Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

BOŞ YUVA • Kcrim* Nadır'ıa «n «on aridir. revkl» okuyabllceeği «a füzel ranaaıdır. Fıatı 5 Hradır İNSANLIĞIN HALİ Andre Malr«ux'dan dilımiz» Naauhl B a y dar'uı çevırdıgı, Goneourt mtlkâiah k«zanmif, dünyaea Ukdir »<Üİ«n bir roman Pıata 5 liradır tMULAP ve AKA Kitab«Tl«ri tstombnL ÜAnmlık »10 '4427 umhuriyef SS, yıl Styı 13.537 KUBUCUBGt XlUilW NADİ Ttigni «• M t a p adrwfc Cuatatyrt fctaıM tata Kattmt lıfcKiinl Ke. Ml T*Ufeokn t t 4S M » 41 M » 4 1 » 7 S « l * » 4 2 « DünyaıuD efi buyuk «debî armağanı NOBELi kazanan Çin'e dair en güzel esen PEARl 6UCK GtfVEN ŞAHESER * ROIÖANLAR Scrisinde Çıktı. Çe».: N. Yeftinobaü Öâneahk: 2907/442* Çar$«mbt I I Nisan 1962 VAVIM f V İ Giirsel, parti ileri gelenlerî ile af konusunda temsslar yaptı Başkan, AP Merkezinde yaptığı konuşmada 22 Subat olayları ile ilgili affın, siyasî aftan önce ele alınması icabettiğini hatırlattı 27 Nayısın ikinci yıldönümünde Gürsel'in Kayserideki hasta siyasî mahkumlar için Anayasadaki af selâhiyetiıti kullaıtacağı belirtiliyor Ankars 10 (CumhurıvetTelekı) Cumhurbaîkanı Cemal Gursel bu «abahtan ıtıbaren aifabe «ırasıy le partılerı znaret etmı? ve partı ılerı gelenlemle goruşmujtur Saat 9 da evvelâ Adalet Partmnl zıvaret eden Cumhurbaşkanı Gursel muteakıben C H P , C K M P ve Y.T P Genel Merkezlerıne gıtmıj tır &ur«el bu zıj aretlerının hepsınden memnun olarak •ynlmıjtır llk znaretını beraherınde CıımhurbajksnlıSı L'mtımı Katıbı Nâ Kir Ze\tınoğlu olrKığu halde A P Merkezıne vapmış ve bır buçuk saat de\am eden goruşmelerde Genel Rajkan Ragıp Gumu?paJa, Sekretrr O<ma fian haşka yeni genel ıdare kurulu uvelerının hepsı, eskılennın ıse ekserısl hazır bulunmu}!ardır Gruçmeler tam bır gızlıhk hava<ı ıçınde cerevan etmıştır Gursel A P Merke/ınden avrılır k*n ba^ın mensuplarının bu »ıvaretler hakkındakı sorularına cevaben «Bız »Ji'astık hır şeyler goröjtılV ZİBT »ızler» H»ikal edecek Arkası h». 5. Sıı. * te Cumhurbaşkanı dün parti merkezlerini ziyaret etti DcriİY Telegraph'ın Türkiye ile ilgili baş yazısı "Tiirkiyede askerî bir idare, müfrit sağa veya müfrit sola kayma iemayülünde olur fl Başbakan İnönü'y* alt ytıkandald lfadeyi aynen nakleden gazeteye göre, Jcalkuuna plânı, aermaye ve arazJ sahiplerinin hoşuna gltmlyecek (Yazısını 5 İnd sa hlfemlzde bulacaksınız) Bir hanım polıs memurumuz Başbakan» buket takdıra ederken Ctunhnrbaskanı Gfinel dttnktt liyaretleri sırasınd» A.P. Genel Merkezındeıı avrılırkrn (solcfo) \e C.H.P. Genel Merkezfne gehrken APden istifo eden Endik "Mecliste müstakil grup kurulacak,, dedi Endik, diğer partilerden de istlfa edecek milletvekillerinden meydana gelecek grupun, hükümeti destekliyeceğini belirtti Ankara, 10 (TeleksCurohurıyet) Çanakkale mılletvekllı Sureva Endık (A P ), bugun vaptıgı bır basın toplantısında partıden dor duncu defa ıstıfa ettigını (oyleruıstır Endık istıfa lebebını sbvle lzah etmıştır « Bugun, memleket*eki huzursuzluk, ıktısadı zorluklaıdan ıleri gelmektedır Bunu «.ıvasi df ile alakalı gostermek ıstijenler, dunun hasretım çekenler ve devlet hazınesını ceplerıne aktdrmaM âdet edınmış olanlardır C H P dışmdakı partılerd°n *v nîacak arkadaşlar, Mpf lı>te tnu*takıl bır grup kuracak ve hukume tı desteklıjeceklerdır Zamansjz çıkışlar her »ejl berbat eder > Şurevja Endık ın A P den utıfası munasebetıvle A P Meclu Grupu Başkanı Sadettın Bılgıç, basına çu demecı vermıştır « Bu adamın snatî havatı inı? çıkıjlarla dolu 1953 te eskı D P den ıhraç edılmış bır jahıstır Par Arkası Ss. 5, Sfi. 5 te $ehrimizde4AP ilçe başkanı Stikker, dün istifasını verdi Inonu ile bır görüşme yaptı Polis teşkilatinnt Sophia Loren huruluşunun 117. en iyi kadın oyuncu seçildi ytldönümü kutlandt Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) 0 Polıs teşkılâtının kurulu?unun 117 ncı iıîdonumu bugun Ankarada torenle kutlanmıştır Emnıvet Genel Muduru Ihsin Aras'ın ba$kanhğında Polıs Koleıınden bır heyet, fabahleyin Anıikabre gıderek çelenk koyup ıhtlram durusunda bulunmu»lar ve 27 Mayts çehıtlığini de riyaret etmışlerdır Muteakıben iast 1030 da Polıs Enstıtusunde bır toren tertiplenmi?, lçi$leri Bakanı Ah Arkası Sa. 5, Sü. •> te Ünlti ltalyan yıldın «Iki Kadın» filmindeki rolü ile Oacar'ı kazandı Santa Monıca (Calıfornıa) 10 (a. a.) Her yıl verılmekte olan «Oscar» fıhrn armaSanlarını kazanan" lar, dun gece Santa Momca'da ılân edılmı$tır. Oscar jurısı, tarafından açıklanan «onuçlara gore «ea ıyi kadın ojuncu» olarak unlu Jtalyan yıldızı Sophia Loren ve «en ıyı erkek oyuncu» olarak da Maxımılıan Schell »eçılmıslerdır Sophia Loren'e, bu armağan «Two Women tkı Kadın» adlı fılımdeki rolu için verıimıstır Maxımılıan Schell isa Arkası Sa. 5, Su. b da Mıllet\«kıllfrının ıstıfah rına paralel olarak Üsku dar AP İlçe Başkanı Vahıt Kayacık, Karta! AP fîçe Baj kanı Osman Nulı Korur, Be Ankar», 1 (CumhurıvetTeleks) 0 şıktaş AP Ilçe tkıncı Bajka Dun gece tstanbula gelen NATO nı Abdullah Nemiı ve San G»nel SekretPrı Dırk V Stikker ifr tlçp Başkanı Avukat bu sabüh saat 145 t* ozel uçağı Mplıh AP den ı«tîfa etmıs fle Esenboğa hava alanına ınmıç lerriır ve hava alanında merasımle karDaha bazı u\elenn de AP 5 lanmıştır D'şıylen Bakanı Fen Evvelki gece kuduran bır kopek den a\rılacaklannı bıldıren dun Cemal Erkın Mılll Saıuntn» vonetıcıler. cfstanbul AP teş Bakanı îlhamı Sancar Genel Kur butun bır gun kendısınt takıp eden kılâtı, bugun kurulduğundan mav Başkanı Cevdet Sunav NA ozel ekıplerı bır haylı uğrastırmış beiı gorulmemıs en kri7İı TO'\a dahıl memleketlenn Anka ve 26 kışm i'irdıktan sonra dun devre\e gırmıj bulunmakta radakı tem«ılcılerı ve Dışışierı Ba gece saat 23 de Leventte ortadan di"» demektedırler . j.kanlığı vetkıhlen tarafırdan kar ka bojmuştur , îilanan NATO Genel Sekreterı Mr. Mecıdıieko , Sışlı Maçka, Yıl' ' Arkası Sa. 5, Sıi. 5 te ~ Arkası Sa. 5, Su 8 de Bir kuduz köpek dün 2 6 kişiyi ısırdıktan sonra ortadan kayboldu BU SEVINÇ. VATANINA DOVMEKTEN KURTULMANIN SEVINC1DJR Nukleer bılımler alanında doktorasını yapan Turk muhendı«ı D?vıd Ebeoğlu, resımde Turkıjeye dönmek •mecburiyetınden kurlulduğu ıçın engın bır sevınce kapılrms karısı il« kucaklasırken gorulmektedır Bılmdığı gıbı Ebeoğlu muhaceret makamlan tarafından Amenkavı terke raecbur edılmıj, fakat daha aonra, orada latecbğı kadar kalmasına mn verılmıştır. Alican, fikrî çalışma devresine girmek zorunda olduğumuzu belirtti Y. T. P. Genel Başkanı, «Artık siyasî faaliyette bulunacak, devlet idare etmek iddiasiyle karşımıza çıkacak insanlar ve teşekküllerin şu veya bu sinsî temayülleri teşvik ve tahrik ile memleket ve millet meselelerüıe devâ olamıyacaklarını idrâk etmemiz zamanı gelmiştir» dedi.. Ankara, 1 (CumhunjetTeleks) 0 Ytnı Türkije Partısı genel ıdar« kurulu tarafmdan Ekrem Alı can'jn başkanlığmda ıktısadi, ıçtınıaî ve kulturel meseleler hakkında teferruath goruşleri programdakı temel prensıpler çerçevesl da hilinde umum! eîkâra nakletmek üzere bir çalışma komıtesı kurulmustur. Bu münatebetle Ekrem |unl»rı löyleaıistır «Sıjasî bunvemız, memlekette UlllllllllfllllfllHlllintllllMIIIIIIIIU geJısmekte olan fıkri ınkısaflara muvazı bır fıkrı çahşTia devresine gırmek mecburn etmdedır Artık sjyasi faahvette bulunacak, devlet ıdare etmek iddiasiyle karsımua çıkacak ınsanlar ve tesekkullenn şu veja bu hıssî temayullen teşvık ve tahnk ile roemleket ve mıl let «neselelerıne deva o amıyacakAlican larını ıdrak etmemiz zamanı gel = Ankara, 10 (CumbunyetTe S (Arkan 8a. S, Sfi.fida) = leks) Dışıslerı Bakanlıgın da yeju tayınlenn yapılmasına Ş Ş peyderpev devam edümekte = = ve agremanlar ılgılı devlet s E lerden ıstenmektedır. Bakan S ^ lar Kurulunun tasvıp ettıgı ve S S agremanların ıstendîğı veni S E Arkası Sa. 5, Sfl. 5 te 5 nilHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUHIIIIIIHIIHT Sophia Loren, Oscar'ı kazandığını ofrendikten aonra kocs« Carlo Ponti ve rejisdr De Sic» tarafmdan tebrlk ediliyor Cröiürii Vergi Ustılü Kanununu tâdi! eden tasarı kabul cdildi Gökayın, sözlerini iavzihe kalkışması dün de Meclisi kanştırdı ve gürültülere sebep oldu Ank«ra 10 (CumhunyetTeleks) Millet Meclısı bugun saat 10 da çocunlukla mesaıje başladı ve kısa b r sure «onra azınhğa duşuverdı Dunku muzakerelerde gurultu\e SP jep olan Avrupa Konseyındekı Turk öelegelerının davranıs ıddıaJdrj bugun de Meclısı bır muddet nıe "n 1 ettı Bunun dısında Götu ru Vergı Kanununu tâdıl eden hukumet tasarısı muzakere edılerek kabul olunduktan sonra Anavasa Mahkemesı Kanun tasarısı uzerındekı muzakerelere devam edıldı Oturum açüdıktan «onra Y T P den Fahrettın Kerım Gokay gundem dı;ı soz aldı Arkası S». 5, Sfl. S te f Elciliklere IGünlerden beri işsizlikten | yapılan | aç kajan bir köylü bulduğu İ tâyinler | 1600 lirayı polise teslim etti 1.5 ay önce Sivas'tan Istanbul'a gelen ve iş bulamadığı için parasız kalan şahı», Emniyet Müdürü tarafmdan gece bekciliğine yerleştirildi Ünlıi Fransız kontesi Defeals, Hilton oteli koridorlannda da çıplak ayakla dolaşıyor.. Çıplak A y a k l ı Kontes Tstanbulda «, Beşîktaşta genç bir üfürükçü yahalandt Bir Âmerikan jet uçağı Akseki'ye düştü. piloi ağaca çarpıp parçalandı Aksskı 10 (a a ) llçemıze bağh îbradı bucağının Irmak mevkımde bugun bır jet uçağı duşmustur. Uçağın pılotu paraşutle atlamıçsa da bır ağaca çarparak olmuştur. Pılotun, bır Amenkah olduğu «amlmaktadır. Uçağın bırhğı ve nereden kalktığı henuz anlaşılamamıştır. Durumdan haberdar edılen Antalva valısı garnızon komutanı ve bir operator doktor olay mahallıne gıtmıçlerdır. • • «ÇıpJak A\dkh Kontes» ısımh nnda buîunan kontes, saşadıgı o fılme konu o ' a n r rdnsız kontesi rmnal havat, bır fılme konu ol Defpals ıkı vakın dostu ile bırhk ,muş ve Amerıkah sınemacılar «Çıp I zun muddeftonberı f?p<.ık'aştd ufurukı,uluk \apan Ha\rı Olçck ısmıııdekı şahıs 1 ıncı Şube nıete sehıımı^e geimışfır Tun=t o l a Uk Avaklı Kontes» ısımlı fılmı nıuıları tarafmdan suçustu \akalanmıştır 1 ıncı ^ ube memurlarından \a*lı bır kadın poh; beraberıne rak tstanbuia eelriıŞını bıldıren cevırmışlerdır dılınde rekaket olan bır foto muhabınnı alt'rak H a i n Hora nın Be^ıktaçta Hattat Tahsın ^okağındakı kontes, Avrupa sosvete'îirtd'' guzel Turknede dp go<;tpı len hu fılm e\ıne pıtmış ve oğlunu ( ' ) okumasını ıstemıştır H oca foto muhabırını okuduktan sonra para aldıgr' iıgı ve orıjınal gnımı ıle un ? a l | de hatırlanacağı uzere kontesi un sırada 1 ıncı Sube polulerı tarafmdan suçustu \akalanmış ve bakkında kovuşturma aıılmıştır. Remış bır kınr:edır Halen 45 yasla(Arkası Sa. 5., Su. 5 de) •umde ufurukçu Hajn Hoca ile evinde bulunan muskalar vesaıre gorulujor. Ijsızhkten aç kalan Sıvaslı ko\lu buldugu lbJO Emnijete teslim ederken Xazısı 5 ıncı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog