Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

İLKOKUL ÖĞRETMENÎNE TEMEL KİTAP Yeni Baskısı Çıktu Öfretmenin tınıf lçl T« «ınıf dıtı Egitim ve «ğretto laleri K8y v« fehlr ükokuJ fltretmenierfni iJgüendiren; kanun Kuırnamt Yonetmelik Karaı TOzflk Yoram re jen«Ifel«ria metnl • Bttyük boy 600 *ayfa l i y ı t ı 10 Ura. Odoneli göndertllr. f ; 2181/8813 Çıkaran= TÜRKİYE YAYINEVt Cumhuri KUBGCUgüt TUNU» NADİ COĞRAFYA SÖZLÜĞÜ Oazi Terbiy» ErJatiSîTüJfc'aiy» öğretmenlerinden Sami fngör'ün yazdığı, Mfllî Egttim Bakanlığın^ı bir •tiredir yaynnlamakta olduğu «Co^afya SÖzlüğü», VI n d faaikfille soıuı ermjf bulunuyor. I fasiküHi 800, n. fasikülü 32$ m , IV; V. •• aon çıkan •VI. fasikülü beşaryüz kurusfiyatlaM 1 U Î Eğitinv Bakanlığı Yayınevtertyle bütün kitapçılarda aatılınajktadır. (Besm 3123/3853) 38. yıl Sayı 13.525 Telefankn «dr«*j Cumlmrijr* trtMthnl Poata Cstaffu İrtMabol Ma I M S 43 90 21 O M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 M 2 2 4 2 M Cuma 30 Mart 1962 i, Onbin Rum öfrenci Arjantinde askerî bir Lefkoşede Tiirklere öliim Junta, iktidarı ele aldı diye nömoyiş yoptı Ekvador'da bir askerî garniıon ayaklandı, Venexuetta'da çetecilerle polis çarptştyor Lâtin Amerika ülkelerinden üçünde dün önemli kansıklıklar çıknustır. Arjantin'de ordu iktidarı ele almış, Ekvador'da bir askert garnizon hükümete karçı ayaklanmıs, Venezuella'da isyan eden çetecilerle polisler arasında silâhlı çarpışmalar olmuştur. Arjantin'de ordu idareyi ele aldı Buenos Aires 28 (a.a., A.P. ve Radyolar) Arjantin'de on bir gündenberi devam etmekte olan siyas! buhrana bir son vermek amacı ile Arjantin silâhlı kuvvetleri, dün Cumhurbaskanı Frondizi'yi devirerek iktidarı ele almıslardrr. İdareyi ele alan Kara, Deniz ve Hava Ordulan Kumandanlarından kurulu askert junta, Cumhurbaskanı Frondizi'yi tevkif etmiştir. Frondizi, Rio De La Plata eyaletinde Rio nehrinin ağzında bulunan Martin adasındaki askerî cezaevine nakledilecektir. Ordu ve Donanma birlikleri, memleketteki bütün önemli noktalan ele geçinnişlerdir. Arjantin Savunma Bakanlığı bu sabah yayınladığı bildiride, Senato Başkanı Jose Maria Guido'ya Frondizi'nin yerine Cumhurbaşkanlığının teklif edildiğini açıklamıştır. Kansız bir şekilde yapılan hükümet darbesinin tam bir sessizlik içinde cereyan ettiği bildirilmektedir. Arkssı Sa. 5, Sü. S te "illlllf IIIIIIMHIHl Güney Aıuerika ülkelerinde karışıklıklar başladı Ktbrtsta Rumlar işi 147 ler kanunu sevinç yarattî Onar «Kanun lâfzına ve ruhuna uygun olarak tatbik edilecektir» dedi 147 lenn Ünivelrsiteye donebılmelerini mümkün kılacak kanunun Millet Meclisi tarafından ittifakla kabul edilmesi Üniversite ve Üniversiteye yakın çevrelerde büyük memnunluk uyandırmıştır. Soz konusu kanunla ilgili olarak Istanbul Ünivetsitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. Sıddık Samı Onar, îstanbul Tek nik Üniversitesı Rektör Ve Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Lefkoşede bir Rnn kız üsesine bonba atan bir Rum genci yakalandı L*£kose, 39 (Huıuıi muhabirimi»d*n) Bugün ellerinde Yunan bayraklan bulunan onbin Rum öğrencisi Lefkose lokaklarında dolasarak «TürkUre ölüm» diye bağırarak nümayis yapmıslardır. Türk mahallesi rakınmda bulunan bir Rum okulunda döşemeleri haıara uğratan bir yangın başlangıcı olmuf ve bunun üzerine öğrenciler yürüyüşe geçmi»lerdir. ögrencilerin, bu nümayis »ıraıında açın sağcı EOKA teskilâtuun lchinde sözler de sarfettikleri müsahede edilmistir. öğrencilerdan bazıları «Yaçasın SOKA> diye baİırdıklan da isitilmistir. R«m genei R ı n elndnns bemta attı Lefkofe, 29 (Hususi muhabirrml». dan) Müecıes nizamı bozmak Arkası Ss. 5, Sü. 4 te Suriye Elçisi Müeyyet Elhasm İhtilâlden sonra durum sâkin görünüyor Suriye'de sokağa çıkma yasağı dün kaldırıldı Sınırların henüz kapalı ülduğu, hava alanlanna uçak lann inip kalkmasına müsade edilmediği bildiriliyor Şam, 29 (a.a.>A.P. ve ndyolar) • Suriyede hükumeti devirerek iktidarı ele alan askert juntanın basında General Nahlavi'nin bulunduğu bildirilmektedir. General Nahlavi'nin geçen yıl 28 eylülde Surıyenin Mısırdan ayrılmasını sağlıyan ıhtilâlde görev alan juntanın da üyelerinden olduğu ifade edilmektedır. öte yandan Suriye silâhlı kuvvetlerı tarafından dün yapılan hükümet darbesi sonucunda konulan sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren Kaldınlmasına karar verilmiştir. Buna rağmen, junta yetkilileri Suriye hava alanlarına u cakların ınip kalkmasına henüz izin verılmediğini bildirmişlerdir. : Güney Ameri; ka'da kansık> lık çıkan mem E leketleri gös; teren barita îlMIIIIIIIMIIIItlllI TEHJjKE Buyukdere caddesinm Levent ile Ayazaga ar<ısın. Ankalra 29 (Cumhuriyet T ^ daki kısmında meçhul hırt>ızlar, IU kanallannın ızgarah dökme kapaklannı çalmaktadırlar. Bu variyet karfinnda Emniyet kuvvet lekı) 7338 sayılı, kanunla ordu iert hırnzlen bulamamakta, Belediy« de çalınan kapakHrın yerine menauplan ile Emniyet Genel Hü yenilerini koyamamaktadır. Bu tehlikeli çukurlann önüne »ofor dürlüğü ve gümrük muhafaza ve lerin dikkatini çekecek her hangi bir isaret konmamaktadır Boylece muamele sınıfı kadrolarında çalı araçların suratle geçtiklerı bu yoldan h«r an bir otomobilin bu çıısanlara verilen tayın istihkaklankurlardan bınsıne duşerek mal ve ean kaybına sebep olması nın artıfeılmasımn Mecliste kabu Arkan Sa. 5, Sü. 5 te mümkün gorülmektedir. Tayın b«İ6İİ6riıı.ıı artmlması ilgi He karşılamlı Suriye raakamları aynca hiç bir taşıt aracının Suriye sınırlanndan içerıye girmesine ve sınırdan dı•arıya çıkmasına izın verilmiyeceğini Lübnan karakollarına tebliğ etmiştir. Tüccar eşyası yüklü yüzlerce kamyon sınırın her iki tarafında uzun bir kuyruk halınde top lanrnış, yasağın kalkmasım beklemektedirler. Suriyede halkın genel olarak lâkin bulunduğu ayrıca ifade edılmektedir. Şam gazeteleri bugünkü sayılarını Suriye Silâhlı Kuvvetleri Başkumandanlığının yayınladığı bildirinın yorutnlarına hasretmışlerdır. El Nasr gazetesine göre Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Müşterek Pazara mutlaka alınmamız için teşebbüse geçilmesi kararlaştı Dün toplanan Bakanlar Kurulu nisan içinde blr Bakanın temaslarda bulunmak için Arrupaya gitmesini kabul etti Ankara 29 (Cumhuriyet Terek Pazaf a alınması meselesini mu uzere leks) Bakanlar Kurulu, Başba zakere etmiştir. Bılindiğı kan Ismet Inönu'nun baskanlığın Bakanhklararası Müşterek Pazar Komitesinin de katıldığı ilk topda toplanarak Turkiyenin MuşteBasbakan ve Maliye Bakanı OECD Genel Sekreteri ile lantı, pazartesi gunü yapılmış ve bu komiteyi teşkil eden uzmanlar bugüne kadaf hükümetin takip etmiş olduğu politikayı da Müşterek Pazar Maliye Bakanlarının al dığı kararlan izah etmişlerdir. Uzmanların geçen toplantıda venniş oldukîatı izahat üzerine bugünkü toplantıda bundan böy • • le Hükümetin takip etmesi gereAnkara 29 (Cumhuriyet TeOECD Genel Sekreteri ile görüşen Basbakan «Bu teşkilâtfa ken politika, müzakere edilmıştir. l e ks) Cumhuriyet Senatosunun Hükümete yakın çevrelere göre, uzun sâdeli çalışma larımız olacak* dedi bugünkü toplantısı dört dakika Türkiyenin Mücterek Pazara mut sürmüştür. lak iufetto alınmasını temin için Senato gündeminde bulunan Yük Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) kilâtmda yapılan toplantıya katıl bir hükümet üyesi, nisan ayı içinsek Murakabe Heyeti Başkan ve Hükumetımizin davetlisi olarak mıştır. Muavini Mr. Keiser'in de de üye memleketlerin ilgili Bakan üyeleH ile uzman ve uzman yar ıki gunden beri Ankara'da muhte katıldığı bu toplantıda, lktısadi ları ile görüşmeler yapmak üzere dımcılarına ve denetçilerine öde lıf temaslar yapan ve bazı toplan Plânlama Dairesı Başkanı Atillâ bir iyi niyet heyeti ile birlikte nek verilmesi hakkındaki kanun tılara katılan OECD Genel Sekre Karaosmanoğlu, Teşkilâtm kurulu Avrupa'ya gidecektir. Aytıca, bu teklifini müzakere etmeden red ten Mr. Kristansen bu sabah Cum şu, çahşmalan, 1962 geçiş programı konuda bazı tedbirlerin alınacağı etmiştir. Bilindiği gibi bu kanun hurbaşkam Cemal Gürsel'i, Basba ve hazırlanmakta olan bes yıllık ve bazı önemli görüşmelerin yapı teklifi daha evvel Millet Mecli kan tsmet Inonü'yü ziyaret etmış kalkmma plânı hakkında bilgi ver lacağı söylenmektedir. bildiriyor) sinde de red edilmişti. ve saat 10 da Devlet Plânlama Teş m:ş ve mütaakıben bır konusma Bakanlar Kuruluna, ayrıca ilgıyapan Mr. Kristansen, «Türkiye Arkan Ss. 5, Sü. J te nin iktisadi durumu ve gelecaği hakkındaki intibalannın» müspet olduğunu ifade etmis ve kendisine verilen bilgilerden dolayı memnuniyetini izhar etmiştir. OECD Genel Sekreterine bilâhare losyal Arkan Sa. 5, Sü. 5 te KadirliliAğalar açıkça tehdit savuruyorlar Ağalara göre şimdi sıra Adana Valisi ile bazı öğretmenlere ve Banka Müdurlerine gelmiş (Sureti mahsusada yolladığımız arkadaşımız Erol Dallı Adana, 29 Kadirlüi ağalar dün landırmış ve her geçen gün ağa' temas ettikleri halka, Kaymakam ların tahakkümüne daha da fazla hissettiklerinden dodan sonra sıranın Adana Valisine, girdiklerini bazı Kadirlili öğretmenlere, ban layı üzüntülerini tazelemiştir. ka müdürlerıne geldiğini ve bu Yeni Kaymakamın îçişleri Bagunlerde adı geçen şahısların baş kanlığından aldığı bir telefon emka yere tâyin edileceklerini ıddia ri üzerine gece yansı Kadirliye etmışlerdir. Bilindiği gibi Kadirli gelmesi ve Mehmet Can'ın oturKaymakamı Mehmet Can'ın tâyi duğu lojmanı boşaltmasını istemenı çıkmadan evvel Ankaradan Ka si de Kadirli halkı için ayn bir dırlıye donen bir ağa, Kaymaka üzüntü mevzuu olmuştur. Gece mın başka bir yere tâyin edildiği yarısı lojmanına gelen yeni Kayni halka bildırmış. bu suretle makamdan Mehmet Can bir kaç Mehmet Can'ın tâyinini ilk olarak saat müsaade istemiş ve ağalann bu adam öğrenmişti. Bu havadis istihza dolu bakışlan arasında eyeniden Kadirli halkını heyecan Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Senatonun dünkii toplantısı dört dakika sürdü Kristansen Ankaradaki temaslanndan metnnun kaşınhlar Ankarada bir milletveküi bir trafik polisinl dövmüş. Geçenlerde de buna benzer bir hâdise oirnnştn. Tani sizin anlıyacağınız milletvekillerinin adam dövmeleri olağanüstülükten çıkıp (vnknstı Sdiye) arasına giriyor. Bn nevi haberlerin fimdiden sonra alâka uvandırması için mntlaka işin tersine dönmesi, yani trafik polislerinin roilletvekili dövmeleri lâzım gelecek... Böyle diyornz ya, bnnnn olabileceğine de bir türlfi inanamıyornz. Zavalh trafik poliılerinde o eesaret nerede? Milletvekili mi bnnlar? Üniversiteli gençler dün Çanakkale'de Ala'nın beykeline çelenk koydular Y.T.P. Büyük Kongresi 29 nisanda yapıiacak Parti teşkilâtı bulunan 48 ile ikişer müfettiş gönderiliyor Çanakkale 29 (Telefonla) M. T. T. B Başkanı Faruk Narin başkanlığında 26 kişılık bir Üniversitîli kafilesi bugün şehrimize gelerek Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına ıki çelenk koyduk tan sonra Barbarostaki Hasan Mevsuf Sehitlığme de giderek beş Mersın, 29 (Telefonla) Tarım buket koymuslardır. Büâhare vı Bakanı Cavit Oral bugun saat 10.30 lf.jete gelen gençler, vali muavi da Tarsus'tan şehrimize gelmiştır. n^ni makamında ziyaret etmiş, Bakan doğruca Ticaret Odası sacüniversiteli olarak şehitlerden lonuna giderek müstahsillerle üç czur dileraeğe geldık. Hâdiseden saat süren bir toplantı yapmıştır. son derece uzgunui. Basın da biz Bahçeciler Birliği Başkamnın li Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 53 ÎIL ÖN'CETİ ANDILAR = 1326 da Mektebi Harbiye1 = den neşet ettikleri zaman Ş tam 4S9 genç zabit idiler. A E E radan 52 yıl geçti. Geriye an ^ cak 31 kişi kaldı.. Ve onlar = dün Orduevinde toplanarak = eski günleri yâdettiler. Bu S eski günlerin hatırlanışmda ^ kimisi kendini tutamadı, ses ^ sız sessız gözyaşı döktu. Re ~ sımde 1326 dan geri kalanlar S gorülüyor. Ş Oral, Mersin'de "Devlete yardımcı olunuz,, dedi Bir CKMP milletvekili dün bîr polisi tokatladı Cadde ortasında cereyan eden olayda trafik polismi Hnftan yetişenler milletvekilinin elinden güçlükle kurtardılar = = ^ = E S ^ S ^ ^ S ^ Ankara 29, (Cumhuriyet Tebelirii lllere göndermek üzere go leks) 29. nisan. 1962 pazar günü revlendinnişti*. YTP büyük kongresini yapmaya Nisan başından itibaren tllere karar vermiştir. Diğer partiler a dağılacak olan müfettişler ilçe ve trasmda ılk Kurultayı yapmaya ka illerin kongrelerini 15 gün zartınrar vermekle öncelik alan YTP 5 da tamamlayacaklar ve büyük aylık Parlâmento hayatında geçir kongteyi teşkil edecek olan delerilllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllr; diği gelişme yönünden de büyük geleri seçeceklerdir. kongresinde palrtinin siyasi, sosyal Büyük kongre, Ankarada Parti ve ekonomik hüviyetini ortaya çı nin Genel Idare Kurulunu yenıkaracak ve kamu oyuna malede den seçecek ve Genel Başkanı da cektir. yeniden tâyin edecektir. Ekrem Bu maksatla YTP Meclis Gtrupu Alicanın Genel Başkanhğa seçilme teşkilâtı tamam olan 48 ll için mil si muhakkak olmakla betaber, kon Ankara 29 (Cumhuriyet Teletvekili ve senatörlerden ikişer grenin tartışmalı, Genel Başkan leks) Yılanlann Öcü adlı e s * müfettiş tâyin etmiş ve bunları Arkası Ss. S, Sü. 5 te Arkan Sa. 5, Sft. 3 t* Yılanlann Öcii ile ilgili sözlii soru Miletvekili Aitınsay ve tokat yiyen polis Ankara 29 (Cumhuriyet Te Niğde CKMP milletvekili ve leks) CKMP miltetvekülerın Genel îdare Kufrulu üyesi Mehden birisi hakkında daha trafik po met Altınsoy, bugün saat 9 sıralıs memurunu tokatlamaktandola larında hususi plâkalı otomobıli yı takıbata geçilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da 27 M A Y I S ' I N İ N T İ K A M I ( I ) *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog