Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Tıirk Alman Kültür Merkezi Or. Ekmel Zadil Almanya'da ve Türkiye'de sendikacılık 5 3/1962, pazartesi, 18.15 Giriş serbesttir. Adres: İstiklâl Cad. 394/96, Müeyyet İşhaıu Beyoğlu Tünel Reklâmcılık 880'2806 Nerkez Kuıtıandaıtlığı, evvelki gün Taksim Âbidesine çelenk koyan Harb Okulu Muzakerelerde kanunun aleyhinde bulunan senator çıkmadı, öğrencilerînin kimliğini tesbite çalışıyor fakat metindeki DP deyimi üzerinde bazı itirazlar yapıldı Senato Komisyonu da tedbir tasarısını aynen kabul Hürriyete I | Sal örtmek ıııııııırııııııııııııiııııııııııııııiııı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 38. yıl Sayı Î3.5O2 umhuri KUKUCÜSU: rUNUS NADÎ TelgraJ r « mektup «dresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 a6 22 42 97 22 42 «8 22 42 99 f Ankara, 4 (Cumhun>et Teleks) Mıllet Meclısı tarafından I dun kabul edılen «Anayasa nızamını mıllî guvenlık ve huzuru bozan bazı fııller hakkında» kanun teklılı bugun saat 10 30 dan 15 45 e kadar toplanan Cumhuriyet Senatosu Anayasa \e Adalet Komısyonlarında muzakere edılmış ve Mıllet Meclısının kabul ettığı kanun metnı aynen kabul olunmuştur THERESE RÂQUIN Pazartesi 5 Mart 1962 \ Buyük Fransız romancısı Ertııle Zola'nffi en beğenilen romanlarından bıri ve naturalizm okulunun başlıca şaheserı olan bu romBn Samih Tiryakıoğlu tarafından dılımıze çevrilerek Varlık Yayınları arasında 4 Ura fıyatla çıkmıştır. İlâncılık: 2170 2794 Inönü dün Sunay ve Topaloğlu ile öü gyrı gyrı goruştu Ankara, 4 (CumhurıyetTeleks) Başbakan îsmet Inonü bugun Genel Kurmay Başkanı ile tçişleri Bakanınj ayrı ayrı kabul ederek kendileriyle gorüşmuştur. Orgeneral Cevdet Sunay saat 11.30 da beraberınde yaverı olduğu halde Başbakanlığa gelerek Ismet tnonu'yu ziyaret etmiş ve gö Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ullllllllllllll 1IIIIIIIIIIIIIU ANKARA I NOTLARI İ İ Ecvet GÜRESİN yazıyor = Turkıyenın dertlerı tumen S tumen ve Inonu'nun dedığı jjâ gıbı bunlar bılınmıyen değil, ~ bılhassa 27 Mayıstan sonra E! ortaya dokulen dertlerdır. = Ancak hepsının uzerınde o ^ nemh, hem pek çok onemlı 2 bır meselemız var kı, bız dıp jŞ lomahlar bunu deşmeğe, ne denlerını aramaga ve netıce ~ onu halletmeğe pek yanaş ^ mıyoruz. Ya boyle bır mese = le olduğunun farkında değı Zi lız. va onu halletmek ıçın ce ^ saretımız \ok, yahut cesare Ş tımız var da fıkır dağarcığı = Aleybte bulunanlar cıkmadı Komısyonda genel olarak kanunun alevhmde bulunan senator çıkmamış ve fakat bazı senatorler metindeki DP devımı uzerınde durarak bu kehmenın çıkarılmasını ıstemışlerdır Komısyon çahşmalarma CKMP Genel Ba^kanı Bolukbaşı, CHP Genel Sekreterı Ismaıl Ruştu Aksal Adalet Bakanı Sahır Kurutluoğlu \e teklıf hazırianırken Mîclısc yardımcı olan ıhm heyetı uyelerı katılmışlardır •1 !t annediyorum ki, 194<j // seıimlerinın dogun nğu > S // J buhranlardan bırinde idi. S Tanınmıs bir Myası sah ^ snet, demokrası mekanı/masını :z dejenere edebılecek ve zararlı ha , ^ le getirebılecek bir gidisı onlemek . Ş uzere tenkid ve muhalefet hürri = yetinin geçıcı olarak kısılabilece , r: • * . AP Senatörlerinden İzzet Birant ile Saim Sarıgollu, teklıfın lufine dair bir makale >ayınlaraıştı. j S: zumunu savunmakla beraber metindeki bazı hukum ve terımlerı tenBelediye, yeni mezar yer«Hurrıvete şal ortmek» tarzıuda Ş kıt etmışler. bu kanunun DP ye karşı olmadığı, DP nın cemıyetler bir ıbarenin kullanıldıgı bu yazı, = leri için istimlâklere \e kanununa gore feshedıldıçı tezını ılerı surerek metindeki DP deyımıderın akısler uyandırmıstı. Foli 1 2 nın kaldırılmasmı ıstemişlerdır Senator Esat Caga, «her zaman ve her tik mescleleri çiz?ileıle bıcveden ^ araştırmalara başladı karıkaturistler, demokrasıvi ka Ş yerde DP nın bu memlekete vantıöı fenalıklardan bahsetmek lâzım• Arkası Sa. 5, Sü. 5 te E lemlemle savunan avı'ınlar \e ^ dır.» demıştır Bıhndığı eıbı teklıfte DP nın i\ılık \e kotuluklermden Mezarlıklarda mezar mıktarınm demagoç parti hatıpleri. e! birlibahsolunması yasaklanmıstır. Fe\zi Lutfi Karaosmanoğlu azalması ılgılılerın mezar yen ğnle. makale sahıbıne hueum etLehte konuşnnlardan senator A. ıçın ıstımlâkler yapmaya ve aramısicrdı. Demokrasinin o ılk hemıl Artuş, bu kanunun 27 Mayıs maya sevketmıştir. Bıldırıldığıne jecan gunlerinde, «sal ortmek» devrımmı inkâr edenlerle demokgore uç, dort sene sonra tstanbul tâbirı, jazı sahıbinin arzulamadığı ratık reııme ınanmıyanlara karv ve onceden tasavvur etraemıs olhalkı olulerinı gomecek mezar buşı ışlıyeceğını ılerı surmuştur. A duçu bir bava doğmasına sebebilamıyacaktır. P. den Saım Sarıgollu, D P deyıyet \ermisti. Arkası Sa. S Sü, 2 d e 2 GUNDE 100,000 KİŞİ GEZDI Yanma tehlikesi geçirdikten mının kanuna sıja^i maksatlarla 1S56 da, sathı mailden aşagı kaykonulduğunu, bunun polıtık bır sonra cumartesı gunu saat 14 de yenıden zıjarete açılan Ataturk Inmağa baslamıs bir iktidarı koruga>e taşıdığını ıddıa etmış ve ılım kılâp Muzesıne halk çok buyuk ılgı göstermıştir. Dün ve onceki gün mak gavretiyle, basın ve toplantı he.vetı uyelerınden bu hususta ay kadını, erkeğı, çoluğu, çocuğu, askerî, sıvili ile bınlerce kı;ı huşu hurrivetlerıni baltalavıcı kanunladınlatıcı bılgı ıstemıştır. Heyetten :cınde Atasrnın evini zıyarete koşmuştur. Müze Mudunınün ıfadesıne rın Meclıse çetirilmesi de kuv\etli reaksıvonlar doğmasına yol açmısMuammer Aksoy: «Bız bu hususta gore Buyük Kurtarıcının evini cumartesi ve pazar gunü şimdıye kadar C.H.P. Parti Meclisinden de istifa eden Manisa milletvekili: «Kabul editı. Muhalefet mensuplan «basın fıkır beyan edemeyız, bu ış polıtı çorülmedik sayıda zıyaretçi gezmıştır. Izdıhamı onlemek ıçın zaman hürrnetinin kısılmasına liyakalsiz kacıların bıleceğı hu>;ustur» demışlen kjinun, Anayasanın ve 27 Mayısın ruhuna aykındır» dedi.. ^aman muzenın kapılarını kapatıp zıyaretçıleri gruplar halınde içeriıktıüarlan kurtartnak ihtijacından tır Ak=oy nniB ifahatında FranAnkara. 4 (Cumhuriyet Teleks) baska sebep gosterilemiyeceçini» I sada verle=mış demokratık rejımı ı ve almak gerekmiştır Müdür ziyaretçilerin sayısjnı 100 bın olarak ve «karanlığa girmek üzere oldu Son tedbırler tasarısına Karrra Arkası Sa. 5, Sü. 3 te I tahrmn etmıştır Komısyonda şıddetle muhalefet eğumuzu» ıfade etnuşlerdi. den Manisa C H P Mılletvekıl' Fakat ,\asadikça insanların bâdiselerı kanıksaıhkları vc heye Fevzı Lutfı Karaosmanoğlu, bugun canlarını ka>bettıM»rı muhakkak milletvekilliğinden ve Partı MecIstihsalin gittikçe artmasına tır. Son virmi dort vıl zarfında lısı uyehğınden istifa etmıştır. ragmen, sanayiin kullandtğı Karaosmanoğlu'nun bugun Mılgorulmedik u geçırılraedık ne işçi miktarı azalıyor, sadekaldı kı.. Butun bır içtimai sınıfı let Meclısı Başkanlığma telgrafla ce bevaz yakalılardan. 1961 çokcrten eııflâsjon, varlık vergisi, gonderdığı ıstıfanamesı şudur de isinden çıkarılanların • Mıllet Meclısı Başkanhğına darlık ve mahrumiyet, partizan adedi 350,000 ! Muhterem Başkan, ıdareier, gorulmemıs kalkınma, 67 Parlâmentoda ılk gunlerdenberı Ejiul olajları, 4 Ağustos kararla Fred J. Zusy bildiriyor rı, TopUapı tnızansenı, 38 Nisan fa umulmadık bır sekılde behren \e Arkası Sa., 5, Sü. 3 te ciası, ılâh.. Tedbirlerı ve hâdıseleWashıngton 4 Otomasyonun rı >almz sijası maksatlarla kıytesırlennı bır sene muddetle ınce. metlendırmevı inat haline getırlemış olan bır Talî Komıte, men. mb bır polıtika sıstemınde jasa• = u p bulunduğu Amerıkan Kongre. Bu büyük masrafa rağmen, düzensizlik, müeyyide noksanhğı, teşkilâtdıgımız muddetçe, hâdiseler zincısıne sunduğu bır raporda, beyaz rıııe durmaksızm veni halkalar >akah memur \e ısçı sımfmın sızlık yüzünden Belediye Zabıtası şehre faydah olamıyor ılâ\e edıleccğıne süphe yoktur. tkelektronık beyinlerle rekabet et. tısat'ı durumu duzelterek istikra Arkası Sa. 5. Sii. 4 te rın temellerıni kurmak fırsatım 1956 j ılında kurulmasına karar ı milyon liraya mal olduğu halde kaçırdığımız bir çığırda, sık sık verılıp 1957 şubatmda vazıfeje tâlımatnâmesının kifayetsızhğı yu Mirprizler olmasına kendımizi alısbaşhyan Beledıve Zabıta Teşkılâ zunden hıç bir zaman ıstemlır setırmaliMZ. tı, Beledıyeye altı MI ıçınde 43 , Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Cueunku durumun tablosunu bır Gençlik. ı.Demokrasi dışı kaç cumle ile çizmek kabüdır: tedbirlerle demokrasinin =KENDİ KENDİMİZİ TENKİD : = heçimleri takıp eden güıılerde, korunabileceğine inanmıC.H.P. bir ha>al kmklıgıua dusyoruz» diyor nıustü. Hiç kimse C.H.P. nın lideriiğinde bir hukümet kurulabıAnkara 4. (Cumhurı\et lcceğıni talımin etmiyordu. tsmet Teleks) Sıyasal Bılgıler Inonu, henuz bir sans raevcut butkı gundenberı «Cumhuriyet» Evet bana AP. tl Başkanı Fakultesı Fıkır Kulubu taralunduğunu sojlnen bir parti mecın birıncı sahifesinde hiç de a elindeki 900 tonluk vesika ile fından bugun tedbırle* konulısı uvesini, sadece bir acı tebessum lışık olmadığınız bır manzara muracaat ettı. Kendisine daha sunda bır bıldırı yayınlanile ce\aplandırmıştı. Bir veya iki ile kar^ılaşıjorsunuz. Iliisnü Oevvel dediğimi tekrarladım. giırı sonra, Cumhurivet'te «thtijar mıştır. Bu bıldırı şoyledır ran \e GumrükTekel Bakanı Biz burada civar şehirlerin isadam ve deniz» baslıkh bir yazı «27 mayıs oncesini yaşamış, ımzalarını t>şnan iki tekziptihkakını muhtelif müteahhit. çıkmıstı. Bu yazıöa, eski gunlerini 27 Mayısın amaçlanna ınan ( ten bthsettiğımizı anlamışsınızSAHİLE BİNDIBDI Bojazıçınde dun sabah ucuz atlatılan bır ler vasıtasiyle dağıtırız. Ve hiç hatırlatacak bir basarı kazanmak mış gençler olarak alınmakdır. Fakaf }ine anlamışsınızdır bır m /teahhide 30 tonu aşkın deniz kazası olmuştur Saat 6 sıralarında Karadenize çıkmakta olan umidijle denize açılmış bir üalıkta oıan son tedbırlerı endıse ki herkes gibi Cumhurıyet'ı çıtuz vermeyiz. Aksi takdirde «sGiorgios» adlı Lıberya şılepi, sıs yuzunden rotasını kajbetmış ve cının portresi canlandırılıyordu, ile ızlemekteyız Demokrası Yanm kalan Tarabya Otelinin dün çekilmiş bir resmi karanlar da insandırlar, \ anıladuşunulebilecek her türlü suitornjstanı bozularak Bujnjkderedekı Beyaz Park Gazınosunun plâ] : Kımsenin artık sans vermediği andışı tedbırlerle demokrasm n A bilirler ama hiç bir zaman bu istimale mejdan vermiş oluruz kısmına girmıştır. Alışap olan gazınonun on kısmmı parçalıyan şılep, da patetik bir mücadeleyi büyük derece janıldıkları olmamıştır. (Şehir gazetesi: 20 şubat 1962). korunabıleceğıne ınanmıyoUjtahkla netıceve bağlıyan, avım bılâhare, yoluna devam etmiştir. Kaza esnasında, Buyukdere açıklarmtuz. Ulkemizde demokrasinin Gümrük \e Tekel Bakanının korumak için mezbuhane bir mü> Tekel Bakanlığınca bir \asama şansı bu nevı ığreti / j dakı bazı balıkçılarm ağlarını da parçalıyan şılepın kaptanı, voluna de«hüsnüııix etsizn dij erek bizi hay cadeleyi bütün imkânlara basvuvam etmeden once, butün zarar ve zıyanı odıyeceğinı bildırmiştir. Adalet Partiliye 500 ton tuz ve Arkası Sa. 5. Sü. 4 de rete düşürduğü haberimizin hirarak sonuna kadar götüren, lâkin sikasının verilip verilmediği soResımde, kazadan sonra parçalanan gazino görülmektedır kâyesinı anlatalım kıvıja \ardığı anda her parçasını rumuza Tekel Bakanı değil, mabir canavarın koparıp aldığı muh19 şubat gunü Sıirt muhabirialcsef 900 tonluk tuz vesikası tesem basarısından geriye sadece miz telefon ederek sizin de biltemin edebilmis olan Adalet bir iskelet kaldığını gören bir rodiğiniz meşhnr tuz >olsuzluğu Fartisi Siirt tl Başkanı cevap man kahramanı idi, bu balıkçı. i'ahaberini verdi. Müteahhitlere Emekli Sandığının tamamlanamıyan ve oda toplamı v ermiştir. Başkan cevabmda zı yavınlandığındanberi dört bu20 ton bile tahsis edilmezken se 1.020 olan 4 büyük oteli, turizm sanayünin geli.şmesine bahis konusu tuz vesikasının çuk ay geçti. tsmet înönü'niin bu çimı kaibeden A P. adayı ve set çekiyor cîört buçuk ay zarfındaki çabaiarı, Siirt A P. Baskanına (Adı Hüs 500 ton olmayıp 900 ton olduğunu ıftiharla ifadc etmekte ve «thtivar adam ve deniz* adlı ronü Oran değil, Ahmet Tarhan aynen şöyle demektedir manın sartlarını hajret nyandıraolacak, bız telefon ârızası \ü Tazısı 5 ıncı sahılede cak derecede andınjor. zunden ^anlış >aznıışız) 900 «tste Siirte mufettişlerin celHurrn ete sal ortmck veya örtton tuz tahsis olunduğunu, fabine jegânc saik ve sebep bemcmek, demokrasiye paydos dekat Siirt Valisi Safa Pojraz'ın nim» (Siirt gazetesi, 17 şubat meje gücu yetmek veya yetme30 tondan yüksek tahsis >apıl1962). mek. kaga^ı rejime girmek veja madığı için bu emri dinlemeRöportajı yapan: YAŞAR KEMAL 3 Adalet Partisi Siirt milgirmemek.. tktisat siyasetini doğdiğini, hâdisenin şehirde teesletvekili adaM seçimleri kayru rotaya çevirinceye kadar umusur yarattığını bildirdi. Haber (Yazısını 3 ünwü sahifemizde bulacaksınız) bedince harcadığı parayı Adami efkârın böjle kelimcîerle oyasayanı dikkatti Muh?birimizi let Partisi Genel Merkezi kanalanmaktan ve müddetsiz bir bektekrar arnarak meseleji yeniHyle ve Tekel Bakanı vasıtasij'leme devresi geçirmekten baska den incelemesini bilirdik. Alle kilosu 4 kurustan tuz alıp japacağı yoktur. Bizim kıyılarıdıîımız ce\ap, haberin doğru civar şehirlere 35 kurustan devmız. adına iktidar denilen dâ\ayı olduğu, mahal'i gazetelerin de retme yolnntı seçmiştir. tçişleri o romantla^i kahraman gibi inat bu işi ele alarak nesrijat >apBakanlığına vapılan şikâyet ü\e ustahkla savunacak tecrübeli tıklan merkezinde idi. Artık teadamlar yetistirebilir. Fakat iktizerine Siirte iki mülkiye müreddüt edemezdık. Hrberi koysadî teçhizatı eksik bir siyaset çefettişi gönderilmiş ve durum duk ve iki gündur Cumhurijemisi, açık denizlerin en deçerli tevit edilmıştir. (Şehir gazetesi tin birınci sahifesini işgal eden mahsulünü bile her türlü tahrip 20 subat 1962). tekzipler sdkün e'meje başlave zarardan koruyarak sahıle kadı. Bunlan neşrederken mütatşte durumun içvüzü budur. dar gotüremez. lîü ilâvesini kanun menet'iğınSiirt Valisiniıı beyanatı uydurFeridun ERGİN den bugüne kadar sustuk. Fama, bizzat vesıkavı temin eden kat artık kvinuşabilıriz. A.P. Siirt ti Başkanının ifade5 yıldır uyumuyor GERÇEK B!R ILKBAHAR GÜNÜ Dun havanın sabahtan ıtisi düzme, iki Siirt gaze*esinin Bu satırları j azarken Siirtte nesrivatı asılsızsa biz de onlaSıırt 4 (Telefonlai Çarşı caliaren gunluk guneşlık olmasından ıstıfade eden halk parklara, bahçıkan (Şehır) ve (Siirt) çazemıı muezzını Bsrç Oz°kn, te^hıs rın va'ancısıjız, demektir. Açelere, kırlara akuı etmıştir Karşıya geçmek ıstıyen otomobıllıler araba teleri önümuzde durmaktîidır. pdılemıjen bır hastahk sebebıyle ma bu takdirde d?hi bize suinivapurunda \er bulmakta guçluk çekmışlerdır. Ada vapurları da her Hikâvejı bir de onların anlattara 5 vıldır u\ku uvuydmamnk vet atfedilemez, divoruz. Sövzamankınden kalabahk olmuştur. Dünün en yuksek sıcaklığı 17, en, tıkları gibi dınüyelim tadıı Şımdıye kadar aid.'ğt ıiâç lıvecek'erimiz şimdilik bu kaduşuk sıcaklığı ıse 10 derece olarak kaydedılmiştir. Meteorolojı rapo1 Siirt A alisi Safa Poj raz dar! lar da tesır etmemısnr. Muezzını 2una gore hava bugup de guzel ve açık geçecek rüzgârlar lodostan hagaze'emize su bevanatta bnlunmuayene eden doktorlar hnstaligı •nnstur fıf olarak esecektır. Resımde, havpların duzelmesinden ıstıfade edip ılg' çekıcı bulduklarmı snylemış Kaymakamuı bir jılda cennete çcMrdıgı kazaya son olarak yaptırdışı park lerdır. pıyasaya çıkan bu ayı oynatıcı gorulmektedir. f Bazı bükümlere itiraz edildi Istanbulda 34 yıl sonra ölü gömecek mezar kalmıyacak Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu milletvekilliğinden istifa etti Belediye zabıtası, 6 yılda 43 milyon liraya mal oldu Tekzipleri Tekzjp Ototnasyon Amerikan işçisini tehdit ediyor Tedbirlere karşı tepki devamediyor acanlar Yarım kalan otel inşaatları servete zarar veriyor Ilk kıyamet, Kaymakam köyîii ile temasında ağaları kenara itince koptu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog