Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

YAMAN KORAY DENİZ AĞACI BEKLBNEN KOMiN Deniz ağacmm yotun kokulu, Mt tux taflı dallannda, ıılık ulak ptrüdayu, açılıp k*panan ben«kl«c, bfa*r h.Myr., ytefi, Mrwr derüzcinin hay«tı... Fi: 10 Lira REMZt KİTABEVİ tmmm eclisTedbirlerKanununuDUnGeceKabulEtti 8 ü M 23 42 M n 3«. y«l Styı 13.50ı u m h ur i yet TUKÖB NADt ! ÜÇ ÖLÜM Büyük Ru» yazan L*v Tolatoy'un «n güMİ büyük hJkly«L*ri&d«a fiçünü bir arada funan bu kitabı Mehmet Özgül düimlre çevirmia, Varbk Yayınlan arasında 2 llra flyatls çıkmiftar. f*r fiânalık: 2170/2768 KUBOCIMIJ ktanbul TDKDB Fwta NADt Xutomu btaabol M«. MS 4U Vt 22 42 M 22 42 M Pazar 4 Matt 1962 Müxakereier tam 11 saat sürdü ve xaman zaman çok hararetli tarttşmalar içinde geçti Hükümet teklifinden de ileri hükümler taşıyan kanun iş'ari oylama ile çıktı Dcrdüncü maddede yapılan değişiklihle evvelce faaliyette bulunmuş veya faaliyet göstermekte olan herhangi bir siyasi parti mensupiarım tezyif edici mahiyettehi söx ve yaxılar hanunun yasahlan icine kondu Bu satırlar Yarın belki Suç sayılacak IIIIIIIIIIIIIMMIHIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIHIIIMIl Ankara, S (Cumhuriyet Telek») Partl liderlerinın iştiraki ile yapılan toplantılarda karar ıltına alınan ve bir tatarı halıne getiril<n «Anayasa nizamın!, milll güvenlik ve huzur bozan bazı fiiller hakkındaki kanun» bugün Büyük Millet Meclisinde görüfülerek kabul edilmiştir. Zaman zaman »ert tartıçmslara lahne olan müzakereler geee ıaat 21,30 da sona ermij ve tam 11 laat aralıkmz devam etmiçtir. Bu sabah «aat 10.20 de guçlükle toplanan Mıllet Meclısi, Doğu illerıne gıdecek mılletveküleri heyetini ve Keban Barajı meselesıni tetkik edecek komisyonu «eçtikten lonra verılen bir önerge ile Anayasa nizamını, milli güvenlik ve huzuru bozucu Jiilleri yasakhyan kanun teküfini gündeme aldı ve öncelikle müzakere edilmesini kararlaştırdı. Henüz kanunlaşmadan, üzerinde bir hayli tartışılan ve ilerde de tartışılacagı tahmin edilen teklif, Başkanhk Divanınca okunurken milletvekillerı sessizce dinlediler. Zaten kanuna muhalif olanlann ekseriyetimn Meclise gelmedikleri görülüyordu ve esen havaya göre tümüniın büyük ekseriyetle kabul edileceği anlaçılıyordu. lllllllllllllll Müzakereler başlıyor Beş basın • •«•• = teşekkttltt Dışişleri Bakanlığı 14 bir bildiri I neşrettiler ( bir tasarı hazırlamayı \= L ^^ Bajbakan İnönü ve Devlet Bakanı Nihat Su dünkii Meclis müzakerelertnl tâkip ederlerken lerle ilgili düşünüyor Ankara, t (CumhuriyetTelekı) Ondörtler hakkında yapılacak taklbat tonunda geriye alınmalannın ancak blr kanun ile mümkün olacağı bugün Dısişleri Bakanllgınca ifade edilmiştir. Arkaa Sa, 7. SO. S te n düsünceyi on yedi yıldır bn kösede en HT viiz defa savunduğumu söyliyebilirim: Devrim ilkrlerini dimdik ayakta tutmaya karar vermedigimiz •ürece çok partili demokratik rejimin ynrdsmnzda yasamasına imkan yoktor. Düsük iUtldardan önce, düşük iktidar lamanında ve 27 Mayıstan »onra bngüne değin çekinraekıizin »avnnabildiğim bo düsünce, yeni Tedbirler Kanunu yürürlüge girer glrmeı artık belki de blr §oç ıa Gümüşpala dıin Meclise gelirken yıliMaktır. Çfinkü kannnnn ikinci Tnaddesine göre; «Türkiye Cumhnriyetinin, Anayasa ile tetcil edilrai? temel vasfı olan insan bak ve hürriyetlerine dayanan çok partili demokratik nizamını IÖZ, yaıı, haber... veya ısir vanta ve snretlerle «delemeye veya tehlikeye dflaarmeğe matnf olarak kötüleyenler veya bu nizamın Türkiyede yürütülemiyeceği yolunda propagan da yapanlar hakkında, fiilleri daha »£ır blr cezayı gerektirmedigi takdirde, birinei maddede yazılı ceza. lar nygulsnır.» Ştmdi layın hnknk bilginlerimiz, Bahri Savcı'lar, Maammer Aksoy'lar, Velidedeoğulları, kahraman Kubalı'lar tstedikleri kadar dil döksünler, maddenin açık bükümleri karşısında yıllardanberi rahatça «arnndagam, fakat yazık ki ne düsük, ne de kalkık hiç bir iktidars kabnl ettiremedigitn bir düsünceyl bundan böyle »avnnabilmem bir ceraret meselesi baline gelmefctedir. Rejimi korumak bahaneıiyle 8yIe bir kannn çıkarılmaktadır ki vatanda» «ben bu rejimi beğenmiyornm» derse suç işlemi? sayılacaktır. Rejimin lornmana da genel olarak hüküraetler taşıdığına göre yann ber halde bükümcti beğenmemek de rejimi yermekle bir tntulacak, Talleyrand'ın dedigi gibi, ho«a gitmiyen bir yazann iki satırlık yazısı ele alındı mı, derbal cezalar keıilebilecektir. Bnnanla beraber deneylerle bili yornz kl eşy&nın tabiatına aykırı Alican müzakereleri tâkip kanunlarla bir memlekette buınr ederken saŞlamak gfiçtflr, çok defa imkânsızdır, Sosyal ve ekonomik ortamı dejiştirmek nğrnna temelli bir eayret barcamadan, sırf Sncelik ve ivedilikle aünan tedbirler »ayesinde bir memleketin hflrriyete kavnşturulabilecegl lanıbrsa, Ifte böyle adamı lorla «rejimi befenmemek snetnr, ve ben httrHm!» diye bagırtmak gibl tnhaf tonnelara varılır. MnMolinl'nin kara görnlekli taburlan da: llllllllllll Mllllllllll llllllllll Meclisin mevcudu Mecliste 250 kadar milletvekili vardı. Teklifi bugun ve bilhassa yarın için tehlikeli olarak kabul edenler, bugünleri memleketlerindc veya meselâ îstanbul'da geçirmeyi daha uygun görmüşlerdi. Mütaakıben Kasım Gülek iöz aldı. Gülek, 27 Mayu Devriminin doğuş ve oluş »ebeplerini ifade ettikten sonra, konuyu demokrasiye getirdi, Demokrasilerde fikrin karjısına fikir konula.bileceğini ve onun ancak kafalarda ve kalblerde yerleştrrüerek korunabileceğinı, kısmtıların hiçbir netice vermiyeceğini, bunun yakın tarihte de görüldüğünü söyledi ve şöyle dedi: «Kısıntılar kötü kuvvetleri yeraltına sürer, mücadele zorlaşır. Basını kısarsanıı fısıltı gazetesi çıkar, ağır tahribat yapar.» ^ S Z ~ ~ 2j S = Pnrti liderleri tarafından Ş teklif edilen ve ihtilâl il* in. E tikam endiçeleri gerekçe ola. = rak gosterilen Tedbirler Ka = nunu tasarısının Mecliste gö. = rüşülmesi Firasında toplanan ZZ b°ş basın teşekkülünün baş S kanları aşağıdaki hususları ^ Kamu oyuna »unmaya karar Ş vermistir3 1 En güç jartlarda göre. vini hiçbir çeyden çekinme. ~ den yapmış ve 27 MayiB dev. ^ riminde emeği bulunan ajağı Arkası Sa. 7. S». • da = Yeni bir kanunla, 14 leri garantlye alan Kanunun değiştirilerek, Bakanhğa, bunların görevlerine son verme veya lüzvun gördüklerini, Bakanlık emrine alma yetkilerinin tanınması isteniyor Timıııııııımııııııımıııııımııııııın Gülek'in konuşması Dah» lonr» Gülek, Türkiye'nin Avrupalı bir devlet olduğunu ve yalnız yaşamadığını, ancak sadece kıyaîette değil kafada ve görüşte de Avrupalı olmak gerektiğini, hür dünyanın Türkiye'ye büyük güve• ni olduğunu beyan ederek 22 Şubat hâdiseleri hakkında New York Komisyonun yeniden gözden geTimes gazetesinde çıkan bir makaleden pasajlar okudu. Bunda, «Eğer Türkiye okonomik ve sosyal sıhhatini düzeltmezse ihtilâl bitmiyecek» çirip değiştirdiği ve Millet Meclidenmekte idi. Gülek, 27 Mayısın temel sebeplerinin aranması icap et sinin yeni şeklile kabul ettiği Tedtiğine temas ederek, bunların siyasi olduğu kadar sosyal ve ekonomik birler Kanununun dördüncü mad(HARBİYELİ KANDEBILAMAZ .> Somestr izinlerini geçirmek olduğunu, Türkiyedeki sefalet devam ederken, kısa zaman evvel fakir desi hakkında düşüncelerine basmemleket olan komşularımızın şimdi refah içinde bulunduğunu, Yu vurduğumuz Istanbul Üniversitesi üzere şehrimize gelmij bulunan Harbiye talebeleri dün Taksimdeki nanistanın 34 milyon dolâr fazlahk ile bütçesıni kapadığını, az ilerle Hukuk Fakültesi öğretim üyele Atatürk anıtına üzerinde «Atatürk ve Türk ulusu, Harbiyeli aldanmenin gerilemek olduğunu «öyledi, aydınların memleketi tanımadığı rinden bazıları ya cevap vermek maz» ibaresi bulunan bir çelenk koymuşlardır. Resimde, Harbiyenı, halbuki halkın yanmakta olduğunu, insan haklannı korumanın en ten kaçınmış ya da evde olmadık lilerin çelengi görülüyor. Arkası Sa. 7, Sü. 1 de iyi tedbir ve temel çare teşkil ettiğini behrterek sözlerinı şöyle bitirdi: «22 yıl evvel B.M.M. kürsüsünde ilk defa yemin ettim. O yemine ve geçen yıl ekim ayında ettiğim yemine uyarak bu tarıhi anda millet huzurunda vicdanımın emrettiği IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllilMillllllllllinilllllllHIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII uyarma sesini duyurmak için huzurunuza çıktım.» #• Profesörler konuşmaktan kaçmdılar Savunma Bakanlığının tâyinlerle ilgili bildirisi Ankara 3 (CumhuriyetTeleks) Millt Savunma Ba) kanlığı bünyesindeki son tâyinlet hakkında bugün Bakanlık trtibat Bürosundan şu tebliğ yayınlanmıştır: «1 Ankara Garnizonundaki ıon olaylar münasebetiyle geçici olarak Harb Okulu Komutanhğı, Harb O Arkası Sa. 7, Sü. 4 te \ r Tekel Bakanlığı ile ilgili bir usulsüzlük yokiıır Lehle bir konuşma Lehte söz alan Reşit Ülker (C.H. P.), 27 Mayu Devriminin faziletini anlatarak, bu kanunun ağır ceza hükümleri getirmediğini, Anayasaya aykırı olmadığmı, hürriyetleri kısıtlamadığını ileri sürdü. Gökhan Evliyaoğlu (Bağımsu), 27 Mayısın tarifi üzerinde durarak, bunların birbirinden farklı olduğunu, ancak inkılâbın herkesin ittifak ettiği esaslı ve bellibaşlı prensiplerinin bulunduğunu, 2 7 M a y ı • ' ın ge Arkası Sa. 7, Sü. S te CumhurİYel ı SAYFA 8 SeçimikaybedenftPadayına 900 ton tuz veıilmemiştir diği ve emrin Valilikç* tatbik «dil mediği yolundaki iddia hilftfı hakikattır. 1 Ne Hüsnü Otan nede baska isimle 900 tonluk tuz talebl vâki olmamış, Siirt Valiliğine de böyle Âdalet Divanı 6 sanığı daha lahliye etti Bu yolda Bakanlıkça Siirt Valisine emir verildiği iddiası hilâfı hakikattır. Esasen böyle bir müracaatta yoktur Gazetenizm 20 şubat 1962 tarihli nüshasında Diyarbakırdan bildi. rildiği kaydiyle seçimi kaybeden Siirt AP. Adaylarından Hüsnü Oran'a Tekpl Bakanlığınca usulsüz olarak 900 ton tuz tahsıs edil Karantıhta yoi acanlar: ı Glovinezza della noıtrs liberta! nakaratını tekrarhyarak, nygnn adım, yıllarca bir nevi hilrriyetin ttirkiijünü çağınp darmadılar mı? Orada da yflrflrlüktekl rejlm r«. jimlerin en lyisi aayıhyor, onn tenkid etmeğe kalkışaolar ağir eezalara çarptınlıyordn. Vaktiyle Faşist Italyan ceza kannnnndan bizim Ceza Kannnnmnı» »ktanlao meşhar 141. madde, Mussolinl dfi$er düsmez ttalyada kaldınldığı halde, 17 yıldır açık rejim şartlarına kavnştuğn löylenen Tfirkiyede hâlâ nygnlanmaktadır. 15 yılda 37 kaymakamı alaşağı etmişlerdi, şimdi sıra 38.de idi Röportajı yapan:YAŞAR KEMAL Ankara, S (Cumhuriyet Telek») Bundan bir müddet önce Yük•ek Sorusturma Kurulunda tamamlanan ilk tahkikat neticeainde tevklflerine karar verilen Te Yük» bir tmir verilmemiştlr. sek Adaltt Dlvanında Jeep Oto2 Ahmet Tarhan isimli vatan mobil dtvasından mahkeme edildaj 500 ton tuz istemisse de dl meye baslayacak olan Ticaret Balekçesi (isteğinin mevzuat dahi kanlığı eski Müstejan Celâlettin lınde karsılanması) kaydiyle Te Abanazoğlu, Toprak Mahsulleri Okel Genel Müdürlüğünce tuz tev fisi Umum Mudür Muavinl Necml ziatmda yetkili Siirt Valiliğin» İn Çelik, Merkez Bankası Umum Mütikal «ttirilmis, talep usuli had dür MuavİBİ Fikrl Dlker re Bern dia flzarindt olduğundan lıteğinin Tioartt Ataıegi Süleyman Çeşmekajfilanaımyaeağı kndiıin* blldl bajı »Tukatlan Recai Erdil'in DlHlmiftlr. van Bafkanlığı nasdlnd* yaptığı Arkaa B^ 1. 80. l l ı Arkaa 8a. 7. SO. S te Yeni Anayasanın ıtığında biz bfltün antidemokratik mevznatın incelenip eleneceğini düjflnürken, bunlara yenilerinin eklendlglnl mi görecektik? Bonunla beraber, on yedi yıldır bütün olan bitenler yine de bizim haklı olduğnmnzu gösteriyor. îarın kannn suç da saysa çnraya bir daba vazalım Tiirkiyeyi Batı nygarlığı »artlarına kavuştnracak olan devrim ilkelerine sımsıkı sarılıp da yurdumuzdaki sosyal ve ekonomik ortamı bir an önce düzeltmeye koyulmazsak çok partili demokratik re.iim bu topTaklar üzerinde hiç bir zaman tutunamıvacaktır. Içindeki Kadirli Kaymakamı Mehmet Can. idare arkadaşlariyle bir yürüyüs sırasında NADtR NADİ (Yazısmı 3 üncü sahifemizde bulacaksınız) TERStNE DÜXYA Meçhul hırsızlar bir handan içinde 95 bin lira bulunan 300 kiloluk kasayı çaldılar 7 n d Sahifemizde M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog