Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

FAKİR BAYKURT'un ESERLERÎ Yılanlann Öcü 600 Irazcanın Dirliği 500 Onuncu Köy 1000 Efkâr Tepesi 400 REMZİ KİTABEVİ Krş. Krş. Krş. Krş. 38. İUnohk: 2168/3883 yıl Sayı 13.526 u m h u r i yet KUBCCUSU: YUNUS NADİ T«lgra* v Telefonlar: mektup mirmb 2 2 4 2 9 0 Cumhuriyet tataabul Foata K u t o m : Uteafaal No. MS 22 42 W 2 2 4 2 9 7 2 2 6 4 2 * 8 2 2 4 2 1 » HAMDİ VABOĞLU'HUB tercümesi Ue pkb Lüks cfltli, nefis bir şömiz içinde fiatı 10 Lira AK KİTAP ve KJRTASİYE EVİ Ank. Cad. 78 İst. 22 47 43 Ödtmeli veya pul karşılığı gönderüir. Üâncılık: 2174/3862 PLASSAftS Papazı BMİLE ZOLA'nın yenl bir Cumartesi 31 Maıt 1962 Başbakan, Bakanlar ve Genel Kurmay ilgilileri dun 4 saat suren bir toplantı yaptılar Giivenlik Kurulunun salâhiyetleri artırıldı Devlet dairelerinde dondurulan kadrolar dün serbest bırakıldı Haberi teyit eden Maliye Bakaaı yeni tâyinlere başlanacağmı açıkladı Ankara 30 (CumhuriyetTelekı) Seçimlerden «onra, Bakanlar Ku rulu karan ile devlet dairelerinde ve iktisadi devlet teşekküllerinde durdurulan memur tayinleri, bugunden itibaren tekrar açılmıs tır... Başbakanhktan bildirildiğine göre, yeni malî yıl bütçesinin kabulü ve tatbikine başlanması sebebiyle bütün devlet daireleri ile iktisadi devlet teşekküllerinde don Arkan Sa. 5, 84. S to Son seklini alan tasanya Kurulun, Bakanlar Kurulunun çalışmalarma ihzarî ve istişarî yardımda bulunması hükmü konuldu Meclisi tebliğ yayınladı Ankara, 30 (Cumhuriyet Teleks) Üç gün süren çalışmalardan sonra C H P . Parti Meclisi bugün aşağıdaki bildiriyi yayınlamıstır : «C.H.P. Parti Meclisi, 27 29 mart günlerinde Genel Başkan Inonü'nün başkanhğında mutad toplantısını yaparak gündemindeki konulan görüşmüş, gerekli kararlan almış ve aşağıdaki hususların umumi efkâra arzını uy Arkan Sa. 5, Sü. 8 de Telefoto CUMHURİYET (Ankara Istanbul) Başbakan Kuvvet Kumandanlan ile blriikte Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) Milli Güvenlik Kurulu bugün Başbakan tsmet Inönü'nün başkanlığında dört saatlik bir toplantı yaparak, .Milli Güvenlik Kurulu Kanun Tasansı» nı müzakere ve kabul ederek Millet Meclisine sevkine karar venniştir. Toplantı saat 9.30 da Başbakan tsmet înönü'nün başkanlığında ve Genel Kurmay Başkanı, Kuvvetler kumandanlan, Bakanlann, ilgili askeri uzmanların iştirakiyle yapılmış, tam dört saat devam etmiçtir. Toplantıya, yurt içinde gezide bulunan Millî Savunma Bakanı, Basın Yayın ve Turizm Bakanı ile îmar • Iskân Bakanı katılmamıslar dır. Toplantıda, Anayasanın 111 inci maddesi gereğince altı ay içinde kurulması gereken Milll Güvenlik Kurulunun kanun tasansı müzakere edilmiatir. Onbir madde ile bir geçici maddeyi ihtiva eden kanun tasansı, Millî Savunma Konseyinin yetki ve çalışmalannı biraz daha genişletmekte ve Bakanlar Kurulunun çalışmalanna ihzarî ve istişart yardımda bulunulacağını be Arkan Sa. 5, Sü. 5 te İSTİSMARA KARŞI Turkıye Mılli Talebe Federasyonu yonetmecileri ile Yuksek Tahsil gençlerinden bir grup cKadeç» olay. lirını istigmar ettiği iddiası ile dün sehrimizde yayınlanas bir derginin mevcut sayılarını toplıyarak yakmıçlardır T. M. T. T. yöneticileri aynca Vılâyete, Savcılığa ve Emniyet Müdürlüğünc müracaat ederek derginin dığer sayılannın toplattırılmasım istemişlerdır. Resimde gençler dergıleri yakarken gbrulüyorlar. rapora açıklandı OECD Heyetittitı Fırıncılar, kendiliklerinden ekmcğe 15 kuruş zam yapıy or Istanbul Belediyesi ile fmncılar arasında devam edegelmekte olan anlaşmazhk dun son haddini bulmustur. Fmncılat, bütün rizikoyu göze alarak ekmeği pazar günü 80 kuruşa satmaya karar vermişlerdir. Ekmeği 65 kutruşa sattıkları müd detçe, her geçen gun zarar ettiklerini belirten fırıncîlar, Ticaret Bakanhğının vermiş olduğu ve Ankara ile Izmitde tatbik olunan karara uyarak ekmeğe kendilikle rinden zam yapmışlardır. Fırıncı Sendikası avukatınin belirttiğine gore, Danıştaya iki ay evvel gereken zammın yapılabilmesi için müracaat edilmiş ve bugune kadar Belediye tarafından bir karar ve Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Başkamn yevmiye kesme ihtarı Mecliste bir aydon beri ilk defo nisop sağladı Başkanlığın kat'î ihtanndan sonra bir saat süren müzakereler devamınca hlçbir üye dışarı çıkmadı ve ilk defa koridorlar boş görüldü Ankara 30, (CumhuriyetTeleks ) Bu sabah saat 10 da nisabı te min edemediğı için toplanamıyan, T. B. M. M. Başkanlığın kararı ü zerine saat 14 te toplanmış ve çoğunluk sağlandığı için gündeminde iki defa tehire uğrıyan madde Arkası Sa. 5, Sü. 3 te I Şehrimiz hnncılan pazar çününden itibaren ekmeği 80 kuruşa satmağa karar verdiler Anka/t 30 (CumhuriyetTeleks) Bir kaç gündenberi memleketimizde bulunan ve hıikümetin davetlisi olarak Türkiyeye gelen OECD Genel Sekreteri Mr. Kristansen'in' Muavini Mr. Keiser bundaa/ bir kaç ay once OECD hey©tinin Başkanı olarak Türk.iyeye gelmiş ve ilgililerle yap tığı müzakerelerden sovıra Türkiyenin dıs tediye açLklannda kulanmak üzere 45 milyon dolarlık bir kredinfta bu teşkilât tarafından verîlmesî Arkan Sa. 5, Sü. 4 te Kore'de 2904 sıyasi faaliyetten metıedildi Askerî Junta tarafından yayınlanan «Kara Laste nin başmda sabık Cumhurbaşkanı Syngman Rhee bulunuyor Kadirlinin umumi manzarası ve Kaymakam Mehmet Can Kadirli ağaları kaymakamm 55 yıl hapsini istiyorlar Şark hizmetini yapmış olan ve henüz 3 yılhk süresini doldurmamış bulunan Silifke kaymakamını da ağalar tâyin ettirmiş (Hususî surette giden arkadaşımız Erol Dallı bildiriyor) Adana, 30 Şimdilik Kadirli ağalan duruma hâkim... Kayma kamla mucadelelerinin ilk kısmı bitti. Ağalar, halkla mücadeleye, mukabil taarruza hazırlanırken, Mehmet Can, yannki cumartesi gu nü Kadirliden aynlıyor. 500 lirahk harcırahı geldı, bundan evvelkı tayininin daha yakın bir beldeye olmasına rağmen harcırahı 1200 lira cıvanndaydı; herhalde blr yanlışlık yapılmış olacak! Kaymakamla mücadelenin ilk kısmı bitti dedik. Hakikaten öyle. İlk hedef kayma Arkası Sa. 5, Sü. 4 te FASlSlLfcRE KAK81 Ce/ayır'de tedhış hareketlerıne yenıden başlıyan Faşıst Gizli Ordu Teşkıllâtına (OAS) karşı kurulan «Mukavemet Hareketi Grupu (GAR) dünden itibaren Paris'in bütün cadde v e sokaklarındaki duvarlara ilânlar yapıştırmaya başlamıştır. îlânlarda, Gizli Ordu Teşkilâtına mensup kimselerin resimleri yer almakta ve resimlerin üstünde «tste kaatiliniz ve onların şefleri» ıbaresi bulunmaktadır Resimde Mukavemet Hareketl»ri Teşkilâtının astığı afişlerden ikisi görülüyor. (Cezayir ile ilgili haberimiz •*. sahifededir.) ""Cumhuriyet te önemli bir röportaj ı.....m.| ÜÇÜNCÜ DEFA Sırkecide Ankara caddesinde 139 sayılı Cemil Seul, 30 (a.a.) Güney Kore'de Gördürür'e ait gözlükçü dükkâ. junta bir liste yayınlıyarak önünının tavanı meçhul bir hırsız ta müzdeki altı buçuk yıl süre ile sirafından delinmiş ve içeriya giren yasi faaliyetten menedilen 2.904 eshırsız bazı şeyler çalıp taçmıştır. ki politikacı ve hükumet memuruResimde uçüncü defadır tavanı de nun isimlerinı açıklamıştır. linerek soyulmak istenen dükkân Listenin başında, halen Havai'de Ankara, 30 (CumhurıyetTeleks) pofülmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Bugun akşam uzeri Reyhanlının hudut kapısından ıkı Sunye askeri hudutlarımıza girmiş ve erlerden biri, mayınlere çarparak infilâk ne ticesinde ölmuştur. Diğer Suriyeli asker, arkdaaşınin cesedini almak maksadı ile hudutta bulunan muhafızlara ateş etmiştir. Türk nöbetçileri ile Suriyeli asker arasındaki bu çarpışma, bir saat kadar surmüş ve bilâhare bu Frondizi'nin yerine Jose Maria Guido Cumhurnun bir yanlışlık eseri olduğu, Subaşkanı oldu. Peroncular, hükümetin meşru Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Suriye hududunda çarpışma Arjantinde üç ay sonra yeniden seçimler yapılacak olmadığını ileri sürüyorlar lazısi 5 inci sahifede Aydmda'ki Casus Alman Çiftliği ( Yuvası i İ Bölükbaşı, Kongrenin kısa zamanda toplanmasını iemin îçin istifa etti in parti ile alâkalarının kesilmemesı, diğeri partide bir ekip çalışmasmdan kaçmılarak, butun sorumluluğun kendisinde toplanmasıdır. Istıfası hakkında kendisiyle gdruşmek uzere bu sabah evine gıden muhabirlerimize kapıyı kuçuk kızı açmış ve babasının evde olduğunu soylemiştır. Fakat bu sırada Bolukbaşı'nın eşi kapıya çıkmış ve • Osman bey sabah erkenden gittı» demiştir. Dığer taraftan bu sabah toplanan C.K.M.P. Genel îdare Kurulunda Geçenlerde Sıe Und ür adlı Isvıçre mecmuasından ıktıbas ettığımiz bir yazı, geruş ve çeşıtlı tepüıler yaptı. Bunda, bazı Nazı liderlerının Turkı>eye sığınarak Aydmda bir çıftükte yerleştıklen, eskı Başbakan ile münaseDet tesıs ettıklerı, kendi işlerinı rahatça çevırmek mukabılınde sıyasi alandaki başarılan ıçın Menderese yardımda bulunduklan ıddıa edılıyordu. Bunları bız, sadece ıddia olarak naklettığımız halde îsviçre mecmuasının Odzı kısımlar: pek hayale benzeyen hikâyesine baştan asağı ınanıp onu benımsediğımizden »uphe edenler ve bu şüpheyi istismara kalkanlar da oldu öte taraftan mecmuada anlafılanlar arasında hakıkatmiş hissinı vereD kı^ımlar da yok değildı. tşte bu sebepler yu<undendır kı, bir Cumhuriyet muharnrıni Aydına gondermeğe ve orada ıncelemeler yaptırmağa karar verdık Böylece Sie Und Er dergısının neşrıyatının hangı kısımlarının doğru hangılerinın uydurma olduğunu anlamaya fırsat bulacaktık. Bugün bu incelemelen yaptırmış ve pek sayanı dikkat neticeler elde ettniş olarak tekrar efkân umumiye önüne çıkıyoruz. Size. şimdiden ve bu sefer kendi kanaa Bu sureile ileri sürdüğü şarilar kabul ediliıse Bölükbaşı yeniden Parti Başkanhğına dönecek Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) Osman Bolukbaşınm C.K.M.P. Genel Başkanhğından ikinci defa istifa etmesiyle, partide yeniden buhran başgostermiştir. Birinci istıfasmın sebeplerine dayanan bu ıkincı istifasında, Bölukbaşı yakınlarma, cArtık siyasi hayattan bıktım» demiş ve kendisinı sabahtan itibaren arıyan basın mensuplarından ısrarla kaçmıştır. Bölükbaşının istifası iki sebebe dayanmaktadır. Bunlardan bırı, Ahmet Tahtakıhç'la Saadet Evren' Bölükbaşının Genel Başkanlıktan istifası meselesı goruşulmuş ve uzun munakaşalardan sonra Kurul, istifanm kabulü konusunda kendısinı yetkıli gormemiştır. Böylece Bölükbaşının istifası ortada kalmıştır. Sızan haberlere gore Bölükbaşı istifasında ısrar etmekte ve taraftarları da büyuk kongrenin toplanmasını istemektedirler. Sanıldığına gore C.K.M.P. Genel Başkanı kongrenin acele toplanmasını temin içm istifa et Defterdarlık icra memuru ve hademesi (solda) Merkez Bankası Vezne Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Ş«fi (ortada) ve Merkez Bankası ile Defterdarlık veznedarlan (sağda) Anlatacaklarunızın geçtiği yerler tımiz sonucu olarak haber verelim ki, tsvı re mecmuasının yaptığı neşriyatın hıç olma/ sa bir kısmı için hakikatin tâ kendisidir diye biliriz. Bunlarj okuyunca siz de bugüne kada: bılmediğiniz bir çok şeyler öğrenecek ve pek şaşacaksımz. Ayrıca Brezilya'da Ağalar Saltanatı Ibretle ve derin derin düşünerek okuyacağınız bir yazı serisı İki milyon liralık tahsilâtın 89 bin lirası Bankada yok oldu YANLIŞ HESAP Dun sabdh saat 11 d e Merkez muştur. Olayın basit bir hırsızh'î Bankasına yatırılacak olan 2 mıl. olması ihtimali bulunduğu gibi, yon 400 bın liradan 89 bin lirası düşürme veya zimmete geçırme de esrarlı bır şekilde ortadan kaybol Arkası Sa. 5, Sü. S te rmııııımııııımıııı Yarııı Başlı.voruz 1 ıı iiımıı ıııı ıııııır? 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog