guçluklerını jenmesı lcın yardımcı olabıleceklerını samımıvet ve cıddıyetle umıt etmekteyız Fakat Turkıye, demokratık prensıp len çerçevesınde, bugunku prob lemlerını ele almış bulunmakta dır Çok zarurı bır cuz'unu teşkıl ettığı NATO ıttıfakına olan sadakatıne daıma guvenebılınz Bız, NATO ıçınde, hur dunyanın cenahında nobet beklıyen boyle yığıt bır muttefıke sahıp olmaktan d o lajı kendımızı bahtryar »ayabılırı« » I^ATOnun Turkıyeye yapacağı yardımla ılgılı olarak sorulan muh telıf sorulara, NATO Genel Sekre Arkası Sa 5, Su. 6 da Savunma I Bakanlığının ! afla ilgili f j tebliği Ankara, 11 (CumhurıjetTelek») Ankara, II (Cumhunyet • Telek») 22 Şubat olaylannın bır ada NATO Genel Sekreten Dırk U let «oruşturmasına konu teşkıl etmeme«ıı ve ola^lara adı karışanlar Stikker, Ankarada yapmı? olduğu l hakkında jınp b\r soruîturma «çılmaması ıçın Hukumet tarafından muhtelıf temaslardan sonra bugun hazırlatılmış olan kanun ta'arm onumurdekı gunlerde M»ch'e sevk tertıplenen bır basın toplantısında Turkıye ıle ılgılı olarak »u bejaedılecektır natı vermıştır Bır Af Kanunundan zıvade 22 Şubat ola\!arı etrafında »dl! »oruv cGeçcn avlar ve seneler zarfıni onlnecek karakt<"rde olan ta«arının M<»clı«te suratle kanunla da, Turkıje yenı ımtıhanlar geçırtahmın rdılmekte vc bu netıceden çejıth utıkametl»rde fa^da mı«i ve vpnı gehşmelere sahne ol lar mulahaza ohınmaktsdır m'i'tur Hasımlarımızın hur dun \a ııe munaçebotlerını vuruturken tevessul ettıklerı tehdıt ve ok?amalara dığer herhangı bır NATO r,er»k Mıll»t Mcclmrrle gcrpk S»natoda ta^arının muzaker»«i «ıra uvesınden daha fazla dogrudan 'tnria gnıplarm »> almak nuetmde olmaHıkları \e boylece muzaks doğruya maruz r7 bulunmaKtadır resır olarak ta^arının kanunlaşacağı anlaşılmaktadır Turkıyenın karşılaşmı? oldugu zor Cumhurbaşkanı Cemal Gursel ın dun partılerı zıjaretı *çna«ında luklar valnız askerı ve sıyası mamahkum cdılmıs bır devrın snası ola>larını 22 Şubat olavlaryle «\rı hıvette degıldır Avnı zamsnda cıd tuttuğu ve partılerı bu jolda ujarmak uzere me<ele>ı orta%a getırdığı dı ekonomık meselelerle de uğra?Meclıs kuhslerınde soylenmekte 22 Şubat olaUarının affından sonra nıak zoıunda kalmıştır Bunların fartların getıreregı ımkanlar nıspetınde bır kademeh sıja<;ı a'fın tahakkuku, partılerde derece derece ve a>rı a>rı mutalaa konusu olmaktadır Partiler söz almıyacaklar AP nin af konusundaki ttıtumu Gençlik, af konusunda görüşünü dün açıkladı Ortaya atdan şayialara inanılarak yayınlanan tebliğde şöyle deniyor: «Zamanında İhtilâlin liderliğini yapmış bir kumandanm bile, kısmî af glbi blr takım tâvizler vermesini tasvip etmiyoruz» 27 Mavıs Devrımmın uzerınden henuz bır vıl geçmeden ve onun getırdığı muesseseler kurulmadan duşuk devrın Kajserıdekı sorumiuları hakkında 22 $ubat olaylan vesıle edılerek af muessesının venıden orta> a atılma»ı, devnmı j a pan zınde kuvvetler arasında uzun tu ıle kaJrşılanmış ve 70 b'n Yuksek öğrenım gencmı temsıle jet Arkası Sa 5 Su 4 te Atotiirk filmini çevirecek Y. Brynner uçakla geldi Yııl, bir soruya cevaben, «Ataturk rolunu oynamak sanat hayatımm en onemli \e zorlu işi olacaktır» dedı 16 yaşında bir ortaokul öğrencisi şoför muavininin tekmeleri ile can verdi 38numaraiı Kanun \rkadaşımız Baha Arıkanın, Tedbırler Kanunn ıle ılgılı uç, dort gun surecek olan tetkık vazılarının ılkını a bngutı 2. sahıfemızde bula caksınız. ı Ataturk ı fılnunın basrolunu ovna^.uaU olan i u l Brjnner Buyuk Kuıtancının resmı onunde Ataturlc ıçın çevrılecek fılmde ba ? rolu o> namak uzere seçilmı olan ve gunlerdenberı Turkıveje gelmesi beklenen unhı fılm akto ru Yul Brjnner dun tam «aat 1 6 da uçakla Yeşılkoy hava mejda nına ınmıştı r Hava alanını, bır taraftan tanııı mış yıldızı gorebılmek ıçın toplanroış olan hayranları dığer ta raftan ı«e Hacı adayları doldur muştu Yul Br\nnerın başı her zamankı gıbı çıplak ve ustura ı'e kazınmıştır Ko\u renkte şık bıı kostum gıymmış olarak uçaktan ındıkten sonra etrafının ba»ın men bupları, ılgılıler ve foto muhabır lerı ıle sarıldıgını goren Yul Br\n ner, gazetecılerın çeşıth sorulan na şu şekılde cevap vermıştır « \taturk rolunu ojnamak benıiı ıçın sanat havatımm en onemli ve zorlu ışı olacaktır. Hatta bo\le buvuk bir adamın rolunu oina maktan çekınıyorum bıle dıjebılı rım > Ata'urK fılmı ıçın hangı eser le"i okudunuz' c\taturk hakkında oldugu kadar Arkası S>a. 5, Su. 3 te Anayösa Mahkemesi Kanunu dün kabul edildi Ankara 11 (CumhunvetTeleK«ı IJÇ gundenberı Mıllet Mechsınde muzakere edıl mekte olan Ana>asa Mankemesı Kanun tasarısı, Mechsın bugun oğleden sonrakı t o p lantısında kabul edılmıştır T B M M nın kabul edeceğı kanun ve kararları ve çeşıth tasarrufları Anavasava ajkırı olduğu hallerde ıptal edecek olan ve kararları ke^ın bulunan Anavasa Mahkemesının ujelerıne baremın bırıncı derecesındekı memur a>hğı takdır edılmış ve ajrıca muktesep hakkı olan av hgının yuzde 60 şı nısbetınde de bır ılave odenek verılmesı kabul edılmıştır B.r Ba?komısenn oğlu dun akşam uzerı, bır kamyon şolor musvınının tekmelerı altında can vermlştır Fatih Başkomısen Memıj Şahınoğlunun 16 yaşındakı oğlu Kâzım dun »kîam u^erı 3 uncu sımfı o Arksn S». 5. Sfl. 3 te Kaatıl Mnstafa Köçekli l u l Brjnner Hav a Alanmda Âtina'da öğrenciler "Krala ihtiyacımız yok9 cunthuriyet istiyonız,, diye bağırdılar Ders programlannı profesto için yapılan nıiraayişler siyasî bir veçhe aldı ve polislerle oğrencıler arasında çarpışmalar oldu, 40 bğrenci ve 15 polis yaralandı Tazısı 5 ıncı sahıfede Arkadaglarımız (soldan itibaren) Vecdı Kızıldemır, Erol Dallı ve Mnammer Erol dün hakim huzunmda Lâmia İren hâdisesinden hakkımızda açılaıt lazısı Aç ve perişan bir vaziyette hududumuza gelen Kürtler iltica taleplerinin reddedilmemesi için yalvarıyorlar 5 ıncı Sahifem zde Borzanînin zulmünden kaçan 400 28 kişiyi ısıran kurt Iraklı yurdumuza iltica etti kırması köpek bulunamıyor Mardın, 11 (Telefonla) Dun Molla Mustafa Barzanı nın ezıjet gece Gune> hududumuzda Şuopı \e teahışmden bıktık Her gun ko\kazası cıvarında bulunan Zarova lenmızı basıp ha\ vanlarımızı oıkojunden 400 kışı hududu geçerek darmckte canlarımıza kastetmekte bıze iltica etmıştır 111 ca sa ısı her dıler Selametı sıze ıltıcada bulan arfmaktadır fçlermde Turk ve duk ^e o.ur b zı reddetme\ın» deKurt de buluran Irak'ı mjltecıler mcktedırıer penşan aç, susuz bır \azı\ette hjMultecıler ^ımdılık tecrıt edılmış dudu geçmışlerdır Multecıle' Bar kamp seklırde bır vere yerleştırılzarı Molla Mustafarın zulum ve mı«l»rdır HThangı bır hastalığa tedhıslennden kaçmışlaıdır Mu'te kirsı as! vapı'acaKtır cılerın 200 kadan sılâhîı ve athdır Mardm Valısı Basrı Özpınar, be rabennde Tugay Kumandan Vekı 1 lı Bınbaşı Nusret \ a n olduğu ha de Zarova koyune hareket etmış lerdır Multecıler, «Kuzey Irakta Mecıdıyeko Şışlı. Majka, Yüdız, Levent Beşıktaş ve Ortakov semetlennde dehşt saçarak 26 kışıvı ısıran kuduz kopek henuz bulunamamıştır Kuduz hastananeı ıle yaptıgım z temastan anlaşıldığına gore, dun sabah da ım RIŞI daha vıne a\nı semtte kopek "arafından M rıldığını ılen surerek fnu'acaatta bulunmuş ve a\akta tedavıler' yapılarak evle^ıne gnıjpn[rm«t»r. Meczup sabıkalı ve Bugdav Bankası so>eununda taksileri gangster tarafında ahnan şoforler Emnıyette Bir tacir siilâh tehdidi ile soyulmali istendf Apartman dairesinin zilini çalarak içeri giren silâhh \e bıçaklı iki şahıs, mukavemet üzerine geldikleri taksiye binerek kaçtılar. (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksuıız) Soygunun yapıldığı Şışbdeki aparrman \e tehdıt edı) e ıek arabası kullanılan sofor ıle taksısı Silifkeliler de ook sevdikleri Kaymakamlarını çiçek yağmuru altında uğurladılar Sılıfke 11 (Telefonla) llremız den ba=;ka vere tavınıvlc buvuk vankıldr uvandıran Kavmakam Safret Kıbarbekaroglu bu sabalı Sılıfkeden a\rılm"tır 1 Yuzlerre Sıhfkelı ellprınd» g t I T ve mevsım çıçoklen oıduau halde Ka makamı ugtırlamı^lar otnbu'un harekotındoıı v nra «et ır d «ına ksdar uç kılomptrehk bıı ses'iz juruvuj ;.apmifUrdır. Bir sabıkalı dün, «Buğday Bankasını ben soydum» dedi • Bundan bır muddet once gızlendıgı varıl ıçınde bazı dukkanları 'ojan ve akıl hastası olduğu ıçın zaman zaman tedavı goren darbukalı hırsız Ragıp Karagulle, bu ^efer d « Çarşıkapı dakı < Buğdav Bankasını «ojduğunu ıddıa etmıjCezaevmdpn Emnıvet Mudurlugune mektup jazan Ragıp, Buğdav Bankasını kendısının soyduğunu ıp Banka Mudurunu tabanca ıle v araladığını, veznedardan da 6 bın ıra para aldığını ıfade etmıştır Arkası Sa. 5, Su. 5 te KAYSERİ MAHKÛMLARI MECLISİ KARIŞTIRIYOR Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog