Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r i yel KURUCUSTJ: TUNUS NADÎ Yeni Tirk Şiiri Anlolojisi Baslangıcından bugüne Türk Şiiri Antolojlsl ierisinln dördüneü ve «m dldi olan v Yajar Nâbi'nin hazırladığı bu antoloji, Cumhuriyetten bugime yeni şiirimlzin bir panaromasını çizmektedir. 4. basılısı çıkmıştrr. Fiyatı 2 liradır. bâncıldc 2170/2828 58. yıl Sayı 13.503 T«lgtaf r t raektup miztai: Cumhurlyt tftenbul Posta Rutusu: tftanbu! N o 246 Talefoslar. 2 2 4 2 90 22 42 »6 2 2 4 2 97 22 4 2 X 8 2 2 4 2 9 9 Sah 6 Mart 1962 Tedbirler Kanunu artık kesinleşti Kanun beklenen şekilde Senatoda da kabul edildi İnönü'nün de takip ettiği müzakerelerde şiddetli tartışmalar cereyan etti, Adalet Bakanı ve 20 senatör konuşma yaptı I ANKARA | I NOTLARI ( E Ecvet GÜRESİfo yazıyor = = E = E E Z E = E = E E E E 3 5 E 11111 11111 uıımııııııııı1 1IIIHIIIIIIIIU • Bir kaç gündenberi kendi Z leriyle görüştüğüm ve haki = katen iyi niyetli olduklarına E inandığım dost politikacılar, = «sizin» diyorlar, «bu teklife = karşı olmanızı aklımız almı ^ yor. Kanun, aklı başında ga = Temaslarda Tedbirler Kanunu ile Valiler ve Elçiler arasında yapılacak zeteler için değil memleketi E birbirine katmak istıyen va = değişiklikler konusunda fikir teatisinde bulunuldu rakpâreler için çıkanlmakta s: dır. Nitekim görüyorsunuz en Ş Ankara 5. (Cumhulriyet Teile îçişlcrı Bakanı Ahmet Tjpalogbüyük yaygara o taraflardan = Daha sonra kanun teklifinin i\redılıkle goruşulmesini istiyen öner Başbakan Ismet lnönü bu lu da hazır bulunmuşlardı •. 45 dageliyor. Ama siz de teklifin Anayasaya aykırı olduğunu S Teğmeuier için, «saçları briyantin Mustafa Kaptanın subaylarla ilgili ge oylandı, Y.T.P. liler aleyhte oy kullandılar ve ekseriyetle kabul gün Cumhurbaşkanı ve AP Genei kika devam eden görüşmo s'.raedilmesi üzerine Başkan, teklifin üzeıinde lehte ve aleyhte konuşmak Başkanı ile görüşmede bulunmus smda yeni tâyin olunacak valiler sözlerine kızan Milletvekili iddia etmek «uretiyle, onlara = li» tâbirini knllanarak, Mecliste istiyenlerin isimlerini açıkladı. 20 kişiyi buluyordu. Bunlardan birinin tur. konusunda koalisyonun diğer kaIhsan Kabadayı kuvvet veriyor, destek olu sinirli hava esmesine sebep olan ismini Başkan yanlış okudu ve gülüşmelere vesile teşkil etti. Başkan, A.P. Milletvekili Mnstafa Kaptan lnönü, saat 9 da Başbakanlıîa nadını teşkil eden AP oin Genel yorsunuz, diyorlar. 3 teklifin aleyhinde konuşacakları açıklarken. Etlıem Menemencioğlu gelmis ve saat 9.15 de AP Genel ÎJaşkanının da fikrinin alındığı an yerine Ethem Menderes demışti. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Başkanı Ragıp Gümüşpalayı ka lasıimaktadır. Bu arada bazı BüE Meseleyi muayyen bîr aç> E dan ele aldığımız takdırde ^ bu! efmiştir. Bu görüşmedo Baş yjk Elçiliklere yapılacak tâyinler = serzenişlerin içinde hakikat = Arkası, Sa. 5, Sü. 6 da bakan jardımcısı Akif lyıdağan E paymın bulunmadıeı iddia e E E dilemez. Biz de 27 Mayısa Ş S karşı girişilen hareketierden = E biz de memlekçtte yayılmak E = istenilen kin ve husumet ba S Ankara 5 (Cumhuriyel • vasından, biz de demokratik S Teleks) Ddrt siyasi parti E nizamı kökünden yıkmak ga E Başkan Vekilinin imzaladık. E yesini güttüğü belli olan ya S ları bir onerge Meclisin öııü. Sinop milletvekili Mustafa Kaptan'ın «Saçlan biryantinli E yınlardan şekvâcıyız ve yine E müzdeki çarsamba günkü top teğmenler» demesi yüzünden çıkması muhtemel bir kavga E biz de, bu keşmekeşe son ve S lantısında Başkanlığa sunula. E rilmesi gerektiğine inanıyo E caktırgüçlükle önlendi '' "*QT E ruz. Burada ittifak hslinde ^j Bu önergede, Meclisin 25 Bu mevzuda hazırlanan liste bugün Bakanlar Ankara 5, (Cumhuriyet TemsiuHelrinin sayısının 20 den faz Mart akşamına kadar Bütçe Ş yız. Ancak dertlerin halledil = la olmadığını bildirerek «saçları Kurulunda görüşülecek ve Bayram tatiline girmesi E mesi için, tatbik editecek po jjj \eks) Millet Meclisinin bugünteklif edilmektcdir. E litika konusunda ihtilâfımız E kü toplantısında müessif bir kavbiryantınli, tegmenlere hizmet eri C.H.P. li rnebnslar ynrt E var. Ihtilâflı noktalardan bir E ga başlangıcı güçlükle önlendi. verilirken harb mâlullerine refaAnkara 5, (Cumhuriyet Te Bilindiği gibt hâlen îçişleri Bakat eri neden vefilmesin?» dedi. gezisine çıkıyorlar Ş kaçını sırası gelmişken bir ke S AP lı Mustafa Kaptan'ın teğmenleks) lçişlefri Bakanhğınca on kanlıfı kadrolarında onaltı asker PİYASA HARAKETLENDt Ankara 5 (Cumhuriyet . ~ re daha sırahyahm: jŞ ler hakkındaki bir cümlesi yüzün Hatıp sözlerini tamamlarken C. altı valiyi içine alan bir liste ya vali bulunmaktadıS:. Seçimleri mü II.P Konya Milletvekili emekli Seker Bayramının yaklaîması mi Teleks) C H P . Genel Mer. Ş 1 Türkiyenin bugünkü jS den CHP li Ihsan Kabadayı kendi Senatoda. Tedbirler Tasarısının rınki Bakanlar Kuruluna getiri teakip memleket idaresinin aske naseb»tiyle piyasa hararetlenmi Bnb. thsan Kabadayı sinirlenerek Arkası Sa., 5, Sö. 3 te := huzursuzluğunu sadece siyasi = sini koridotda kavsaya dâvet etti. yerinden fırladı ve «Saçları birlecek ve bu Valilerin değiştirilme ri şahıslardan sivillere geçmesini alevhinde konusan C.H.P. li takiben idare mekanizmasında da ve fiyatlarda cüzt bir artıs gös si teklif olunacaktır. Ş[ yönden ele almak ve tedbir 2 • AP Sinop Milletvekili Mustafa yantinli teğmen ne demek?» diye Senatör Turgut Göle bunun sonucu olarak sivil idare çarpmıştır. Şeker Bayramınm ayı leri ona göre almağa çalışmak = Kaptan, harb mâlullerine verilen baj'rdî. âmirlerinin tâyinleri yapmıştı. Bu ilk günlerine rastlaması, memu = 27 Mayıstan evvel de, 1950 den = refakat erlerinin neden kaldırıldı KaDadayı sözlerine devam ederarada ilk olarak Emniyet Müdulr ve işçi \^ıtandaşları daha fazl ğını Milli Savunma Bakanına sor ken aursüde bulunan Mustafa KaD = evvel de denenmiş, fakat ne Ş satm almağa teşvik etmiştir. Rı lüklerine tâyinler yapmış, bilâha ^ tice almak şöyle dursun, bil «5 muştu. t?n «Ben burada konu?uyorum. simde ahş veriş yapanlar görüli re de kaymakamlar sivilleştiril yorlar. âkis, raillet tedbirlerden ev Bakan llhami Sancar, meselenin Neden bunu söylediğimi öğrenn.ok mişti. derecedeki isnyorsanız gelir bana sorarsınız, S velki huzursuzluğa dahi has E halledildiğini birinci Îçişleri Bakanlığı yarın Bakanerleri anlatırım» dedi. ZZ ret çeker hale gelmiştir. Zira Ş halrb mâlullerine refakat lar Kuruluna getireceği liste ile Kaptan'ın bu sözleri Kabad.ıvı', bu tedbirler delikleri tıkayan E verileceğini söyledi. Bundan son16 emekli subay valinin yerlejZ yamalar gibi sırıtmaktan ve ^ ra kürsüye gelen soru sahibi Mus yı aaha çok sinirlendirdi ve kürrine sivil valiler teklif etmekteE delikler arttıkça artmaktan = tafa Kaptan, Bakana izahatından süve coğîru hızlı yürüyen Konya dir. Değiştirilecek onaltı vali ara•^ başka işe yaramazlar. H dolayı teşekkür ederek soru öner Milletvekili «Çık dışarıya kocuşa sında Edirne, Siirt, Trabzon; An>«• gesini hangi sebeple vermiş oldu lım» diye bağırdı. Kürsüdeki ha= Aakası Sa. 5, Sü. 8 de = Arkası Sa. 5. Sü. 6 da ğunu ctr.lattı. tıp tirkaç cümle daha sövledikten Genç kızın 18 yaşını doldurFıiıımııııımmımıımıııııımıımn Kaptan, birinci derecede harb Arkası Sa. 5. Sü. 6 da ması için 38 gün saklanan Ankara. 5 (Cumhuriyet • Teleks) Cumhuriyet Senatosunun bugün öğleden sonraki oturumunda Şeref Kayalar ve arkadaşları tarafından verilen bir onerge ile, «Anayasa nizamını, milli güvenlik ve huzuru bozan bazı fiiller hakkındaki kanun teklifi» nin müzakeresine başlandı. Oturumu BaşbakaıVtsmet lnönü ve milletvekilleri de takip ettiler. Saat 15 te oturum açıldığı sırada Başkan thsan Hamit Tiğrel, ! kanun teklifinin müzakeresini istiyen teklifi okuttu. Hasan Kangal : (Y.T.P.), teklifin aleyhinde konuşmak üzere söz aldı. Teklifin ivedilik! le müzakeresine lüzum olmadığını, esasen bu derece önemli bir kanunun acele ile görüşülmesinin bazı mahzurlar dofi'iracağını, Senatolann bir suzgeç olduğunu, Millet Meclisinde gorüşülen bir kanun teklifinin uzun bir durulma devresinden sonra müzakere edilmesınin daha doğru olduğunu ileri sürdü. Bu kanun teklifinin 22 Şubat hâdiselerimn dalgalanmasından sonra getirilmiş bir kanun olduğunu iddia etti. Hatip daha sonra. «Bu kanun demokrasiyi nıi koruyacaktir, yoksa antidemokratik midir? Bunu dahi ketıdimize sormaya vakit bulamadık? Bir sükunet devresinden sonra ele alınmahdır. Bu sözlerden, kanun antidemokratiktir ve Anayasaya aykırıdır mânası çıkarılmasın.» dedi. Inönü, Gürseİ ve Gümüşpalc ile uzun birer görüşme yaptı tnönü, Çankaya'dan Başbakanlığa dönerken ve Gümüşpala Baçbakanlıktan ayrılırken İvedilik kararı Bir AP miİİetvekiliniıı subaylarla ilgili bir sözti Meclisi kanştırdı Meclisin tâtile girmesi isteniyor Onaltı asker vali görevinden alınacak ~ ' " • • *«•• ^ İstanbuldan kaçan sevgililer, İznikte törenle evlendiler âşıklara, halk tezahürat yaptı Haklarında Meclis tahkilcatı kararı verilen Bakanlardan müdafaa istendi Mehmet Bcrydur hakkındaki iddialar da Meclisin dünkü karma oturumunda müzakere edildi Ankara, 5 (Cumhurij'et Teleks) Senato ve Millet Meclisi bugün saat 10 da müştereken toplanarak, gündeminde bulunan sabık D.P. Bakanlarına ait Meclis tahkikatı raporlariyle, Devrim Hükümetinin Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hakkındaki Meclis tahkikatı önergesini müzakere etmiştir. Saat 13.30 a kadar süren toplan tıda sabık D.P. Bakanlarından haklarında Meclis tahkikatı istenen ve istenmiyenlerin yazıh savunmalarını yapabilmeleri için kendilerine bir ay mehil verilmiştir. Evvelce de bildirdiğimiz gibi mevcut 8 dosyadan Samet Ağaoğlu hakkındaki 3 dosyada Meclis tahkikatmı gerek :ıren yeter delıl bulunmuş, diğer dosyalardaki deliller, sahipleri hak kmda bir Meclis tahkikatı açtırılmasına yeterli görülmemiştir. Bunlar arasında Sıtkı Yırcalı, Nafız Körez vardır. Başbakan Ismet înönü, kabinenin 21 Bakanından 7 siyle müzake Arkası Sa. S, Sü. 7 de lznik 5, (Telefonla) Ailelefri evlenmelerine izin vermediği için 38 gün önce İstanbuldan şehrimize kaçan ve akrabalarının evinde kalan genç bir çift, bugün lznik Evlendirme dairesinde büyük bir kalabahk huzurunda evlenmiştir. Olöyın kahramanlajrı Ali Rıza Küçükkaplan isimli gençle, Kadıköyde oturan 1. E. isimli genç ve Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Köksoy'un dâvası Harbiyeliler İzmir reddedildi Anıtına da çelenk Danıştay, 42 sayılı kanund Millî Savunma Bakanlığın koydular tanınan yetkinin mutlak olduğu mülâhazasını ileri sürdü Karanlthta yol açanlar: 3 Diyarbakırda silâhlı bir Ümraniyede halk dün soygun olayı bir ütinibttsün camlarııu kırıp lâstiklerini parçaladı Maskeli 5 şahıs, içinde 3 • * Amerikalı bulunan arabayı durdurarak soydular Diyarbakır, 5 (Telefonla) Dün gece 21.30 da şehrimiz yakınlarınl.E.T.T. ve halk otobüsleriyle ca bir afraba 5 silâhlı ve maskeli minibüsler tarafından uygulanan soyguncu tarafmdan soyulmuştur. şehifr içi yolcu taşıma pîânmda gö Pirinçlik radar üssünden şehri rülen aksakhklar ve şikâyetler mize gelmekte olan ve içinde üç devam etmektedir. Amerikalı bulunan bir vâsıta, yoDün sabah Ümraniyede halk pro la dizilen taşlar yüzünden durmak ; testo maksadiyle minibüslere binmecburiyetinde kalmıştılr. Duran i memiş ve bir minibüsün lâstikleri Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ni patlatıp camlarını kırmıçlardıîr. DÖVİZ KAÇAKÇILlGl SAMKLARI İtalyadan ithal ettikleri yedek parçaları eksık kıymet göstererek piyasaya sürüp döviz kaçakçılığı yaptıkları iddiasiyle aleyhlerinde takibata geçilen Raif Dinçkök, Mithat ve Izzet Kaldem, Müslüm Bağcılar ve Fikret Amasyah'nın yargılanmalarına dün Dördüneü Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. Resimde, yaptıkları ithalâtla ilgili bazı evrakm tetkikı için duruşmaları başka bir güne bırakılan sanıklardan ikisi eörülmektedir. limir 5 (Telefonla) Ş<»hrimiz. de izinli olarak bulunan Harb Okulu öğrencilerinden bir grup bugün saat 14.30 da Cumhuriyet Meydanmdaki Atatürk Heykeline çelenk koymuşlardır. Iki taksiyle gelen ve 4 ünıfor. malı, 5 sivil olan öğr»nciler bir üsteğmenin «dikkat» komutuyla, üzerinde «En büyük Harbiyeli: Dairna yolunda, daima ışığında, daima izindeyiz.» yazısı bulunan çelengi koymuşlar ve geldikleri gibi taksiyle meydandan ayrılmış. lardır. Ankara, 5 (CumhuriyetTelek: tnkılâptan sonra 42 numara kanunla emekliye sevkedilen ku may yarbay Rıza Köksoy'un D nıştayda açtığı iptal dâvası Danı tay umumî heyetince reddedilm ve bu hussutaki karar iki gün e' vel kendisine teblig edilmiştir. Rıza Köksoy'a ulaştırılan Dam tay kararmda iptal dâvasının 4: sayılı kanunda Millî Savunma B, Arkası Sa. 5, Sü, 5 te Bir kasabaıtın diinii, bugiinii ve yannı Röportajı yapan: YAŞAR KEMAL Bu lıâdise üzerine Belediye Okmeydanı, Bakırköy ve Ümraniyeye otobüs tahsis etti Faitlerden dört kişi hakkında takibat yapılmıştır. Bunun üzerine plânda bazı değişiklikler yapmak ihtiyacını duyan ilgililer Okmeydanı, Bakırköy ve Ümraniye'ye l.E.T.T. otobüsleri tahsis etmişletdir. Beykoz Üsküdar arasında işli Arkası Sa., 5, Sü. 3 te Türkiye'de 900 bir şeker hastası var Diyabetli nispeti dönyada yüıde 1 iken Türkiyede 34 i buluysr Türk Diabetikler Cemiyetinin sondaj yolu ile yaptığı araştırmalar, Türkiyede diabetli nispetinin yüzde 3.4 ü bulduğu ve sayılarınm ise 900 bini aştığını ortaya koymuştur. Türk Diabetikler Ceraiyeti merkezinde dün bir basm toplantısı düzenliyen Direktör Dr. Avni O, rer bu konu ile ilgili olarak özetle şunları söylemiştir: • Dünyada diabet nispeti yüzde 1 ile yüzde 2 arasındadır. Türk Diabetikler Cemiyetinin yaptığı diabet aramaları neticesine göre bizde şekerli nispeti yüzde 3,,4 tür. Türkiyede 900 binden fazla diabetli oîduğuna inanıyoruz. Diabet gittikçe artmaktadır. Bu yalnızca eskiden bilinmiyen diabetiSin bugün daha dikkatle teşhis edilebildiği şeklinde izah edilmemeiidir. Arkası S», 5, Sü. 4 te Kadirliye gıden yollar eskiden sağda şörüldüiü gibi ancak yalınayak yürünebilen bir çamor deryası halinde idi, şimdi ise vukarıda görüldüğü gibi asfalt rt : *., (Yazısını 3 üncü sahifemizde bulacaksınız) ( EYVAH, TAKİP EDİLİYORUZ. Dr. Avni Orer
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog