Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Yeni Alman Kelebek İUcıdır. Eczane vp depolardan arayınız. Tepebagı; Sakarya Üâç İthalât Ltd. Şti. Cumhuriyet 3902 umhuriyet KUBUCUSU: YUNUS NADİ 38. yıl Sayı 13.527 teigraf r» m*ktup «drMİ: Cumhorfy** btanbul Foata Kutuau: Iıtaabul No. M8 Telefonlan 224290 224286 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 ^ 8 2 2 4 2 9 9 Pazar 1 Nisan 1962 Sanat ve fiHr dergilerinİB en eskisi olan Variılr 571 ind sayısı ile en zengin sayılanndan birini daha çıkardı. Bu sayıda 9flÂhattin Batu, Fazü Hüsnü Dağlarca, Orhan Hançerlioğlu, Behçet Necatigü, Ceyhun Atuf Eansu, Ihsan Akay, Atillâ Ühan; Hasan Şlmgek, Engin Tonguç, Ühan B«Â} „ Başaran; Talip Apaydın; Yahya Benekay; Adnan Ardağı, Mehmet Seyda ve daha birçok ta*£nmıa imzalan bulacaksınız. Varlık 1 MmAaÜâncıbk: 25»f/3927 O E C D Genel Sekreterinin basın toplantısı Krislensen "kalkınmada en möhim fakiör eğitim,, dedi Genel Sekretere göre modern tekniğin iktisadî sahaya tatbiki için bunu bir an önce gerçekleştirmemiz sart Norstad yarın Ankaraya geliyor Başbakan bu ziyaret hakkında Genelkurmay Başkanı ile görüştü Ankara 31 (Cumhuriyet Teleks) NATO Başkumandanı General Norstad pazartesı günü Ankaraya gelecektir. özel uçağıyle saat 8.30 da Ksenboğa hava meydanına gelecek olan General Norstad, burada merasımle karşılanacak ve bilâhare hazırlanan proğrama gore Devlet ve Arkası Sa. 7, 80. 5 te CHP Grup toplantısı nda biitün AP teşkilâtının tutumu tenkid edildi Konusan hatipler AP Hlerin iktidar mesuliyetlerini paylaşnak istememelerinden şikâyet ettiler Ankara, 31 (Cumhuriyet Teleks) Cumhuriyet Halk Partisi Senato ve Millet Meclisi Gruplan bu sabah saat 10 da müşterek bir toplantı yapmışlardır. Toplantıda, seçim bölgelennden dönen mllletvekilleri intibalarını anlatmışlardır. İnönü de bu toplantıda bulunmustur. Zaman raman gazetelerin durumu da tartışuan toplantıda ilk sözü alan (Ordu) İzzettın Ağaoğlu, koalisyonun A.P. kanadının iktidar mesu'lıyetınden kaçındığını, huzur ve demokratik iklimin tek taraflı Arkan Sa. 7. Sfl. 6 da Curnhuriyel ktİMdl Gelisme ve Isbirligl Teskilfitı Genel Sekreteri Sayın Kristeosen'in yardamuıu ziyareti verilesiyle basınd» yer alsn demeç ve yazılara bakıyornm. OECD Genel Sekreteri Kristensen dun Ticaret Odası oda yapılan toplantıda (soldan biruıci) Bnnlar, daha riyade lürkiyenin ö(Yazısuu 7 nci sahifemizde bulacaksınız) cel darumnnn 8ne ıfirerek, haıırlanan plinlann yapıcı karakteri üzerine de dikkatleri toplamak snretiyle. bekledigimir dış yardımlan ferçekleştirmeğe çalısır görtinıiyorlar. lardım sözcüğttnün anlatmnı renklendiren «istefce, şartlara ve keyfe baglılık» kavramlarını politikacılanmız nedense faziaca belirtmek egüimindeler. Dı« dünyadan Türkiyeye özel llfi mın bir halleri var. Oyıa, Sayın Kristenaen'in sornmunn taaıdığı mfiessese, adı ttstünde bir isbirliği teşkilâtıdır. Teıkilâtın az gelişmi? milletlerle knrnp (Hususî surette giden arkadaşımız Erol Dallı bildiriyor) yürütecegi münasebetler, her şeyden önce bugünkü dflnyayı içinde Kadirli, 31 Kaymakam Mehbnlundağn dengegizllk »artlann met Can, bugün Kadirliden ayrıldaa knrtarmak, bir yanda yoksul dı. Kadını erkeğı, çoluğu çocuğu Ink çeken milletlerl gtçlendlnnek ile bütün Kcdırli halkı Can'ı uğurraretlyle beri yandaki zengin mil ladı, arkasından su döktüler. AleHerin bnınrana sağlamaktır. Bn ğalar teneke çaldıracaklarını sdyitibarla biz ne kadar ozel bir ilgi lemışlerdi. Tenekeler de hazırdı, beklesek de Teçkilât ySneticileri o fakat nedense çalan olmadı. laylan genel açıdan izlemeğe, bi(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) lim daramnmnza da genel çerçeve içinde degerlendirmeğe meebnrdurlar. Baska tfirlü yapamaslar. Aı gelismis milletler deyimi oldnkça yenidir. S6mttrgecilik sisteminin hflkfim lürdfiğfi yıllarda boyle bir terim bilinmiyor ve knllanılmıyorda. Sömürge ve yan *9mtirge halinde yaşıyan milletlerin •ilkinip kitle halinde bagımsızlıklarına kavnşmaya başladıgı sıralardadır ki (özellikle tkinci Cihan Harbinden ba yana) az gelifmiş Ankara 31 (Telefonla) ' INZİBAT ERİNİ ÇİĞNEDİLEB Dolmabahçe yolu üzennde, milletler terimi dfinya politika eİçişleri Bakanı Ahmet Topal ı debiyatında moda oldn. dün saat 14 de, Selim Bozkurt adü bir inzibat eri, şoför Mehmet Tuaç oğlıı tnrafmdan Valilıklere Aneak, bn bagımsızlık eylemine idaresuıdeki 73478 plâkalı kamyonetle, şoför Vahit Gündüz idaresinbugün aşağıdaki telgraf gonkesin (mutlak) anlamını vermekderilmiştır: deki 58028 plâkalı taksi arasında kalarak, yaralanıp ölmüştür. Resımten sakınmahyır. Milletlerin eko1 K^ymakamlann nakh de, kazaya sebep olan vasıtalardan biri ve inzibat erinin cesedi gorünotnik gelişme olanaklan baskı al Arkası Sa. 7, Sü. 2 de tında tutoldnğn lürece politik balüyor. fımsızlıklar pek böyük bir anlam taşımazlar. Işte bagfin az gclişmi? milletlerin ODCE knrncnsn büyük endüstri milletlerinden beklediji bn gelişim olanaklarınm ejit şartlar altında gerçeklestirilmesidir. Adına yardım dedigimiz, fakat aslında bir görev olması gereken ve ber yıl (borç, hibe ve basks »ekillerde) fakir milletlere dafıttlan paralann dolarla ifadesi, millet* lerarası konjonktfire göre, yıldan yıla deği$mektedir. Yalnız ne var ki, miktar ne kadar yfiksek olnrsa olsan, az gelifmiş milletlere edilen yardım, bir bakıma yine onlaRöportajı yapan: Mücahit Beşer rın sırtından çıkmakta, dolayulyle bn milletlerin kalkınması bn jidişle bir hayal olacaga benzemektedir. Geçen yıl Pariste yapılan Milletlerarası Basın Enrtitâsfi seminerinde bn konn ile Ugili olarak dflnyaea tanınmış ekonomi bilginlerini dinledik. Anlattıklan gerçek kısaca »n: «Çok gelismis milletler fabrika mah, az geligmis milletler ham madde satar. Dunya nttlnfnnnn yfizde seksen beşi iıe fakirdir ve dünya nimetlerinin ancak yüzde on beşi ile yetinmek zorundadır. Zengin milletlerin durnmn fakirlerinki ile ters oranlıdır. ÜsteMk dünya piyasalannda bam madde fiyatlan ceşitH nedenlerle yılda yıla düşmekte, bona karşıhk mamul madde fiyatlan mütemadlyen artmaktadır Aradaki fark, zengin milletlerin refahmı yflkseltirken Aydının Söke kazası dahilindeki Alman çiftliğinin mevklini gösterir harita fakirlerin sefaletini daha da deKısa bir süre önce fsviçrenin cidNADİB NADt diyeti ile tanınmış «Sie Und Er» I Arkası Sa. 3, Sü. 5 te dergisi, yaymladığı ilgı çekici bir yazı serisinde, Türkiyeye sığınmak ımkânını bulan bazı Nazi liI derlennin Ortadoğuda çevirdikleri karanlık ışler hakkında, inanılması gerçekten çok güç bazı açıklamalarda bulundu I Fakir ve Zengin Milletler llllllllllllllllllllilllllllllll BUGÜN IIMIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI III zam yapılırsa iır • n lara el fconacafc Belediye Başkanlıgı bir bildiri yayınlıyarak bu karara Vilâyetin de işdrak ettiğini açıkladı Belediye ile fınncılar arasında dun uç gunluk bir antlaşma yapılmıştır (!). Bu antlaşma gereğınce fırıncılar ekmek fıatı hususundd verdıklerı karardan, 3/4/1962 tarıhınde Belediye Başkanı ile yapacakları toplantının sonucuna kadaı vazgeçmışlerdır. Istanbul Ekmek Sanayii Işverenler Sendıkası dünku toplantısında, bu kararı yenı Belediye Baş(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Agalar#Kaymakam MehmetCan'ın ardından teneke çaldıramadılar Dün Kadirliden aynlan Mehmet Can'ı uğurhyan halk yoluna çiçekler serpti Brezüyalı bir eiftçl aileal Elbette mektep! Eskisehirin Osmangazi mahallesinde halk bir miktar para toplamıs. «Bu para ile mektep rai yaptıralm, cami mi?» diye tereddüde düşmüşler ve bir münazara tertiplemişler. Neticede «mektep yaptıralım» diyen öğretmenler dâvalarını kaybetmisîer ve cami yaptırılması kararlasmıs. Orada bulunmadıjımız için bilmiyornz, ögretmenler acaba şu hakikatler üzerinde durdular mı? 1 Mü'minler için camide naSU lık kaatil cezaevi arabanna maz kılmak mecburi değildir. binerken ve Ibrahim Simitçlnin Halbnki çocnklar için mektepte kaatili ile maktnlun oğln oknmak raecburidir. 2 Mü'minler başka camilere de gidebilirler. Halbuki çocnklar baska mekteplere gidemezler. Bütün mektepler doludur. 3 Mâbed bir mektep defildir, halbuki mektep bir mâbeddir. 4 Ve nihayet yüzde yetmişi okumamı* olan halka böyle bir işin kararı bırakılamaz. BırakıAmerıkan Buyuk Elçisi Raylırsa netice böyle olnr. mond A. Hare, dun Istanbula geli*•* i şinin ve dıplomatık hayata atılışı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Brezilya'da İçişleri Bakanı halkın kaymakamlara sevgi gösiermesini önlemeye çalışıyor Ağalar Sallanalı Iki kaatil dön mahkuın ddıılar Taşlıtarla'da karısı Husnıye'yı bıçakla ölduren Huseyin Detici adında bir mezbaha işçısi, dun, Birincı Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda, 30 yıl ağır hapse mahkum edilmistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) İbretle okuyacağuuz ve sizi derin derin düşündürecek bir yazı serisi Aydındakl Casus Yuvası Alman CiflliD: 1 2. Dünya Harbi boyunca bu çiftlikte esrarlı bir takım hâdiseler geçmişti Azılı bir eşkıya, gizlendiği mezarın içinde yakalandı Kayseri'de, evli ve 8 ayhk hâmile, genç bir kadını, başını gövdesinden ayırarak öldüren çoban da ele geçti ve suçunu itiraf etti Mardin 31 (Telefonla) Uzun süredenben Mardın ve havalisıne dehşet saçan azılı bir eşkiya, ozel olarak saklanmak ıçın yaptırdığı bir mezann içmde yakalanmıştır. Bir çok katil ve soygun olayının faili olarak aranan azılı eşkiya Resulo'nun Zübeyra aşiretinde sak Raymond Hare dün Türkiyeye gelişinin ve mesleğe intisabının 35. yılını kulladı Ikinci sahifede KLEOPATRA İLE MARC ANTOİNE Bir sureden beri Roma'da Cinecitta Stüdyolarında «Kleopatra» fılmini çevirmekte olan ünlü film yüdızı Elizabeth Taylor ile aynı fılmde o>namakta olan Richard Burton'un seviştikleri meydana çıkmıştır. Bilindıği gibi geçenlerde ünlü j yıldızla kocası şarkıcı Eddie Fischer, bir basın toplanlandığı haber alınmıştır. Başta Jan tısı yaparak aynlacaklan konusundaki söylentileri tekzap etmişlerdi. darma Kumandanı Albay îsmet Karısının Richard Burton'la olan münasebetlerine tahammül edemıyen Gürcebe olduğu halde, bir mufreze Fischer, halen sinir tedavisi görmektedir. Resimde, Burton'la Lız, Ro(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) ma'nm ünlü «Bricklop» gece kulübünden çıkarlarken görülüyor. « 'liİ Hatırlanacağı gıbi, gazetemiz tarafından da ıktibas edilen bu ya(Arkası Sa. 6, Sü. 1 de) SAYFA Gennet resmi münakaşası dün sonuclandı Konya 31 (Telefonla) tmam Hatip Okulunda resim öğretmeni Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Anlatacaklarımız işte ba topraklarda olnp bitmiştir. Resim eski ve yeni çiftlik binalannı gösteriyor VER ELİNI ÖPEYİM, SEN BENDEN GÜÇLÜ İMİŞSİN... Kadırlı Kaymakamından sonra Sılıfke Kaymakamı da Ağalann zoruyla nakle dıliyor * Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog