Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

KLEOPATRAMN fflBBI GECE GÜNDÜZ H J FAKİR BAYKÛRT'un ESERf,ERt Yılanlann Öcü Irazcanın Dirliği Onuncu Köy Efkâr Tepesi KDBüCCTCc TBNUB NADİ G«nçiığiııizi ebedil^tirtr. Cfldfaı sını Snler. Ergenlü ıiıl1ıı«l>ı tnl. dariddd kınsıklıklmn v» lekekrt gltafe. MCTLAKA DSNJIllltaV. Umnmi Terri T « i : MUKEAK TAZDt A#ir«rfendi C«L Bkâtip h t s S btsmbol T«L 27 22 H TUgrafc Türkitel btaabul tUbolık 1M0/4S7T 600 Krş. 500 Krş. 1000 Krş. 400 Krş. İUnoİjk 2893/4875 REMZİ KİTABEVİ JS. yıl Sayı 13.536 Tdefonkrt » 4 S M 1 S 4 S M 4» CtttaMt btaafaol ](•. M l tT 22 43 M 22 42 89 Salı İO Nif«n 1962 AP nin af için ısrarı siyasî yatınm olarak kabul ediliyor Siyasî çevrelerin ifade ettiğine göre, 22 şubat olayları ile ilgili afla birleştirilen siyasî bir af, Meclisten ve Senatodan geçemiyecek ÂP Genel Idare Kurulu bfiiün mesaisini af konusuna teksif etti Gökay'ın Kayserideki mahkumlarfa ilgili sözii tartışmaya yol açtı Mağdnriar (!) Gflkay, Avnıpa Konseylnde Kayseri mahkâmlan için «mağdnrlar» demis. Bn kelime dünkfi Millet Meclisi toplantısını kanstırdı. Tfiksek Divan kararlannda adalet dlçüsünün tam olraadıgı mânasına gelebileeek bu kelimeyi bir mfiddet evvel bu Divanın huzarnnda heraet karan almıs Gökay, haklundakl karan gölgelememek için olsnn knllanmaktan kaçınmalı idl. Majfdnrlar kelimesi «ya darlar kim?» ınalini davet eder. MafdnrUr kelime»i Tflrk hlklminln göhretlne leke aürer. Mağdnrlar kelimesi af defil, hattA ondan da İleri olarak iadei mnbakeme isteklerine yol açar. Halasa tam zamanında knllanılmıs bir kelime ki her duyana «boynndan bfiyfik ISf etmis> dedirtse yeridir. Sıra kapaklannın vnrulduğa toplantıda 'ın "nağdnrlarn sözii tartışıldı Başbakan dairesinde çahşü Ankar* 9, (Cumhuriyet Teleks) Basbakan tsmet Inönü, bugün önce Devlet Plânlama Daireslne gitmis ve oradan da Basbakanlığa gelerek çalışmıştı*. Inönü, saat S da Devlet Plftnlama Dairesinde Müsteşar ve diğer uzmanlarla elli dakika devam eden bir çalışma yaptıktan sonra Başbakanlıkta saat 10 da Norveç Büyük Elçisi Peter Anker'i ve 10.30 da da Yunanistan Büyük Elçisi Antione Punpuras'ı kabul etmiştir. Her iki Büyük Elçi de Ismet Inönü Başbakan olduktan sonra kendisine ilk nezaket ziyaretini yapmışlardır. Ankara, 9 (Cumhuriyet Teleks) 22 Şubat olaylarına adı karışanlann affına paralel olarak diğer siyasi rnahkumların da affınjn A.P. Genel Başkam Ragıp Gümüşpala tarafından ortaya atılması Parlâmentoda geniç tepkiler yapmıştır. Bilhassa Milll Savunma Bakanı llhami Sancar'ın verdiği beyanatta A.P. liderinin ifadesi ile ortaya atılan bu isteğin bir hayal olduğu ve bu hayalin hiçbir zaman hakikat olamıyacağı seklindeki sozleri Parlâmentodaki tepkileri siddetlendirmis ve karşılıklı olmamakla beraber birbirine zıt mütalâalar milJetvekili ve senatör grupları arasında ileri sürülmüştür. 637 senatör ve milletvekilinin toplandığı Parlâmentoda umumi siyasi afla yalnızca 22 Şubat olaylarının affı üzerindeki cereyanlann kuvvet muvazenesi henüz kesin olarak belirtneraiştir. Bununla beraber C.H.P. ile bir kısım Arkası Sa. S. Sil. « tr 1 Belediye, fınncıların zam istegini dün reddetti Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanununu Komisyon kabul etti KomisYon, karşılama ve uğurlama iörenlerini, toplantılardan ayıracak kısiasların üzerinde durdu Ankara, 9 (CumhuriyetTeleks) Bundan böyle nümayis yapan ve emir dinlemiyen topluluklara ateş etmeyi kaldıran «Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti» hak kındaki kanun tasansı bugün Mil let Meclisi Içi^leri Komisyonunda hükümetin hazırladığı metin daha 'da yumujatılarak muzakere edilmis ve maddelerinin çoğunluğu ka bul olunmuştur. Tasarınm izne tâbi olmıyan toplantılar ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili iki maddesi daha sarih hale Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Fırıtıcıların zam taleplerini dün Belediye yeniden reddetmiştir. Fırıncılar, fınnlarda çalışan isçi adedinin arttığını iddia ederek taleplerinde ısrar etmişlerse de Belediye ilgilileri, simdilik ekmeğe zam yapılmasının oıümkün olmadıgını belirtmişlerdir. , Ankara, 9 (CumhuriyetTclekı) Millet Meclisi bugün saat 15 te mevcuda yakın bir çoğunlukla toplandı ve müzakereler önce sıra kapaklannın gürültüsü altında başladı. Gündem dışı söz alan Kayseri milletvekili Mehmet Göker Y.T.P. den Fahrettin Kerim Gökay'ın Avrupa Konseyindeki müzakereler hakkında kifayetsiz bilgiler verdiğini ve Gökay'ın eski D.P. 111er hakkında mağdurlar diye bahsettiğini söyliyerek, «Konseyin Türk âzaları onlardan mağdurlar seklinde değil, âdil rnahkemede yargılandılar ve mahkum oldular sek linde bahsetmeliydiler. Onların mağdur değil, mahkum olduklarını, tamamiyle müstakil ve hiç bir tesir altında kalınmadan yargılandıklarını söylemeleri gerekirdi» dedi. Arkatı Sa. 5, Stt. J U Mehmet Göker Beş Universiteli polise hakaretten Adliyeye sevkedildi Aksaray'da, vazifeli bir ko. miser muavinine hakaret etmekten sanık olarak yakalanan bes üniver site öğrencisi, dün, Adliye ko. ridorlarında foto muhabirlerinin resim çekmelerine mâni olmuslar ve bu arada bir foto muhabirini de dövmüşlerdir. Dövülen Joto muhabiri bes günlük rapor al Hasan Cengiı m l s V e durumu polise intikal ettinnisse de, «adece ogrencilerden Hasan Cengiz yakalanarak karakola götürülmüs, diğerleri bulunamamıştır. Komisere hakaretten Adliyey» «evkedılenier, Hasan Cengiz, Muıtafa Pirinçci, Varol Taşkın ve Mehmet Savata'dır. Emniyette bazı odalar bitlendi Emniyet Müdürlüğündeki bazı polis sefleri ve memurlan, suç« yönelmis küçük çocuklardan dün «bitlenmis»lerdir. Ekserisi sokaklafda veya izbe yerlerde yatarak bitlenmis bulunan çocukların umuml nezaretha neye alınmıyarak kısım odalarında oturmaları dolayısiyle bitlet polis seflerine geçmeye baslamıstır BtLET KARABOKSACILARI Sinema bileti karaborsacısı ile polis ekiplerinin de meşgul olmasına karar verilmiştir. Evvelki gece Beyoğlundaki yalnız bir sinemamn önünde karaborsa bilet satan Şevket Özkan'ın üzerinde 71, Lemi Tatlıyayda da 31 bilet bulunmuştur. Ayrıca her ikisinin üzerinde bulunan ve sattıklan biletin karşılığı olan 540 liraya da el konulmuştur. Resimde, iki karaborsacı Emniyette görülüyorlar. Cumhuriyet Gazetesi Bin hektariık ormanı Yazı işleri Müdürlüğü orumcek smnsu istilâ etti ne. İstanbul. Gazetenizin 20/Mart 962 gün 13515 sayılı nüshasının 1 nci sahifesinln 2 nci sutununda, büyük puntolarla neşredi Rangun, 9 (a.a.) Bir îngiliz ediyor. kumpanyasına ait «Promo» adlı yolcu gesnisi, bugün, Hint Okyanusunda açhk ve susuzlukla mücadele eden, tamamiyle bitkin on dokuz kazazedeyi Rangun'a getirmiştir. Kazazedeler. aralarından bes kişinin açlığa ve susuzluğa dayanamıyarak öldüklerini söylemi1lerdir. Tam on bes gün kayıkları dalgalara kapılarak sürüklenmiş olan Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Hind Okyanusunda ziyaret kaybolan 19 kişinin Misafir mebusiar Memleketimizi Avrupa etmekte olan Istisari Konseyi Sosyal Kümitesi üyeleri 15 memleketin temsilcilerinden müteşekkil 25 kiaçlıktan elbiselerini şilik bir heyet dün sabah Büyük Millet Meclisinde çahsmalarına başlamıştır. Heyet üyeleri, memleketimizin sosyal durumunu tetkik etmektedir. Çalışmalarının sonunda, Hükümetimize, • yedikleri açıklandı ilgili tavsiyelerde bulunulacaktır. Resim, dün yapılan sosyal konularla toplantıyı tesbit Dün Ankarada âyin yapan 29 «Yahova şahitleri» tarikatı mensubu yakalandı X»zısı S inci sshifede Çocuğunu terkeden kodın tesbit edildi 14 yaşmdaki anne, Çorluda tecavüze uğradığını, doğumu Zeynep Kâmil Hastahanesinde yapıp çocuğunu terkettiğini söyledi Ü5 gün önce Göztepede bir evin yaptım. Benl iğfal edenl tanımıyoyanındaki arsada kundağa sarıll olarak bulunan bir haftalık çocu Arkası Sa. 3, Sü. 5 te gün annesi tesbit edilmis ve yakalanmıstır. 14 yaşlarında olan S. ismindeki kız, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosunda verdiği ifadede söyle demiştir: • «10 ay kadar önce Çorluda tarlada iken bir Jahıs ü/erime hücum etti ve başörtüm ile yüzümü kapıyarak tecavüzde bulundu. Ben hâmile kaldım. İki ay kadar önce Istanbula geldim. Buraaa bir yerde oturdum ve sonra da Zeynepkâmil Hastahanesinde doğum ı Konya 9, (Telefonla) B«Tt«hir ilçesinin Karaçam Ofmanlen henüz türleti bilinmeyen örüme«k lerin istilâsın a uğramıstır. ien «Bir Y. Subay Öğretmen karakolda dayak yedi» başlığı altında intişar eden yazı yapılan tahkikat neticesinde tamamen hilâfı hakikat olduğu. Şöyle ki: Baykan ilçesine bagh Köh Karakol K. ile Y. Sb. öğretmen arasında şahst bir meseleden münakasa cereyan ettiği, öğretmenin müracaati üzerine Baykan Kaymakamhğınca yapılan tahkikat neticesinde döğülme ve tabanca ile kovalama hâdisesinin vuku bulmadığı gibi hâdiseyi hiç bir kimseniç gör Ankara'da yakalanan tarikat mensupları Emniyet'te (jukarıda) ve baskın yapılan evin sahibi îtalyan nyrnklu Lucian Manfiredi (yanda) mediği anlaşılmıştır. Olayın şahsl bir meseleden mil Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 68 yaşmdaki müezzin, bir çocıığa teca vüz etti Çocuğunu terkeden şilepi kaza atlattı Şilepçilik tşletmesinin «Kayseri» Cam Fabrikamızın memleketimizin ibtiyacını karşılamasma rağmen şilepi dün Güney Ingiltere'de bübnzln cam lisansı ile âdi cam ithali tcşebbüslerl karşısında işçiler buı yük bir fırtınaya tutulmuştur. Fırln cam yapmsya teşebbfi» etralşler ve mnvaffak da elmnşlardır. tınanın tesiriyle hasara uğrıyan geReslmde. bn eamlardan bir parç» mi yoluna devam edememiştir. Bir yıidır yıkatılmıyan çocttk. köye giden ebenin gayretiyle temizliğe kavuştu Konya, 9 (Telefonla) Halk eğitimi konusunda Konya yakınlarındaki Kefeköy'e tertiplenen bir gezi, hayli enteresan olmuş, köylülerce önce benimsenmiyen misafirler, dönüşlerinde göz yaşlafriyle ve «bizleri unutmayın» söz leriyle uğurlanmışlardır. Filim, konferans ve sağlık öğüt lerini önce isteksiz, sonra zevkle takip eden köylülerden bir kadın, çocuğunu bir yıldan befri üşüyecek korkusuyla yıkamadığını itiraf et mis ve çocuğun geziye katılan bir ebe tarafından yıkanmasına çok memnun olmuştur ve «Demek koku bundanmış, yıkandıktan sonra çocuk muhafaza edilebilirmiş> demiştir. Köylülerle a\*ı ayrı sofraIarda yemek yiyen Türk Kültür Derneği ve Ticaret Lisesi Köycülük Okulu üyeleri, bu gezilerine devam edeceklerini söylemişletrdir. Çayırova Sabrikası Amerikaya pencere camı ihraç edecek Bu arada Paşabahçe Fabrikası da yüz bin dolarlık ayaklı bardak ihracı için Amerikan firmalan ile anlaşmaya vardı (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksınız) KÖYDEN tNDİM ŞEHİRE.. Müezzin Hüseyin Çemberlitaş Camiinin 68 yaşlarındaki müezzini hakkında, 15 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddiasiyle koğuşturma açılmıştır. 15 yaşlatındaki Y. C. ismindeki çocuk bundan iki ay kadar önce berber olan amcası tarafından kâ Arkası Sa, 5, Sfl. 8 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog