Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makale



Katalog


«
»

ALTI CUaİHUBİYET 28 Mart 1962 Alman milli takımının 25 senelik antrenörü Herberger'in 65. yaş giinü Bugün, 2S martta Alman milli takımı antrenörü S. Herber! ger 65 yaşına basmaktadır. Alman spor gazeteleri hu haberi: «Buna inanılmaz» ve «Daima; genç kalan» başlıkları altında; vermekte ve onun 13 eylül 1936; dan beri milli takım antrenö'rlüğünü yapmakta olduğunu bili dirmektedirler. ; Halen Şüide R hafta sonraj başhyacak olan Dünya Kupası! final grupları karşılaşmalarına; katılacak olan Alman milH ta; kımını hazırlamakla meşgnl o; lan Herberger, halen milli onj birinin istedigi forma girmediki lerini, bu sebeple de çok üzüIİ düğünü söylemektedir. ; ** * Ne»1 York 27, (AP) Amerıka lı boksotr Emıle Griffıth'ın evvelkı gece 12. rauntta konckout ettiği sâbık Dünva yarı orta sıklet şampiyonu Küba lı Benny Kid Paret, hâlâ komada dır. . Yandakı r simde Kid Paret, komaya g:~ diği maçta görülüyor. Ümit kesildi Kopa yinc sakatlandı Milli lıgın ikinci devresinin yedinci haftasınm ilk iki karşılaşması bugün Dolmabahçe stadında ilk gece maçı olarak oynanacaktır. tstanbulda ilk gece m?çı tam 2 sene evvel 1938 yı4 hnda Taksim stadında hu I »usi olarak nynanmıştı. VEFA TEŞtLDÎREK Dolmabahçe stadında ilk resm: [ milli lig maçını bu gece saat 18 de j Vefa ile Yeşildirek yapacaklardır. I Milli ligin ilk devresinde 11 be ! rabere kalan iki rakip halen pu | van cetvelinde son iki sırayı paylaşmaktadırlar. Bu gece her iki rakibin yine berabere kalmaları normaldir. FENERBAHÇE KASIMPAŞA Dolmabahçe stadında ikinci gece maçı saat 20 de Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacaktır. Milli ligin ilk devresinde Kasımpasayı 43 yenen Fenerbahçeliler bu gece de favoridirler. 18 de Vefa Y. Direk K. Paşo 20 de F. i^^i D. Bahçe stadında ilk resmî gece maçları J Milli kayak ekipinin deçijmer elemanı Mnzaffer Demirhan MİLLÎ KAYAK EKİPİ KAMPTA Fenerbahçe takımınırj diinkii antrenmanından bir görünii; Millî ligde puvan Takımlar Galatasaray F. Bahçe Altay A. Ordu K.S.K. Beşiktaş Gençlerbirliği K, Paşa tz. Spoir Feriköy Go.'tep» Anka/ragücu Beykuz İst. Spor P.T.T. Demirspor Ş. Hüâl KaiH;umruk Vefa Yeşildirek B. M . A . T P. 7 1 37 9 41 6 6 45 23 34 7 5 32 20 33 8 7 33 32 30 6 8 27 31 30 10 4 25 13 28 6 8 34 25 28 9 7 29 24 27 10 9 24 30 26 10 8 20 22 24 11 6 25 29 24 7 10 33 26 23 2t 5 10 9 25 30 20 25 5 0 10 20 28 20 25 5 0' 10 27 36 20 27 4 12 II 30 41 20 O G 25 17 26 14 25 13 26 11 26 12 23 9 25 11 25 9 27 8 25 25 5 25 8 Paris Fransamn mejhur Reitns takımının tanınmiî jöhretleri üst üste sakatlanmaktadır. Geçen sene Fontaine'nin ayağı kırıMıktan aonra takımın beynelmiOkul maçlarında finaller lel söhreti haiz iki elemanı Kopa ve Piantoni da sakatlanarak tıkım ctaşında kalmıslardı. Piantoni'nln ' sakatlığı daha henüz geçmemişse de Kopa takıma ginnis ve oynamaya bajlamıştı. Fakat pazar günü Fransa ljg maçında Sedan'a , karşı oynarken Kopa yine eiddi I Okul ıpor yurtları spor faali bol ve kız basketbol maçlarında bir «ekilde sakatîanarak tedye ile yetlerinin finalleri 'irtık sonuçlan liseler jampiyonları belli olacaksahadan çıkarılmıstır. 25 6 7 12 17 32 19 mağa bajlamıstır. Bugün de futtır. Kız liselerde rakiplerini ye21 5 7 9 14 19 17 nip fınale vükselen Nişantaşı Kı? 25 6 5 14 16 34 17 Lisesi ile Istanbul Kız Lisesi ta21 3 9 9 19 28 15 kımtarı jampiyonluğu paylaşacaklardır. Futbol maçı ise çok ente1 resan bir duruma girmiştir. Ka1 batas ile Haydarpaşa Lisesi ma ! çının neticesi sampiyonu tâyin e ' decektir. Maçı Kabataş alırsa şam ' piyon o'acak. şayet H. Paşa kazanırsa sampiyonluk Vefaya geçe> cektir. tkinci bir şık da maçın gol j Îstanbul halter «ampiyonajı yasüz heraberliği K. Ta«m. gollü | rın saat 20.00 de Eminönii rigrenberaberliği He Vefanın lehine o ci lokalinde yapılacaktır. Halterle lacaktır. Bu maçtan nnce Buria meşgul olan bütün kulüplerin isLiseler karma«ı il<» fstanbul Li tirak edecekleri bu şampiyonanın j seler karmaları futbol karşılaşma • ilgi çckici olacağı v iyi derece1 »ı yapacaklardır. Günün program; ', lerin de yapılması beklenmekte | çu şekildeHir: j dir. Futbol (Dolmabahçede): j Altan Dinçer, baba oldu ı 12.00 Bursa Kar. îstanbul karj M<"'*i.5pur'un ve Mi' 1 : takımın ması. kıvr.eili basketbolcu«u Altan l'ın C A \ GESE OYNAMIYOR Fioı t l l ;.i.« uu. p , ^ , gunü yaptığı 13.30 K. Ta? Lisesi Haydarpaja •;er in l i r erkek co<.u*n daivaja müsabakada yer almayan Can Bartu antrenör Hidegkuti'nin kendisini gelmij'ir. Haluk Kı?nısl M :I veriLise=i. oynatmak istemesine rağmen bu hafta da oynamıyacaktır. Can buna Basketbol (K. Köy salonundai: ln yavruya uzun örnıi. riiler, Alaebep olarak moralinin boruk olduğunu ileri sürmektedir. Yukardaki tın Lınçer ve aüesını •••C»:K fd.13 30 Nişanta;ı Kız Lisesi îsresimde Can, eon idmanda göriilüyor. 1'/. tanbul Kız L. İsmet Uluğ "borçiar hısa zamanda ödenecek» dedi Bugun Dolmabahçe Stadında Ka bahçe kulübünün yeni Rei'i Dr. sımpaça ile gece maçı yapacak o îsmet Uluğ, bu arada gazeteciler lan Fenerbahçe futbol takımı dün ile gofrüşmüş ve şunları söylemışkendi sahasında yeni Umumi Kap tir: « Mâli vaziyetimİ7İ gerek tatanı M. Reşat Nâyır nezaretinde vaııriat çalışmıştılr. Idmandan evvel Reşat sarruf yaparak, gerek?e Nâyır, futbolcular ile tanışmış ve • membalarını artırmaya gayY?t et kendilerı ile kı? a bir müddet ko mek suretiyle düzeltmeye çalşacıfiız. Toplana toplana bü^ük bir nuşmuştur. ; yekuna ulaşan bugünkü borrun Antrpıımarîi t â k i p pHen FVîter I kı«.a bir zamanda ödenilmesine ça hsılacEk. muntazanı ve rad'kal bir progtamla bu me=ele düîgıin bir yola sokulabilir. Sportif cep' heye gelince, futbol takınv.mmn eiemanlan memleketin en kıyınpt j li fııtbolcularıdır. Bu kıymetleri j hakikî kıymetlerine irca edebilmek ) yegâne gayemizdir. Bugün F'nerb?'.ı;e için en mühim dâva kıılüj bün vp taraftarların tam bir itım?t ve e?ki sevgisini kazanmak v» tam bir teianüt temin edfhili mekiir Bunu temin edebilrtiğimız fakdirde bütün Fene*bahçe'nin ve t.ınıftarlarının yüzlerinin ıjiılmemesine imkân yoktur.» Nişantaşı İst Kız Lisesi Kabataş Haydarpaşa Uludağ 27, (Telefonla) Batı grupu yarışlarında ve Türkıye kayak şampiyonasında aldıklaürı iyi derecelerle göz dol duran kayakçılar Federasyon Başkanının nezaretinde sabahtan akşama kadar çahşmaktadırlar. 25 e yakın kayakçi 31 mart 1 nisan arasında yapıia cak 6. Uludag Kupası beynelmilel kayak yarışlalrına hazırlanmaktadırlar. Â?ım Kurt, kayakçıları bşynelmilel yarışa iyice hazırladık tan sonra bir seçme yapacak ve 6 kayakçıya Millî formayı te?lım edecektiir. Kayakçılarm hütün hazırlanmaları durmadan çahjmaları milli takıma girebılmek ve Avusturyanın, Fransamn, Italyanın tanınmış kayakçılarıyla boy ölçüşebilmek içindir. Takım belli olnyor MilH takıma gitecek kayakçi lar arasında şöhretlerini muha faza eden Muzaffer Demirhan, Osman Yüce, Zeki Şamiloğlu, Cevdet Çakar, Erdinç Uğur gibi kayakçılarm bulunacağı sby leniyor. Eklpler geHyor Avusturya, Fransa, îtalya v« Kıbrıs kayak ekipleri 28 mart ta îstanbulda olacaktır. Ekıp. ler 29 martta Uludağa çıkacak lar, 31 martta Slalom, 1 nisanda B. Slalom müsabakaları ya pılacaktır. İslanbul halter şampiyonası yarın başhyacak l Spor Toto'da kat'i neticeler belli oldu Ankara 27. (Telef.mia) ?1. hafta SporToto neticeısri rie^rrlendirme sonunda belli olmuş'ur. . ! 13 bilen 2 kişi 132 bın 623 lna, 1 2 Anirenmaııı takip eden Umıımı : b i ] e n 5 5 k i ş i İS22,5 lira. H bılen Kaptan M. Reşat Nayır ve 667 kişi 392,5 lüra, 10 bilenler de Naci Bastoncu '56.5 lira alacaklardır. **Bu sene millî kadroya »«çilmesl muhtemel jenç istidat Erdinç Uğur bir müsabaknda Canlılık ve hayatiyet; Bankamızın yeni bir hizmeti daha: LtKS VE KATNAK LAMBALARIM Dsuna TEBCtH EDİNtZ. MEMNLN KALIRSIMZ I L AN A. S AL TO Faal 1320/3719 yavrularınızın bol kalorili gıda almasilt temin edilir. Dumlupınar Zafer Âbidesi Mimari Proje Yarışma«ı Dumlupınar'da inşa edilecek Zafer Abidesi projeletinin hazırlanması i?i Baymdırhk Bakanhğı Yapı ve Imar Isleri Reisliği tarafından iki devreli olarak yarışmaya çıkanlmıst*. Tanjm» jürisi: Danışma jüri üyeleri: Sabahattin Eyüpoğlu Ercüment Kalmık Talât ökten Bahçet Sinkil Hayrettin Arun Asll jüri üyeleri: Turgut Cansevelr Doğan Erginbaş Mâruf öna! Ferzan Baydar Yılmaz Sanlı llhami Ural Nihat Yücel Vehbi Ekesan Feyyar Köksal Yedek jüri üyeleri: Süha Gönendik Turgut Tuncay Fuat Diriker Cevdet Bolvadin Raportör: Sabih öke Verilecek ödüllet: Tahtakale Ccdit han 37 Tel: 22 89 28 Temel inşaat mevzuunda bilfiil tecrübe «abibi o İnşaat Mühendisi ve Profesör l.T.Ü. Mimtrhk Fakültesl Sgtetim üyesi Is. Alb. M.S.B. hğından Y. Mimar M.S.B. hğından Em. Kur. Alb. Harb Tarihi D. Bşk. hğından Dr. Y. Mimar Doç. Y. Mimar Y. Mimar Y. Mimar Y. Mimar Y. Mimar Sehi*ci Y. Mimar Y. Makina Mühendisl Y. Mühendis Y. Mimar Şehirci Y. Mimar Y. Mühendis Y. Makina Mühendisi Y. Mimar İnşaat Ustabaşısı arar.maktadır. L I I I IHOLANTSE BANKUNINVI GÜNLÜK HESAP HÜLASASI hesabınızın BAKİYESİNİ her muameieden sonra size günü günUne gösterir. Nezdımizde bir hesag açarsanız. bu kolaylıktan siz de jstifade edersJnız. G A L A T A : : K A R A K Ö Y P A U 5 • lsteklıienn tercümei halleri bir mektupla P.K. 153 Galata adresine acele müracaatları rica olunur. llâncıhk 2755/3724 CAT D320, D330 ve 0333 DENİZ DİZEL MOTORLARI Mearieketlmizdekl Balıkçı TS YSk tekneleri 11» Doltnaj Matoıian lçln Ideal motoriar. Devtmlı olank 80 HP Ilâ 180 HP gflç irtenileo nlıbette redaksiyonln hldrolik (•nzmanlar. 4 III 8 »llindlrit, torbocbarger ve aftereooleril motoriar. Yalaır memteketlmlzde değil, tıkzt komşa ve eİTar memleketlerde de mOkemmel «rvi» ve bol yedek parç*. • Kallte, emniyot ve devamli Ukat $ Kota sıra numarası i İ 231 J •KH ^OB ^BB M H ^m Î S T A N B U L : B A N K A H A N İlâncılık: 2477/3730 •••§ o d i • L i Gumruk tanfe 91.01. lisansı olanlara: Tel: 22 59 29 a müra i oıan caatları. i caat llâncıhk 2801/3723 CâTERPILLAR BİSKÜİLERİ Yavrulannızi' besler.^doyurur ve^BOL^KALORl temin.eder üâncüık: 2228/3728 İstanbul Tiearet Borsasından: SAYI.V ABOVELERİMIZE : 5590 sayılı Tıcaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tıcaret Borsaları Kanununun 76. cı maddesi, senelik sidatın, mart ayı nibayetine kadar ödenmesini, ödenmeyenlerin ^ 50 zamlı tahsilinı âmir bulunduğundan, muhterem abonelerimizin 31 mart üksaınına kadar aidatlarmı ödemeleri rica olunur. (Basın 3979/3750) Dadı Aranıyor ! 3 aylık çocuğa bakabilecek ( dadı aranıyor. Tel: 47 30 20. } ÇUKUROVA Ithalât ve ihracat T.A.Ş. Şişü Istanbot OENİZ GÜCÜ ® Tflrkiye L'rmımi Mümessili Birinci devr« lonunda kazanacak sekiı projeden beherine 10.000 Tl. ödenecektir. Bu sekiz proje ayrıca ikinci devre yarışma hakkını da kazanacak ve sonunda üç ptoje seçilerek: Birinciye 20.000 TL. Ikinciye 15.000 TL. üçüncüye 10.000 TL. ödenecektir. Yarışma 31 mayı» 1962 perşembe günü akşamı sona erecektir. Bayındırhk Bakanlığı Türk Mühendis ve Mimar Odalalrı Birliği üyesi olan Mimar ve Mühendisleri bu yarışmaya dâvet eder. Şartname ve ekleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar tşleri Reisliğinden bedelsir olatak temin edilebilir. (Basın: 4239 2379) 3733) t llâncıhk 2797/3723 tlâncılık: 2824/3789 HACİZ KARARI S UC : Firar MAZNUN : Ali İhsan SOYER, 2. Or. I. Hf. Ulş. Oto. Tb. da görevli İzmirKuşadası Türkmen mahallesi Sevinç Sokak No. 80 de mukim. Yukarda suç ve kimliği yazılı gaip durumda bulunan Assb. gazetelerle yapılan ilâma rağmen isbatı vücut etmediği eibi, meskenini de bildirmemiş olduğundan As. M. Us. K. nun 216 maddesi gereğince TÜRKİYE dahilindeki mallaruıın haczine karar verdimADLİ AMİR Befik TULGA • Korgenerai 2 nci Ordu Komutanı 109 (Basın 4333/3754) İmalâtçı Gömlekçilerin Nazarı Dikkatine \ 18 boy sedef gömlek düğmeleri fabrika satıç fiatı dört (4.) £ lira Grosası'dır. J Müracaat: Mahmutpaşa Büyük Çorapçı Han 24 Plâstik Düğme ? Fabrikası. Telefon: 22 95 95 \ tlâncılık: 2705/3729 ; 3^00 \on granüle süperfosfat gübresi $ satın atınacaktır. | Dev'et Üretme Çiftlikleri \ Genel Müdürlüğünden: 1 SÜMERBANK Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemiz ambannda mevcut aşağıda cins ve miktarları yazılı döküntülerle hurdalar 9 .4.1962 günü saat 9,00 da Müessesemizde pazarlık suretiyle şartnamedeki esaslar dahilinde sa*ılacaktır. Bu satışa ait şartname ve listeler, Istanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinde, îzmirde Sümerbank Basma Sanayiı Müejsesesi ile Müessese mizde görülebilir. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğme vermektr serbesttir. Mıktarı Bnlnndnğu ypr C I n si Pamuk telefı Üstüpu ipükler 35 temız v e hatah H. Bez Parça bezier Muh»=!if tvıHalar Nazılh Nazilli N'azilli KaîilH Nazillı Nazilli 22063, Kg. .=•125, Kg. 1930, Kğ. 27889, Metre 14261. Kâ. 36, kalesn (Basoı 4211/3734) D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. den: 1 Gemilerimizin ihtiyacı bulunan muhtelif cins 15 kalem boya teklif alma sureti ile satın ahnacaktır. 2 Teklifler l(i nlsan 1962 pazartesi günü saat 15 e kadar Şirketimizin Fındıklıdaki binasında Satınalma Heyeti Başkanlığınca kabtıl cdilecektir. ?> Bu iş için tanzim rdilrn şartname her gıin Satınalma Heyeti Bajkanlı^ından ücr?ti mi'.kabilindc temin edilebilir. 4 İhaleye iştirak cdecek firmalar ih?le saatinden önce '58 bin) liralık banka teminat mektubunıı muvakkat teminat oîsrak Şırkp.t vpznesine. yatırmış olafaklardır. 5 Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğme yapmakta serbesttir. (Basın 4164,3751) M~ "Wfı ton Oo42 45 Granüle Tripli Süperfosfat gübresi kapah zarf usuliyle eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 10/5/1962 perşembç günü saat 15 te Genel Müdürluk Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları bu saatten bir saat önce îdareye verilmij veja bu saate kadar ele geçecek şekilde postalanmış olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul olmaz. Muvakkat teminat 70.000 liradır. Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi ve Dağıtma îsleri Müdürlüğünden (Karanfil Sokak No: 62, Tel: 12 68 95) bedelsiz olarak verilir veya gösterilebilir. îdare. ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 4281 A 2409/3732) Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır Şirketimizin Vatan ve Millet caddeleri arasında inşasına başladığı 42 daireli apartımanın elektrik tesisatı yaptırılacaktır. Taliplerin 7'4/1962 ye kadar müracaatı. İZZET ŞEFİZADK ve ORTAKLARI YAPI ve EMLÂK KOLÎEKTtF ŞİRKETİ Sirkeci Doğubank İş Hanı kat 4. T<?1: 27 S7 32 27 Zl 33 (Basın 4317,3752)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog