Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

FAKİP BAYKURT'un ESERLERİ Yıianiarııı Örii Irazcanın Pirliği Onuncu Köy Efkâr Tepesi 600 Krf. 500 Krj1000 Rrf. 460 Krs. İlincıhk: 2169/3770 REMZİ Kİ TABEVİ 38, yıl Sayı 13.524 u m h u r i yet KUBDCDSÜ: YtJNUS NADİ g TelefonJart Cumburiyat tatanbal Poste Ktrtuııu lıtazüral K a 146 2 2 4 2 0 0 » 22 42 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 K 8 2 2 4 2 B 9 PEARL BUCK Çin'e dair guzel ese Dffnyâmn' en büyük edebî armağanı NOBELı kazanan &HESER ROİANIAR de Çıktı. Perşembe 29 Mart 1962 Başbakan CHP Meclisinde mühim bir konuşmo yaptı İnönü "C.H.P., kaderini bana bağlamamalı,, dedi Başbakan, CHP Meclisinde yaptığı konuşmada sözlerine şunları ilâve etti ((Rejimin teminatını da sadece Inönüye bağlamak yânlıştır, Ben seksen yaşmdayım)) Suriyede Ordıı idareyi düD yeniden ele aldı Şam, 28 (a.a., AP ve Radyolar) Suriye Ordusu, bu sabah hükumeti devirerek idareyi ele almıştır. Ordunun memleketın ıdaresinı ele aldığı Şam Radyosunun bu labahın erken saatlerinde yaptığı yayından oğrenılmıştir. Iktidarı alan ordu birlikleri, Suriye sınırlarını kapatmışlar ve Suriye'de sıkıyönetim ilân etmişlerdir. Surive'de ihtilâlı yapan askeri junta'nîn geçen yıl 28 eylül'de, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayıran hükumet darbesinı hazırlıyan junta olduğu açıklanmıştır. Şam Radyosu, 28 Eylül îhtilâlinin «gayesinden uzaklaştığı ıçın böyle bir harekete gırışılmiş olduğunu» söyletnis v« darbeyi yapan grupun, 28 Eylül 1961 thtilâlini yapan grup olduğunu belırtmiştır. Suriye halkı sabalıın ilk saatlerinde darbeyi, radyodan oğrenmıstır. Ordu, Cumhurbaşkanı Nazım El Kudsı'nin ve Başbakan Maruf Davahbı'nın ve diğer bakanların istıfasını sağlamıs ve Kurucu Mechs'ı fethetmıştır. Bılindiği gibi 28 Eylul 1961 de yapılan hukumet darbesınden sonra 1 aralık 1961 de genel seçımler yapılmıs ve seçimlerde muhafazakâr grup büyuk başarı sağlamıs, mutedıl Nazım El Kudsi, 5 yılhk bir süre için Cunv hurbaşkanı »eçilmıştı. Kurucu Meclısin görevinin Anayasayı hazırlalclclo (CUMHURİYET A.P.) Arkuı Sa. 5, 89. 4 te Suriyede altı ay içinde ikinci hükümet darbesi: aymakamlarından »yrılmak istemiyen kadir bilır Kadirli hslkı, Ankaraya gönderdiği bir heyet vasıtasıyle Başbakana başvurmus. Içişleri Bakanının kaymakam hakkındaki karannın bir daba incelenmesini rica eden htyett savın Inortü, dünkü gazetelere gore soyle bir cevap veriyor: « Kadirli kajmakaroının tâyini rneselesi, lçişleri Bakanının normal tasarrnfn altındadır. Bence yapılacak bir işlem yoktnr.» Büiün nmut kapılarını bırden kılitliyen bu kesin cevabın gaıetelere yanlış aksetmiş olmasını gonül ç«k isterdi. Zira »çık rejim sartları içinde halkla beraber halk için calışmak araacı ile iş basuıa geldifini söyliyrn bir Hükümet Ba$kanından halk temsilcilerine karsı böyltsine bir davrsnısı doğrasn beklemezdik. tsmet tnönü glbi devlet hizmetınin en jüksek basamaklarında oıan yıllar tecriibe görmüş bir kişi elbette bilir ki ynrt ölçüiünde genis yankılar doforan ber tasarmf. yalmı ilgili Bakanlıgı değü, Başbakam da, hattâ sırasına göre, tiim hnkümeti de sornmlu kılabilir. îdare hnknku yöniinden îçişleri Bakam yüzlerce kaymakamın nakil ve tayin isleri hakkında t»ra blr yetkiye sabip olabilir. Fakat, kamn oynna değer veren acık rejimlerde l:imi laman öyle durnmlarla karşılaşılır ki bir mahalle bekcisinin kaderiyle butijn bir bökfimet, yaktndan ügilenmek zornnda kalabilir. Kavmakam Mehmet Can'm. nafcli olayı yalnız Kadirlide değil, biıtfin ynrt düzeyinde giiriiltülü tepkilere yol açraıstır. Bastnda konn ile ilgili olarak bir takım iddi•lar ortaya atılmıştır. Kaymakamın yapıcı ve olnmla bir «ekilde çalıştıfı. kanon ışıjında balka yararlı hizmetlerde bnlnndnğa. kna tamandi büyük basarılar elde ettiği >azılmıstır. Ama, bn bizmetler kitni agaların hosnna gitmemiştir. Çıkarı boznlan adarnların, kaymakaını Kadirliden nzaklaştırmak ' içın her çare%p baş\ uracaijı olayi dan önce gazetelerde iddia edilmistir. Kendisi de onılı olan. lçişlerl Bakanının bir takım etkilere kapıiabileceği açıkça ileri sürülmü?tör. llllllllllllllllllllllllllllllllllll Kadirli Olay ının Ardından nıııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııı Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) CHP. Parti Meclisi bugün de satt 11 den itibaren çalıjmalarına devam etmistir. Inonü'nun başkanhğında çalışan parti meclisi, eline aldığı, meseleler ve çalışmalara katüanların şahısları bakımından, fazla ılgı çekici olmakta ve büyük önem taşımaktadır. Çahşmaları gizlüık içinde devam ettiğı bihnen ve sonunda kararlannın özetini bildiriyle yayınlamayı teamül haline getıren parti mechânin bu son toplantısuıda İnÖnü'nıin yaptığı bir saatlik konuşma parti meclisi üyeleri arasında heyecan uyandırmıştır. Siyası hayatındaki en güzel konuşmalarından birini yaptığı söylenen İnonu temas ettiği meseleleri dört noktada toplamıştır. Bunlar dış meseleler, iç pohtıka, iktisadi meseleler ve partı içi meselelerdır. I ANKAR I | NOTLARI I = Ecvet GÜRESIN yazıyor = ~ = 3 ~ 5 Ş Z r: S ^ S Inonu, Başbakan olduğu = raman bır yazımızda, 79 ya ş şındakı CHP Genel Başkanı s nın tek ihtırası kaldığını ve Ş bu ıbtırasın sadece sağlığın = da çok partilı parlâmanter sistemın yerleşmesı olduğu s nu yazmıştık. Çok partilı sı* E tem, Türkiye ıçın uygun mu Ş dur, değil midır? Bunun talr Ş tışması yapılabilir. Ve nıte kım yapılmaktadır. Ayrı bir ^ konu. Yalnız hemen ?unu ~ soylemek gerektır kı, ıster ~ mılletleralrası şartların taz H Arkası Sa. 5, Sü. 6 da uıııııııııııııı ııııııııııııııu Arjantinde hükümet darbesi için teşebbüsehazırlanan Ordu şefleri, Frondizi'ye istifası konusunda son bir fırsat verdiler K İnönü'nün düşünceierini açıklıyan konuşma Konu}manm heyecan veren tarafı. Basbakanın gerek şahsı ve gerekse memleket ve parti idaresiyle ilgili »özleridır Konuşmasında ihtilâl sonrası guçluklerini teker teker izah eden İnönü, 27 Mayıs 1960 İhtılâlinden hemen sonra ifade ettiği «Seçimlere erken gıtmekte sayısız menfaatler vardır» bıldırısinin dayandığı gerçeklerde hakh olduğunu ortaya koymuş ve reıimin teminatı bakımından «Allah İnonu'ye uzun omur versın» temennılerıne cevap teşkıl Arkası Sa. 5. Su. 7 de nıııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıic Buenos Aires sokaklarını kesen askerler 147 lerin Üniversitelere dönmelerini sağlıyan kanun diin kabul edildi OECD Genel Sekreterine 5 yıllık plân izah edildi Kristansen, bugün Gürsel ve înönü'yü ziyaret ettikten sonra Adana civarında tetkiklerde bulunmak uzere Ankara'dan aynlacak. OECD Genel Sekreteri ile diin yapılan toplantıya katılanlar. (Resimde, Maliye Bakanı ile konuştuğn go'rülmektedir.) Genel Sekreterin Senatolann kürsülerine dönmesini uygun bulmadıkları öğretim üyeleri hakkında kanunî gerekçeli karar vermesi kararlaştı. Ankara 28. (CumhuriyetTeleks) Mıllet Meclisinde bugun, 147 oğretım u>esını vazıfelerınden affeden 114 sayılı kanunun bazı mad delermı değıştıren, bazı maddele rını de kaldıran kanun teklıfıntn muzakeresine başlandı. l!k sozu. Y.T.P Grupu adına Yu suf Azızoğlu aldı, ve konu;>masında 114 sayılı kanunun çıkarılması ile Unıversıte muhtarıjetıne va hım bır mudahale yapılcfıçını !>o\ledı. Azızoğlu, daha sonra bu kanunun kabulu ile memlekete hu Arkası Sa. 5, Sü. 3 tc Sonra, >azılanların daba raurekrekkebi kuntmadan, «öylenenlerin kelimesi kavbolroadan, bakıyorsonnz, kaymakam. henüz bir bnçuk yıl önce geldifi ılceden alınıyor, bir dama taşı gibi pat diye başka, uzak bir ilçeye atanıyor. Olay vatandaşlan nziiyor. Kadirli halkı, kadını ile, erkeği ile, bir bnçok { yıl içinde bnnca iş çıkaran kayraakamdan aynlmak istemiyor. Ilgi1 lilere telgraflar yağdırılıyor «Hiç değilse yanm kalan eserleri tamamlasın da oyle alınsın» deniyor. Sayın Inönü'den Szür dilerim ama, bn ışlemi, bir Bakanlıgın normal tasarnıfları arasında sayni3k için bir insan, gerçek halk yonetimine değil, belki daba ziyade soynt demokrası fikrine bel bağlamıs olmalıdır gibi geliyor bana. Karma hükümetteki Içişleri Bakanını sa.Mtı İnönü kendi isteği ile seçip yanına almamıştır. Bakan, iki parti arasındaki isbirliği şartlanndan biri oiarak süphesiz Paşanm rızasui3 nyçun olarak, fakat onon iradesi dısında hükümcte çirmiştir. Bu rinrumda sayın Topaloğlnnn her tiirlü tasarraflarında serbest bırakmak snretiyle Başbakan, acaba koalisyon dengesini bozmamak kaygısmda mıdır? Bn takdirde, knrmava çalıştığımız hürriyet rejimini yurdumuzda rnhsnz bir gekil balinde soysozlaşmaktan nasıl knrtarabiJeccfizdir'.' Bir kaymakam oradan oraya atanraış. Ne çıkar jani? De\ip geçmiyclim. Halkın sesine knlak asmıyan ıdareler ki!.a zamanda balkın sevgisini kavbetmeğc mabkumdurlar. Simdi sayın İnönü. istediği kadar «kaymakamm tâvini meselesı, Bakanın tasarruftı altındadır. Ben kan«mam!» desin. Kamn vicdanı. tçişleri Bakanının imzaladığı tâMn emrinin altında oııun da imzasını eörecektir. Mukuk ve politika serçekleri yönünden olayın anlamı da bnndan ibarettir. Ankara, 28 (Cumhurr etTelek^ ı Hukiımetımizin dâvetlısı olarak dun gece Ankarava gelen tktısadi Işbırlığı ve Kaikınma Teşkilâfı (OECD) Genel Sekreteri Mr. Thorkıl Krıstansen ve muavını Dr. Gunther Keiser bugun Başbakanlıkta altı Bakandan muteşekkıl «İktisadi tşleri Suratlendırme Kurulu» ile bir toplantı japmışlardır. Bu toplantıda, kurulun başkanı s:fatiyle Turhan Feyzıoğlu OECD heyetine Türkiyenin ıktısadî ve Anıcara 23 (Cumhurıvet feleks) sosyal durumu ve meseleleri hak CHP. Urfa mılletvekılı Osnıan kında bilgı vermış ve ıktisaden Ağan mılletvekühğınden istifa etgsrı kalmış bir memleketın ge mıştır. Bugun Urfadakardeşı ile Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Görüniışte âlelâde blr intihar tesebböiö ama bi«e altında pek mühim bir dâvayı gizliyor. Münire Karaoğln ısınüi 26 T«şında bir Kadının kocasını askere almısJar te kendisine bir türlü asker maası bağlanamamış. Kadın evdeki öteberiyi satt>ıktan sonra bir gün gelmis ki büshütün çaresiz kalmış. Çocaklar aç, ev kira .. Eyyy ne yapsın bn zavallı? Her Kadın bizmetçilik edemez, yine ber kadın orospu olamaz ya .. O bnnlann dısında kalan üçüncü yola seçmis, Büyükadava eidcn vapnrdan kendisini kaldırıp denize atmış .. Bn asker maaşı bajlatna isı otomatik çekilde isliyen bir nsnle mutlaka raptedilmeli, bir adamın askere gitmek üzere torbasını sırtlavıp evinden çıktı|ı andan itibaren karısına bağlanacak maa? sorgusnz sualsiz, istidasız, rnnamelesiz ijleraeye ba$lamalıdır. Askerlik vazifesı, vazifelerin en mühimmı ve mnkaddesi de olsa geride kalanların açlığa mabkumiyeti mânasına gelmez. Bn devlet onları beslemeye mecburdnr. Bir intihar vak'asının içyiizii Osmon Agon Mebusluktan dün istifa etti KADEŞ TAHKİKATI, DEVAM EDİYOR «Kadeş» vapurunda vukubulan çırkın olaylarla ilgili Savcılık tahkikatı, dinlenilmesi ıcabeden tanıkların çokluğu yüzunden, dun de neticelenememiştır. Tahkikatın sonuçlanması için, Savcılıkça daha önceden ısım ve huvıyetleri tesbıt edılen 70 tanıktan, düne kadar ancak ZS kişinın ifadesi alınmıştır. Öte yandan Kade; olayından uzüntü duyan Teknık Üniversiteli gençler, yann 40 kişilik bir kafile halinde Çanakkaleie gidip Şehitlerin huzurunda saygı duruşunda bulunacaklardır. Resimde ifadesi ahnan Kades personeli görüluyor. 1 MI'SSÜLİNt'NtN MEZARIN'DA Itaijanın sabık Faşıst Dıktatoıu Benito Mussolını'nîn Como yakınlannda partizanlar tarafmaan idam edıldiği yere, meçhul kimaeler tarafmdan siyah bir merrcer haç konulmuş, aynca «Duçe» ibaresi yazılmıştır. ttalyadaki Neo Faşistler tarafmdan konulduğu sanılan haç, daha sonra polis tarafından bulunduğu yerden alınmıştır Resimde, Mussolini'nin mezarına konulan haç ve yazıîan «Duçe» ibaresi görülüyor. Tayın bedellerini artıran kanun dun kabul edildi Teklifte, tadllât yapılarak Emniyet, Gümrük Muhafaza ve İller kuruluşun daki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memur ve hizmetliler de kanunun şümulüne ithal edildi.. (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksınız) Samsun cezaevinde mahkumlar, diin gece isyan ettiler Güçlükle önlenebilen olaylar sırasında, mahkumlar iki gardiyanı döviip, koğuş kapılarını kırdılar Samsun 28 (Telefonla) Bugun Samsun Cezaevinde saat 19.30 sıralarında mahkumiar arasında bır isyan başgostermiştır. Mahkum lar içerdeki iki eardıyanın uzerıne çullanarak dovmuşler, koğuş kapılarını kırarak nızamıye kapı' sına çullanmışlardır. Dışardan nobetçı .landarmalar vazıyetın vahametını anlayarak havaya 20 el ateş etmışlerdn. Sı Arkası Sa. 3, Sü. 1 dc I NADtK NADİ AL GÜLL'M, VER GLLUM.. BU HAI,t (ıLLDl Kıbrıs'ta iki camı ve Bay raktar 1 urbesuıe dtılan bombalarla ılgıh tafıkıkat I devam etmektedıı Cumhurbaşkanı ıki cemâat mensuplarından müteşekül bir tabkik heyeti kurulmasına i karar vermıştır. Resımde, ınfılâktan sonra Bayraktar Türbesindeki sandukanın aldığı durum gorüluyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog