Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Insan ruhunun problemlerinı çözen, Kotüluklen temizliven bir kitap... S AB U Hıkâyeler Aşk ve cınsiyetle ilgüı komplexlen oğrenmek istıyenler bu kıtabı okuyunuz. Pulla isteme adresı: Doğan Özbay. M. Kemal Paşa Cad. No: 56 D. 8 Aksaray İstanbul. KİTAPÇILARDA ARAYINIZ. 5 Lıra Cumhuriyet 2933 umhu KUBÜCUSD: YUNUS NABİ Yteni Türk Yazarları Serisi • DENİZ AĞACIfYaman Koray EMMIOĞLU KAÇAKLAR KÖRDUMAN REZİL OÜNYA BAŞKA DÜNYALAR Talıp Apaydın Kemal Befcır Ksmal Tahır Faık Baysal 1000 krş. î 750 „ 750 .. 400 250 250 500 . .. SİYAH KEHRİBAR Tarık Bugra . „ 2 Orhan Hançerlloğlu REMZİ KİTABEVİ Perşembe 8 Maıt 1962 îlancılık 2lbâ 38. yıl Sayı 13.505 Itlgttî • » • raektup «dreai: Cumhuriyet tstanbu! Posta Kutusu: istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 «2 «6 22 42 97 22 42 y8 22 42 99 294ü Kımıltay selâhiyetini haiz Kurucular Neclisi ayın 15 inde toplanarak tasfiyeyi yapacak Haysiyet Divanını seçecek Adenauer tarafmdan gönderilen şifahi meAlican'ın yeniden parti baskanlığına getirilmesi de kuvvetle muhtemel saj Eahanlar Kurulu toplantısmda incelendi Ankara 7 (Cumhunyet Teleks) önumuzdekı gunlerde âzamı 15 mart 1962 tarihıne kadar YTP içmde büyuk değışiklikler olacaktır. Mezkur tarıhe kadar Genel Idate Kurulu ve haysiyet dıvanı toptan ıstıfa edecek, 27 Ma yıs devrımıne karşı oldukları tes bit olunanlarla, partı dısıphnıne aykırı hareket edenler partıden ıhraç edıleceklerdır Arkası Sa 7. Su. 4 te YTP de geniş çapta Almanya her türlü yardıma tasfiyeye gidiliyor hazır olduğunu bildirdi Adeııauer'in, İnönüye gönderdiği ınesaj Ankara, 7 (Cumhurıvet Teleksl Bakanlar Kurulu dun gece saat 22 den geceyarısı 02 ye kadar devam eden toplantısmda, Başbakan îsmet Inonü'nun Batı Almanya'nın Ankara Buyukelçısı vasıtasiyle gondermış olduğu mesa] uzerındekı ızahatını dınlemiştır. Başbakan Inonu'ye, Batı Almanya Başbakanı Adenauer'ın şıfahen gonderdığı mesajda, Turkıye'de demokrasının ayakta kalmasından duyduğu buyuk memnunıyet bıldınlmış ve cBatı Almanya'nın Turkıye'ye karşı her turlu yardımı yapmağa hazır olduğu» ıfade edılmıştır. Başbakan Inonu, Adenauer'e, Batı Almanyanın Ankara Buyukelçısı vasıtasiyle memnunıyetmı belırt mış ve teşekkurlennı bıldırmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 5 te ANKARA NOTLARI Ecvet GÜRESIN yazıyor Bu meselenın artık halledılmesı lâzımdır Parlamentoda herkes yonunu tâyın etraelı ve herkes yerım bılmel.dır Ikıde bır «Bız ıdealıstız. dıye ortaya çıkan Y T P. lıler, A P lıler hang! turkuyu soyluyorlar \e hangı polıtıkanın adamıdırlar, millet bunu oğrenme hdır. Nıspı temsıl sıstemını ek^erıj et ssstemı zıhnıvetıyle tatbık et Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Alican dun Ankaradan seçim bölgesine hareket ederken 4 Adı bir ama dokusu başka lllllimilllllllllimılııııııııııııııııiiiıııififillllıııııııiıııı ••lllllllllIIIIIIIIIII Î kinci Cihan Harbi Batı Avru tarafta sınsi bır şekilde kurulu paya çok pabalıya mal oldn. duzeni baltalama gayreti içindeBatı Avrupa milletleri arasın dir. Parisin gobeğine kadar soku. da da en büyük sıkıntılara uğ lan sabotajcılar dusman beüedık Üiııııııııııııııııııııııııı rıvanlardan birinin, belki birinci leri kişileriıı, \a da muesseselerin sinin Fransa olduğuna şüphe yok. kapısı dibine plâstik bombalar >erBes yıl boyunca koskoca bir işgal leştirmekte, agır mal ve can kayordusunun masraflannı tasıyan, bına sebep olmaktadırlar. Hazırt denizasın kaynaklariyle iliskisi knvvet ekipleri Devlet Merkezıkesilen, donanması intihar etmek ne bir alârm manıarası vermekteBugun Şeker Bayrarmdır. Cumhunjet mensupları azız i zornnda kalan, ayrıca maki savas dir. Otomatik silâhlı erlere adım okujuculanmıza sevgUerıru sunar ve Bayramlarını kutlı; larivle yıpranan, nihayet kurtuluş başında rastlamak mümkündur. \arak daha ıjı, daha başarıh gunlere ka\uşmalannı dı • sırasında kendı kasaba, şehir ve Tirmi iki yıldır başı dertten knrler : limanlarının dost kuvvetler tara tnlmıvan, bövlesine a t ı r şart'ar Cumhurıjet, jerını Gazetecıler Cemıyetının (.ıkarat^ğı ; fmdan bombalandığını goren bu altında vaşamak zorunda bulonan B<ıjram gazetesme bıraknrak cuma ve cumartesı gunleu j Adalet Bakanı İzmir, İstanbul ve Ankara Savcılan ile görüştü ve ayrıca millet, lkinei Cihan Harbi sona bir milletin ekonomik durnraunu (.ıkmıyacak, pazar gununden ıtıbaren neşır vazıfesıne de : ermekle de çilesini tamamlamıs ol ne balde tasavvur edersinız? Her \ am edPcektır j diğer Savcılıklara birer tamimle talimat verdi.. madı. Büyük başın derdi büyük halde kotü ve berbat diveceksiniz. *** i olnr, derler. Fransa, 1945 tenberi Fakat hiç | e öyle değil işte! tkinci bir yandan bağımsızlık istiyen sö Cihan Harbi biter bitmez, daha Ankara, 7 (Cumnurnet Teleks) mürgelerini kâb döfüşerek birer 1945 vılında plânlı kalkınma ham Anayasa nızamını, mıllı guvenhk ve huzuru bozan bazı fııller bircr elden çıkarır, kâh geri ka lesinin gereğine inanan ve bu hakkındakı kanun buşunku Resmı lanlarını tutmak için Fransız Bir mal&atla politika dışı tamamiyle Gazetede ıntısar etmıs \e bugunIıçıne jcnı bif şekil vermeğe ça bilimsel ve teknik bir teşkilât kuTelefoto CtTMHURİYET den ıtıbaren raerıjete gıımıstır. lışırken, bir yandan da içeride bi ran Fransa bugun ekonomi yonün(Ankara r İstanbul) Adalet Bakanlıtı. \enı kanunu tip tükenmez polit'ıka çekişmele den harb öncesi vıllanna kıvasla Inönö, Abant'a hareket ederken Arkası Sa. 7. Sü. 3 te rine dalmıştır. vieneral De Gaulle' hayrete değer bir ilerleme kavdetGenel Kurmay Başkanı da Bajram munasebetijlc • un üstun kışiliğine ve Beşinci miş, vatandaşların vasama düzeyiOrdunun Hükümete bağlılığmı teyit etti : Cumhuriyetin nispeten otoriter a ni inanılmaz derecelere yükseltnavasasma ragmen Fransadaki po miştir. Asgarî ücret Fariste 450 Ankara 7 (a a ) Cumhurleneklerımıze kattıgı Seker litik kaynasmalar durulmus, dene franktır (dolar 13 lira hesabivle başkanı Cemal Gursel, Seker Ba^ ramını butun vatandaslarımez. Bir zamanlar Fransız ordu 1300 Türk lirası). Bu, hiç bir ihtıBa\ ramı munasebetıyle su me ma sonsuz sevgı Ae en ı\ı dısajı yajınlamıstır : sunun baştacı ettiiji Sayın Gene sası olmıyan, bekâr, çocuksuz, işe leklerımle kutUrım ral, Cezavir meselesindeki anla jeni başlamış bir gencin bir ayda «Se\güı ve azız vatandaşlaBu mubarek bajramın e?ıAmerıka Bırleşık Devletlerı taxışlı ve bence takdire değer tn eline geçen para. Evlilik, çocuk, rım, ğınde mılletçe gorduğumuz tafından uzaya fırlatılan Echo I tumnndanbcri eski prestijini bir kıdem ve ıhtısas zamlariyle işçiTemelı ınsan ievgısı ve ger kabuslu ru\ann bır daha te (Yankı I) peykımn İstanbul uzehavli vitirmiştir Kısaca O.A S. di nin aylık kazancı mütemadijen çek saygısı olan dınımızın ge Arkası Sa. 7, Sü. 4 te rınden de geçeceğı bıldırılmekteve' anılan Gizli Silâhlı Teş.kilât artmaktadır. Bir taksi şoförü ordır (Organısation armee secrete) her talama ayda bin frank kazanabilTemiz gıyımh, jakışıklı Abıdın Buna gore, Echo I, peykı 10 mektedir (üç bin Türk lirası). Bumart cumartesı gunu saat 05 28 de ismındekı bır genç, dun Dıvan ona karşılık Paristc fivatların vükîstanbulun guneymden ve 13 detelının muhtehf odalarını gezmış sekliğinden »dz edilebilir. Gıda Hâdis,e, okul nıüdüru olan rece uzerınden Kuzeydoğu ıstı ve rüyasında Evup camımı gezermaddelen bakımından doğru olAhmet Topaloğlu oğretmenin, çocuklarm bir Arkası Sa. 7. Sü. 3 te Arkası Sa. 7, Sü. 6 da makla beraber, çalışanların satın Bayramınız kuilu olsun Tedbitlet Kanunu dün f?ürütlüğe «f Itdi Başkan Gürsel milleti çalısmaya dâvet etti \ alma çucu fiyatlar karşısında hiç bir zaman acze dü«memektedir. Üstelik mamül madde fivatları en mütevazı bütçelerin bile cesaretini kırmıyacak bir seviyededir. 150 franga bir radyo, 400 franga bir bozdolabı, 5,000 franga bir otomobil satın almak mümkündur. Ortak Pazara alınmamız konusu Daimî Temsikilet Komitesine havale edild: lazısı 7 ncı hahıtemude Beykozda bir öğretmeni köylüler dövdüler Yankı 1 peyki İstanbul üzerinden de geçecek Divan otelinde rüyasında gördüğü beyaz sakallı ihiiyan aradı filmi seyretmesine ınâni olmak istemesinden çıktı L%\elkı gece, kuçuk çocukların bır fılmı seyretmesine mânı olan bır llkokul Muduru, oğrencı \elıleu tarafından dovulmus ve jan Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Plânlama teşkilâtımn çalışmalarından sdz eden Le Monde gazetesı, 1945 Ie 1952 yılları arasında Fransız elektrik enerjisi üretiminin harb öncesine kjyasla iki kat yükseldijini bildirivor Tine aynı gazeteve gdre Marshall yardımına paralel olarak vürütülen plânlı çahşmalar sayesinde vedi yıllık ilk süre içinde çelik ve çimento üretimi de harb öncesi devrine oranIa iki kat, kömür üretimi yüzde yirmi beş arttırılmıştır. Memleketteki traktör sayısı 1945 yılında vüz varsayılırsa 195Î de dört yüze çıkmıştır. Nihayet son on beş yıl bo\ali dün kendisini ziyarete gelen yunca Fransanın millî geliri yüzde vüz yirmi beş oranında yfikselAmerikan Konsolosu ile miştir. Ve dediğim gibi bütün bunlar harbden bitkin bir halde kurtnlPARKA GtKEN OTOMOBİL muş, bngüne kadar masraflı sö Son gunlerde, Beşıktaşta, Barbamürge savaslarına katlanmıs, üç yıllık De Gaulle rejimi raüstesna, ros parkına, duvarı asarak giren sürekli hükümet buhranları için otomobiller âdeta çoğalmıştır. Sabaha karşı 04 sıralannda şofor Orde yaşamıs, her kafadan bir ses çıkan, grevlerin birbirini ko\a'a han Demıray'ın ıdaresındekı 38426 dığı bir hürrivet memleketinde, plâkalı otomobıl, Yıldız yolundan İstanbul Valısı Nıvazı Akı, dunbir açık rejimde ba^arılıvor. ınmekteyken fazla sur'at yuzunden sabah 1. Ordu Kumandanı Cemal Beri yanda biz, tkinci Cihan vırajı alamamış, ve Barbaros he>Tural'ı makamında zıvaret etmış; Harbine gırmediSimiz, maddî vıkelınm j anına takla atarak yuvar muteakıben Vılâyete gelerek şube NADIR NADİ lanmıştır Resımde, otomobıl gorul mudurlerı ıle hasbıhal etmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Arkası Sa. 3. Sü. 5 te mcktedır. Topaloğlu Valiler arasında değişiklik yapılmıyacağını katî olarak beliriti olduğunu soyleyerek, İçıslerı Ba ğını bıldırmış ve konuşmasını teşkanlığının butun teşkilât kademe» kılâta ıntıkal ettırerek demiştır lerıyle \ atandaşın huzur ıçmde kı. yaşamasını sağlamak ıçın çalıştı Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Bakanı çıkanlan bazı şayialann teşkilâi Cumhuriyet îçişleri içinde huzursuzluk Yarattığını söyledi BIJGÜN 7 (CumhurıyetTeleks) j Içışlerı Bakanı Ahmet TopaloŞlu, bugun bır muhabırımıze kısa bır beyanat vererek «Şekc Bayramı munasebetıyle herkesın huzur, emnıyet ve saadet ıçınde Bayramı geçırmesım temennı ederım » de r°ış \e gazetemız vasıtasiyle okuv ucularımızın Bavramlarını kutlamıştır Topaloğlu, Ba\ramın en guzel ozelhğının kırgınlıklaıı, hasttlerı ] \e husumetlerı ortadan kaldırmak I Gorguıt'un fâyitı emrî haia çıkntadı SAYFA Karanhhta yof açsnfar:, S 1i4i>ıııııli€iıııııı ordusıu Röportajı yapan:YAŞAR KEMAL (Yazısını 3 üncü sahifemizde bulacaksınız) AÇIK EEJIM KAPALI REIIM BtR ORTAÇAG MUCÎZESİNİN HİLESİ METDANA ÇIKARILDI Ortaçağda ınbanların suçlu olup olmadıklarmın anlaşılması ıçın tatbık edılen bır usulun hılesı, bır Ingılız radyo televızyoncusu tarafmdan meydana çıkarılmışür Arthur Gairratt ve karısı Paloma, Londra'da bır fabrıkada erıtılmış kızgın kur«un dolu bır potaja ellerını daldıraıak bır deneye gıfışmışlerdır Her ıkı&ının de ellerınde hiç bır >ank ızııe rastlanmamış ve ellerıne hiç bır şey olmamıştır Bu havret verıcı «mucıze»nın sebebını, Garratt gu'eıek şojle ızah etmıştır: «Bu basıt bır kımya ovunudur. Zıra ellerımızi kızgın kurşun dolu kaba daldırmadan once, amonjaklı suda j ı kadık. Bu yuzden de sankı elımızı sıcak sute batırmıs gıbı hıssettık » Garrattın bu «ovun»u BBC'nın bır progrdmında da jayınlanmıştır. Resım, bu tecrubeyı gos terıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog