Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Japoa edebiyatının ve şjınnin başlangıcmdaa bugüne kadar geniş bir tarihini çizee bu kitapta Japon şiirinin en güzel omeklerinden 720 sinin en doğru çevirilerini. şairleri hakkında notlarla bulacaksınız. Hazjrlayıp çeviren: L. Sami Akahn, yayınhyan: Varlık Yayınevi, fiatı 5 liradır. İlâncılk: 2170/2T12 um 38, yıl Sayı 13.500 Ttlgraf * » m*ktup mirmt: Telefonlar. 224290 CRtMN'fü yeni Wr ŞAHESERi dahol GltülZSU Çeviren. V GÜLTEKIN Birbirlerine karşı sevgilerinden kovvet j ^ alan iki insanın hikâyesl KUBÜCÜSTJ: YTJNUS NABİ Cumhuıiyat tstanbui Po*ta K t ı t u m : lıtanbul No. 248 22 «2 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 w 8 2 2 4 2 9 9 GUVE N Cumartesi 3 Maıt 1962 WHESER v A v ı N Evi serisinde çrictı. Üincılık: 2171/2711 RONANLAR Meclis Tedbir Tasarısını ivedilikle ele aldı ve Komisyona havalesini kararlaştırdı l'IIIIIIIIMIIIIIIIIIIlllllllllHlllUi'llllMliMllllllinnillinniHHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllimillHIHIllK Komisyonda beliren aleyhteki havayı izale için parti liderlerinin konuşma 1 İsviçrenin "Sie und Er,, dergisinln iddiaları | Tedbir Tasansını r tâdille ka etti Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Anayasa nizamını, mıllî güvenlık ve huzuru korumak için birkaç günden beri siyasî parti liderleri tarafından hazırlanan ve parti gruplarınca prensipleri üzerindo mutabakata varüan kanun teklifirin Mecliste süratle karara bağlanması ve yürürlüğe girmesi için çalışmalar hızlandınlnuş ve bugıın Babah sata 10 da konuyu ele alan Millet Meclisi teklifi müzakere edecek komisyonu görevlendirmiştir. E H E «Sie <md Ef" mecmuası Birleşik Amerikanın eskı Cumhurbaşkanının Ankara'yı ziyareti sırasında = çekilen yukarıdaki resmi aynen neşretmiş ve Eiseahower'i (okla işaretli) taşıyan arabannı önünde = • giden muhafızların hepsinin Bormann şebekesine mensup oldnğnnn resim alrında beürtmlştir. S Işin Yoksa • ••Miuıınım larına rağmen yedi milletvekili muhalefet şerhî verdi Ankara, 2 (Cumhurıyet TeAnayısanın 156 ncı maddesıne n yedi yıldmnberl nufrunleks) Başbakamn ve dort gore, Başlangıç kısmı metne muı en >ı yedi milyon partı lıderının ımzasiyle Mecdahil olup Anayasanın dayanartmıştır. Bnna kartıhk lıse verılen ve Komisyona hadığı (temel görıiş ve ılkelerı) üretim metodlanmız ve vale edılen kanun teklıfmın belirtmektedır. Bu Başlangıçfiretun tekniğimiz, jenel olarak genel gerekçesi şoyledir : ta açıkça ifade edilmıjtir kı, iki yü» yıl önce nasıl idi iıe, yine 27 Mayıs 1960 Devrımi (Ana9 temmuz 1961 tarihli Türkiöyle kalmıs, üretim düıeyimiz de yasa ve hukuk dışı tutum ve ye Cumhuriyeti Anayasası buaracaki nüfus artışmı karşılıyacak davranışlariyle meşruluğunu gunku hukuk nızamımızın 1ederecede yükselememistir. Bu de Arkası Sa. 5, Sü. 7 de mehnı teşkıl etmektedır. Bu mektir ki Tiirk milletinin hayat şartlan eskiye kıyasla daha kötndur. Çözmek lorunda bnlunduğnınnı sosyal ve ekonomik dâvalar olduğu gibi karşımızda dormakta, hattâ gnnden füne daha kanşık düçumler halinde birbiri üzcrine ğazda bir yalıya yerleşmişti. 1948 • £ îsvıçrenın cıddi «Sie und Er« yığılmaktadır. Toprak dâvası, orde SS Şeflerinden ve Rusyada, Ş man davau, erozyon dâvası, sagdergısı, Adnan Menderes'ın Hıtlık davası, egitim dâvası, büyük salıverilıp cepheye sürülen Al = ler'in sağ kolu Martin Bormannşehirlere akın dâvası, is fücünü man idam mahkutnlannm basında ~ ın başmda bulunduğu bir gerilla degerlendirme davaıı ve bunlara sebekesiyle işbirliği yaparak ikçarpışan ve mazisi bir hayli kirli = benıcr her biri ötekinden daha çetidara geldiğını ve Turkiyeyi idaolan Dr. Oscar Dirlewanger de ~ tin bir «ftru dava, ilgili devtet orre ettığmı ılerı süren bir yazı seîstanbult gelerek Martin Bor E ganlannın alaeagı ve yüroteceği mann'a mulâki olmuj ve birlikte Ş olnmln tedbirleri bekleyip duru= rısi yayınlamıstır. Derginin 22 kurduklan bır fırma Türkiyede = yor. şubat 1962 tarihini taşıyan ve îtde karanlık ışler çevirmeğe baş tanbula henuz jelen nüshasındaO dâvalar Udbir bckleye dnrlamıstı. E ki şebeke mensuplanndan ismı •an, an yedi Tildanberi biıim araAskerî mektep dıfımız tedbirler bep «su demokaçıklanmıyan, fakat şimdı Mısırrasiyi naaıl yürüteceğiz?» kaygnsu da bulunan birı tarafından kaleDirlewanger, Türkiyeye yerlej S etrafında Aüfümlennıektedir. me alındığı belirtılen hayret veEcvet GÜRESİN yazıyor tıkten bir muddet sonra Mende Ş 1946 feçimlerinden sonra MeeliBAŞBAKAM ZÎÎARET ETTİLER Istanbul Valılığıne tâyın olunan Nıyazi Akı ıle Beledıye rıcı yazının tercumesini verıyores'in Aydmdaki çiftliği yakınm Ş Anayasayı zedelenmekten korusin meşruluğuna »üpbeye düsüre Başkanhğına getirılen Prof. Gorgun dün Başbakan Inonu tarafından kabul edilmişlerdir. Resim, ruz. da gayet büyük arazi «atın ala = mak ve memleketteki husumet hacek tSx, yayın ye davranışlara înonü'nun Akı ve Görgün'e bazı dırektıfler verdığı bıldırılen gorüfmeyi tesbıt etmektedır. rak burada gbrünuste bir ziral 5 «Hıtler'ın muavıni ve sağ kolu vasını önlemek veya dağıtmak karşı bir yaaak kanmna çıkararak işletane açmıstı. Menderes, o gün = Martin Bormann, Almanya ışgal demokratik sistemi gönlfimfize maksadıyle getirilen kanun teklifi, lerde henüz muhalefet sefiydi. = gere yaşatabllecegimlzi sandık. edildikten sonra değışik bir isımyarın veya pazartesi gunu Umumi Dört ytl birbirimlzi yedik. 1950 seDırlewanger'ın işletmesinin ba le başka memleketlere sığınmış Heyette görüşulecek.. Diğer sutunçimleriyle onaylanan Af Kaannuve sonunda îstanbula gelerek Bo Arkan Sa. 5, Sü. 4 te = Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Martin Bormann nnn partiler arası mfiaaacbetlere «medeni» bir yön vereeegi, «devri sabık» çatısmalarını önliyeceği omnldu. Ba da tamamiyle ttrs bir senuç doğnrarak nmndn bosa çıkardı. 1954 ten tonrm basına ve mnhalefete kilit tUtitne kilit vurmak, oynnu «yanlıa» knllanan bir ili ilçeye çevirmek surettyle yarı giidümlü bir yönetim tnetodunn deneyelim dediler, yine olmadı. 1958 seçimlerini bir yıl erkene alarak ortalık yatıştırılmak istendi, basarısızlıga ufrandı. Tedbirler Komisyonnna basvuruldn, para etmedi. Nihayet Tahkikat Komisyonn knrnlmakla bardak taşıAnkara, 2 (Cumhuriyet Teleks) rıldı. Sabık D.P. Bakanlarmm gorev37 Mayıs, bir devrim hareketi lerıyle ilgıli suçlardan dolayı hakidi. Devrimler hafife alınmamak Arkası Sa., 5, Sü. 3 te gerekirdi. Düşük iktidarın zulşahsımla ilgıli bulunması sebebile münden ancak 27 Mayıs aayesinde kurtulan ön plândaki politikaoılar asağıdakı çekilde tavzıh olunur: 37 Mayısa lâyık oldnğn ilgiyi gösMevzuu bahıs haberınizde, teremediler. Devrimi benimsiyeSurtte A P. adaylarından buluneek, ona destek olacak, yardım duğum ve sözde seçimde harcadıececek yerde tuhaf bir raelnlnk ğım paralara karşılık Tekel Bakompleksi ile «Vallahi bn işe biz kanından 900 ton tuz tahsisi aldıkarısmadık, sayımız suynmnz yok» ğım, 4 kuruştan aldığım tuzları 35 diyerek bir köşeye çekildiler ve kuTuştan pıyasaya sutmek yoluna kendilerini iktidara getireeek sebaş vurduğum hususunda ilen suçimleri beklediler. Devrimin kenrulen iddialar tamamen yalan ve di haline bırakılması düşük iktidar hakikate aykırıdırlar. Zıra, Tekel taraflılarına cesaret verdi. 27 MaBakaDİığı veya diğer herhangi bir yısın hiçbir partiye karşı yapılmametciden şimdiye kadar tek gram dığı sloçanını yayarak devrimin tuz tahsisi almadığım gıbi bu yolyıktıçı zibniyeti §avnnmsya, hattâ da bir talebim dahi asla vuku bul devrime karşı cephe almaya kadar nıamıştır. isi azıttılar. 15 kasım seçimleri bn hava içinde yapıldı, karma httküSeçimlerde A.P. adayı da de. met bn bava içinde kurnldn ve 17 ğılciim. Esasen seçımier olurken yüdanberi ilgi bekliyen memleket Siirttc A P. teşkılâtı da mevcut (iâvalan bn hava içinde ele alındeğildı. mak istendi. Işbu tekzıbin, Basın Kanunu hü Bardak az daha yine taşıyordn, kumleri daıresmde, gâzetenizin Bir talih eseri olarak «a tam ortaaynı sayf a ve sutununda; aynı Birmanyanın mevkiini gösieren lıfa yayıbrken dnrum knrtanldı, Devrilen Birmanya Başbakanı U Nu Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Şimdi, yeni baştan demokrasiyi kroki >asatacak, rejtmi knrtaracak «tedbirler» uğrnna yönetim ve yasama organlarımız çalışmaya koynlmnşlardır. Elbette bir kannn hazırlanacak ve açık rejimi kornmak gePil dâvası sanıkları dünkü dnrnşmada rekçesi ile bir takım kapılar kapanacaktır. Ankara 2, (Cumhuriyet Te yargılanan Arif Demirer duruş dikten sonra, Başkan Selman Yo Bır muddet ev\el yangın tenlıkeDüşük iktidar hükümlülerinin leks) Bu sabah saat onda top maya gelmişlefrdi. Saat 10 da açırük Yuksek Soruşturma Kurulu sı atlatan Şışlıdekı Atatürk İnkıeslerini, baldızlarım, eniştelerini ve lanıp «Pil ithâli yolsuzluğundan lan duruşmada hüviyet tesbıt edıl Arkası, Sa. 5, Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ideal arkadaşlannı Parlâmentoya sanık bulunanları yargılayan Adabnyur eden tnhaf bir devrim anla let Divanı 16 gün evvel bu dâva Kansız ihtilâle, U Nu hükümetiuin aşın devletçi iktisat Mşından sonra o devrimi savnn dolayısiyle tevkif edilen D.P. Bapolitikasının sebep olduğu bildiriliyor. Başbakan U Nu'yn mak için almdığı «öylenen şimdiki kaniardan Hüseyin Avni Göktürk tedbirlerin yeterliğinden ve isabeikinci defa deviren Genelkurmay Başkanı Ne Win. «Ordu tinden süphelenmemize (kannn oy ile Mümtaz Tathanın tahliyesinc tefessüh eden duruma hâkim oldu» dedi. Cumhurbaşkanı karar verdi. birliği ile onaylansa da) sanınm ve Başbakan^nezaret altında.. Anayasamız izin vermektedir. 1957 seçimlerinden çok kısa bir Tedbir bekliyen asıl memleket süre önce radyonun koylerde de Rangoon, 2 (a.a., AP ve Radyo «Birmanya Ordusu her gun bıraz dâvalarını biz işte demokrasiyi dinlenmesi isteğiyle Dışışleri Ba. lar) Dun gece Binnanya'da aske daha tefessüh etmekte olan durusoysnzlaşmaktan kurtaraca^ını nm kanlığı teşkilâtına ve Büyük Elrî bir hukumet darbesı yapümış ma nihayet hâkim olmuştur. Halkdnğnmnz hep böylesine tedbirlerin çilere döviz tahsıs edılmek sureve ordu, ıdareyi ele geçırmıştır. tan sükunetı muhafaza etmesinı ispamuk ipliğine bağlıyornz. Bnnn tiyle yurda 1.065.040 litalık pil ltthtilâl kansız olmuş ve Genel Kur tiyoruz. Ordu, halkın arzu ve menyaparken de «ilkin rejim işlesin. hâl edip hazineye 63.83756 liralık may Başkanı Ne Wın idaresmdekı faatlerini en ıyı şekılde tatmin etdâvaları sonra çözeceğız!» dİTe, zarar verdikleri iddia olunan D.P. askerî bırhkler, memleketin butün mek için ehnden gelenı yapacakkendini avutanlanmız bâlâ var. Bakanlanndan 16 eı bu dâvada sa stratejık noktalarını tutmuşlardır. tır.» Atatürk devrimlerini korayacak nık bulunmakta idi. Fakat bunlar' Askerî ıhtılâlı yapan kumandanCumhurbaşkanı ve Başbakan yürürlükteki kannnları on yedi dan 9 u hâlen Kayseri Cezaevinde 'ardan muteşekkıl bır junta teşkıl tevkif edildi yıldır seçim kaygusn ile hasıraltı edılmıştır. Juntada 6 general ve 6 Ne Wın'e baglı sılâhlı kuvvetler eden bu baylar, başları sıkısınca mahkum bulundukîarından auruş albay bulunmaktadır. Juntanm baş mensupları, bu sabahın erken saatnedense yalnız demokrasiyi knşa maya gelmetnişlerdı. Yalnız kısa kanı olan Genel Kurmay Başkanı lerınde Baijbakao U Nu'yu evinden benzeten yasaklar peşinden koş bif süre evvel tevkif edılip Ankave Başkumandan Ne Wın, sılâhlı kaldırıp nezaret altma almışlardır. maktadırlar, ra Cezaevine yerleştirilen Hüsekuvvetlenn iktidarı ele aldığını Diğer bır kısım bırlıkler de U Nu' Ne diyelirn, Tanrı ınillete acı yın Avni Göktürk, ile Mumtaz radyo vasıtasiyle ilân etmiş ve şun nun evine birkaç yuz metre mesaNİYET VE KISMET ları soylemiştir : olarak Arkası Sa. 5, Sü. 6 da •ın! NADİR NADİ Tarhan ve gayrimevkuf o Bekleî «•llllllMIİIIIIIIHIIIIIIIf Tedbirler Kanunu tasarısınm metni İlmî heyet toplantısı IIMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII Dün akşam geç vakit Millet Meclisinin özel bir salonunda toplanan kanun komisyonu teklifin son revizyonunu bu sabah saat 7,30 a kadar aralıksız çalışmak suretiyle tamamlamıştır. Ancak Anayasanın sağladığı büyük hürriyet silsilesi içinde söz ve basın hürriyetine bir nevi tedbir koytna mahiyetinde olan veya enaz tereddüt uyandtran bu teklifin Anayasa hükümleri ile çelisip çelişmediği hususu da bir ilim heyetine tetkik ettirilmijtir. Bu maksatla Ankara Hukuk ve Sıyasal Bilgiler Fakulteleri profesör vt doçentlerinden Faruk Erem, Babri Savcı, Muammer Aksoy ve Munci Kapani'den muteşekkıl ıhm heyetı dun gece hazırlanmış olan kanun tekhfımn hnkumlerı ile Anayasanın tedbirlere müsaade etmıyen hukümlerıni karşılaştırmışlar ve realite ve ilmin ışığı altın. da kanun tekhfıni Anayasaya ay. kırı olmıyacak şekild düzenlemek le vazıfeli komisyon ve Meclise E yardımcı olmuşlardır. Bu suretle bu «abah son şeklini ~ alan kanun teklifi Meclis tarafın Z Arkası Sa. 5, Sü. l d e İMenderes, Hitlerin sağ| | kolu Borman ile işbirliği 1 yaparak iktidara gelmi Menderes ile ortak silâh iicareii de yaphğı ileri | sürülen Borman, emrindeki yabancı gerillâcı1 larla Türkiyede şiddet tedbirlerine zemin hazır1 lamış ve Yassıadadan onu kurtarmak istemiş | İ § | İ ANKARA NOTLARI Tarhan, Göktürk tahliye edildiler Pul yolsuztuğundan santk Muhtar Körükçü de serbest bırakttdı Pil yolsuzlugu dâvasma dün başlandı CumhurİYet Gazetesi Yazı îşleri Müdürlüğüne ts 2^/2/962 günlfl nüshasmda, birinci sa hifede intişar eden (seçimi kaybeden A. P. adayına 900 ton tuz tahsisi yapılmış) başlıklı haberiniz, Ağaoğlu için 3 iincü defa Meclis tahkikatı istendi Atatürk Müzesi ziyarete açılacak Birmanya'da ordu hükümeti devirip iktidarı ele geçirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog