Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

28 Mart 1962 CUMHURİYET Dü N Y A 8 nisan referanduntn arefesinde Fransız partileri vlan anlasmalannın Frantada referanduma arzedilmesi 8 nisan günü olacaktır. Onnn İçin şimdiden meşhur Moliere'in Cimri ismindeki pi> esinde aktörün her önüne gelene «\slanım! Hızinem!» demesi gibi, partiler de kendi seçmenlerine naS'l kompliraan yapacaklarını düsün tı.pje baslamıslardır. Bugiinkü kararlan ile yann seoimlerde seçim pastasının büyük parçasını koparmanın çaresini arıyacaklarından politik stratejinin hiç bir unsurunu ilmal etmemekteclirler. Komünist Partisi bir beyanname nesrederek n.illete «Evet!» deyiniz! demistir. Hununla iki maksat gütmüstür. r.iri, Cezayiri basımsızlığa kavustıırmak, ve Cezajirde Sovyet politikasiyle komünist cerevanlarına dist hava yaratmak, ikincisi de De Oaulle'ün (Ateş kes!) emrine rağnien Cezayirde ates kesilmedifini giiyliyerek, De Gaulle.e yardım edip, bir nevi kendilerine medvun oldufa hissini uyandırmak. (Tenl Cumhuriyet Birliği) U.N. R., yani De GauIIe'ün partisi de rcferandumda «Evet!» demek karnrını vermiş ve bn yolda seçmenIrre talimat vermistir. Parolaları, «De Gaulle'e itimat ve Fransada birıstır!». Ilalkçı Cumhuriyetciler de De t aulle'ün Cezayir politikasım tasVp edeceklerdir. Fakat bunlar, Devlet Baskanının Avrupa Birliği yolundaki teredd.ütlerini tas\ip etmemekte oldukiarı için kendisitıc bu konuda muhalefet edi\orİ3rdı. Vardıkları karara göre. Cezayir politikasmda kendisini destekliveceliler u sandıklara «Evet!» pusuialarını atacaklardır. Sosyalistler ise Puteau\'da toplanarak «Evet!» kararına varnııslrrdır. Guy Mollet bu toplantıda yaptıfı uzun bir konusmada De GauIIe'ün Cezayir politikasım sa^ unmus ve Fransavı barısa ulastırmak için bu politikanın takip eı'ilmesi icap ettiği üzerinde durnuıstur. Kadikaller tereddüt i'indedirler. Toreddütleri, bıf politikanın doÇru olup olmamasından ziyade müessir olup olmıyacagı. yani isleyip isleıri.iecpçi yönündendir, bu sebepten b : r takım ihtirazları vardır. Fakat h'ı ihtirazlar «Hayır!» dhecek kad.T kuvvetli olmadıîı gibi. sandı&a a'ılacak pusulalarda da ker.dini gıistermiyeceÇi için. neticede 'radıkller de «Evet!» demis olacaklardr. Kövlü Bajımsızlar 6 7 8 nisan t;ırihlerinde büvük konçrelerini aKdediyorlardı, 8 nisanda referandum olduğu için bundan vazseçtilcr. ve kendi mensuplarını serbest bırakacaklarını ilân ettiler. dili>en «F.vet!». diliven «Havır!» >ekliııde oy kullansın!.. dediler. B u runla beraber,,bu grupu tutanların ekseriyetinin kariaatlerini «evet» seklinde açıklıvaoakları tahmin e dılmektedir. Birlesik Sosyalist Partisi ise ( P . S.l'.l mensuplarına <e';inıser kal n i l a r ı n ı tenbih etmistir. Fransadaki fikir çarpısmalarına yukarıdan baktıfımız zaman, »n manzara ile karşılasmaktayız. De Gaulle, iktidara eeldiçindenheri. ilk defadır ki. kornünistlerle De GauIIe'ün partisi olan l'.N.R avnı istikamette bulusmuslar ve avrı ni'^tlerlp. aMiı voi'la bir'.eşmislerdir. Bn referandumdaki evetlerin İle rideki seçimler için bir mâna ifade etmi.vecegini de şimdiden sövlemeliviz? De Gaulle. referandumdan kuvvetli çıkacak, fakat ona, 8 nisrnda evet diyenlerin coSıı. seçiralcrde dirsek çevirtceklerdir. HJ1BER Iı E R I Amerikan Sanayicilerinin silâhsızlanmayı istemedikleri açıklandı Kennedy'e göre kuvvetler dengesi artık Amerikanın lehinde değil Albert Schweitzer, büyük devletleri insanlığm geleceği adma nükleer denemelerden vazgeçmeye çağırdı NewYork: 27 (a.a.) «The Sa •aklamak hususunda anlajmaya fıkirlere gore sılâhsızlanma bir turday Eveninf Po»t» adlı hafta varmağa davet etmiştir. hıyalden ıbarettir. Insanoğlu hiç lık Amerikan dergiıindt bir maAlbert Schweitzer'in bu çağırııı bir vakit kendisini müdafaa edekal« y«yımlayan Amerikan gazett aralannda Bertrand Russel'in de cek bir araca sahip olmaktan vazcisi Stewart Alıop, Ba|kan Ken bulunduğu diğer bazı jahsiyetler geçemiyecektir. Raporda 20.000 e nedy'nin kendi«ine verdiji bir de tarafından da imzalanmıştır. yakın Amerikan firmasımn yurdu" meci nakletmektedir. AUop'un 1güvenligi ve hür dünyanın «avunAmerikan firmalsrı silihsızJanlerı ııirdüğün» göre, Başkan Kenması için her yıl sarfedilen silâhmayı istemiyor nedy, atom bombasının kullanılışı lanma masraflarından istifade etLondra: 27 (T.H.A.) Bırleşık tiği ve bu ekonominin konusunda kendiBİne »unları ıoyAmerikan Amerikada yayınlanan özel bir ra iktisadiyatında çok önemli yeri olJemijtir: «Pek tabiidır kı, meıelâ Batı pordan öğrenildiğine göre birçok duğu açıklanmaktadır. Buna göre Avrupay» bir tecavüz gibı olay Amerikan firması silâhsızlanmayı Cenevre'de alınacak olan her kalarda, her ne olursa olsurij atom lstememekte ve Cenevrede devam rar doğrudan doğruya bu fırmalabombasını kullanmağa hazır bu eden lilâhsızlanma görüşmelerirt ra tesir edecek ve dolavısiyle Alunmahyız. Bundan bajka, bazı du den sonuç ahnmamasını arzu etmerikan ekonomisi ciddî tehlikerumlarda Birleşik Amerika teşebmektedir. Firmalarda hâkıın olan lere maruz kalacaktır. büsu ele alabilir.> Birleşik Amerika CumhurbaşkaDI, bu demecind», kuvvetler dengeıinin artık Atnerika lehinde ol madıjı huıuıunda iırarla durmuş re demijtir ki: J «Bu degifiklik, 1958 veya 1959 yı hnda, güdümlü mermilerlt ba?lıdı. Artık (unu »nlamalıyıı ki, her iki blok da bu imha •ilahlarına •ahip bulunmaktadır v» durum, Başbakan Maruf Davalibi, basın hürriyetini teminat almeseleyi değiştirmektedir. «Kruçef ilk hucuma geçen kentma alacak bir «Millî Birlik Kabinesi» nin kurulması diıi olduğu takdirde. bunun yıkıiçin istifaya hazır olduğunu bildirdi cı bir karşı hücumla karjılanaeagtndan şuphe etmemelidir. Bunun Şam, 27 fa.a ) Bir millî birlik cu meclis toplantısının daha ileri İçin, nükleer «ilâhlanma alanmda kurulması hususunda bir tarihe bırakılaacğı «anılmakgeni» ölçüde bir üstunlük sağla kabinesi mak zorundayız. Fakat, Kruçef ay parlâmento grupları arasmda dün tadır. istişareler Surivede kabine kurulmaıı nı lamanda, Birleşik Amenka'nm gece geç vakte kadar hakkında istişareler hayatt menfaatleri tehdıt edildiği devam etmıstir Surive Basbakanıbi'.hassa Şam, 27 (a.a.) Yetkili bir kayvakit hücum insıyatifını ele almı nın sıyasî hürriyetleri, yacağından da emin olmamalıdır basın hürriyetini teminle görevlen naktan öğrenildığine göre, SuriBöylellkle, Kruçef, «Dun>a çapm dirilecek bir milli birlik kabinesı yede bir millî birlik kabinesi kuda nüklee* sava?» ın kaçınılabüir nin kurulmasına ımkân vermek rulması hususunda istişareler debir huıus olduğuna inanmakta de üzere istifava hazır olduğunu ku vam etmektedir Bu hususta baçrucu meclise bildirmesi üzenne bu ka bir tafsilât v«rılmemiştir. Tim edecektir.» kabine buhranı çıkmi'tır. Henüz teyit edilmiyen bazı haAlbert Sehweltıer'in çağınıı Maruf Munich: 27 (a.a.) Profesör AlCumhurbaskanı Nazıtı El Kud berlere göre, Bajbakan meclisin ıon bert Schweitzer bugün Munich'te •i, pızartesiyi »alıya baghyan gec» Davalibi, kurucu Cikan «Das Gewissen» (Vıcdan) ad kurucu meclis başkanı Mamun El toplantısmda, âmme hürriyetlerilı dergıde yayınlanan bir maka Kuzbarî'yi kabu! »tmiştir. Kuzba nin temini için bir mill! birlik kaleıinde nükleer «ilâhlara lahip ri bir millî birlik kabinesi kurul binesinin kurulmasını tavsiye edevletleri, ınsanlığm •ağlığını teh ması meselesi hakkında takınılan derek istifasını vermiştir. likeye lokmaTnak için nükleer •• duruma dair ! Cumhurbaskanına lâh denemelerinden vazgeçmeğe tnalumat vermistir. Şimdiye ka»e bu çeşit «ılahları ortadan kaî dar kabineyi kurmakla kimse gödırmak ve venilerinin imalini ya re vlendirilmemistir. Vali, gazetede bir özür dileme yazısı neşretmeyi kabul eden gazeteci Doğan'ı affetti ve dâvalarından vazgeçti ••• Saç an kesilen gazeteci bugün tahliye ediliyor ^ & Hddı'se/er' /Jrasınde Ufak iş deme Yazan: Yaşar Kemal Bir kaymakam gitmiş, ne olacak, gider ya.. Hiç mi kaymakam yeri değiştirilmedi?.. Nedir bu kıyamet, bu gürültü patırtı? Nedir bu îçişlen Bakanım istifaya dâvetler? Sonra bu Kadirli halkı ivice azıtmış! Korkuyorum, korkuyorum şu Kadirli halkının başma bir iş getirmesinler .. Ne getirebilirler dıyeceksinız.. Ne işler yapabileceklerini onlann, benden sorun. Herkes adammı gözünden tanır.. B:z de ağalarırr.ızı gözünden tanırız. Bir oyun açarlar ki Kadirli halkmm bajına, yetmiş yıl düşünsek aklımıza gelmez. Ağ usulünce . Altmış beş bin kifidi Kadirli halkı. diyeceksiniz... 65 bin kişi olunca, daha iyi ya... 65 binin de bir çaresine bakarlar Siz ağanm ne olduğunu bilseniz, korkumun hiç de sebepsiz olmadığını anlardmız. Bundan böyle. bu iş bovle giderse Kadirli halkının çekeceğı var El mi yaman, bey mi yaman demiçler. Ya herro, ya merro. demişler. tçisleri Bakanı hakkında duvarlara afis yazar mısınız'' Siz ne biçim halksınız böyle? Türkiye tarihinde var mı böyle bir şey? Siz kaymakam gidince kasabayı boşaltmağa kalkar mısınız? S i ' grev ilân eder misiniz? Topaloğlunun hışmmdan gıde siceler. Stz afişlerinizde «Topaloglu hemşehrimiz değildir» diye ele âleme ilan eder misiniz? «Dünva Aya, biz yaya» der misiniz? «Üç aga bir yanda, 65 bin Kadirli bir yanda» böyle ipe sapa gelmez sözler eder misiniz? Mehmet Can ağalann ellerini devletten çekmelerim istiyor, diyor ki, devlet sizin zulmünüze, sö mürmenize âlet olmıyacak... Divor ki, bu kasaba böyle kalmıyacak... Sen misin bunu diyen, al işte Kar sın Tuzhıcası. Boyle ağalar eliyle giden Ka>makam bir tane mı? Yüzyıllardan bu yana bu böyle.. Ya ağaya âlet olacaksm, ona devletten daha çok hizmet edeceksin. ya da sürüleceksin, işinden edileceksin. Köylü Anadoluda şuna inanmıştır ki, önünde ağa olmazsa, hiç bir devlet dairesinden iş çıkartamaasın. Kövlü, ne yapar ne yapar da, daıreye giderken, önüne bir ağa katar. îşin korkuncu da Tarih boyanca »raanh tarihini dikkatlice okursanız iki ?eyin hep bozuk gittiğini göriirsünüz: Birisi züvut akçe de nüen karışık para. öteki de narb işleri.. Hangi vezir gelse Koyuneminini çağırıp Neden etler zayıf ve fiyatlar yüksek? diye sorar. Yedikuleye veya Babacafer tindanına atilanlan, ma!ı müsadere ediienieri çoktur. çeden dola.M boynu vurulmus «ür gün edilmis defterdarlar k i Maliye Bakanlarıdır çoktur. Denecek şu ki bütün karışıklıkların sebeplerini araştırırsanız iktisadi mahiyette olduğunu çörürsünüz, Göriiniişü başka olsa dahi.. Tarih tekerrürden ibarettir dedikleri, vak'aların birbirini kovalaması ve birbirine benzemesidır. Türkiyede, hele tstanbnlda da günun derdi budur: Bugün de avnı ışlerle uğraşmaya mecbur olu^umuz bundandır Ren tstanbulun şehir ve şehirli dertleriyle gazeteci olarak, hattâ Belediye Meclisi âzası olarak uSraşmısımdır. Hâlâ da uğra$ıyorum. Cemiyeti ve iktisadi çatısı sajlaro olmıyan ycrlerde olduğn gibi bizde de bilhassa gıda maddeleri spekülâsyona tâbidir. tstanbnlda iki gün kar yağsa et, ekmek. »ebze ve yemis pahalılanır. N'eden o? Satılan'ar, kardan evvel gelenlerdir Bir kere halk: Aman aç kalmıyalım! diye bir endişeye düşer. Çok alır.. sonra?.. Sonra atar. Ve hem mejnleket. hem kendi ziyan eder. Satıcı da ra?bet var diye fiyata tam eder. Ne fazla alırsa kSrdır. Bu nihayet bir medeni terbive meselesidir. Kendi kendine dflzelmezse, kannn kuvvetiyl» nlzamla nır. Suriyede bir kabine buhranı bekleniyor Başbakan 16 Sıvas 27 (Telefonla) Vali Memduh Payzma hakaret suçundan 11 günden beri tutuklu bulu nan Haber Gazetesi sahibi Nihat Doğan, Valinin dâvalanndan vaz geçmesı üzerir.e yatm serbest bırakılacaktır. Dıın gece Valiyı evmde zıyaret eden Gazetecinin eşi Cahide Doğan ve kayınpederı, gazeteci adLna kendısinden özur dilemişler ve hasta olan Nıhat Doğan'm af edil mesinı rıca etmişlerdilr. Vali, hiç kimsenın kendi yüzün den ceza görmesini istemedigini, sayet Nihat Doğan gazetesinde özüı dıler ve vaptığı hakaretlerı geri alırsa af etmeye hazıır olduğunu bildirmiştir. Tutuklu bukınan gazeteci, Vali nin sartlarını kabul etmış ve bunun üzerine Vali Payzın da açmış olduğu dört dâvadan vazgeçmıstır. Haber Gazetesinin yarınki nüshasında, Nihat Doğan ımzjısivie Validen özür dileyen bir yaıı yayınlandıktan sonra, mevkuf ga?e teci serbest bırakılacaktır Hazine sıkıntısı ve züyuf ak önüne ağa katmıyan hiç bir köylünün işi çörülmez. Niçin görülmez, çünkü ağalar gördütmezler. önlerinde ağa olmadan köylünün işini gören idarecivi hemen erte'i günü Tuzlucaya attınrlar. Bu böyle gel miş, böyle gider, bunun önüne geçemezsin. Ağalarla uğraşamazsın. Açık konuşalım, bız Ankaralarda, tstanbullarda gözü açık düş görüyoruz. Gerçek bizim buradan gördüğümüzden bambaşka. Buradan gönderdiğin idareci ağalara hizmet etmezse yaşıyamaz. Hizmet etmek istemiyenlerin sonu Mehmet Candan da kötü olur. Mehmet Can bir kSylü çocuğudur. AŞalann ayak oyunlarmı bilir. Ya bilmiyenlerin vay hallerine! Mehmet Can bir semboldür. E1U mize geçmiş ea büvük fırsattır. Türk idarecilerini ağalann elinden, Kadirli "halkıyla birlik olup bu sefer kurtardıksa kurtardık, ba direnmede Kadirli halkına yardım cı olduksa. olabildikse olduk, olamadıysak ağalar saltanatı, halkı ezme, jömürmf, idareciyi köle etme ge!ene8i daha uzun yıllar sürüp gidecek. nisanda iş adamlarıyfa toplantı yapacak Almanya'da iiç Naıi yakalandı Karlsruhe, Almanya 27 (A. P.) Bir Nazi yeraltı tejkilâtı kurmağa tejebbüsten lanık Oç Alman bugün yüksek mahkemeye sevkedümiçtir. D»vletl tehlikeve düjürmekten, fesatçıhktan v« izlnsiz «ilâh bulundurmaktan sanık ?a hular: 31 ya«mdaki Guenter Sonnemann. 38 yaşmdaki Edelmut Dietze ve 22 vajmda bir kamyon «.ofrirü olan Bernd Ebert'tir. Sonnemann ve Dietze, Salzgitter Lebenstedt'teki Yahudi mezarlıgmda 100 mezar ta?ını devirmekten ve vandalist hareketlerde bulunmaktan da sar.ıktırlar. Savcı, sanıklarm bir mezar ta?ma «Almanya uyan î^rael kahrolsun» Ibare^îni ya?dılrîarını üeri «ürmüstür. Olay. Adolf Hitler'in doğum yıldonümü olan 20 nisan 1957 tarihinde vuku bulmuştu fddia makamı, kurulması için tejebbüse <eçilen jeraltı teskilâtının, Nazizm aleyhtarı olan kimselerı dinamitleme ve ölüm tehditleriyle korkutmayı tasarladığını bildirmiştir. Parlâmento çevrelerinde. Dugün Bgleden lonra (gmt) ayariyl» ıaat 15 te rapılması «ereken kuru Castro, Kübalı blr komünisti dün ltham etti Havana 27, (AP) Küba Basbakanı Fidel Ca»tro, radyoteleviz yonda yaptığı blr konusmada, Kübalı komünist liderlerden Anlbal Escalante'yi «memleketin tümOn» hakiki kajrgasahk» getirmekle ltham etmiştir. Herkesl hayretler lçinde bırakan bu konuşmasında, Fldel Castro, Kübalı komünist Escalante'nin sahsl ihtiraslara kapılarak Birleşik Sosyalist îhtilâl Pajrtisinin istikbalini «tefrik> usulü esasına göre teskilâtlandırmaya yeltendiğini söylemis ve vahim yanlışhklara kurban gittiSini ileri sür müstür. Bu ay, 25 üyell Birleşik îhtilâl Teskilâtı MüdüHüğüne namzet gösterilen Escalante, Küba ihtil* linin ileri gelen nazariyecilerinden ve Stalincilik hareketini yaki nen takip eden biri olarak tanınmaktadır. Castro, bu kadar mücadeleye, bu kadat kan a ve bu kadar gayre te malolan ihtilâlin sahsî ihtiraslara ftlet edilemiyeceğini söyliyerek Escalante'yi bekliyen istikba lin pek parlak olmadığını belirtmek istemiştir. Doğu Almanya Amerikan Koleji Erkek Kısmı Naio ülkeleri ile Müdürü görevine başladı Diplomatik ilgiler kurma ieklif etti Basbakanın subat başında, Belediye Saraymda topladığı ış adamlarma vaadetmiş olduğu gibı, 16 nisan pazartesi gunu Ankarada buyük bır toplantı tertıp edılecektir. Bunda ticaret âleminı ilgılendıren çeşitli konular görüşulecektir. Toplantıya Maliye, Sanayı, Tıcaret, Çalışma, Gjmrük ve Tekel Bakanları ile, teknik müsavırler, Ticaret ve Sanavı Odaları. Borsa temsilcileri iştirak edecektir Bu maksatla Istanbul Ticaret Odası memleket iktisadt durumu ile ilgili oiufassal bir rapor hazırlamaktadır. Raporda pıyasadaki durgunluk, istikrarsızhk, vergi ve gümrük mevzuları yer aîmaktadır. M. PtRİ TEŞEKKUR Geclrdljim prmıtat ameliyatını btlyük maharetlyje tam zamamnda y»pıp benl hayata kavujturan ve kıymetlı «lâkalannl ««irgeiTiiyen Amerikan Ha«taneıl KURŞUN MADENI ALIYORUZ Yuksek fiatla. Tercih edilmektedir. MüracBat: Mutlu Akümüiâtör Fabrikası KARTAL Operatör Dr. GÜRBÜZ SAİT BARLAS Bey« T« hastanenln penonelıne soonıı te«ekktlrlerlınl ar%cderim. Agop Tüttlncfljran 3737 İlâncıljk: 2721/3727 BU AKŞAMDAN ITIBAREN MEVLIDI ŞERIF VE HATİM DUASI E ME K Sinemasında Moıkova, 27 (a.a.) Yetkili bır diplomatik kıynaktan öğrenildıği D« jfört, Doğu Aîmanya, Sovyet hükümeti vasıtaııyle, NATO mem Jtketlariyl* konıoloıluk münasebetleri kurulmasını bu ittifak üyeıl olan memleketlere resmen teklif etmiştir. Sovyet Dışişlerı Bakanhğı tarafından ı!g!İİ devletlerin Moskovadaki büvük elçilerine reımen bildirilen bu teklif, tah minlere nazaran, dzellikle, Batı Beıline giden NATO memleketlerı vatandajlarına vız> verilmesiyle ilgilidir. Doğn Almanya nükömetlnin yeni teklifi hakkında Berlin, 27 (a.a.) Batı Berlin hükümetine yakın çevrelerde belirtildiğint göre, Doğu Almanyanm NATO memleketleriyle kon«olosluk münasebetleri kurma tek lifi, anlasıldığına nazaran. Berline giriş çıkış yollan meselesiyle ilgili taarruz çerçevesine girmektedir. Aynı kaynağa nazaran, Doğu Almanyanın NATO memleketlerin" de konsolosluklar kurma'i, Doğu Almanyayı hukuken tanıtma mak sadma matuf olduğu gibi ayrıca, Doğu Almanya hükümetine, Batı Berlin için transit vizeleri verıimesi yoluyla bu şehre gırış çıkış hürriyeti meselesine temts etme imkânı saghvacaktır. Doğu Almanyanın teklifi ve Londra Londra. 27 (a a.) îyi haber alan îngiliz çevrelerinın kanaatine göre, Doğu Almanyanın NATO memleketleriyle konsolosluk münasebetleri kurma teklifi, Doğu Al manya rejımini tedricen milletler arası plânda tanıtma volundaki yeni bir teşebbüsten ibarettir. Dr. Patrick Murphy Malin'in, müsterek faaliyette buluııan tstanbul Amerikan Kolejlerınin Erkek Kı«mında Müdür olnrak iş» baslaması dolayısiyle, dün P.obert Kolejde bir tor»n yapılmıştır. Dr. Malin, sıhh! sebeplerle görevinden çekilen Dr. Duncan S Ballantine'in yerine geçmiştir. Törend» yaptığı konusjnad* Müdür Malin, «Robert Kol»j ve Ame rikan Kız Koleji Türk Egıtiın bün. yesinin bir parçasıdıröîretim dilinin îngilizce oluşu ve Amerıkan metodlarının uvgulanması bunîara hususi bir mahiyet vermekte ise de, esas itibariyle, bunlar da Milll Egitim sistemi için. deki bütün bölümlerle aynı gaveyi gütmektedirler. demistir TEŞEKKUR Sevgili eşim Emekll GUmrtlk babamız Inhl«a'lar aramızdan eb<"diven aynlma«ı mönajebetlyle çok yakın »18kalannı ejlrgemlyen Istanbul Gümrük ve înhlsarla VekâİPti leşkilâtma, • Sayın Bay Vehfcf Koç'a, Mot8r Llmlted Şlrketi Müc'tlr ve men'uplanna. Sehir Hıfzı?;ıhhs Fnstltü*u tf;k)!âtına. Galatasaray ve Boğaziçı Spcr kulüplcrine. Kadıkoy Ortaokulu MUdilr. hğretmen ve öğrencilerine. gerek bizzat cfnaze tcrenine iştirak eden. gerek telefon, telîraf veya mektupla tazivette bulunan akrabs ve do^tlarımıza tpşekkürîenmizln JblS»ını savın gazetenfzden rlca ederİ7 Esl ve Çocuklan Faal 1842 ?748 Abdullah Bahtoğlu'jıun TEŞEKKUR Urun zamar.danberi teçhlsi vapılamıyan hastalıgıma l»abetll teshls koyan ve ameliyatıbaşan İle yapan. keza »glm Nunsen Bozkurfun bSbrek amellyatını ve tedavislnl büytlk bir hazakatle başaran, Haydarpasa NOraune Hastanesl S üncü Hariclye Seni«i Şeft Doçer.t Operatör ve tedavimizle amelty.ıtlarda ihtisas ve çefkatlerini «irgemiyen Operatnr Dr. Mıistaft Inan'a Dahiliye MUtehassısı Dr. Gürgor Sağgüç'e. Anestezi MUtehafsıs! Dr. Evrenos Toptop'a, Dr. Zeki ÖzöSuz'a. Dr. Hamzp Kopuz'a. Dr. Semlh Tulfar'a denn teşekkür;erimi arzederim. Necat( Bozkurt Cumhuriyet 3760 POLİANNA Dünya edebiyatının kitabı en çok satılan şaheseri Walt Disney tarahndan beyaz perdeye aktarıldı KÜÇÜK MEİEK (Renkli İngilizce) (POLL\ANNA) JANE WYMAN RİCHARD EGAN ADOPHE MENJOU ve Poanna Çftlünde jahidin gözieri filminin unutulmaz artisti HAYLEY MİLLS. Seanslar: 11.15 13.45 16,15 18,45 21.15 NOT: Sansür Heyetinin k a r a r ı ile 6 yaşından y u k a n çocuklarda ^ ™ " ^ ^ ^ " ™ ^ " " ™ ^ ^ ^ ^ ™ »eyredebilir. ^»»••'•»»»»»»»»»»•»»»»»•••»»»»•i (Basın 4328/3759) Merhum tüccarı muteberandan Mehmet Abut Efendinin gelini. ınerhum Dr. Rıza Abut Beyin refikasi. Çankın esrafmdar. Tahir Bey ve Kezban Hanımm kerimeleri. Dr Mehmet Abut Sf vün Abut. Nuran Başakçil Hayrett'.n Basakgil ve Ruhl D..1mati'ın sevgili validelen. Betül Abut'un kayınvalidesi. Tahir ve Muzaffer'in büyük validcleri. Belkıs Abufun yengesı Hatice Arel'in yeğenı «alihatı nisvsndan Hanım. 26 mart 1962 pazartesi günü Hakkın rahmetine kavusmuştur Cenazesi 28 Mart 1962 çarşamba günü Aksa.ıy Valide Camilnden oğle namazım mütaakıp alınarak Edimekaoı'daki aile kabristnnına defnedüecektlr. Allah rahmet ev'esin Coc'lkları Cumhuriyet 3753 V E F AT Dr. HAYRİ SEYLÂN'a KEÇ, iki direkli, 4 yataklı, 25 beygir ağır Dizel motörlü, • otoritesinde. bir kümette, onun kolu da Toros eşkiyasmdaydı. Ben ( 11 tonluk ve gayet bakımlı, J iyice biliyorum bunu. Topaloğlu ,1 çok tanmmış denizci kotra] ) unutmuşsa yakını olan Sayın Şa i latıhktır. Tel: 44 46 73 di Çelik'e sorsun .. Ağalık faciasıYlldız 379/3745 nı ondan dinlesin.. "»• > • > Bu Kadırli halkının başma bun. lar mutlaka bir ış getiririer. Işte ben size burada söyluyorum. Unut mayın. kulaçınıza Jjiıpe olsun.. Daha önce Kaymakamı yürütecek ler dememiş miydim .. Işte yürüttüleı.. Hiç söylemeyin, 65 bin kışinin 63 binine ne yapılır, demevin. Kulağmıza bu sözlerımı küpe yapıp bekleyin. Ba<taki sözümuze gelelim gene Bır kavmakamın bir yerden bir yere atanması hiç bir şey de ğil... îçişleri Bakanı da soğukkanlılıkla, dofu hizmeti riedi çıktı 5sin içinden. Savın lçi^'»ri Bakanı Ahmet Topaloglu ışin içinde ne isler döndürüldıigünü ajalann neler yaptıgını Mlir. Sayın îrişleri Baka nı Ahmet Topaloğlu... Ben gene de en ı\i niyetimle, divorum ki, Topaloğlu uzun yıllar Kddirliden uzak kaldı ağalar or>j da kandırdılar Ben aga'.arın ber «evi yapabilcceklerine ın.ınınm. Oeçenlerde ben kasabadaydım. Kaymaka mın yaotıgı isleri görüp görüyorum.. Kavmakam jlevhinde öyıesine konu r r tular ki, KivmiVamı öylesine bir canav.ır gösteriiler ki, ben bile az daha in^nıvordum. Topalogluna derim ki is ona ulastırdık'.arı gibi de»il. Bn sözlerde I5rarım. bir tçişleri Bı'.canını *?aların emrinde görm»k istemeyi'im dendir Yok«a bana ne .. Gene de ısrar ed'orutn. Topaloglu işi araştırsm... Dosyaları fa'.an bıraksm. Kavmakam aleyhine dosya nasıl heruyduru'.ur. TopaloŞlu bunu kesten ivi bilir. Nasıl sahte şahitler... Gittim gördüm, Mehmet Can ın isleri önemli işler . Benim sözüm burada biter. Gerisi Topaloğlunun bileceği iş. Eğer Kaymakam. ağalar yüzünden iki kere baska yer« atanmasaydı, eğer Kaymakam Kadirli halkının diretmesi yüzünden yerinde bırakılmasaydı. yaptığı isler den dolavı hem yerinde bırakıhp, hem de Milli Birlik hükümetinden takdirname almasaydı. Senatör Ga lip Afşarın. milletvekili Ahmet Savrunun ellerindeki, ağalann «1lerir.deki hazine tarlası olmasaydı, bütün bunlar apaçık oldugu gibi, Türk halkının gözleri Snüne serilmeseydi. Kavmakamın gidiş sebebini bütün Türkiye bilmesey. di bu çok normal bir atanma olurdu. Yazık ki iş hiç de Syle değil .. İş korkunç. bizim yüzyıllardan beri süre gelen büyük derdlmir, Eğer böyle olsaydı, başka İ5 mi vok Türkiyede, işim kalmadı da bir kasabacıkla mı uğrasacağim... Yüzyıllardan bu yana, idarecileri kasabalarda, illerde ağalar idare etmişlerdir. Türkiyede agalann gücünü devlet otorltesl temin eyl» miştir. Ağalar yüzyıllar boyunca »ırtını devletin gücüne dayayıp, kendi gücünü devletin verdiği güçle birleştirip halkı ı&mürmüslerdir. Gemüerini boylece yürütmüslerdir. Son yıllan ben bir iylee biliyomm. Ağanın bir kolu hü Ekmek oldum olası Türkiyede narha tâbidir. Belediyelerimizi en çok nğraştıran dert bndnr. Bngiin de aynı derdin teptifini j5rBunun İçin ufak i» demeyin. mekle müteessiriz. Türkiyenln kaderi biraz da MehFırıncılar, ekmeğl narha ra|met Can olayınm konucuna bağh. men 80 knrnşa natacaklarını illn Ikl durum karşısınd»7U: 1 Ka etmektedirler. dirli nalkının bütün çırpmmasına Bilmiyoram, bnfönkfl fartlar ken rağmen Kaymakam Tuzlucaya gi dilerine bu derece bir lerbeıti vedecek, aŞaların dediği olacak. Ağala rır mi? Çünkü Belediye hiımetlerın korkunç saltanatı da bu gidişle rinin başında bu gıda maddeleri birlikte süriip gidecek. Azalacağı fiyatlarının tanzimi ve narh bahıl verde ağalann tahakkümleri ço gelir. Salacak. Anadoluda hiç bir idareci Ben kimsenin ziyanına çalıymaaŞalann favdasma rağmen hiç bir iş göremiyecek. AŞalann faydasî sı taraflm değilim; a n » jıda ve na dokunmadan da 'ııç bir ileri iş mübrem ihtiyaç maddelerinin de vapamazsın. OrtacaS karanlığında serbest bırakı'masına taraftar okalıp kalacaSız sittin sene. Biz lamam. Biz buğdayımızı h&lS dıavdın olarak bu sorumluluğu yük şarıdan alıyoruz. Fkmeğlmizi de göre yapıp satznak lornndalenellm, diyorum. Dlşlmizi tır ona nagımıza takıp bu işle ugrasalım. jız. divnrtım. Ufak is dernevin de?er. Bu isle ne kadar uSrasırsak, Tür kive o kadar kazanır. Bu blr semboldür. 2 Mehmet Canı her şeve rağmen Tıızlucava çönderirler*», ne olur' Ne mi olur ? Yüzyıllardanberi bu yurdun iistünde ka ra bir bora Rİbi esen ağalık daha da köklesir. Türk aydınlan, idarecileri, B8rencileri, köylüleri, işçileri. iyi niyet'i kim varsa bu topraklan *even kim varsa Türkiyede size snv lüyorum, birinden birini seçin: Ya ağalann saltanatı, yüzvıllık saltanatı. tulmü, sömürmesi y» da yur da iyi bir ldarenin gelmesi... Yeniden veniden söyluyorum, ufak iş demeyin buna.. Bir kasabacık demeyin buna.. Türkivenin en büyük sorunlanndan birine el ba«mış durumdayız. Buna sebep oldugundan dolayı da Mehmet Can'a teşekkör borçluyuz. Bir kere ekmek dâvasında fınncıl.rın zayıf ve haksız taraflan judur Biz hâlâ ekmegi ortaçag liıtenıi kubbeli fırınlarda pişiririz. Bir çok fırınlar bir yiyecek maddesi hazıriamaya veterli »ıhhî »art lara malik değildir. Ekmek artık fabrika işidir. Hazırlanması, piıirilmesi ve dağıtılması dünyadakinin avnı olmalıdır. Buna da fırıncılar vanaşmazlar. Bngün de, yeni bir Vali ve Belediye Reisine ilk sundukları iş bu ekmek fiyatı dSvası olnıuştur Belki haklı tarafları vardır. Belkl nesaplarını anlatamamaktadırlar. Ama bnrnnkfl iptidaî fırınlar ve sahsî sermayelerle bu kadar çeniş bir iş xor işler. Ben iddia ederim ki hâlS Tfir TEŞEKKUR Senelerdenberi çekmekte oldugum »afra kesesi ta? stncılanndan yaptığı muvaîfakıyet'i ameliyatla benl Irurtaran H. PNtlmune Hastanesl II rıcl Hariciye Çefi kıymetli Hoca Opr. Dr. kiyede Batı mânasiyle ekmek pi»memektedir. Hele bu somun listemi bir felâkettir. Hükümetler v« belediveler de isi rasyonel hale »okamamışlardır. Ekmek de her mad de cilıi kilo ile ve tartı ile «stiimalıdir. Biz ise rkmeğin flyatmı tutmak için agırlı^ını deg"Wirir dururuz. Gerçi halk aldığı ekmeğin kaç gram olduguno merak etnıez. Fivatına bakar; ama kürülfip büviidüîünü, hamur veya piskin olduîunu görür. Türkivede ve bilhassa îstanbulda tiirlü sebeplerle ekmek yüzde 20 israf edilir. Bir coklarımız hamur ic ekmeği vemeyiz. ÇünkO hazmedilmez Sonra da bütün afçı dükkân'.arı ve lokantalarda verilen muayyen ağırlıktaki ekmefl bir çok müşteri vemez. Tanıınt bile vemez. Bunlar da atılır. EJer ekmek kilo ile satılsa halk kendine kadar ekmeSi kestirir alır.. Lokantada ekmekler ekmek lepetleri içinde küçük dilimlerle verilir. Yeti'îmez'ie tekrar verilir; fakat istihlâk edildiği kadar verilir. Bütün bunlar yalnıı ekmek »»hasında yüzde virml tasarrnf najlar. îstanhulun ekmek ticareti elrosu senede 30 milyon Hra civann dadır. Bunun yüzde vîrmisl 6 ıullyon eder. Az şey deSildir. Bütün bu sövlediklerimUi herkes bilir. Ve her verde tatbik edilir. Lâkin oralarda ekmek fabrikalarda pişer ve somun çeklinde değildir. Fabrikalar ciddî müessegelerdir. Kendi kendini kontrol •der, mahallelerin ekmek fırını yok tnr. Ekmekei ve cörekci dükkfinl a n vardır. Gidersiniz. Baston sek lindeki nznn ekmeklerden istediJiniz kadar kestirir tarttırırsınıı. Alır versiniz, Hesapları kitapiarı mazbut ve veknesak olan fabrikalarla anlasarak ekmek narhı tâvin edilir. Avrupada sıda fivatları cok oynamaz. En çok ovnıvan ettir. Onnn icin de Fran«2da ne mörad'leler oldugunu o isleri takip edenler bilirler. Tani halkın et, ekmek, vemis ve sebze eibi en mübrem ihtivaç maddelerini başıboş bırakmak mümkün deiildir. Bnsunkü havat şartları altında bn mevznlar'a ilgilenmek yalnız alıcı'ann degil. «a tıcıların da vazifesidir B. FELEK SELÂHATTİN AK'EL Muavini Opr. Dr. îsmaıl Urman. Aststanlan Dr. Mahmut Sözüdür. Dr. Suat Bfrol, Dr. Orhan Maltepe Ar.estezist Dr. Şevket Kayı. Hem«lr« Brtkıı Attllâ. N»c\â, Sehriban. Muazzex D^çen. Vildan Aykut ameliyathan» ve ?»rviB perBoneline candan te»ekknrtt btr borç bllirim. Ethem Tuna Cumhuriyet J7SB ŞATILIK KOTRA } ^ • • • MENKUL SATIŞ İLANI Üsküdar Tereke Hâkimliğinden: Doaya 960 2 terekesine dahil Üsküdarda Üraraniye köyü civarında Üsküder'dan taksi ile 15 dakika mesafede Baltacı Çiftliği namı ile maruf çiftîikte bulunan antika masa ve büfeler, kanapeler, nadide porselen ve Kristofl tabaklar, sofra takımları, gümüş çatal kaşık ve bıçaklar, avizeler, fayans ve porselen saksılar. bronz heykeller, madenî yaldızlı yaprak islemeli şamdan ve lâmbalar, Kolman marka borulu gaz sobaları, buz dolabı islemeli tarihi çini sobalar, antika sedef islemeli oyun tavlaları ve sehpalar, kıymetli eski yapı ut ve tamburlar, el yazması tarihi kıymeti olan levhalar, tarihi portreler, antika etejer, kitaplık ve yazı masaları eibi tarihi ve kıymetli ev eşyaları 60 b»vsfir kuvvetinde Rofson marka motor, Dinamo, kırma değirmeni ve çiftliğe ait çeşitli eşyalar Umranive civarında Dudullu köyü yakınmda Üsküdardan taksi ile 15 ciakika mesafede Baltacı çiftliği namı ile maruf Sait Hâlim Cifthğinde 5'î 962 perşembe saat 14. 6<'4'962 cuma saat 14, 7 '4 962 cumartesi saat 10 rta satışı yapılacak ve en çok artırana 'hale edilecektir. Artırms hedeli malm tahmin edılen kıymetinin c 'r 75 ini bulmaz ise. artıranlar taahhütlerinden kurtularak, eşvalar a\Tiı yerde 11'4'962 carsamba saat 14, 12'4 962 persembp saat 14, 13 '4 962 cuma saat 14 de ikinci defa artırmaya çıka1 rılacaktır. Satış peşin parayla yapılacaktır. Te'lâlive rcsmi mü ;t^riye aittir. İstekülerin mezkur gün ve saat'ıerde satış mahallınde bulunmaları ilân olunur FAT1MA HATİCE ABUT MUZAFFER ORHON'un SEHER ORHONun Vakitsiz kaybı ile bızlen teselll v* Umitsiz bırakarak, sonsuı aeılara garkeden b:ricik kıymetll oglumuz, Askeri Tıbblye Okulu »47948 «tajyerlerinden DOKTOR ebedlyete lntlkallnin 13 Uncü ve aramızdan çok hazln bir çekllde aynlan sevgili kızımız V E F AT Şark cephesi esk: vaverlerinrien Emekli General 27 Mart 1962 tarihınde vefit ctrnistır. Cenazesi 28 Mart (Bugün1 Kadıkov Osmar.ağa J CTr^.ıir.der. öğle n mazını mütaakıp kaldlnlarak Karacanhmet Sehitliğine dcfn^dılecektır. Kardeşleri • ?. ükerrem ve Sal ıha Çuhacı Curr.huri^et 3743 Prens Sait Hâlim Tnrkkan WRIZM,v£ SELÂHATTİN ÇUHACI ISTANBUL • AVRUPA Karşılıkh «eferler 7 nri jenel devriyelerl münasebetiyle aıiz ruhlanna lthai edilmek üzere 30 Mart cuma günü cuma namazım mütaakıp Fatih tramvay duragı üzerinde Dülgerzade Camilnde Hafız Kâzım Büyükaksoy tarafından okunacak MevHt ve Hatim duasına sayın dostlanmızla arkadaşlannm ve arzu edenlerln teşnflerinl rica ederlz. Babası Emekli Levazım Albayı Abdullah Hilmi Orhon 31» Annpsi. Saime Orhon Kardeşleri: Doktor Müzehher Orhon NOT: A|lr okurUr t«nln edllmi«tir. OomlrartTvt »741 10 NİSANDA BAŞLIYOR Türk Ticaret Kanununa göre Gidi? 400. Gidis Gelis 720 TL. İ ' i a n b u l Sofya Belsrrad Zagtep Viyana Münih M. A. S. O I O B Ü S L E R İ Istanbul Tel: 44 10 35 Ankara Tel: 12 77 77 22 24 46 12 60 00 Ticaret Hukuku Prensipleri Cilt 1: Ticarî tsletme llâveli ikinci baskı YAZAN: BtİYfK Reklâmcıhk .. 3719 Muhasebe makinesi üzerinde yetişecek ve çahşacak Felsefe Lugati I" a m a m I a n (1 ı B e h e r cildı 40 1. L. Her uç cılrtının baslıca satış v e r l e n : Ronien Arkeolojik Fotoğraflar Sergisi Romanyanın Istanbul Baskonso. losu Aurel Stefanescou ile Gu?el Sanatlar Akademisi Müdüru Asım Mutlu'nun nnderlik ettiği «Rumen Arkeolojik Fotoğraflar Sorgisi» dün Gu7el Sarat'ar Akademıinde i ç ı l Prof. Turgut S. Erem TEVZİ YERLERİ: tnkılâp Kıtap Evı ile tktısadi ve Tıcari ts'.etme AkademİM ne.srıyat burosu Reklâmcıhk 1272; J" Genç Muhasebe Elemanı aranıyor. Daktilo ve biraz fransızca bilmepi şarttır. PJC. 676 Galata. Müracaat Kanaat ve İnkîlâp Kitabevleri Cunîhurıyet 37i4 İlâncıhk: 2804,3728 «Roınen Arkeolojik Fotoğraflar Sersi'i» I'NESCO Türkiye Millî Komisvonu ve UKESCO Rntnanva . . , . , , M l ! 1 ! K f >misvonunun isbirliğı ile (Basın 4314, 3,o5) meydana gtirilmiştır. '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog