Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

DİKKAT! TEHLİKE î Dıkkat edin, tehlike var! Kötü macera ve gangster kitaplarmı okuyan çocuklar daha en körpe yaşlanada suç işlemeye başlıyorlar. Gazeteler, bu haberlerle doludur. Çocukları okumalarında başıboş bırakmayın. Bu yolda Varlık yaymları en büyük yardımcmızdır. Varhk çocuk klâsiklerini cocuklarınızın eline gözü kapalı verebilirsiniz. Her kitap 1 liradır. 30 lira gönderen 40 liralık seriyi alabilir. İlâncdık: 2170/2873 u m h u riyet KURÜCÜSU: rUNUS NADİ Jules Verne ÇİN DİYARINDA Çin ve Çinlıler hakkında esasb malutnat veren, esrarengiz Çin diyarını, Çin adetlerini tanıtan, macera dolu, terbiyevi ve öğretici bir çocuk romanıdır. Ferid Namık Hansoy dilimize çevirmiştir. Fiatı 4 Liradır. İNKILÂP \e AKA KİTABEVLEBİ İstanbul İlâncılık: 2172/2872 38. yıl Sayı 13.504 Telgraf *• mektup »dreti: Cumhurlyet tstanbul Poota Kutusu: tstanbui No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 «6 22 42 97 22 42 *J8 22 42 99 Çarşamba 7 Mart 1962 Bazı Milletvekillerinin Grup kararlarına aykırı tutumu üzerine lican Y T P Genel aşkanlığından istifa elti IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII Meclis Baydur için tahkikat açılmasına dün karar verdi Baydur'un lehindeki konuşmalann ekseriyeti teşkil ettiği oturumda, Büyük Elçinin hakkında tahkikat istiyen telgrafı, tezahürata vesile oldu dır» dedı. Bayar Itonuşmasında Tıcaret Bakanlığı mufettışlennın hâdıseye daır yaptıkları tetkikatın raporundan parçalar oktıdu ve konuşmasını şoyle tamamladı: « Ben ışte Bavdur'u .«avunmak vazıfesını bır doktor olduğum halde Turknede devlet hızmetınde bulunmanın kaderım bıldığım için uzerıme aldım. Memleketın en krı tık zamanında %etışmış kıymetlerın feda edılmesıne gonlum razı olmadı. Arkadaşlar verecegıniz karar mufterilerın cesaretını kıran bır baraj olmalıdır.» Mehmet Ba\dur Ankara 6 (CumhurıjetTeleks) TB.M.M. bu sabah saat 10 dan 15 20 ve kadar vaptığı toplantı sonunda eskı Tıcaret Bakanı. şımdıkı Bonn Buvuk Elçımız Mehmet Bavdur hakkınria Meclis «oruşturması açılmasına ekserıvetle karar vermıştır. Gumın Uk konuşmasını Mehmet Ba\dur'u savunan A P. mılletvekılı Nurı Ba^ar \aptı, Bavar konuşmasmda Baydur'un arpa satışında hıç bır suçu bulunmadığını soylıyerek: « Kendısını bu işı yaptığı ıçın tebrık etmek lâzımTıcaret Bakanı lhsan Gürsan yaptığı konusmada müfettışlere yaptırdığı tahkıkatın bır tahkikat olmadığını. bunun jerefli bir ınsanın temıze çıkması ıçın tam bır kanaat veremiyeceğinı bıldirdı. Hayrı Mumcuoğlu, bir Bakanın boyle konuşmıyacağını, yaptırdığı tetkıkata gore kanaatini izhar etme«ı gerektığıni soylıyerek Bavdur'un suçsuz olduğunu ıfade et. tı. Ticaret Bakanı lhsan Gursan 1 kıncı konuşmssında müfettışlere Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Dün gece 22'den gece yarısına kadar yapılan toplantıda Parti Gene Kurulu üyelerinin bütün ısrarlarına rağmen Alican istifasını geri almadı IIIIIIMIIIMIIIIIIIIHIIIIMIMIIIIIIIIItll Mehmet, Kulağın Nerde ? lııı 111 ril 111 M 111II IIIIIIIIHII nkarada gazetecilerle konuşan Sajın De\let Baskanı, son Tedbirler Kanonundan soz ederken, >urdumuzda bu «ibi tedhırlen gerekAnkara 6, (CumhurıjM Tesu kılan bir ortam taratıldıgı gün j leks) Anajasa nızamını, Mılli kanunun ^urürliikten kaldırılabiGuvenlıjt ve huzuru bN^an fııller leceğini açıklamış. j hakkındakı kanun. bu ak«am Mec Bu dusunce benı de duşundürdü. hs Başkanlığı tarafından tasdik Adına dcmokrası denılen toplum ıçın CumhuTbaskanlıgına gonderıl duzeni her şevden once bir ortam mıştır meselesı oldugutıa gore, Sa\ııı t l l . Kanun geç vakıt CumhurbaşkaGursel'ın ne demek ıstedığinı kcnr.ı Cemal Gursel tarafından tasdik Kendısıjle goruştıığumuz Ahdi kendime sordum. Çok partili can bu ortamdakı bir partı\ı ıdaolunmuş ve Resmî Gazetede ba«ıl ha\ata atıldığımızdanberı gcrısın re edemıyeceğını ve ıstıfasında mak üzere Devlet Matbaasına sevk «erive ters işliven bir rejimde \& î'rar edeceğını bıldırmıştıı. olunmuştur. Y.TP Genel Başkanlıfnıdan istifa eden Ekrem Alican «adığımıza inandığım için Sa.Mn Siy»sî parti liderlen hır toplantı Devlet Başkanının özlediği ortamı daha \apacak Kuraar oynarken j akalananlar, Emniyette ve kumar oynanan odada bulunan âltelerle tabanca nasıl varatabilecefimiz konosu uAnkara 6 (Telefonlaı Sı\asi zerinde durdam. 27 Majıs de\rımıpartı lıderlenmn Şeker Bayramın ni korumak arnacı ile \uriırlu£e dan sonra bir toplantı yapmalan konan veni tedbirlerın ışığında el \e bu toplantıda Anayasa nızamıele \eren poiitikacılarımız bundan nı, mılli guvenlık ve huzuru bozan fııller hakkındakı kanunun tatbıböjle ne gibi bir vol tutmalıdıriar katıyle berabpr alınması gereken ki vurdumnz dcmokratik bir ordığer tedbıHenn gozden peçırılmetama kavussun \e vürürlükteki sı \e bu konuda bir prensıp an yasaklara kısa zamanda artık lülaşmasına varılması kararlaştırılzum kalmasın? mıstır. Dün toplanan Karma Meclis Grupu bu karara vararak Gülek, Göle ve Ru sorunu kurcalarken CumhnSon 10 gtin zarfında cadde ve Toplantıda Anajasanın yukledığı ri\et Türkiyesini \aratan de\rim sokaklarda (Fark yapılmaz) levvecıbelere gbre, bılnassa ıktı^adı Baskın sırasmda kumar oynarken yakalanan on tanınnuş Eren'in durumlarını Genel İdare Kuruluna havale etti hamleleriyle ilçili anılar varı sıhası bulunan yerlere arabala\e sosyal alanda ^enı tedbırlere lik bir sineraa şeridi gibi çözleritacir hakkında da kovusturma acıldt rını bırakıp ceza yiyenler araçıdılecektır. mın dnundcn geçti. Saltanatııı yısında 18 senatör ve milletvekili Ankara 6 (CumhurıyetTeleks) kılmısı, Halifeliğin kaldırılması, Pohs ekıplerının sıkr kontrolu Şark ve Armatorler kuluplenne de varmış Bugunku Mıllet Meclısı oturumundın isleri ıle devlet işlerinin bir j uzerıne gajelerınden uzaklaşmış dağılmışlardır. Ekıpler Bırlık ve An Yalnız bizde degil, bütün dünbirindcn ayrılması, tfçretim Uirli dan sonra C.H.P. Meclis ve Senato bulunan ve «osjal kulup namı al karalılar kulubunun faalıyetlerını Grupları saat 15.30 da Raşıt Haü Kanunu, Medenî Kanun, Lâtın tatil ettiğıni, dığer kuluplerde de jada kanun ve nizamlara karsı tında çalışan kumarhaneler \enı harfleri, kadın bakları \e bizi Ba tıpoğlunun baskanhğında musteretedbirler almışlarsa da, bunlardan yasak olan «Kulon». «Rulet» ve savgının gittikçe gevşediği bir ken toplanmıslardır. tı uygarlığına ulastıracak biiyüklü «Armatorler Kulubu» bınasının • Bakara» oynanmadığını gormuş devir yasıyoruz. Bu saygiyı kaybedenler, yarın «Kanunları yaToplantıda Tedbirler Kanununun küçüklü bütün devrim hamlelerimuştemılâtmdan bn j e r sabaha lerdır. ni, kopuk ve yarım vamalak da ol goruşulmesı sırasmda Grup karakarşı basılmıştır. Şehrın tanınmış Bu arada daha once tesbıt edıl panları örnek aldık. Mesul onrına ajkırı harekette bulunduğu sa. hatırlamava çalıştım 10 tacırının suçustu yakalandığj mış olduğundan «Armatorler» ku lardır» derlerse ne cevap veririz? Bu devrim hatnleleri kanun ha ılerı surulen Turgut Gole, Kasım «bakara. partısınde 27.675 lıra de lubunun bulunduğu Asmahmescıt Yine bu trafik mevzunnda lınde \aktivle vürürlüğe konnrken Gulek \e Asım Eren hakkında ğerınde fış 4375 lıra nakıt para, tekı 63 sayılı apartmanın 5 ıncı ka Sayın fnönü şimdiki gibi yine yö Grup Yonetım Kurulunun tahkikat 4 bin liralık çek, 3 bın liralık bo tına çıkan pohsler, burada 6 sa Ankara Valisinin garip bir davnetim organının başında bulunuyor açmasına karar \erılmıştır. Grup no ele geçırılmıştır. Bu arada ku jılı odada bakara oynadığını gor ranısı haber veriliyor. Bir Be^ e her halde onların lüzumuna yü Yonetım Kurulu tarafından yapılamar oynıyanlardan bır kısmının muşlerdır. Polıslerın geldığım go lediye otobüsünün şoförüne ceza rekten inannordu. Kanun zorn ile cak olan tahkıkatın netıcesınde lukasaya 16 300 hra borçlu olduğu rerek elektrığı sondurup masanın kesen trafik memurları Vali Beyin emriyle islerinden alınmıs\e demokratik olmıyan metodlar zum gorulurse bu uç u\e Grup kaanlaşılmı^tır. uzerınde bulunan çuha ıle bırlıkte Milletvekillerinin trafik 1a alınan o tedbirler sayesinde biz rarına aykırı hareket etmekten Gece saat 24 sıralannda butun butun 0} un âletlennı toplayıp ka İar. suçları için kendi kenâilerine m kısa zamanda eski çagdan \e Haysıyet Dıvanına sevkedılecekpolı^ ekıplerı Emnı.\et Mudurluğu çan şansor Zekı Orucu bır saathk ıiı çağa atlamak savında idik. lerdır ne toplanmış ve kendılerıne Vılâ aramadan sonra 5 ıncı kattakı o bahşettikleri muafiyeti Vali Bey Ilalkımız karanlıktan kurtulacak, \et makamınca devamlı surette dalardan bırınde yakalanmıştır. O (Bunlar da Beledive vekilidirKendısı ıle gorustuğumu? Aım toplum olarak daba yaratıcı bir kontroluna ızın verılen kuluplerı yunu ıdare eden Parlak Nevzat ı ler) diye Kendi adamlarına kaeüce kavuşacak, ekonomi yönün Eren «ben Mıllet Meclısınde Grup kontrol etmelerı emrı verılmıştır. se bır fırsatını bularak fırar et dar teşmil mi etti yoksa? den ilerlivecek ve böylece gerekli kararına ajkın bır gorusme \apBunun uzerıne ekıpler Bırhk. An1 mıştır. ••* demokratik hürriyet ortamı yur madım, bıraz açık konustum, oyukaralılar. Centılmenler, Yıldız, | Arkası Sa. 5 Sü. 6 da mu da muspet kullandım, hepsı bu dumuzda knrulacaktı. Vatandası bilgisizlik içinde bı kadar» demıstır. ORDLYA KAT1LDILAR Tuzrakmakta çıkarı olan her türlü lada bulunan Pıyade Yedek Subay sömürgenlere, yobazlara ve geriOkulunda eğılımleirını tamamlacilere karşı devrim hamlelerini koyan 56 donem Yedek Subavlar, ruyacak tedbirler alınmıstı. Bnndun \apılan meranmle orduya ları Türk Ceza Kannnunnn madkatilmıvlardır. Resımde dun dıpdeleri arasında hâlâ görebiliriz. loma alan Yedek Subaylar goruResmen bugün de yürürlüktedir. ler Fakat çok partili hayata geçerRöportajı yapan: YAŞAR KEMAL ken, nedense bn maddeler dnmura uğradı. Devrimleri bir keyif ve (Yazısını 3 üncü sahüemizde bulacaksımz) heves uğrnna ya da Atatürk'e hoş îstanbul Beledıyesının halk otoeorünmek için değil de ynrdumuzu büslerı ve mınıbusçulerle vaptızerçek demokrasiye kavuştnrmak İ. E. T. T. bu mevzu ile ilgili olarak Sanayi Bakanlığına bir ğı anlaşma, dun Belediye 'arafırmektup gönderdi amacı ile başardıfımızı söylediğidan ıptâl edılmıştiT. Bu karsrj miz halde, ise koyulmak üzere kolgo;e l.E.T.T. otobuslerı, anlaşma l.E.T.T. Umum Mudürluğu dun mesını, aksı takdırde 1963 jılı ıçm dan once olduğu gıbı eskı butun larını sıvayan Sayın tnönfi, yapmak zorunda oldnğunnn tam ter Sanayı Bakanlığına gbnderdiğı bır de tstanbula tahditli ceteyan ve hatlarda bu sabahtan ıtıbaıen te 1 . sini yaptı: Devrim kannnlanna mektupla vaad edilen 27 mılyon rılmek mecburiyetinde kahnacağı Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 3 te karşı atılıp tutnlmasına, battâ o dolar tahsisın bır an once verilkanunların çiğnenmesine göz yumdu, Ekonomik haklarını aramasını henüz bilmiyen fakir ve masnm halk önünde iktidar «avaşına giri«.en politikacılar rahatça dini politika\a kanştırdılar, 27 yıllık Cumhuriyet Türkiyesini, devrimleri verin dibine batırdılar, hattâ Atatürk'e dil nıatmaktan çekinmediler. Böylece, Sayın Devlet Başkanının yurdumnzda yaratılmasını özlediği demokratik ortamdan biz daha baslangıçta, bnndan on iedi yıl once uzakla»tnay3 basladık. 27 Mayı», iste bir vakitler dün\a\ı hayran bırakan Türk muciVali Niyazi Akı, kendisini karsüıyan Birinci Ordu Kumandanı ve zesini hayal olnp tarihe kanîmak Emniyet Müdürü ile birlikte hava alanmda tphlikesinden kurtarroak amacı ile Türk ordnsnnnn basardığı bir devTİm hareketidir. Bn devrimi, Ataturk çafının devrimlerinden ayrı olarak düşünmeğe imkân voktor. Şimdi biz 27 Mayıst koruyacaftız dive özel bir kanun çıkaracak yerde 27 Mayısı zorlayan o idarei maslahatçı, tâvizci ve çericilifie enz kırpan ikiyüzlti ttıtuma b i r son versek daha rasvonel, daha etkiii. sosval eereklerimize daha nvAkı gazetecilere: «Beni övdünüz. Bu şehre ve gan bir yol tntmnş olmaz mı îdik? övmelerinize lâyık olmaya çalışacağım» dedi NADÎR NADİ I.E.TT. otobuslerinin yalnız şehir içi hatlara tahsisi üzerine resimde. gorulduğu g'bi bunlar uzun kan Tazın 5 inci sahifede voylar meydana getirmişler \e şehir trafığı bu sayıdaki vasıtayı kaldıramamıştı. YAZISIZ Arkası Sa. 3, Sii. 5 te Î3 Ankara, 6 (Cutnhum et Teleks) Y.T P Genel Baskanı Ekrem Alican, bazı Y T.P. Mılletvekılı ve Senatorlerının partı ıçındekı tutumları karşmnda Genel Başkanlık gorevınden dun gece ıstıfa etj mıştır. Genel Başkanm ıstıfasında! «on gunlerde partı ıçınde belıren hızıplenn \e Tedbirler Kanununun muzakeresınde Milletvekillerinin Partı Grup kararlarına a\kırı tutumlannm rol ojnadığı da ayrıca soylenmektedır. Alican ıstıfa dılekçesını bu gece «aat 22 de toplanan Genel Idare Kuruluna vermış, partı kurucu» larımn da katıldığı bu toplantıda butun ı^rarlara rağmen Genel Başkan istifasını gerı almamıştır. Genel Başkan Yardımcısı Raıf A\bar'ın gazetemıze verdığı beyanatta belırttığıne gore Alıcan'ın ' ıstıfaM a\m 15 ınde toplanacak olan Kurucular hr%etındc tetkık \ edılecek ve bu arada ıstıfa sebeplcrının ızalesı ıçın de çalışılaeak Gürsel Tedbirler Kanununu tasdik etti Parti liderleri Kanunun tatbikatı ile ilgili olarak bayramdan bonra bir toplantı daha yapacaklar ^ C H P, Kasım Gülek Jurgut Göle ve Eren hakkında tahkikat açtı Kumar oynanan bir kulüp daha basıldı «» Oldu mu ya? Belediye yardım görmezse Minübüscüler ile İ.E.T.T. arasındaki 1963 yılından itibaren şehre anlaşma bozuldu tohditli cereyan veriiecek Karanlıkta yol açanlar: 4 Kaymakamıtt savaşı başhyor Yeni istanbul Valisi Niyazi Akı dün geldi ~^. .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog