Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

28 Mart 1962 CUMHUBÎYET BEŞ BMt*rafı 1 nel »hilede «Seni yakalar hastahaneye göKoltuk değnekli bir adamın, türürüm, mideni boşalttırırım, af Baf tarafı 1 İnci lahifede Skid Row sokaklarmda dolastığı yon meydana çıkar» dedi. na, değneklerinin içinde afyon sak Çinli kurtuluş olmadığını anla(Bastarafı 1 incl sahifede) to. ladığına dair haber gelmişü. Geor mıştı. Kimlerin hesabına çalıştığını dare kuruluna verdım. Onlar is Evvelki gün, gemi kaptanının ge White hemen bu işin tahkikini açıkça anlattı. Söylediğine göre, tifarcı kabul etmediler. Fakat isDün muhtelif konular üzerinde j zuunda şunları söylemiştir: ifadesinin alınmasından sonra, üzerine aldı. önce, o civarda dola Çinliler arasındaki Hip Sing s«betifam, bir parça da grupla aram kendisiyle görüşen gazetecilere «Fırmcılarla görüştüm. Ekmek dün de, 8 i öğrenci olan 12 kişi sarak koltuk değnekli adamı ara kesiyle çalışıyordu. daki bazı fikir aynlıklanndan lle Belediye Başkam Prof. Kâmuran fıyatları pahalanabilir de, uoıizlar savcıhğa çağırılarak ifadeleri ahn dı. Bir gece, karanhk sokaklardan \Vhite bir an düşündü: Çinliyi ri gelmisti. Bu sebeple istifamı geGörgün il^ olarak ekmek mev da, kimsenin hakkını yemek iste mtstır. «Kadej» gemisinde geyahat birinde, uzaktan uzağa bir koltuk yakalar da adalete teslim ederse, ri almakta acele etmedirn ve grur.ıiyoııız Fakat fınncıların bu şeettiklerinden ötüril, görgü tanığı değneği gürültüsü işitti. Biraz son hakkında tevkif müzekkeresi ke#ipun temayülünü de ögrenmek is kildeki hareketlefrini tasvio etmira, adamla karşı karşıya tedim.» O E C D Genel Sekreteri ycrıırr. Zarar ettiklerini v± nnd?n olarak cağmlıp ifadeleri alınanlar Kendininin kim olduğunu gelmişti. linciye, veya kefalete bağlanıp sersöyledi: best bırakıldığı takdirde, muhakearasında. M.T.T.B. Başkam Faruk Alican istifasını geri alması için doıayı da eksik ?kmek çıkau klj Narin ile bir gazeteci de bulundün geldi «Değneklerinizin içini gözden mesi sona erinciye kadar, şebekebazı Y.T.P. lilerin ihraç edilraesi rıtıı söylediîer. Bu suçu itirjf de maktadır. nin adamları onu öldürebilirlerdi. geçireceğim» dedi. gibi herhangi bir sartı olmadığı (Bastarafı i inci «ahifede) Değneklerin içi boştu ama, kuv Böylece, bizim teşkilâtın eline bir nı fakat genel olarak partinin ba Kristensen'e, gelişinin iktisadî yar mektir. Eğet I nisanda ekmeği 80 Diğer taraftan, evvelki gece. tkisi ajjnr 20 kişinin yaralandıjfi kavga, şeyhlerin araşında kalması isteniyorsa grupun, dım veya kredilerle ilgili olup ol kuruşa satmaya kalkarlarsa işlet Çarşamba polis karakoluna müra vetli bir afyon kokusu vardı. Sa şey geçmiyecekti. En iyisi, onu teş buluculuğu sonunda bastınlabildi kilâtın gizli istihbarat kadrosuna disipline edilmesinin mutlaka za * madığı sorulduğunda «Bu hususta meyi ele alabiliriz. KanOnî imkân caat eden N.K. adlı bir genç kız. kat adam telâşlanmıştı. mevcuttur. «Müsaade ederseniz size afyo almaktı. ruri olduğunu ve kendisinin zor bir şey diyemem, gezim mutad gs ve müeyyidelerimiz Izmitte oturduğunu, 14 mart tari nu kimden bulduğumu söyliyeHip Sing şebekesinin faaliyeti durumlarda bırakılmamasım söz zilerden biridir. Bugünedek OECD Fakat ben bu yola gitmeyi istemi Siirt, 27 (Telefonla) Mer» yü Bunu gören Baraşa, Günyanus ve ı lerine eklemiştir. yorum. Tetkiklerimiz sonucunda hinde «Kadeş» gemisiyle Çanak yim» dedi. «Daha iyisi, lutfen be hakkında az çok bir şeyler biliyorüyesi 2 rievletten 1 ini ziyaret 0 5 zünden iki köy arasında çıkan si Faça köylüleri, Rahine köylüleridu, fakat o zamana kadar adamlaAlican'ın konuşraasından sonra ettim. Gelecek hafta da Yunanis bir pahahlanma olulrsa bu gâyet kaleye seyahat ettiğini »ncak ge nimle beraber gelin.» lâhlı ve kanlı bir kavga, Şeyhle nin yardımına koşmuşlar ve silâh söz alan Erzurum SenatÖrü Nu • tana gideceğim» demiştir. Bir ta cüzî olacaktır.» mide, çok çirkin olaylaun başınBeraber, adamın evine gittiler, rından hiç birini ele geçirernemişrin atabuluculuğu ile önlenebü ve sopalarla birbirine giren köy rettin Aynuksa, Genel Başkana cebeklemeye başladılar. Çok geçme tik. Şimdi, onlardan biri kendi araftan Türk hükümetinin davetlii Nakil vâsıtaları konulu bir so dan geçtiğini bildirdikten scnra, miştir. lüler ancak Şeyhlerin arabulucu vap vererek: «Idareci olmak lâzım si oldug'jnu. öteyandan Türkiyeye! ruyu cevaplandıran Görgün, lstan aynı geminin dönüşünde de, ken den kapı çalındı. White kapıyı ken yağiyle aramıza gelmisti. Kendisinden istifade edebilirdik. Bu, ayEruh ilçesinin Rahine köyii hal luğu ile kavgaya son vermişlerdir. Hem kırılmamak, alınmamak Iâ mutad bir ziyarette bulunduğunu '• bulun trafik meselesini halletmek disinin Samatyada bir evde bazı disi gidip açtı. nı zamanda onun da seve seve kaKendi ayağiyle gelen kt, kendi meralarında hayvan otömer Çelebi ile Nezir Kurt'un zım» demiştir. Bolu Senatörü Sır söyliyen OECD Genel Sekreteri için metro ve yeraltı geçitlerinin gepçler tarafından (lirt «ün shkoKarşısında bir Çinli vardı. Whi bul edeceği bir şeydi, çünkü serlatan Dirabut köyü çobanı Mus a ğ * ve 18 kişinin de muhtelif yer rı Uzunhasanoğlu, Tedbirler Ka gazetecilerin israrlı sualleri karşı i yapılmasının elzem oîdugunu, mi nülduğunu ifade etmiş ve şikâjetbest bırakılacak olursa kendi adam te'i görünce, elini ağzına attı. tafayı dövmüşlerdir. Buna sinir lerinden yaralandığı kavganın ele nunu üzerinde durarak, «Bu ka Türk hükümetini müşkül \ nihü^lere yatırılan 8 0 milyonun çi olduğunu söylemiştir. Bilhassa, White, adamın elini yakalıyarak lan onu öldüreceklerdi. Bizim hizlenen Dirabut köyünden 80 silâh başılafrı yakalanarak tevkif edil nun, bir nevi ekspres süratiyle geçirildi. Kanuna muhalefet etmek durumda bırakmamak için ne bir rr.enfaate uygun bir halde sokul en son, Çarşambada bir evde, ken kokladı: Afyon kokuyordu. metimize geçerse, hem hayatı kurlı, Rahine köyüne yütümüştür. miştir. normaldir. Y.T.P. grupu, bir koyun yorumda ne de beyanatta buluna masına çahştıklannı beyan etmiş disini alıkoyan N.E. a'Jh bir Hu Çinli: «Bana bir şey yapamazsı tulacak, hem de yaptığı işe karsımıyacağını söylemiştir. Yalnız tir. süriisü değildir. Alicanın fikri o lık para da alacaktı. kuk Fakültesi öğrencisimlen dâva nız ki» diyordu. «Yuttum.» Belediyenin borçsuz olmadığını cı olduğunu bildiren bu genç kız lur, benim de fikrim olur, herke Prof. Krîstensen, Cumartesi günü George White sükunetini bozmaErtesi günden sonra, Çinli ile 1 Amerikada ölen havaCeza kesen Belediye E sin fikri olur» demiştir. Istanbula geleceğini ve burada ö ve bu borçların ödenilmesine çalı dün öğleden sonra bir oolis refa dı: White beraber çalışmaya başladıSabahattin Orhon ise Alicanın a zel sektör mensuplariyle görüj şıJdığmı açıklıyan Belediye B;ışlar. White adını değiştirmiş, John katinde, «Kadeş» vapuru olayı tah=j cımız, törenle Zabıta meraurunu E leyhinde konuşanların alkışlanma meler yapacağını bildirmis ve son k&nı: Wilson olmuştu. Büyük bir iş adaüzerinde durmus. «Bunlarrtan ra «güzel defa «Haledıye bazı işlefrini müteşrb kikatını yürütmekte olan savcılımının yeğeniydi. Dayısı uyuşturu| defnedlldi bıçakladı = ması ber.im. Turgut Göleyi ben al gelmekten memleketinize ilkdiye bısiere yaptırabilir. Yeraltı geçıv ga gönderilmiştir. Savcılıkta, tah İlk kadın feza bilginimiz cu maddeler kaçakçıhğına heves birı çok memnunum» Dr. Dilhan Ezer, Ameri sarmış, bu işten büyük bir servet Adana. 27 (Telefonla) Be E kışladım. Ben onun fikrini alkış rek sözlerine son vermiştir. = Bahkesir 27 (Telefonla) leri gibi. Böylelikle Belediye mas kikat konusuyla ilgili uzun bir ilediyezabıta talimatnamesine E ladım» demiştir. = 9 uncu Hava Üssü Assubaylaelde etmek hırsına kapılmıştı. YeSaat 20.15 de Yeşilköyden ayrı raflannda bir kısıntı temin edilir. fade veren genç kız, bilâhare mua kada büyük başan aykırı hareket ettiği için hak E Ethem Kılıçoğlu ise, partinin lan OECD Genel Sekreteri Anka Tah<,;satım!zın bir kısmını E n n d a n Balıkesirli Vehbi özakğeni aracılık edecekti. yeni yene edilmesi için Adli Tabiplikında para cezası zaptı tutu ~ keyfi olarak idare edildigini, gru rada Başbakan Inönü, Iktisadî ve yollar yapmaya, bir kısmını da baş, telsiz kursu için bulundugösteriyor Çinli onu bu sıfatla, Hip Sing ğe sevkedilmistir. lan bakka! Hamdı Sevindik ~ pa yanlış bilgi verildiğini söyle malî konularla ilgüi Ş2 ğu Amerikada bir trafik kazaBakanlar, tâmirata ayırdık» demiştir. Bastarafı 1 inci sahifede şebekesinin elebaşlarına tanıttı. llk «Kadeş» te cereyan eden çirkin Belediye zabıta memurlann ^ miştir. Hatibin sözüne bazı Y.T.P. Devlet Plânlama Teçkilâtı başka•Ş sı sonunda vefat etmiştir. olarak, Çinli Joe Hip'e gittiler. Bu oJayın faillerini tesbitle vazifeli riyle tanınmış bu merkezde gecen adam Montana bölgesinin Çinli imdan Ramazan Hakkı Koca'yı S liler miidahale etmişler «misal nı ile görüşecektir. Bu arada Mr. = Cenazesi özel bir uçakla şeheylul ayındanberi uzay îiziği koKadirli heyeti, ver» diye bağırmışlardır. Kılıçoğlu ssvcılığın, bu hafta «onunda tahbıçakla muhtelif yerlerinden E Adamlarına emir j= rimize getirilen merhum, bunusunda önemlı çalışmalar yaptığı paratoruydu. Kristen^en espri yaparak haberim kikatını neticelendirip, durumu bi'dirilmektedir. ağır surette yaralamış'ır. E «peki> demiş ve şöyle devam e t yok dediği 5 yıllık kalkınma plânı verdi: z: gün askerî merasimle defnedilBaşbakanla görüştü miştir: mahkemeye intikal ettirmesi bekHastahaneye kaldırılan za E 2 miştir. «Mister Wilson'un her isteği Doktor Dilha nEzerin bilhassa (Baştarafı 1 inci sahitede) «Cumhurbaşkanı konten.ianından ile ilgili Devlet Plân'.ama TeşkiUlenmektedir. bıta memuru, Komaya girmiş, ~ güneşin ilk devirleri ile ilgili ye benim isteğimdir. Ona göre haret;nın raporlarını inceliyecektir. Başbakan lsmet Inönü'yü C.H.P. 5 Bir değirmeni basarak sanık Hamdi tevkif edihniştir. S Hasan Kangal nasıl girmiştir? Bu Hükümetimîz 5 vılhk kalkınma Bu hususta Denizcilik Banka ni buluşları vardır. Güneşin ilk ket edin...» Parti Meclisi devam ederken zinu sordum. Bana Genel İdare KuSonra, dayısına götürmesi için Genel Müdürü Sermet Gökden devirlerinden bu yana gelişmesini Düğün alayı kavgasın E rulu seçti, dediler. Bu yanhştır. plânını gerçekleştirmek üzere ge yaret etmislerdir. E sahibini soydular incelemekte olan Doktor Eıer, mostralık bir ka; tutam morfın = H a s a n rehli görülen dış yardım ve kreHeyet mensuplanmn inBnüye de şunları söylemiçtir: 1? k U , varnlnnHı Kangal. Y.T.P Genel İdare E Siirt, 27 ( T e l e f o n l a ) Şeh«Gemi kaptanları, gemiyi yolcu Ankara üniversitesinde doktora verdi. Ayrıca, New York'taki adam dilerin ne kadarınm OECD den bu tasarrufun haksız olduğunu larına onu tanıtan tavsiye mek|T rimize 10 k i l o m e t r e m e s a f e d e \z K I Ş I y a r a i a n m = j K u r u , u n d a ^XXAm d oğ r u ğ deSil. lann can, ırz ve mal emniyetin sını verdikten sonra Kanada Hüsağlanabileceğini Genel Sekreterle söylemeieri karşısnda Başbakan Bi kümetinin Atom Enerjisi Grupun tupları da yazdı. ŞŞ Gezer çayı kenarında bulunan Balıkesir 2 (Teiefonla) E ıi ) c i ' r B i z eskiden oiduğu gibi Ba yapılacak görüşmelerden sonra ta • Kadirli 7 E KajTnakamının tâyinı ve umumî düıenini tehlikeye dı da bir buçuk yıl çalışmış, daha a k l = bir değirmene gece dört silâh Manyas ilçesinin Ericek köyü E I kren l lHeyetini paylaşalım istiyoruz. yin edecektir. Bilind!?i gibi «on oa r ı paylaşahm, Grup IdaMemmrların asUlıklan meselesınin bir Bakanın normal sürenlerle isyana teşvik edici h ne gelin almaya giden Salur ^ sonra da Indiana Üniversitesinde Iı şahıs baskın yaparak deŞüphesiz, George White bu btsa= köyü düğüncüleriyle, Ericek = Biz daha aktif bir politika istiyo larak Iktisadî Işbirligi ve Kalkın tasarrufu altında bulunduğunu ve rekette bulunanlan hapsedebili araştırmalarda bulunmuştur. Tür rıya kolayca erişmemişti. Onu biz= ğirmenciyi dövdükten sonra ma Teşkilâtı memleketimize 3 yılIçişleri Bakanının normal göreviköylüleri arasında sarhoşluk E ruz.» Kadeşte böyle olaylar vâki o kiyenin ilk uzay uzmanı olan Dok den yana geçen Çinli tanıtıyordu = 1200 lirasını alıp kaçmışlardır. vadeli 45 milyon dolarhk kredi aç ni yaptıgını» ifade etmiştir yüzünden bir kavga çıkmış ve Ş Kılıçoğlu konuşmasını yaparken mamı«,tır. lsmet ve iffetine tec tor Dilhan Ezer, Goddard Uzay A ama, kuşkuyla karşılanması da pek Ş Meçhul sahıslar jandarmaiki taraf taş ve sopalarla bir bazı dedikodulara da temas etmiş. mıştır. Yüzde 3 3/4 faizlr TürkiyeSBzlfl soru raştırmaları Merkezinde bir yıl ça tabiiydi. Yalnız, bu işlerde çalışan vüz edildiği için kaptana «ikâve lar tarafından aranmaktadır. bunlara inanılmaması gerektiğinı ye açılan kredinin 25 milyonu Nibirlerine girmişlerdir. 2 Istanbul C.H.P milletveküi Dr. te bulunan ve yardım istiyen h hştıktan sonra Türkiyeye dönmek memurlarımızın karşısındakilere Bu kavgada Havva Yıldız, E söylemiştir. Bu sırada Atâ Topal san geri kalanı da Ağustos ayında Suphi Baykam, Kadirli Kayma bir yolcu yoktur. Dâvetlilerin k niyetinde olduğunu açıklamıştır. güven vermek için başvurdukları E Mersinde bir AmeriMustafa San, Ali Güven ve Me S oğlu, «Dedikodular üzerinde dur verilecektir. OECD Genel Sekre kamının nakli ile ilgili olarak tçmsralara 3'erlestirilmesi Vilâye Türk kadın bilgini, Türkiye Uni bir takım kurnazhklar, ustalıklar tin Gökbulut ağır, 6 kişi de =ma» diye bağırmıstır. Hatip bunun teri Prof. Kristensen ile Ankarada işleri Bakanı Topaloğlunun cevapE kalı ölü bulundu haıırlanmı versitelerinde bu konuda çahsma vardır. Bunların başında kendilehafif surette yaralanmıştır. E üzerine «Ben dedikodulara inan yapılacak görüşmelerin faydalı ve landırması kaydiyle B.M.M. Bafmemuru tarafından lar yapmak istediğini açıklamıştır. rini gerçekten afyonkeş gibi jösE Mersin, 27 (Telefonla) Şehve yürütülmüş ve jemi persone mam. Senin de benim için 22 şu • oîumlu sonuçlanacagı umulmaktaSuçlular yakalanmıştır. Tah S kanlığına bir sözlü soru önergesi kendisine gerekli yardımı yapmı Evli olan Doktor Dilhan Ezer'in terebilmeleri gelir. Bir memur, ken ^ rimiz petrol tasfiyehanesinde bat gecesi zor kaçtıgını söyledigini kikata devam edilmektedir. 3 Nadir Dayı vermiştir. çalıştığı Goddard Uzay Arastırma disine ikram edilen afyonu, eroini = çalışan bir Amerikalı mühentır. nakled'vorlar. Ben. buna inanmam. dır. Kadirli'de lan Merkezi Amerika Birleşik Dev pek ustaca kullanmasını bilmeli= dis sabaha karşı caddede ölSalyangozun kilosu E Belki Alicanın kulaüına da bizim Gemi kaptanı. Arjantin'de bir general Adana. 27 (Telefonla) Tuzlu siddet tedbirine hapis gibi en «ğıı letlerinin en önemli bilim merkez dir. En ufak bir acemilik göster= dürülmüş olarak bulunmuştur. hakkımuda hazı sözler gider diyp başvurulmasın lerinden biridir. Merkez, Atnerikan 30 kuruş = söylüvorum. Dedikodulara inanma caya nakledilen Kadirli Kaymakamesl hem onun hayatına, hem de E Petrol mühendisi H. Stewart'hükümete karşı feza adamı Albay Glenn'in içinde bir işin bastan aşağı bozulmasına mı Mehmet Can, devlete ait loj icabettiren bir olay K'irülmemişti sm» demiştir. Ş ın cesedinde yapılan otopside Adana, 2 (Telefonla) E 7 Eğer lüzumsuz yere bu tedbire bulunduğu uzay gemisinin hazır yol açabilir. manı terkederek harcırahını bekBunun üzerine Genel Bnşkan A= kurşunun tol sırtından girerek Fransaya sevkedilmek üzere E ayaklandı lemek üzere dün geceden itibaren başvursa idi pek fena somtç'.ar ve lanmasında büyük rol oynamıstır. Bu bakımdan, «damlanmızm her = ciğerlerini parçaladıgı tesbit bir firma tarafından bölgemiz ~ lican söz almış, «Ben, kim.'eye HaeJ2bilird Kastarafı I nci sahifede Karatepeye çekilmiştir. Bugün tel recek olaylar zuhur Ayrıca geçen yıl uzaya fırlatılan çevreye uyabilecek, kaçakçılar aE edilmiştir. Meçhul kaatU aranden salyangoz toplanmaktadır ^ san Kangah. genel idare kurulu meni Kumandanı General Franklin Gemi kaptanı ile personelinin v Kâsif 10, Kâsif 11, Tiros 3, Tiros 4, rasında yadırganmıyacak bir kabiseçti, demedim. Bana Renel idare Ravnson, Arturo Frondizi'nin Cum emriyle kendisine 500 lira hareırah teşekküller idareileri ile temsi E maktaiır. Kâsif 12 peykleri de Doktor Dilhan Iiyette olmalannı gözetiriz, bu huKilosu 30 kuruştan satın a ~ geldiği bildirilmiştir. Kadirli halkıırulu vetki verdi. hpn de seçtim hurbaşkanhğından istifa etme kı kaymakamlannın nakli sebebi cilerinin sıkı ve koordintli işhir Ezer'in çalışmakta oiduğu God susta onlardan bazan çok büyük S Diğer taraftan Anamur'da lınan salyangozlar, temizlen E dedim. Bana y a l a r | ' ; k isnadında mekle «vatana ihanet» ettiğini billiği ve soğukkanh muhakemeleri dard Uzay Arastırmaları Merke fedakarhklar bekleriz. öyle me= bir kadın meselesinden Abmek ve ambalâjlanmak üzere ~ bulunmaSa hio kimFpnin hakkı dirmiştir. Ravson'un emrindeki le yas içindedir. Bu arada Mehmet zinde hazırlanmıs bulunmaktadır. =: dullah Şimşek'i öldüren Baykanyonlarla Adapazarına nak ^ yoktü, demiştir. Can'dan oiduğu kadar Karatepe sonunda mümkün, uyjun ve fay Goddard Merkezinin yetkilileri, murlar bilirim ki, gizli arastınnabirliklerin harekete geçmeğe hazır lardan döndüklerinde ya bulut gi= ram Toy yakalanarak tevkif ledilmekte ve oradan da Fran ^ kazılarının kahramanı ve bu böl dalı tedbirler ahnmıştır. Alican istifasını çeri aldı Doktor Dilhan Ezer'in astro îizik bi sarhoşturlar, yahut da hayal gör oiduğu bildirilmektedir. Ravson. saya ihraç olunmaktadır. ~ olunmuştur. Ünlversite de tahkikat actı 7 Ankara. 27 (Telefonla) Bualanında yaptığı bllimsel arastır mektedirler. bütün birlik kumandanlarına gön genin 1 senelik emektan Halet ı Pün öŞleden sonradsn Itibaren derdiği bir mesaida, «bütün birlik Çambelden de şikâyetçi olunmakIstanbul Üniversitesi de Kade: maların son derece yararlı olduGeorge White bu bakımdan en toplantı'anna devam eden Y.T.P. lerin ayaklanmaya katılmaları ge tadır. ğunu ifade etmislerdir. olaylarını kendi yönünden tahk usta memurlanmızdan biriydi. Hiç Meriis Grupu çahsmalarına saat rektiğini» ileri sürmüştür. Fakat, ke karar vermis ve bu konuda H' renk vermemis, kendisini denemek 23.30 da son vermiütir. Ordu Kumandanlarının General Kıbrıs Hükümetine dün kuk Fakültesi yöneticilerini vaziiçin yapılan bütün imtihanları ba| Grııpta Ekrem Alicsn istifa se Ravson'un ayaklanma çağırısına felendirmiştir. Tahkikatın netice Götürü vergi matrahı ile şarıyla geçmişti. | benlerini açıklanms parti idare^i' katılıp katılmıyacakları. henüz bir nota verdik sinde olaya sebebiyet verenlerin 1 Ondan sonra, yeraltı dünyasının hakkında f»eni? Izahiarda bulıın | belli değildir. Öte yandan Arjan Bastarafı 1 inci sahilede tanbul Üniversitesi mensuplan ol ilgili tasan, dün Meclise bütün kapıları ona açıldı. Bir yanmustur. Grup uzun süren müzake! tin Ordusu generalleri bu sabah ve adalete teslim edilerek gereken duğu anlaşıldıgı takdirde Rektör dan da, birer birer bütün şebekeler sevkedildi relerden sonra Alican'ı destekleHi Savunma Bakanlığı binasında topcezanın verileceğini söylemiştir. lük durumu Yönetim Kurulunı onu dört gözle bekler olmuslardı. Sinden kendisi istifaitırıi eeri al lanarak Frondizi'nin Cumhurbaş Bastarafı 1 inci sahtfede Çünkü, etrafa yayılan haberlere Makarios böyle hâdiselerin teker intikal ettirecektir. m'stır. Bu huüu=ta varın bir teb kanlığından çekilmeme kararı kar sı çok doğru ve isabetli olmuştur. göre, John Wilson çok zengin bir şısında nasıl davranılması gerekti rür etmemesi için Kıbrıs CumhuIİ5 nfredilecVtir riyetinin gerekli •edbirleri alacaIstisnasız herkes vergi mükellefi | tüccarın yeğeniydi, onun vasıtasiyği konusunu görüşmüşlerdir. C.K.M.P. Kadeş olayı Senatoda olacakt*. Anayasamızın emri de le dayısına çok yüksek fıattan, ğını Türk Büyükelçisine bildirmi? C.K.M.P. Ser.nto ve Meclis srupve garanti vermiştir. külliyetli miktarda mal satmak tartışmalara sebep oldu budur» demiştir. ları. bueün oŞleden <<onra Genel A. Faris, Geçici Cezayir Lefkoşe 27 (özel muhabırimiz Bakan daha sonra götürü usule mümkündü. Bir geminin ambarına gizlicc geren gençler NewRaşkan Bölükbssının ba<;kanlı6ın Cumhurbüşkanı Makarios 1 Çinlilerle kan kardesl da toplanarak Bü«'ük Millet Mecİcra Konseyi Başkam rten)yardımeısı Dr. Fanl Kücük ya Senato saat 15 teinci ubifede) tâbi küçük ticaret ve sanat erbaYork'a kadar gitti, fakat karaya çıkarılmadan yurda ile Başkan vekil bı hakkında Kurucu Meclis toplan Bununla beraber, Çinli kaçakçı lisinin öniimıizdeki calışma devreiade edildiler Bastarafı I ncı sahifede bir toplantda lerinden Sırn Atalay'ın Başkanll madan önce M.B.K. tarafından çı şebekesinin daha derinliklerine gir sind» üzerinde durulacak mühim batta gazetecilere bir demeç ver rın yaoacaklan kanun tasarılan ve bununla ilçili miş ve «Temaslarımın hepsini bi Cumhuriyetin düienli çalıssbilme. ğında toplandı. Oturumun açılma kalrılan 193 sayıh kanun ve bunun mek de lazımdı. Bizim adamımız si yollarını müzakere edecekler sından sonra gündem dısı söz isti tatbikatı hakkında bilgi vermis olan Çinli, memurumuıt bunun da Izmir 27 (Telefonla) Ceplerin müddet sonra ambarı su baslı. Her sair mevzuları göriismiislerdir. tirmiş olduğumdan, Cezayir Geçiedüecek konular yenlere Başkan söz verdi. Bu stt ve götürü usulde takdirlerde mey yolunu gösterdi: GCindemde Anavasa Mahkrmesi ci İcra organının başkanlığını ka dir. Müzakere de on kuruşla devriâlem seyahati halde kasten fu doldurdular. Baarasında Lefkoşe'de Bayrakrar ve retle kürsüye gelen A.P. li sena dana gelen adaletsizliğe temasla «Isterseniz sizi Sln Hip derne çıkmağa kalkan ve New Yorka ğırarak fırladık. Amerikalılar şaş Kanunu. Yüksek Hâk^rıler Kııru bul hususundaki mutabakatimi bil Ömeriye Camilerinde bombalar törlerden Hüsnü Dikeçligil, dış bu kanunun Meclise sevkedildiği neğinin kan kardeşi yazdırtbilikadar gitmeğe muvaffak olan Os kına döndüler ve bizi kaptana gö lu Kanunu, Msh?lli .Serimler Ka dirdim» demiştir infilâk etmesi hâdisesi de bulun meseleler kadar iç meselelerimizin ni »öylemiş ve «Hükümetimiz ver rim» diyordu. man Türkkan ve Tuncer Yalçın türdüler. Kaptan iyi adammış. Bir nunu. Sivas! Partiler Kanunu ve Abdurrahman Faris'in başkanhde önemli olduğundan bahisle Kıb Bir çok Amerikan şehirlerindeki kapatıldık ve bir kaç Tnplu Sözlesme Kanunu gibi yeni ğında çalışacak olan «Cezayir Ge maktadır. Öte yandan bu meseleadlarmda iki genç, bugün Istan kamaraya rıs hâdiseleri ne kadar tel'ine muh gi adaletini en üstün bir prensip buldan şehrimize getirilerek poli gün sonra Santa Maria'ya çıkarıl Anavaranın kabul ettigi esaslar da çici tcra Konseyi» nin Başkan yar nin garantör devletlerin temsilci taç ise, Kadeş hadiselerini yapan olarak gördüğü için, vatandaşla Çinliler, kendi aralannda, bir tadık. Oradan döneceğimizi söyle hilinde hazırlanıp gelecek kanun dımcısı Roger Roth olacak ve şuleriyle hüküm»t erkftnı arasında se teslim edilmişlerdir. rın çikâyetleftini nazan itibare al kım aile bağlanna, hemşeriliğe da görüşüldüğü, sulh ve sükunun bo ların da aynı derecede ele alınmayanan birlikler kurmuslardır. Bun diklerinde i^yan ettik. Buraya kagelecektir: lulmaması hususunda mutabHkata larını bildirdi ve Kadeş vapurun miştir» demiş ve bu kanun tasa 1ar baska birlikten olanlan pek Biri şişkebapçı, digeri garson o dar gelmişken, Amerikaya gitme tasarıları ile Toprak R»ff>rmıı Ka on üyeden meydana nunu. Vergi Kanunu. Küçük Es Abdüsselâm Belayd. Şeyh Bayud. da Türklüğe yakısmıyacak hâdise rısına göre vergi matrahlarına ko aralarına almadıkları halde, gizli lan gençler, maceralarını şu guret den dönmeyiz, diye dayattık. De1 naf ve Sanatkârlar Kanunu mev Muhammet bin Teftifa, Muham varıldıftı bildirilmektedir. ler yapıldığını, gençliğin hasta ol nu teşkil eden takdirlerin tekra» le anlatmaktad;rlar: diğimiz oldu. Ama New York'tan zn'arı hulunuyordu. Rum Komünist Partisi Akel'in duğunu ve bu vapurda Çanakkale gözden geçirileceğini açıklamıştır. faaüyetlerinde işlerine yarıyacak raet Şeyh, Abdürrezzak Şentuf, «Bundan bir ay önce cebimizde içeriye sokmadılar. Tayyareye bin yabancıları kan kardeşi kabul eSöz alan hatioler bu kanun ta AbdüHadir ElHassar. Ebu Med merkez komitesı vayınladığı bir törenlerine katılmak üzere giden Şefik tnan, müteakiben hüküon kuruşla bir Amerika vapuruna dirip geri döndürdüler. Yeşilköye sarılarınm Meclisin önümüzdeki yen Kamidu. Charles Koeni,g, Jean bildiri ile son olayları takbih ede gençlerin vapurun bayrak direğine met tarafmdan T.B.M.M. ne tasar debilirler. Yalnız, bunun, kan kardeşine yüklediği bazı sorumlulukgizlice binerek ambara gizlendik. vardığımızda polisler tarafından üc aylık çalışma de\1resinde ele Mannoni. Şevki Mustafa. Böylelik rek, tnınun tamamen yîDancılar:n kadın kilotu çekecek kadar ileri ruf bonoları hakkında yeni bir lar da vardır. Mürettebat bizi keşfedince dışarı öyle bir karşılandık ki, Türkiyeye alınacağını. bu febeple paTtinin !p. EvİEin aniaşmalannda belirtil gayeîerine hizmet etmek amacmı gittiklerini söyledi. kanun ta«afrısının da sevkedUdifi. çıkarmak istedi, çıkmadık. Bir geldiğimizden şüphemiz kalmadı.» Mecli": grupiarınm bu konular üÇinli, bizim arkadaşı ajıp Hip diği gibi, «Cezayir Geçici İcra Kon güden bir gayret olduğunu belirtBu sırada Esat Mahmut Kara ni açıklamıştır. Bilindiği üzere bu Sing derneğinin baskanma götürüzerinde şimdiden çalişmaya bafla seyis, Ateş kes anlaşmasmı takip mistirbirkaç yor. Bu münasebetle bir tören dükurt, oturduğu yerden hatıbe iti konuda Meclise verilmiş maları gerek»'*ini bpürtmişlerdi'r. eden on gün içinde Cezayir'de ise Bildiride ayrıca Kıbrıs'ın çeşitli razda bulundu ve «daha netice bel ane kanun tasarısı ve teklifi bu zenleniyor. Dernek üyesi bütün Adalet Partisi başlamış olacsktır. problemlerle karşı karşıya bulun li değil. Bütün Türk gençliğini it unmakta olup Millet Meclisi tara Hip Sing'ler cüppelerini giymişKOTA SIRA NOIARA AP Mecüs Grupu. buciin toplan FATİH DERŞANEŞİ Bilindiği gibi Abdurrahman Fa duğu bu zamînda böy'e hareket. ham etme» diye bağırdı. Mütaaki' fmdan kabul edilmls ve Senatoda lerdir. Kan kardeşi olacak yabanmamıştır AP G*upu icinde mute ris, Ateş Kes anlaşmasını müte lerin Kıbrıs'a çok büyük zararlar ben sözlerine devam eden Dikeçli beklemektedir. Bu yeni tasarı di cıyı alıp mihrabm önüne geçiyordil olmakla tanınan milletvekilleLisan ve diğer dersier gil, Türkiyede bir eğitim buhranı ğer tasarılaiı ihtiva etmekte ve lar. akip 5Kasım 1961 denberi tutuklu tevlit edecefi kaydedilmektedir. ri grun idare heyetinin işten el Dün sabah Lefkoşe de Bayraktar ve bütün memlekette bir ruh buh bir tnetin halinde toplamaktadır. Ayrıca: Herkes için gündüz Başkan önce, White'dan dernek bulunduğu Fransız Cezaevinden çektirilmesi fcin bir önerge ha^ır ve gece lisan kursları tahliye edilmişti. Faris, Cezayir Camiinde yapılan tören esnasında ranı olduğunu söyledi. Bunun üze Bu tasanya göre ferek hizmet er aidatını ahyor. Bu, önceden kararGümrük tarife 91.01 lisansı lamışlairdır. AP liler Grup Baskabazı sivil Rum polislerin yersiz rine itiraz edenlerin miktart arttt. babt, gerek işçiler ve getekse Ge laştırıldığı gibi, 50 dolar değerinde Meclisi Başkam bulunuyordu. Fatih, Fevzipaşa caddesi olanlar Tel: 22 30 25 numaranı bulunan Sadettin Biltric baskan Öte yandan Fransa Cumhurbaş hareketleri yüzünden vnhim neti Ve Senatörlerin büyük bir kısmı lir VergUi Kanununa göre götürü gümüş paradır. Başkan, keseyi aNo. 49 kat 1 ya müracaatleri. hfiında crrup idare heyetini yeni celer dosuracak ciddi bir kansık hatibe, «bütün bir gençliği itham ücretleri, götürü ticaret veya mes hp, içindeki paralardan birazını übir parti kurmaya ha^ırlanmakla kanı General De Gaulle, dün Fran lık çıkraasına az kalmıştiT. Bay etme» diye bağırdılar. Hatibe iti lekî kazançlalı üzerinden vergi yelere dağıtıyor, geri kalanı da sız halkına yaptığı bir radyo koitham etmektedirler. Bugün kenraktar Camiinin giriş kapısının raz edenler arasında bulunanlar lendirilen mükelleflerin yıllık iti kendi cebine indiriyor. llâncılık 2823/3763 Reklâmcıhk 1273/3757 disiyle koniıstuğumuz bir AP mil nuşmasında Cezayııdeki Faşist Giz üz»rin e bazı müfrit Rurnlar tars. dan Içişleri Bakanı söz istedi ve bariyle 5500 lirayı açmayan götüSonra yemin töreni başhyor. Geli Ordu Teşkilâtının behemehal tas letvekili. «llk RSrup toplantısında kürsüye gelerek Kadeş vapuru hâ rü matrahları tasarruf bonolann orge White, şu kardeşlik yeminini edileceğlni belirtmiştir. De fmdan asılan Yunan bayraklarım olmasa bile ikinci toplantıda bnn fiye indirmeğe teşebbüs eden Alpay diselerinin tetkik edildiğini, idarl dan muaf tutulmaktad*. ediyor: ları istifaya mecbur bırakacağız» Gaulle. Evian anlaşmasmın 8 ni Alima isminde birTürk genci, der ve adli makamların ise el koyduk «Soygunculuk, hırsızhk edeceMâliye Bakanı Şefik İnan aynsanda Fran?ız halk oyunun tasdi demiştir. lannı, neticenin açıklanacağım, nekine sunulacajfını hatırlatmış ve ha! sivil ve süâhh üç Rum poli tice alınmadan bütün bir gençliği a, götürü usule göre vergi mükel ğime, adam öldüreceğime, başkamaruz nin vereceği herhangi bir emri yeAP Grupu 3 nisan günü toplana milleti bu anlaşmayı onaylamaya sinin kaba fnuamelesine itham etmenin yersiz olduğunu bil lefî olaeak mükelleflerin sayısınm caktır Bu toplantıda muhteme çafırmıştır. Başkan De Gaulle, kalmıs ve siîâh tehdidi ile polis dirdi. Mesele de böylece kapandı. S55 bin civannda oîduğunu söyle rine getireceğime yemin ederim. şitli müzik 24.00 Kapanı= ISTANBLL en grup idare heyetinin istifa et Sovyet Rusyamn Cezayir Geçici karakoluna götürüîmüstür. mis ve bu kanun tasarısının Mec Hip Singler'in hiç bir sırrını ele 7.27 Açıhş ve program 7.30 mesini isteyen önerge göfrüşülecek hükümetini tanıması sırasında Kru Folisl»re kendisine kaba davran ANKARA liste kabulü halinde vergi adale vermiyeceğim. Bu kutsal yeminime Sabah plâkları 8.00 Haberler tir. Grup idare heyetinin istifası çef'in, Fransayı 6.57 Açıhş ve günün program«sömürgecilikle» mamalarını ve kendi halinde polis tini sağlamak için vergi matrahla aykırı davranacak olursam verilecek her türlü cezayı şimdiden ka 8.15 Şarkıiar 8^0 Piyano ları 7.00 Günaydın 120 Münm istenmesi hakkındaki önerge suçlamasmın «saçma» olduğunu arabasına girip ksrakoH gitmeğe 8 Üniversiteli gençle Bar tının yeniden takdir edileceğini sololan 8.50 Hafif müzik zikle jimnastik 7J0 Haberler bul ediyorum.» irin bir grup idare heyeti üvesi söylemiştir. hczır olduğunu söyliyen gence, açıklamıştır. j müstahdemleri arasında 9.00 Kapanış. Tamamdı. Başkan, Mr. John Wil 7.45 Şarkı ve saz 8.00 Sabah «Yakında çok şeyler olacak. BekDün Oran'da Gizli Ordu, gerilla Rum polisler konusma fırsatı bile 11.57 Açıhş ve program 12.00 rüzgârı 8.15 Hafif müzik son'un Hip Sing'lerle kan kardeşi eyin her seyi göreceksiniz» de cılariyle Fransız Güvenlik Birlik verm=mis vc kendisini adetâ sürük dün gece büyük bir Şarkılar 12.30 Öğle melodileri 8.45 Inci Atalay'dan şarkılar olduğunu ilân etti. Ondan sonra. miştir. leri arasında cereyan eden çarpış lenircesine otomobile sokulmus. Dünya Tiyatro günü 13.00 Saz eserleri 13.15 Ha 9.00 Ev kadınınm not defteri George White'da, Çinli arkadaşı malardan sonra bu sabah Cezayir tur. Orada bulunan Türkler bu CHP Parti Meclisi toplandı kavga oldu berler 13.30 Şarkılar (Recep 9.45 Ray Connif Orkestrası çalıda nereye gittilerse büyük bir hakutlandı tedbirler a'ınmıştır. Bir hâdi.'e karşısında gavet soğukkanh Ankara 27 (Telefonla) CHP de sıkı Beyoğlunda «Mulen Ruj» pavyoBirgit) 14.00 Konser saati yor 10.00 Kapanış. raretle karşılandılar, kendilerine Parti Meclisi, bugün saat 10 dan polis sözcüsü. Bab El Vud'da 3 bin davranarak hiçbir mücadelede bu nunda, dün gece gaat 0.1 de, Üni(Bastarafı 1 inci sahifede) 15.00 Kapanış. istedikleri kadar mal verildi. Böy11.57 Açıhş ve programlar ;ece geç vakitleTe kadar Genel evin arandığını ve 2 bin 300 kişi lunrmmış ve bu ol^y da daha bü versiteli bazı Bu münasebetle şehrimizde İs lece de, Hip Sing şebekesinin en gençlerle pavyon 16.57 Açıhş ve program 17.00 12.00 Hafif yemek müziği Başkan îsmet înönü'nün riyase nin tevkif edildiğini açıklamıştır. yümeden kapatılmısfır. 1 Radyo Bağlama Ekipinden ovun 12.30 Esen Altan'dan şarkılar müstahdemleri arasında, önemsiz anbul Belediyesi Şehir Tiyatrola zorlu kilit noktalarma girmemiz Patriktaane Sen Sinot Meclisi Dünkü çarpışmalardan sonra Fa tinde toplanmıştır. havaları n.20 Eğitim saati 13.00 Haberler 13.15 Küçük bir meseleden dolayı müessif bir rı'nın Dram, Fatih, Kadıköy ve mümkün oldu. Sonunda, Amerikade olayı tel'in ediyor Toplantıda CHP Bakanları da sist Gizli Ordu Teşkilâtmı destekÜsküdar bölümleti saat 18 de özel nın bir çok şehirleçinde birden bas 17.30 Üniversite Korosu 18.00 konser 13.45 Ahmet Sezgin' liyen Avrupahlar. Cezayirde genel Son Kıbns olayı ile ilgili olarak olay cereyan etmiştir. bulunmuşlardır Merkeı Yönetim Dans müziği 18.15 Şarkılar den türküler 14.00 Italyan aşk Sekiz üniversiteli arkadaşı ile olarak tahsis ettikleri matinele kın yapıldı, yüzlerce kişi yakalanRum Ortodoks Patriği Atlıenago. Kurulunun hazırladığı ve seçim bir çrev jlân etmislerdir. (Afife Ediboğlu) 18.45 Haber şarkıları 14.15 Ülkü Yürükoğrinde halka parasız temsiller ver. dı. Patrikhane birlikte. pavyonda eğlenmek üzere mişlerdir. Bu temsiller. onrası ekonomik ve sosyaî mese Jonhandn yarıjılayacak mahkfme ras'm başkanlığında ler 19.00 Çeşıtli stüdyolardan lu'dan şarkılar 14.30 Tony Benbilhassa Yalnız, bu sonuca varmcıya kaErdoğan Kutlu adında knrnlnyor Sen Sinot Meclisi dün bir toplantı bulunan leleiri ihtiva eden rapor görüşül 19.40 Radyo Salon Orkestrası nett söylüyor 14.45 Saz" eserbir tütün eksperinin, bir bar müs hei zaman tiyatroya gitmek imkâ dar. George White da. onunla birParis: 27 (a.a.) Yetki'.i bir kay yapmıs ve tebliğ neşretmiştir. dükten ve bilhassa memleketin si 20.00 Lâtin Amerika müziği leri 15.00 Kapanış. ıını bulamıyan halk çevreleri ta likte çalışan daha bir çok adamlaTebliğde «Patrik hazretleri ve tahdemi ile yaptığı münakaşa, kıasî ve ekonomik şartları tartt.şıl naktan öğrenildiğine göre, eski Ge 20.15 Olaylar ve yankıları karşılanmıştır. rımlz da çok tehlıkeli durumlarla 16.57 Açıhş ve programlar neral Jouhaud'yu yargılayacak yük Sen Sinot Meclisi âzaları, Kıbrıs sa zamanda kavga halini almıs ve afından rağbetle dıktan sonra Ismet Inönü, akşam 20.30 Şarkılar (Nusret Ersöz) 17.C0 încesaz'dan Mahur Fash karşılaşmışiardı. Bu arada, George Ankarada bilâhare 8 Üniversiteli gencin duaat 18 de iki saafe yakm bir ko sek askeri mahkemeye ait karar taki Türk cemaatinin rnabeîierine 20.45 Sohbet saati (Cetin Altan) 17.30 Trafiğe dikkat 17.35 HaDünya Tiyatro Günü münasebe White bir keresinde hapse bile r.ame bu akşam veya yarın imza karjı yapı'.nn hürmet e nalâyık vf ruma müdahalesiyle olay gelişnuşma yapmış, kabinenin durumu 21.00 Şarkılar (Mülkiye Ece fif müzik 18.00 Sizin için yle MilH Eğitim Bakanı Hilmi mahkum edildi: Bir kaçakçıhk yü miştir. Durum, gece saat 0.1,20 de, nu. işleyiş çeklini ve ihtilâ! son lanacaktır. Bu kararname Cura kctü nivetli hareketi büvük bir zünden mahkemeye düşünce, hâvit) 21.30 Oda müziği 2145 18.35 Yurttan sesler 19.00 Hahurbaşkanından başka. Başbakan. teessürle istihbar eylemislerriir. Beyoğlu Amirliğine intikal ettiril ncesulu tiyatrolarda yapılan töfre kim White'a kendisine haber vererası güçlükleri, partile<r arası mü Hafif müzik 22.00 Çeşitli stüd berler 19.15 Yaşadığımız günAdalet ve Savunma Bakanları ta Sayın Patrik Athenagoras ve Pat miştir. Tahkikata devam edilmek ıi bir mesajlg açmıştır. nasebetleri açıklamıştır. istiyordu. yolardan 22.30 Çeşitli müzik ler 19.25 Gönül Söyler'den şarDevlet Tiyatroları sanatçılan nin adını söylemesini rafından imzalanacaktır. rikhane Sen sinot üyeleri. vuku tedir. White ise. bu adı vermekten çeki 22.45 Caz kuarteti 23.00 Ha kılar 19.45 Diyorlar ki 19.55 Küçük Tiyatro», «Üçüncü Tiyatbulan bu ınenfur harolreti tel'in niyordu. Hakkı da vardı: Ihbar eberler 23.15 Dans müziği ve lyi geceler çocuklar 20.00 Güo'd:;, sjvıca «Meydan SahreFİ» denin adını verdigi takdirde, şebeçder ve Kıbrıstaki sevgili Türk hafif şarkılar 23.40 Gece ve ney Amerika müziği 20.15 OfnatçılaTı d a halka parasız tem ke bu adamı öldürecek, ayrıca daccrr.aatine derin sempntilerini izmüzik 23.55 Program 24.00 laylar ve yankıları 20^0 GüEugiin Suareden İtibaren iler vermişlerdir. har evlerler» denmektedir. 8 inci KOTADAN ha başka tedbirler aiarak, faaliyeKapanış. neri Tecer'den şarkılar 20.45 fWALT DİSNEY) in en son şaheseri tiğer taraftan radyolarımızda tinin ortaya çıkmasını önliyecektı. KatoTik kilisesine çeletık tSTA.YBUL İ L RADTOSÜ Yurdumuzu tanıyalım 21.00 Ellerinde 90.08 gümrük ta \ u güt/ün önemini beiirten konuş KÜÇÜK MELEK POLLYANNA (Renkli) 17.58 Program 18.00 Dansa Konser saati 21.30 Devatnı yabırakıldı En sonunda, gizli istihbarat iş!ealar yapılmıştılr. Radyolarımız rinde çalışan memurlann haber rifesine ait ithal müsaadesi o f «Pollyanna» davet 18.45 Operet melodileri nn akşam 21^0 Beraber şarAnkara C (Telefonla) Anks 7 aki bu konuşmalara Milletlerara kaynaklarını bildirip bildirmemeklanların, acele 2 17 73 ve 2 19.15 Radyo ile Ingüizce kılar 22.05 Türkiye Büyük Milr:< Üniversitesi Talebe Birliği. FaTiyatro Enstitüsü Türkiye Mil te serbest olduklarına dair kanun [ JANE WYMAN HAYLEY MİLLS ADOLPH MENJOC 19.30 Yemek müziği 20.00 Plat let Meclisi saati 22.20 Hafif külteler talebe c?miyet'eri idare27 13 40 nuraaralarma telefon Komitesi adma Prof. Bedrettin hükümlerini ileri sürerek, White'i ters ve Fourfreshman 20.15 melodiler 22.45 Haberler cilcrinden müteşekil 100 e yakm Tel: 47 77 62 etmeleri rica olunur. 'uncel ile Devlet Tiyatroları ve hapisten kurtardık. Plâkiar arasında 20.45 Müzik 23.00 Gece konseri 23.30 Caz bir öürenci topluluju buçün KatoOprtrası Genel Müdürü Cüneyt TARIN: lyuştnruen maddeler 21.00 Koncerto ve ce 24.00 Kaüanıs lik kilisesine giderek çelenk koy. Gökçer katılmıslardır. UAncıhk 2827/3761 meselesi ve doktorlar llâncılık: 2820/3762 muşlardır. Mer'a yüzünden iki köy halkı silâhla çarpıştı YUR Y.T.P., C.KJM.P. Grupları ve C.H.P. Genel tdare Heyetİ birer toplantı yaptılar Görgiîıt, "fırıncıtar ektnek Hyatını artırırlarsa işletmeyi ele alınz,, dedi Kadef olayı ile İlgili olarak 12 öğrencinln ifadesi alındı Kaçakçılar nasıl takip edİIİyor ? j 10 kuruşla Âtnerika seyahatine çıkan iki maceraperest yakaîandı 231 f RadyödâjfBugun SİTE SiNEMÂSi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog