Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

DÖEf CUMHURİf ET 28 Mart 19«2 İlim adamları, işlefilmemiş enerji kaynakları arıyorlar Güneşin ısıttığı topraklarm 1 metre karesaıe, 1.4 kilovatlık Potansiyel enerji birikir. Her kenarı 100 kilometrelik bir çölden elde edilecek enerji, Amerikanm aydınlatılmasma yetecek ölçüdedir. Şık bir merserize ceket Yazan: Sevim Gürel Zarif ve şık giyinmek »üphesiı başlı başına bir sanattır. Hanımlarımızın bu «evklni tatmin için magazalar, fabrikalar her güıı yeni bir model, yeni bir renk eşyayı satı?a çıkarmak !a âdeta yarış cdiyorlar. Talnıı şu var ki ufak bir dejrişiklik, bir iki yaprak işieroe o eşy»nın fiatı iızerinde heraen mua /inı bir fark yapıveriyor. Acaba bu eibi ııtak tefek deSisiklikleri haııımlarımız evde keııdi ei enıekleri ile meydana getirseler daha zeıkli ve ekoııonıik olmaz ını dersiniz? Meselâ bu savtada «ördüğünüz nıudel diğcrlerine nazaran nispeten ucuz, uzuıı ko!lu kapalı yakalı merserize bir kaz.ıjın deçi«tirilmesindcn meyüz;:a eelmiştir. Bu şık ve rantazi cekete sahip <ı!mak i^in önce kazağın knllarını kısa kollu olmak ür.ere kesiniz. \akasını V şeklinde oyup önünü acınız. Diter >anda, kollardan kesti^iniz par'aları söküp yumak baline sokunuz. Sonra elinize kalın bir tıj alarak bu yiin ile 7 cm tenişligiiıde arzu ettiğiniz bir örnekten dantel ışleyiniz. Bu dantelin uzunluğu iki ön ve yakayı cloiaşacak kadar olmalı ve sağ lurafına üç ilik açılma CHARLİE DRAKE HAYDUT ROLÜNDE! Üniii İngiliz aktörü Charli Drake'in ikinci komedisinin adı «Petticoat Piratcs.. (Petikot Haydutları) adını taşımaktadır. Bu komediyi A. B. Pathe prodüksiyon Gordon L. T. Srott idaresinde tanınnus yönetici David MacDonald'a çevirtmektedir. Filmde bir süredenberi beyaz pcrdede seyrettiğinıia güzel yüdız Anne Heyvvood ile John Turner rol almaJktadırlar. Reıimde, iinlii komedycn Charlie Drake (sağda) filmin bir sahnesinde rörülmektedir. Geçen yılın blllmsel çabalanna dönüpbaktıgımız vakit, bilginlerin her ?eyden çok, işletilmemi» enerji kaynaklanndan favdalan ma yollarını aramakla meşgnl olduklarını gSrüyoruz. Son zamanlarda ıık sık koıı greler yapıldı. Ve dünyanın dört bir yanından geimiş nzmanlar, güneş ışıtılsrını. yeryuvarlafcının lç ısısını denizlerdeki kuvvetinl insanlığa yararlı hale kovmak üzere çalışmalara çajrıldılar. Sinema dünyasından kısa haberler Selml ANDAK • 8tXBMA » TERtMLERt TÜKKÇELKŞfYOR Slnemt terimlerinin Türkçeleştirilmesi i»ini ele alan Türk Dil Kurumu, sözlüğün hazırlanmasını tanuımıj sinema elestirmeni N'ijat özb'n'e vermisti. Nijat özön 1254 sözcüklük tanımlamalı bir ainema terimleri ıözlüğü hazırlamıstır. Ülkemizde hırla gelişmekte olan «lnema lanatınm belli baflı teritnlerinin Türkçeleştirilmesinin iîgir1* karşılanacağı umulmaktadır. Sözlük bu yıl içinde yayır.lanacaktır. • SARTRS Jean Paul Sartre'ın «Leı S*questres d' Altona» adlı eseri filme alınacaktır. De Sica'nın nisan başında Hamburg'da çevirmeğe bajhyacağı bu filimde bısrolü Sophıa Loren oynıyacaktır. • cVÎRÎDÎANA» 1961 Cannes Festivalinde Büyük Armağsm kazanmıç olan Luis Bunuel'in «Viridiana. adh filmi, bilindiği üıere, Ispanyol Hükümetinin bir Tetosu üzerine Fransa'da yastlc edilmişti. Aylarea »üren tartışma ve te»ebbüılerden tonra nihayet Fransız Sinemacılık Millt Merkezi, fiimin Fransa'da oynatılmasına müsaade edildiğini prodüktör Gustavo Alatnste'ye bildirmistir. «Viridiana» bir tspanyol Meksika filmi olarak gösterilecektir. ir «ESİR ŞEHİR» Londra'da Leslie Caron ile birllkte «Act of Marcy» (Merhamet) fümini çevirmekte olan David Niven, 15 marttan itibarenaAtina'da çevrilmesine baslanan «Captive City» (Esir Şehir) de başrolü oynamaktadır. • «KLŞLAR» Rod Taylor, Alfred Hitchcoek'un yeni çevireceği «Kuşlar. adh filimde başrolü oynamaktadır. Çevrilmesine 5 martta Hollywood' da başlanmış oian filim, Daphne du Maurier'nin süspensli bir romanmdan alınmıştır. ir ARMAGAN Fransız Sinema ve Televizyon Eleştirme Dernegi 1962 yılı içın büyük armağanını Etienne Lalou ve îgor Barrere'e vermistir. Claude Santelli ve Guy Lessertisseur iki oy almışlarriır. Bu çahsmalar kaçınılmaı bir Jhtiyaçtı artık. Çünkü dünya nüfusu günden güne artıyordu. Artan nüfusla birliktc ener ji ihtiyacı da büyüyordu. Ay rıca, modern yasayıs da enerji ihtiyacını şiddetlendiriyordu. Modern endüstri ve bugünün evinde kullanılan modern araçlar hep bireir enerji tüketi cidirler. Bu harcayış on yılda iki misline çıkıyor. Birçok uzmanlar.gelecek yüzyılda dünyada bir pettol, kömür krizi baslayacağı kanısındalar. Araştırmaların çoğu güne» enerjisinden yararlanma konu sunda yapılıyor. Güneşin ısıttığı topraklajrın metrekaresinde 1,4 kilovatlık bir potansiyel enerji birikir. Bu hesaba gö re, örneğin, Amerika aydmlatma ihtiyaçlarına gerekli bütün enefcjiyi, her kenarı yüz kilo. metrelik bir çölden elde edebili*. Atmosfer güneşten her saat yirmi milyar ton kömürden e!de edilebilecek enerjiyi alıyor. Bu dev ene*ji bugun akıp gidiyor, kayboluyor. Geçmişte de kullanılmadı. Neden? Çünkü bir kere insanlık bu ihtiyacı bügünkü siddeti ile duymus değildi. Sonr» da yenilmez teknik güçlüklerle kar.ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHI AKIP GÎDEN, KAYBOLAN DEV ENERJt Günei Hücreleri Kontrolu: Teknisyenler güneş hücreleri ihtiva eden pedalları tetkik ediyorlar. Pedallardaki mikroskobik silison hücreleri güneş ış ınını voltaja tahvil ederek, peykin kimyevi bataryalarının reşarj edilmesini sağlamaktadır. 8i karşıya idi. Güçlükleri aşmak öyle bir kapitale bakıyotdu ki göze alınamıyordu. Bugün sartlar değiştı. Neye mal olursa olsun imkânlar denenecek. Son yıllarda, günes enerjisi ile işleyen çeşit çeşit makine denenmek üzere ortaya çıktı: Motorlar, lıtınlar, ısıtıcılar, damıtma tesisleri, elektrijç bataryaları, hat tâ binaları günduzleri biriktirilen kaloriferie ısıtma tertibatı. Fezâ gemileri ile lunî peyklerin radyo araçlarını gü nes pillefri i'e işlettiklerini de artık hepimiz biliyoruz. gösterilebilecek tatbikatma gi rişildi bile. Toskana'da, muazzam bir jeotermik santral her yıl yer kabuğunun derın katlarından çıkan buharı bir harekete geçifrici kuvvet olarak kullanmak suretiyle iki milyar kilovatsaat elde ediliyor. Ingiltere, Ürlanda'da özellikle nehirlerin ağızlarında kurulabiliHer. Fransa Hükümeti geçenlerde Normandiya'da, Rance nehri üzerinde bir tesisin projesini taj dik etti, bu tesis elektrik enerjisi elde etmek için gelgitten faydalanacak. lıdır. Çünkü ceketin Bnönde flç dtiçmf"i vardır. Örduiüntız bu bandın kenar larına " rken muayyen fasılalarla t(,er ilmek yaparsk tüsleyiniz, Sonra bu bandı ceketin iki öııüne ve yal.asın» çepeçevre e?cirerek ieyeileyip aplike eriiniz. Altını içeriye kıvırıp b^stırıııız, kollarını enli grogrrrı kurdele ile temizleyiniz. Bnaz bir etekle beraber giyüdigi zaman sık bir kıvafet elde eiajiş olursunuz. OKURLARLA Istanbul itfaiyesi YENİLMEZ GÜÇLÜKLER MUAZZAM JEOTERMİK SANTRAL Bir yandan da dünyanın Içinde bulunan tükenmez enerjiden yararlanmaya çalışılıyor. ttalya'da bunun örnek olarak IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIH BAY OSCAR: PROF. JANE'IN KiZl Atatürk Müzesi yangını il« ilgi yonları aşan yeni iıtimllklere ba» li oiarak, 14.2.1962 iayılı gazetemiı ltmıs bulunuyor.' Bankadaki pad», itfaiyemizin yetersizliğini «öz | rasınt haciz konmasını isttfir, konusu eden bir okur mektubu çık ! âmme hizmetl jördüğü için hıcit mıştı. Bununla ilgili olarak aynı | kararı verilemez. Aynı lebepten konu üzerinde duran gazetemiz ötürü fayrimenkulüne de hıiiz de, Deniz itfaiyesi hariç, biri 1» koyduramayıı. Bizim durumumuz ttnbul yaka<ıında. Saraçhanebaşın ne olacak? da, ötekisi Beyoğlu yakasında, Şisİşletme defterlerl hanede bulunan itfaiye gruplarının, hele trafiğin tıkalı olduğu aktıtanbuldan tbrahim Telci yazv iaxn saatlerinde, is göremiyecek Tor: bir halde olduklannı, bunun için, Gelir Tergiji ilk çıktıgı j^man, bilha.'sa Beyoğlu yakasınd» mt yılda 100,000 liradan aaagı eirosu •elâ Şijlide blr üçüncü itfaiye olanlar, isletmt defteriyle yttinerîşfetHmemiHner'ji v™u"nadaheP grupunun kurulması gerektigini i blliyorlardı. O zamandanberi pa> leri «iirmüştü. B u uyatm&nHzla ramızuB dc(«ri dört misll düjt^ ^ İDENİZLERDEKİ GEL DÜNYANIN YÜZÜ ilgili olarak, îıtânbul Belediyejin Böylece bu «ayı, gerçekte dBrtt» E GİT O L A Y I N D A N DEĞÎŞECEK den aşağıdaki açıklayıcı mektup bire yani S0.000 liraya indi. Gelir = D O Ğ A N ENERJİ Bu yakınlarda Salsburg*da alınmıştır: vergisi reformu hakkında BajbaE öte yandan denizlerdeki gelyapılan blr kongrede b^syüı «Beşikta?, Beyoğlu v« Şisli ka kanlığa Terildiğlni gızetelerden Egit olayından faydalanmak düfizikçi eni konu iyimserdiler. zaları yangm bölgesi dahilinde bu öğrendijimiz taıarıda, bu dunım ^şünülüyor. Son zamanlarda ya Ne sekilde olursa olsun pfroblunan Beyoğlu grupunun hududu, da dikkate alınmalıdır. j^pılan incelemeler bu olayın gü leme bir çözüm bulunacagına Kâğıthane köyünden Bebeğe ka j Zlneş ışınlarından sonta en büinandıklarını söylediler. Bu ke dar, enine boyuna genis bir laha Çamur deryası haline Eyük enerji kaynağı olduğunu şiı yapıldığı gün dünyanın yü dahill olması itibariyle, halen msz Egöstermiştir. Yeryüzünde bu zü değisecek. Yapılacagı da ar getirilen bir cadde kur grupun bulunduğu Şishanede ^enerji milyarlor ve milyarlar tık muhakkak görünüyor, ama bir müfreze bırakılarak grup mer • Esentepeden bir okurumuz ya«~ca beygif gücünde. Gelgit'ten ne zaman? Bu büyük toru bu kezinin Mecidiyeköyü Ermeni me yor yararlanma tesisleri Fransa, gün için cevapsız. zarhğı yanında, Büyükdore cadBundan önce emekli subay aparnilllllllllllllllllllillllllllllllllllflllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIin deıiyle Abidei Hürrlyet caddeai tımanları inçaatı sırasında, çimil nin birlestiği yerdeki Beledlye ar de Esentepe ile Merkez Bnkası ev sasına yeniden insa ettirilec«k bir leri arasındaki alanda Amerikahbinaya nakli ve Besiktajta da biı ların yaptırmağa baçladıkları bir müfreze ihdaıı progracnımız dahl bina inşaatı dolayısiyle çıkarılan lindedir. Programımızm Beyoğlu! toprakların taşınırken caddeye dS tarafına ait bu kısmınm tahakku külmesi, o güzelim asfaltı bir ça ku ön plândadır. Bu takdird» ba mur deryası haline çetirmiş buluVENI TİVATRO: Heı gcce laat 21 d* GÖÇ Cumartesl, Paıar 1S», his konusu saha, merkezi Mecidl' nuyor. Müteahhitlerin bu hoyratSalı günleri temsil yoktur. Çarsamba »a»t 14.30. yekByünde olrr.ak üzere Beşiktaş, ça davranıs'annı ve dikkatsizlikTEPEB.AŞI TİYATROSC: »ATICININ ÖLÜMÜ Perşemb* . CumırŞishane ve Hahcıoğlunda birerj lerini önlemek, çamur derj'ası ha te«l hariç. Her gün saat 21 de. müfrezesi bulunan kuvvetll bir> line getirilen a=faltı yine bu hoyOPKRADA: MADAME BUTTERFLY Perfemitt ve Cumtrteat 21 de grupa sahip olacaktır. Atatürk rat müteahhitlere temizletmek Be FATlH TİVATROSU: Her fece ı»at 21 de v» Cumarteıl, Huar w>at Müzesi yangınına gelince; Beyog lediyenin vazifesidir. Belediye Te15.30 da SAHlt.DEKt KANAPE PITSVDA Paıartesi günleri temal] yoktur. Tel: 22 01 71. lu grupuna 18,37 de ihbar edilmis.' mizlik îşlerini vazifeye, bu inşaatt KAD1KÖY TİVATROSU: Heıfc'eceîl de rt Cumartesl • Pmuı 18,48 da, y»ni 9 dakikada yangın yaptıran Amerikahîarı ve miiteah 15 20 da ATI.ARLA Ftl.I.ER Pers«mb« fünlerl temfil yoktur yerine varılmıstır.» hidi dikkate dâvet ederiz. ÜSKüDAR BÖI.ÜMC: Her (On »»at 21 <!e vm Cumırte»! . CEVABIMIZ: 15.30 da İYİ SAATTE OLSl'N'HR euma fünlerl tem?l (yoktnr. Paaar 2. Levent'in yollan GBsterdiği ügiden Stürü îıtangünleri saat 11 de çarsamba günleri ııat 14.30 da MtLYOVtUK 1'EölTN bul b«lediye»ine teseklrtr eder(Çocuk Tlyatrosu) Leventten Vedat Erim yazıyor: İSTAVBUL TİYATROSU Paxart««l hırtç herfcce ai.lS t«, Çarfjtmken, tasarladığı programın bir an îstanbulun nispeten yeni mahalb* Cumartefi Pazar 13 X» CtCl BEV. Yalnıı Paıarte»! gac«lerl önce gerçeklesmesini dlleriz. lılerinden biri olan 2 nci leven'in 21.15 to Salı hariç hergün « da PÎÇ KCRÜSU. yollan .âdeta yürekler acısıdır. HeStTE TİYATROSU: GÖN'CL AVCIS1 Her akşam uat «.1S U Bunların durumu le bu mahallenin (Sünbü! sokaf') Çarsamba, Cuınartesi. Pazar matine 18 de. ne olacak? Kt'ÇüK SAHNE: Pazartesl. Salı C«rs«mba BİR YASTIKTA P«r«dını ta^ıyan sokagı, vasıtalai'n semhe, Cırana. Cumırtesl, P»*ar CİNAYKTİN' SESİ Matlnelar: Salı, trtanbnl'dan Sıtkı Şefkatlıofln; geçemiyeccği, yayalaıın yürüyenıiCuma. Cunmartesl. Paıar 17 de. Umumt vekllleri bulunduğum e yeceği kadnr deük desiktir KFVT OYUVflîLARI (K«raem TIy«trol 44 66 66 27 Mart 19«î «*];simle 4 kardesinin Galatada sahip CEVABIMIZ: dan itibaren Her gün 18 00 de BÜYCK İIBAİTİYANLAR kojn«di, oldukları 3500 llra aylık iratlı îş îstanbulun ya'.mz ara sokakiarı 26 M»rt 1962 pazartesiden İtibaren hergee» 21.15 te NALINLAR komedi h«nı, 27.7.1958 de Belediyect iıtim değil. sokaklan. hatîâ caddelPri biŞENSES OPERETİ: KAÇIKLAR Suare 21 de, Çarsamba, Cıunırtnl. Pazar matfne 15 te Tel: 44 93 69 l»k edilmiştir. Hâlen, bu iıtimlak le bu durumdadır. Me?elâ MefiriıOPERA Aksaray: Her gec€ 11.15 te Caranfer öaean MATt*B Stürü. ilama dayanan 450.000 yeköyden Levente kariar nlsn ara H\K OEfMI KOMSERİM matln» 18.15. Tel: 21 57 22. llralık blr alacağımız vardı. îstim caddenin saglı sollu, her iki ya^ı, BULVAR TtYATROSU: Pnıarteil harlç heı gece 21.15 \a BANA likltrden dolayı vatandaslara mil bir kuyu ağzını ıniıran çuktırl»rÇİÇEK YOI.LAMA Çar?amba Cumarteai, p«xar matln* K.ll d«. yonlarca lira borcu olan îstanbul la doludur. Bu cuKır'^r. her c'in AZAK TtYATROSU (Beyazıt): Muammer Karaca SKNATOR. Heı Belediyesi. pe?in bedel ile îstan biraz daha büyüm?k'e ve ıksam 21.15. Matineleı çarşsmba. eumarte»!, parar 16.15 t« Tel: H « 4(1 bnl re KadıkBy lemtlerinde mil maktadır. Kimi yerlerde rüzgâr enerjisinden yaratlanma almış yürümüştür. Sovyetler Birligi otlaklardaki büyük sayıda hay van sürülerine su iletebilmek için bozkırlarda rüzgârdan fay dalanacak birkaç bin santral yaptırmak kararında. Hindistan'da ise çöl bölgelerinde elektrik elde etmek için yüzler ce yeldeğitmeni yaptırmak ta sarlanıyor. Belki de tarihten önceden kalma eski ve küçük Geleceğin .Enefji kaynakları» programında insana hayal gibi gelen deneme tasarıları da var: Atom lâboratuarlannda yıldızların lç ateşlerini yaratan mekanizmayı elde etmek. Insanoğlu bu baaanya erişirse sayısız iyiliklere de ulajmıj olacaktır. Termonükleer tesiste kullanılacak yakıtın Okyanuslann suyundan çı kanlan bitmez tükenmez, ağır hidroien oiduğunu düıünmek projenin olağanüstü anlammı hayal etmeye yeter. «Evet, ben de o olduğunu ianı CLTMHURtYET'iı. Tefrikası: 57 «Her zaman onda yatarım. Ama yorum. Sonra bir «ürü değisik Cornelia Robson büyük bir düşün sesler duydum. Derken güvertede cesizlik edip beni beklettigi için birinin koştuğunu. arkasından da dün gece biraz geç kaldm.» bir slap sesi duydum. Daha lonra «Mükemmel. Matmazel. Peki, ihtiyar Bessner'in bir şey için. yattıktan sonra ne isittiniz?» «Dikkat edin» ve «şimdi çabuk» diMiss Van Schuyler. «Uykum ç<~'x ye gürlediğini isittim.» hafiftir» dedi. «Bir slap sesi ml duymustunuiT» «Ne harikulâde! Çok talihimız Mete Krjia üani Xener varmış.» «Evet, buna benzer bir • «» •. «tsittlginiz lesin bir tabanea «Beni şu biraz şişmanea eenç •Tesekkür *<l«rlm, M6»y6 AlUr rua.» si olmadığınt emin miıiniz?» hanımın, Mrs. Dovle'un hizmetçiMU. Van Schuyler ıert bir ifa ] sinin sesi uyandırdı. «Bon nüi» de«Evet. olabilir... Bir mantarın si t»n.» U deyle: «Bu işe karıstırılmaktan hiç j diğini duydum. Doğrusu sesi lü?'Jşeden çıkarken meydana getirdiji | memnun de|llim» dedi. «Fena hal mundan fazla yüksek çıkmıştı.» sese benzer bir ses duydum. Belkl! Race, KarnakSo g*sinti de kızdım do|niiu. Bu ««y çok de tabanea seslydi bu. O sişe man; siyle ilgili bir plln flıertnde «Peki. daha sonra?» nâhos meıeleyt ne sekllde olursa! «Tekrar daldım. Kamarama bitarı sesinl, muhayyilemde içkinin i rin bir düıüneeye dalmııtı. bardağa dökülüsü ile bağladığım «Fanthorp, g«nç Allcrtoo, Mrs. olıun karıımıı olmak iıtetnezdim.» rijinin girdiğini lanarak uyandım, «Çok doğru, çok dogru. Ben de ama bunun bitiçikteki kamarada için, şlap sesini kendim hayal et Allerton. Sonra b«ş blr kaaara Simis olabilirim... Yarı uykulu bir mon Doyle'un kamaraaı. Peki, Mr». «dmdi MSsyö Polrot'ya, ifadeniri! bulunan biri olduğunu anladım.» halde, bir parti verilmekte oldu Doyle'un kamarasının Bbür tara ne kadar çıbuk alırsak o kadar iyi I «Madam Doyle'un kamarasm'ia ğunu düşündüğümü, hepsinin yat I I n d a k i m i n kamarası varT Şu A; oltcaSını •öyiUyordum, o ztman |I nı?> «tmemue; mağa gidip de çenelerini kapama merikah vash kadının. Eger biri! s U İ «Evet. Sonra birinin güveriede larını arzuladığımı hatîrîıyorıım.» bir ?ey duytnussa bu mutlak. 0\ «Bundan sonra başka bir şey?» kadındır. Eğer kalkmışsa onu çaj MİM Van Schuyler. Polrofy» blr dolaştığım anladım, anladım, arkasından da bir $Iap se?i duydum.» Tim düjündü. ğırtsak iyi olur.» j parça ilrlfarkâr WT n««rl« bsk«Bu ıırada saat kaçtı acaba, fik«Yalnız Fanthorp'un bitişiğimır. Miss Van Schuyler oday» jirdi.i *** rinlz var mı?» dekı kamarada dolatıgım duy Bu sabah her zamankinden diha! «Ikiairin da hiılerimi aDİanuı «Zamanı size kat'i olarak söylidum. Hiç yatmıyacak zannettim.. • yaşh ve daha ları görünüyordu. j olmanıta memnunum. Bu gfbl ?«y yebilirim. Biri cn »eçiyordu» r «Ondan sonra?» Ufak, siyah gözlerinde kinji bir lere ahsık değilira.» "" «Bu kadar emin misiniz? Tim omuzlarını salladı: ifad» vardı. Polrot, te»krln edlei bir ıe«le:, «Evet. Yatağımm baçucunda an •Ondan sonrasını hatırlamıyoRace ayaga kalkrh Te r*v«r*nf «Çok tabü. Matmazel. Biz de slzi, ran »aatime bakmışîım.» rum.» bu tatsız dunnndan işte bunun iyaptı. «Bir taabnca sesi duymadınız •Başka hiç bir şey duymadınız «Pizi rahmete iokt'jSumuı İçin çln bir an evvel kurtarmak jjtiyoı mı?» ms?» ;ok müteeıviriz, Miı« Van 8eh«y nts. Bv«t, dön g , öjrte bir şey duymadım.» • Hij bir şey.» ler. Çok naıiksiniı. Lutfeo eta' (Arkası varj RÜZGARDAN FAYDALANMA HAYAL GtBt GELEN TASARILAR Kesimli Ronıan: 148 MEL'UN KIZ Çizen: YVES SAYOL Çeviren Mazhar KLNT NiL CiKAYETi CH%İSTt€ Aylarca evvel Parisin eıı büyük hukukKoııtla Nrstor Kollcjde tanışmışlardı, çularmdaıı biri olan Nestor Desmoulins ar Fakat o zamandanberi hayatları başka baskadaşı Kont de Bussieres'dpn bir mektup ka yollar takip etnıisti. Avukat Noster Paalmıstı. Kont bu mektubunda seyahatten risi hemen hemcn tcrketmediji halde Knnt dandüjünü. bes eündeııbpri Pariste hulun de BussÜTes bazı ailevi meseleler yiiziiııdrn duSunu bildiriyor ve: «Hemen bula^arak Fransada nadiren kalır olmuştu. Hpr nc lıal bir yerde yemek yiyelim, diyordn... Sana ih ise ertesi günii iki arkadaş bulustular tiyacım var...» Kont: «Noster'ciiim hiv de ihtiyarlanıı yorsuıı, dedi, dört seııe evvel nasılsan yiıuövlesin. Sen de öyle. Evet . Beıı 63 yasımdayım. Senden dört yas kınügüm anı.ı keder heni ihtiyarlattı » Noster sc< çıkarmadı. Arkadasının havatında bir (.•ocueun doğumuyla ilşili bir sır vardı... ( Arka>; var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog